Kinh Tế Vi Mô 3

Chia sẻ: Phạm Đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
261
lượt xem
88
download

Kinh Tế Vi Mô 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng. GV: ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh Tế Vi Mô 3

  1. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI ÍCH Chương 3 Giaû thieát 1. Möùc thoaû maõn khi tieâu duøng coù theå ñònh löôïng. 2. Caùc saûn phaåm coù theå chia nhoû. 3. Ngöôøi tieâu duøng luoân GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân coù löïa choïn hôïp lyù. Email: nnhatran@gmail.com GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Lôïi ích ( Höõu duïng: U- Utility) Lôïi ích bieân (Höõu duïng bieân: MU – Marginal Utility) → söï thoaû maõn maø ngöôøi TD nhaän khi tieâu duøng moät loaïi haøng hoaù, DV. → söï thay ñoåi trong toång höõu duïng khi ngöôøi TD söû duïng theâm 1 ñôn vò SP Toång lôïi ích(Toång höõu duïng: TU – trong moãi ñôn vò thôøi gian.(Nguồn:viTS LeâNXBo Thoámng, Baû Laâ Total Utility) Kinh teá moâ, keâ, TPHCM, 2009, trang 57) → toång möùc thoaû maõn maø ngöôøi TD nhaän khi tieâu MUn = TUn – TU n-1 duøng moät löôïng saûn phaåm trong moät ñôn vò thôøi gian. MU = ∆TU/∆Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 MU = dTU/dQ GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TU Một người có thu nhập (I: Income), mua các loại - Khi MU > 0→ TU ↑ TU hàng hoá X, Y và Z với giá PX, PY và PZ - Khi MU < 0 → TU ↓ - Khi MU = 0 → TUmax X, Y,Z : soá löôïng haøng hoaù X, Y vaø Z maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua MU Q X.PX + Y.PY+ Z.PZ+ … = I (1) MU x MU Y MU Z = = = ... (2) PX PY PZ MU Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Hình thành đường cầu thị trường P P P PHAÂN TÍCH CAÂN BAÈNG TIEÂU DUØNG QD = q A + q B BAÈNG HÌNH HOÏC P0 P0 Giaû thieát 1. Sôû thích coù tính hoaøn chænh. P1 P1 QD 2. Ngöôøi tieâu duøng P1 P2 P2 (D) P2 dA dB qA2 qB2 thích nhieàu hôn ít. qA2 qA qB1qB2 qB qB1 Q 3. Sôû thích coù tính baéc caàu. Đường cầu thị trường bằng tổng đường cầu cá nhân có trong thị trường, cộng theo hoành độ GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Y Ñaëc ñieåm Ñöôøng baøng quan Ñöôøng cong baøng quan (ñöôøng ñaúng doác xuoáng veà phía beân A phaûi. ích, ñöôøng ñaúng duïng, ñöôøng ñoàng 7 Caùc ñöôøng baøng quan möùc thoaû maõn – Indifferent curve) khoâng caét nhau → taäp hôïp caùc phoái hôïp B loài veà phía goác toaï ñoä. khaùc nhau giöõa 2 hay nhieàu 4 loaïi SP cuøng mang laïi moät 2 C D U2 U3 möùc thoaû maõn cho ngöôøi 1 U1 tieâu duøng. (Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 2009, trang 68) 3 4 5 6 X GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Caùc daïng ñaëc bieät cuûa ñöôøng baøng quan: Tyû leä thay theá bieân teá: (Tæ suaát thay theá caän bieân) Y Y MRSXY− Marginal Rate of Substitute of X for Y: Tỉ lệ thay thế bieân cuûa haøng X cho haøng Y MRSXY = ∆Y/∆X = -MUX / MUY X → ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan X X vaø Y laø 2 haøng hoaù X vaø Y laø 2 haøng hoaù GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 thay theá hoaøn toaøn GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân boå sung hoaøn toaøn 12 2
  3. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Y Y U1 U2 U3 Ñöôøng ngaân saùch (Budget line) → taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa U3 2 saûn phaåm maø ngöôøi tieâu duøng coù theå U2 mua ñöôïc öùng vôùi moät möùc thu nhaäp vaø U1 giaù caû haøng hoaù cho (Nguồn: TