intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015

Chia sẻ: Hgfghff Hgfghff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
177
lượt xem
67
download

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015 nhằm trình bày về cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu trong thời gian qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LU N T T NGHI P XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH CHO KHÁCH S N WOOSHU T NAY ð N NĂM 2015 Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N TR NHÀ HÀNG – KHÁCH S N Gi ng viên hư ng d n : TS. NGUY N VĂN TRÃI Sinh viên th c hi n : LÊ TH HUY N TRÂM MSSV: 107405184 L p: 07DQKS03 TP. H Chí Minh, 2011
 2. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LU N T T NGHI P XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH CHO KHÁCH S N WOOSHU T NAY ð N NĂM 2015 Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N TR NHÀ HÀNG – KHÁCH S N Gi ng viên hư ng d n : TS. NGUY N VĂN TRÃI Sinh viên th c hi n : LÊ TH HUY N TRÂM MSSV: 107405184 L p: 07DQKS03 TP. H Chí Minh, 2011
 3. iii L I CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan: Bài khóa lu n t t nghi p này do chính cá nhân tôi nghiên c u và th c hi n. Trên c s nghiên c u lý thuy t và tình hình th c t . Các s li u, b ng bi u trong bài là hoàn toàn trung th c. Vi c ñ ra chi n lư c là căn c vào tình hình th c t . Tôi xin ch u trách nhi m v nh ng gì mình ñã cam ñoan. TP.H Chí Minh, tháng 10 năm 2011. Sinh viên Lê Th Huy n Trâm
 4. iv L I C M ƠN Xin g i l i c m ơn chân thành ñ n giáo viên hư ng d n c a tôi là TS. Nguy n Văn Trãi ñã t n tình hư ng d n ñ tôi có th hoàn thành t t khóa lu n này. Cùng g i l i c m ơn ñ n th y cô thu c khoa qu n tr kinh doanh ñã truy n ñ t nh ng ki n th c h u ích ñ tôi có th v n d ng vào bài nghiên c u này. Tôi cũng xin g i l i c m ơn ñ n khách s n Wooshu, các anh ch t i các b ph n ñã t n tình giúp ñ tôi trong s t quá trình th c hi n bài nghiên c u này. TP.H Chí Minh, tháng 10 năm 2011. Sinh viên Lê Th Huy n Trâm
 5. v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc NH N XÉT TH C T P H và tên sinh viên : LÊ TH HUY N TRÂM MSSV : 107405184 Khoá : 2007 - 2011 1. Th i gian th c t p ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. B ph n th c t p ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh th n trách nhi m v i công vi c và ý th c ch p hành k lu t ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... 4. K t qu th c t p theo ñ tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nh n xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ðơn v th c t p
 6. vi NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N ------- ------- ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Tp. H Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Gi ng viên Nguy n Văn Trãi
 7. vii M CL C L i m ñ u.........................................................................................................1 Chương 1: CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C KINH DOANH ............3 1.1. Khái ni m chi n lư c kinh doanh ................................................................3 1.1.1. Khái ni m chi n lư c kinh doanh ......................................................3 1.1.2. Vai trò c a chi n lư c kinh doanh .....................................................3 1.2. Qu n tr chi n lư c.......................................................................................4 1.2.1. Khái ni m qu n tr chi n lư c............................................................4 1.2.2. Mô hình c a qu n tr chi n lư c ........................................................4 1.2.2.1. Nh ng m c ñ qu n tr chi n lư c .......................................4 1.2.2.2. Các giai ño n qu n tr chi n lư c .........................................5 1.2.2.3. Mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n ..................................6 1.2.3. Các lo i chi n lư c kinh doanh..........................................................8 1.3. Quy trình xây d ng chi n lư c kinh doanh..................................................9 1.3.1. Xác ñ nh s m ng và m c tiêu...........................................................9 1.3.1.1. Xác ñ nh s m ng c a t ch c ..............................................9 1.3.1.2. Xác ñ nh m c tiêu c a t ch c............................................10 1.3.2. Phân tích môi trư ng........................................................................10 1.3.2.1. Phân tích môi trư ng bên ngoài .........................................10 1.3.2.3. Phân tích môi trư ng bên trong .........................................14 1.3.3. Thi t l p các chi n lư c ñ l a ch n................................................15 1.3.4. Các gi i pháp th c hi n chi n lư c ..................................................16
 8. viii 1.3.5. Ki m tra và ñánh giá chi n lư c ......................................................17 1.4. Các công c ñ ñánh giá và ñ ra chi n lư c .............................................18 1.4.1. Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài.............................................18 1.4.2. Ma tr n ñánh giá các y u t bên trong .............................................18 1.4.3. Ma tr n hình nh c nh tranh ............................................................19 1.4.4. Ma tr n SWOT.................................................................................19 Chương 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG CHI N LƯ C KINH DOANH C A KHÁCH S N WOOSHU TRONG TH I GIAN QUA...............................22 2.1. Gi i thi u t ng quan v khách s n Wooshu...............................................22 2.1.1. Sơ lư c v công ty TNHH Vĩnh Tư ng..........................................22 2.1.2. Gi i thi u v khách s n Wooshu ....................................................23 2.1.3. Sơ ñ t ch c khách s n Wooshu ...................................................23 2.1.4. Các ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n Wooshu.........................24 2.1.4.1. Kinh doanh phòng ng .......................................................24 2.1.4.2. Nhà hàng và bar .................................................................24 2.1.4.3. T ch c s ki n ..................................................................25 2.1.4.4. Các d ch v b sung ...........................................................25 2.2. Phân tích môi trư ng kinh doanh c a khách s n Wooshu .........................26 2.2.1. Môi trư ng bên ngoài.......................................................................26 2.2.1.1. Môi trư ng vĩ mô ................................................................26 2.2.1.2. Môi trư ng vi mô ................................................................30 2.2.2. Môi trư ng bên trong .......................................................................33 2.2.2.1. Công tác qu n tr .................................................................33
 9. ix 2.2.2.2. Công tác Marketing.............................................................33 2.2.2.3. Công tác nhân s .................................................................33 2.3. Chi n lư c kinh doanh c a khách s n Wooshu và k t qu ñ t ñư c trong th i gian qua .............................................................................................................34 2.3.1. Chi n lư c Marketing Mix..............................................................34 2.3.1.1. Chi n lư c s n ph m..........................................................34 2.3.1.2. Chi n lư c giá ....................................................................35 2.3.1.3. Chi n lư c phân ph i .........................................................36 2.3.1.4. Chi n lư c xúc ti n ............................................................36 2.3.2. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n.................................37 2.4. Hi u qu chi n lư c kinh doanh c a khách s n Wooshu th i gian qua ....40 2.4.1. Nh ng m t ñ t ñư c.........................................................................40 2.4.2. Nh ng m t chưa ñ t ñư c ................................................................41 2.5. Xây d ng các chi n lư c kinh doanh ñ n năm 2015 .................................42 2.5.1. M c ñích c a vi c xây d ng chi n lư c .........................................42 2.5.2. M c tiêu c a khách s n ñ n năm 2015 ...........................................42 2.5.2.1. Căn c ñ xây d ng m c tiêu.............................................42 2.5.2.2. M c tiêu c a khách s n ñ n năm 2015 ..............................43 2.5.3. Ma tr n SWOT c a khách s n Wooshu ..........................................44 2.5.4. Hình thành các chi n lư c...............................................................46 2.5.4.1. Nhóm chi n lư c S-O ........................................................46 2.5.4.2. Nhóm chi n lư c S-T.........................................................46 2.5.4.3. Nhóm chi n lư c W-O.......................................................47
 10. x 2.5.4.4. Nhóm chi n lư c W-T .......................................................47 2.5.5. L a ch n chi n lư c........................................................................48 2.5.5.1. Ma tr n ho ch ñ nh chi n lư c có th l a ch n (QSPM) ..48 2.5.5.2. Các chi n lư c ñư c l a ch n............................................51 Chương 3: CÁC GI I PHÁP VÀ KI N NGH ð TH C HI N CHI N LƯ C KINH DOANH CHO KHÁCH S N WOOSHU ð N NĂM 2015 ...........................................................................................................................52 3.1. Các gi i pháp ñ th c hi n chi n lư c kinh doanh ....................................52 3.1.1. Gi i pháp v Marketing...................................................................52 3.1.1.1. Gi i pháp v s n ph m ........................................................52 3.1.1.2. Gi i pháp v giá ..................................................................53 3.1.1.3. Gi i pháp v kênh phân ph i...............................................54 3.1.1.4. Gi i pháp v xúc ti n ..........................................................54 3.1.2. Gi i pháp v ngu n nhân l c ..........................................................55 3.1.3. Gi i pháp v t ch c ñi u hành, qu n lý.........................................56 3.2. M t s ki n ngh ........................................................................................57 3.2.1. ð i v i nhà nư c............................................................................57 3.2.2. ð i v i ngành.................................................................................57 3.2.3. ð i v i khách s n...........................................................................58 K T LU N ......................................................................................................59 TÀI LI U THAM KH O ..............................................................................60
 11. xi CÁC CH VI T T T TNHH: Trách nhi m h u h n DANH M C CÁC HÌNH, B NG VÀ SƠ ð S D NG STT HÌNH TRANG 1.1 Các giai ño n, ho t ñ ng trong quá trình qu n tr chi n lư c 5 1.2 Mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n 7 1.3 Ti n trình ki m tra 17 STT B NG TRANG 1.1 Ma tr n SWOT 20 2.1 Phân lo i phòng trong khách s n 24 2.2 Tình hình nhân s trong khách s n 33 2.3 K t qu ho t ñ ng c a khách s n wooshu năm 2010 38 2.4 K t qu ho t ñ ng c a khách s n Wooshu 6 tháng ñ u năm 39 2011 2.5 Doanh thu c a các b ph n trong khách s n 40 2.6 Ma tr n SWOT c a khách s n Wooshu 44 2.7 Ma tr n QSPM – nhóm SO 48 2.8 Ma tr n QSPM – nhóm ST 49 2.9 Ma tr n QSPM – nhóm WO 50 2.10 Ma tr n QSPM – nhóm WT 51 STT SƠ ð , BI U ð TRANG 2.2 T ch c khách s n 23 2.1 Doanh thu năm 2010 c a khách s n 28 2.2 Doanh thu 6 tháng ñ u năm 2011 c a khách s n 39
 12. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 1 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi L IM ð U 1. Tính c p thi t c a ñ tài: N n kinh t Vi t Nam ngày càng phát tri n và kh ng ñ nh v trí c a mình trong n n kinh t th gi i. ðóng góp không nh vào vi c thúc ñ y n n kinh t phát tri n ph i k ñ n m t ngành kinh t ñư c xem là ñem l i l i ích l n nh t mà không c n ñ u tư nhi u, ñó chính là ngành d ch v . các qu c gia phát tri n ngành d ch v chi n trên 79% GDP, các nư c ñang phát tri n chi m trên 50% GDP. Ngành d ch v ñư c xem là ngành kinh t “ không khói”, nó không tr c ti p s n xu t ra c a c i v t ch t nhưng chi m t tr ng cao trong n n kinh t . Nh n th y nh ng l i ích l n t ngành d ch v mang l i, trong nh ng năm g n ñây Vi t Nam ngày càng chú tr ng ñ u tư vào ngành d ch v , trong ñó có ngành kinh doanh nhà hàng – khách s n. Vi t Nam là qu c gia có nhi u ti m năng v du l ch, do ñó h ng năm lư ng khách qu c t ñ n tham quan du l ch t i Vi t Nam ngày càng nhi u. Nh n th y ñư c ñi u này Nhà Nư c, các t p ñoàn kinh doanh khách s n n i ti ng trên th gi i, cũng như các nhà tư nhân ñã ñ u tư và xây d ng nhi u khách s n t i Vi t Nam. Chính ñi u này ñã t o nên m t s c nh tranh m nh m gi a các khách s n. ð t n t i và phát tri n ñư c ñòi h i các khách s n ph i xây d ng cho mình ñư c các chi n lư c kinh doanh ñúng ñ n và hi u qu . ð i v i các khách s n thu c s qu n lý c a các công ty chưa có kinh nghi m trong lĩnh v c kinh doanh lưu trú, các khách s n m i thành l p thì vi c xây d ng chi n lư c kinh doanh hi u qu là r t quan tr ng, vì v y tôi ñã ch n khách s n Wooshu cũng là nơi tôi ñã th c t p ñ th c hi n ñ tài nghiên c u này. Khách s n Wooshu m i ñư c thành l p vào ñ u năm 2010 dư i s qu n lý c a công ty TNHH Vĩnh Tư ng. Wooshu là khách s n b n sao ñ u tiên c a t nh ð ng Nai, Khách s n ñư c xây d ng nh m ñáp ng nhu c u khách thương nhân t các qu c gia ñ n công tác và làm vi c t i t nh ð ng Nai. 2. M c tiêu nghiên c u: M c ñích c a ñ tài là nh m v n d ng nh ng ki n th c ñã ñư c h c vào th c ti n, giúp hi u rõ hơn v xây d ng chi n lư c kinh doanh. ð ng th i phân tích ñánh giá th c tr ng ho t ñ ng c a khách s n Wooshu trong th i gian v a qua, t ñó xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n ñ n năm 2015. Và ñưa ra các gi i pháp Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 13. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 2 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi th c hi n chi n lư c nh m giúp khách s n nâng cao hình nh và không ng ng phát tri n. 3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u ð tài nghiên c u tình hình ho t ñ ng c a khách s n Wooshu t khi m i thành l p ñ n nay. Trên cơ s xem xét các y u t liên quan ñ ñ ra các chi n lư c kinh doanh c a khách s n ñ n năm 2015. 4. Phương pháp nghiên c u: Phương pháp thu th p thông tin: thông qua sách, báo, internet, các tài li u có liên quan ñ n xây d ng chi n lư c kinh doanh. Các tài li u v tình hình ho t ñ ng c a khách s n. Phương pháp phân tích và ñánh giá thông tin: Thông qua các công c trong xây d ng chi n lư c kinh doanh (các ma tr n), phân tích SWOT c a khách s n, so sánh các k t qu ho t ñ ng theo t ng th i kỳ c th . 5. K t c u c a ðA/KLTN: Bao g m 3 chương: Chương 1: CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C KINH DOANH Chương 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG CHI N LƯ C KINH DOANH C A KHÁCH S N WOOSHU TRONG TH I GIAN QUA Chương 3: CÁC GI I PHÁP VÀ KI N NGH ð TH C HI N CHI N LƯ C KINH DOANH CHO KHÁCH S N WOOSHU ð N NĂM 2015 Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 14. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 3 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi Chương 1: CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C KINH DOANH 1.1. Khái ni m chi n lư c kinh doanh 1.1.1. Khái ni m chi n lư c kinh doanh Hi n nay có khá nhi u quan ñi m khác nhau v chi n lư c kinh doanh: Theo Fred David, “Chi n lư c là nh ng phương ti n ñ t t i nh ng m c tiêu dài h n. Chi n lư c kinh doanh có th g m: phát tri n v lãnh th , ña d ng hóa ho t ñ ng, s h u hàng hóa, phát tri n s n ph m, thâm nh p th trư ng, gi m chi phí, thanh lý và liên doanh”. Theo Michael Porter, “Chi n lư c là vi c t o v th ñ c ñáo và có giá tr bao g m s khác bi t hóa, s l c ch n mang tính ñánh ñ i nh m t p trung nh t các ngu n l c ñ t ñó t o ra ưu th cho doanh nghi p”. Theo Jonh I Thompson, “Chi n lư c là s k t h p các ngu n l c, môi trư ng và các giá tr c n ñ t ñư c”. Nhưng nhìn chung chi n lư c kinh doanh ñư c ñ nh nghĩa như sau: “Chi n lư c kinh doanh là t ng h p các m c tiêu dài h n, các gi i pháp và chính sách v s n xu t kinh doanh, v tài chính và con ngư i trong m t môi trư ng c nh tranh nh m ñưa ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p lên m t tr ng thái cao hơn v ch t hay nói cách khác chi n lư c kinh doanh là m t chương trình hành ñ ng t ng quát mà doanh nghi p v ch ra nh m ñ t ñư c m c tiêu trong m t th i kỳ nh t ñ nh”. 1.1.2. Vai trò c a chi n lư c kinh doanh Chi n lư c kinh doanh có vai trò quan tr ng trong ho t ñ ng c a doanh nghi p. Vai trò c th như sau: - ð nh hư ng ho t ñ ng dài h n và là cơ s v ng ch c cho tri n khai ho t ñ ng trong tác nghi p. Thi u v ng chi n lư c ho c chi n lư c không ñư c thi t l p rõ ràng s làm cho ho t ñ ng c a doanh nghi p m t phương hư ng, ch th y cái trư c m t không th y ñư c cái trong dài h n. - T o cơ s v ng ch c cho các ho t ñ ng nghiên c u tri n khai, ñ u tư phát tri n, ñào t o b i dư ng ngu n nhân l c. - T o cơ s cho doanh nghi p ch ñ ng phát tri n các hư ng kinh doanh phù h p v i môi trư ng trên cơ s t n d ng các cơ h i, tránh ñư c các r i ro, phát huy các l i th c a doanh nghi p trong kinh doanh. Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 15. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 4 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi 1.2. Qu n tr chi n lư c 1.2.1. Khái ni m qu n tr chi n lư c Cho ñ n hi n nay có r t nhi u khái ni m khác nhau v qu n tr chi n lư c: Theo Alfred Chandler, “Qu n tr chi n lư c là ti n trình xác ñ nh các m c tiêu cơ b n dài h n c a doanh nghi p, l c ch n các phương th c hành ñ ng và phân b tài nguyên thi t y u ñ th c hi n các m c tiêu ñó”. Theo Jonh Pearce và Richard B.Robinson, “Qu n tr chi n lư c là m t h th ng các quy t ñ nh và hành ñ ng ñ hình thành và th c hi n các k ho ch nh m ñ t ñư c các m c tiêu c a doanh nghi p”. Tuy nhiên có th t p h p các khái ni m y theo ba cách ti p c n ph bi n sau: - Cách ti p c n v môi trư ng: “ Qu n tr chi n lư c là m t quá trình quy t ñ nh nh m liên k t kh năng bên trong c a t ch c v i các cơ h i và ñe d a c a môi trư ng bên ngoài”. - Cách ti p c n v m c tiêu và bi n pháp: “ Qu n tr chi n lư c là m t b nh ng quy t ñ nh và hành ñ ng qu n tr n ñ nh thành tích dài h n c a m t doanh nghi p”. - Cách ti p c n các hành ñ ng: “ Qu n tr chi n lư c là ti n hành s xem xét môi trư ng hi n t i và tương lai, t o ra nh ng m c tiêu c a t ch c, ra quy t ñ nh, th c thi nh ng quy t ñ nh và ki m soát vi c th c hi n các quy t ñ nh, nh m ñ t m c tiêu trong môi trư ng hi n t i và tương lai”. T các cách ti p c n trên chúng ta có th ñưa ra khái ni m sau: “ Qu n tr chi n lư c là quá trình nghiên c u các môi trư ng hi n t i cũng như tương lai, ho ch ñ nh các m c tiêu c a t ch c, ñ ra, th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t ñ nh ñ ñ t ñư c các m c tiêu ñó trong môi trư ng hi n t i cũng như tương lai nh m tăng th l c cho doanh nghi p”. 1.2.2. Mô hình c a qu n tr chi n lư c 1.2.2.1. Nh ng m c ñ qu n tr chi n lư c Chi n lư c c p công ty Là m t ki u m u c a các quy t ñ nh trong m t công ty, nó xác ñ nh và v ch rõ m c ñích, các m c tiêu c a công ty, xác ñ nh các ho t ñ ng kinh doanh mà công ty theo ñu i, t o ra các chính sách và các k ho ch cơ b n ñ ñ t ñư c các m c tiêu c a công ty. Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 16. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 5 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi Trong m t t ch c v i quy mô và m c ñ ña d ng, chi n lư c c p công ty thư ng áp d ng cho toàn b doanh nghi p. Chi n lư c c p kinh doanh ( SBU ) Chi n lư c c p kinh doanh ñư c ho ch ñ nh nh m xác ñ nh vi c l a ch n s n ph m ho c d ng c th th trư ng cho ho t ñ ng kinh doanh riêng trong n i b công ty. Chi n lư c c p các ñơn v kinh doanh c a doanh nghi p xác ñ nh cách th c m i ñơn v kinh doanh s c g ng hoàn thành m c tiêu c a nó ñ ñóng góp vào hoàn thành m c tiêu c p công ty. N u như công ty ñơn ngành thì chi n lư c c p ñơn v kinh doanh có th ñư c coi là chi n lư c c p công ty. Chi n lư c c p ch c năng T p trung h tr vào vi c b trí c a chi n lư c công ty và t p trung vào các lĩnh v c tác nghi p, nh ng lĩnh v c kinh doanh. 1.2.2.2. Các giai ño n qu n tr chi n lư c Hình 1.1: Các giai ño n và các ho t ñ ng trong quá trình qu n tr chi n lư c GIAI ðO N HO T ð NG Hình thành Th c hi n nghiên c u Phân tích ðưa ra quy t ñ nh chi n lư c Th c hi n chi n Thi t l p m c ð ra các Phân ph i các lư c tiêu ng n h n chính sách ngu n l c ðánh giá chi n Xem xét l i các So sánh k t qu Th c hi n lư c y u t bên trong và v i tiêu chu n ñi u ch nh bên ngoài Giai ño n hình thành chi n lư c: Hình thành chi n lư c là quá trình thi t l p s m ng kinh doanh, th c hi n ñi u tra nghiên c u ñ xác ñ nh các m t m nh, m t y u bên trong và các cơ h i, nguy cơ bên ngoài, ñ ra các m c tiêu dài h n xây d ng và l a ch n nh ng chi n lư c thay th . Hình thành chi n lư c có ba ho t ñ ng cơ b n là: ti n hành nghiên c u, th c hi n vi c phân tích và ñưa ra quy t ñ nh. Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 17. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 6 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi Giai ño n th c hi n chi n lư c: Th c hi n chi n lư c thư ng ñư c g i là giai ño n hành ñ ng c a qu n tr chi n lư c. Th c hi n có nghĩa là huy ñ ng các nhà qu n tr và nhân viên ñ th c hi n các chi n lư c ñã ñư c l p ra. Các ho t ñ ng cơ b n c a th c thi chi n lư c là thi t l p các m c tiêu ng n h n, ñưa ra các chính sách và phân ph i các ngu n tài nguyên, thư ng ñư c xem là khó khăn nh t trong quá trình qu n tr chi n lư c. Vi c th c hi n chi n lư c g m vi c phát tri n các ngu n v n cho chi n lư c, các chương trình, môi trư ng văn hóa ñ ng th i k t h p v i vi c ñ ng viên nhân viên. Thách th c c a vi c th c thi chi n lư c là ñ ng viên các nhà qu n tr và nhân viên trong t ch c làm vi c nhi t tình hư ng ñ n vi c ñ t ñư c m c tiêu ñã ñ ra. Vi c th c thi chi n lư c còn liên quan ñ n nh ng ho t ñ ng Marketing, nghiên c u và phát tri n các h th ng thông tin. Giai ño n ñánh giá ki m tra chi n lư c: Giai ño n cu i c a qu n tr chi n lư c là ñánh giá ki m tra chi n lư c. T t c các chi n lư c tùy thu c vào thay ñ i vào tương lai vì các y u t bên trong và ngoài thay ñ i thư ng xuyên. Các ho t ñ ng chính c a giai ño n này là: - Xem xét l i các y u t là cơ s cho các chi n lư c hi n t i. - ðo lư ng k t qu ñ t ñư c. - Th c hi n các ho t ñ ng ñi u ch nh. Giai ño n ñánh giá ki m tra chi n lư c là c n thi t vì k t qu ñ t ñư c hi n t i không h n ñã ñ m b o thành công cho tương lai. S thành công luôn t o ra các v n ñ m i khác, các t ch c có tư tư ng th a mãn ph i tr giá b ng s y u kém. 1.2.2.3. Mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 18. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 7 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi Hình 1.2: Mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n Thông tin ph n h i Th c hi n vi c Thi t l p Thi t l p nghiên c u môi m c tiêu nh ng trư ng ñ xác dài h n m c tiêu ñ nh các cơ h i ng n h n và nguy cơ ch y u Xem xét Xác ñ nh s Phân ðo s m ng, m ng ph i lư ng m c tiêu ( mission) các và và chi n ngu n ñánh lư c hi n l c giá t i k t qu Phân tích n i Xây d ng b ñ nh n và l a ð ra di n nh ng ch n các các ñi m m nh chi n chính y u lư c ñ th c hi n Thông tin ph n h i Hình thành Th c hi n ðánh giá chi n lư c chi n lư c chi n lư c Quá trình qu n tr chi n lư c có th ñư c nghiên c u và ng d ng vào vi c s d ng m t mô hình. Hình 1.2 là mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n ñư c áp d ng r ng rãi. Mô hình th hi n m t phương pháp rõ ràng và th c ti n trong vi c hình thành, th c thi và ñánh giá ki m tra chi n lư c. Quá trình qu n tr chi n lư c là năng ñ ng và liên t c. M t s thay ñ i b t kỳ m t thành ph n chính nào trong mô hình có th ñòi h i m t s thay ñ i trong m t ho c t t c các thành ph n khác. Do ñó các ho t ñ ng hình thành, th c thi và Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 19. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 8 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi ñánh giá chi n lư c ph i ñư c th c hi n liên t c , không nên ch m t th i ñi m c ñ nh nào ñó. Quá trình qu n tr chi n th c s không bao gi k t thúc. 1.2.3. Các lo i chi n lư c kinh doanh Có nhi u cách phân lo i chi n lư c kinh doanh: Căn c vào ph m vi c a chi n lư c, ngư i ta chia chi n lư c kinh doanh thành hai lo i: Chi n lư c chung hay còn g i là chi n lư c t ng quát. Chi n lư c chung c a doanh nghi p thư ng ñ c p ñ n nh ng v n ñ quan tr ng nh t, bao trùm nh t và có ý nghĩa lâu dài. Chi n lư c b ph n. ðây là chi n lư c c p hai. Thông thư ng trong doanh nghi p lo i chi n lư c b ph n này g m: Chi n lư c s n ph m, chi n lư c giá, chi n lư c phân ph i và chi n lư c xúc ti n thương m i. Chi n lư c chung và chi n lư c b ph n liên k t v i nhau thành m t chi n lư c kinh doanh hoàn ch nh. Không th coi là m t chi n lư c kinh doanh n u ch có chi n lư c chung mà không có chi n lư c b ph n ñư c th hi n b ng các m c tiêu và m i m c tiêu l i ñư c th hi n b ng m t s ch tiêu c th . Căn c vào hư ng ti p c n chi n lư c, chi n lư c kinh doanh ñư c chia thành b n lo i: Chi n lư c t p trung vào nh ng nhân t then ch t. Tư tư ng ch ñ o c a vi c ho ch ñ nh chi n lư c ñây là không dàn tr i các ngu n l c mà t p trung cho nh ng ho t ñ ng có ý nghĩa quy t ñ nh ñ i v i vi c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Chi n lư c d a trên ưu th tương ñ i. Tư tư ng ch ñ o ho ch ñ nh chi n lư c ñây b t ñ u t s phân tích, so sánh s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p mình v i ñ i th c nh tranh. Thông qua s phân tích ñó tìm ra ñi m m nh c a mình làm ch d a cho chi n lư c kinh doanh. Chi n lư c sáng t o t n công. Trong lo i chi n lư c này, vi c xây d ng ñư c ti p c n theo cách là luôn nhìn th ng vào v n ñ ñư c coi là ph bi n và khó làm khác ñư c ñ ñ t câu h i “t i sao?”. T vi c ñ t liên ti p các câu h i và nghi ng s b t bi n c a v n ñ , có th có ñư c nh ng khám phá m i làm cơ s cho chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p mình. Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015
 20. SVTH: Lê Th Huy n Trâm 9 GVHD: TS. Nguy n Văn Trãi Chi n lư c khai thác các m c ñ t do. Cách xây d ng chi n lư c ñây không nh m vào nhân t then ch t mà nh m vào khai thác kh năng có th có c a các nhân t bao quanh nhân t then ch t. 1.3. Quy trình xây d ng chi n lư c kinh doanh 1.3.1. Xác ñ nh s m ng và m c tiêu 1.3.1.1. Xác ñ nh s m ng c a t ch c Khái ni m S m ng là m t phát bi u có giá tr lâu dài v m c ñích. Nó phân bi t doanh nghi p này v i doanh nghi p khác. Nh ng tuyên b như v y cũng có th g i là phát bi u c a m t doanh nghi p v tri t lý kinh doanh, nh ng nguyên t c kinh doanh, nh ng s tin tư ng c a doanh nghi p. T t c nh ng ñi u ñó xác ñ nh khu v c kinh doanh c a doanh nghi p c th là lo i s n ph m, d ch v cơ b n, nh ng nhóm khách hàng cơ b n, nhu c u th trư ng. S m ng ch a ñ ng t ng quát thành tích mong ư c tuyên b v i bên ngoài doanh nghi p như là m t hình nh công khai mà doanh nghi p mong ư c. Vai trò c a s m ng ð qu n tr chi n lư c có hi u qu thì ñi u quan tr ng là b ng s m ng ph i ñư c cung c p tư li u chính xác và ñ y ñ . B n s m ng có nh ng vai trò cơ b n sau: - ð m b o s ñ ng tâm nh t trí v chí hư ng trong n i b t ch c. - T o cơ s ñ huy ñ ng các ngu n l c c a t ch c. - ð ra tiêu chu n ñ phân b các ngu n l c c a t ch c. - Hình thành khung c nh và b u không khí kinh doanh thu n l i. - ðóng vai trò tiêu ñi m ñ m i ngư i ñ ng tình v i m c ñích và phương hư ng c a t ch c. - T o ñi u ki n chuy n hóa m c ñích c a t ch c thành các m c tiêu thích h p. - T o ñi u ki n chuy n hóa m c tiêu thành các chi n lư c và các bi n pháp ho t ñ ng c th khác. N i dung cơ b n c a s m ng Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho khách s n Wooshu t nay ñ n năm 2015

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản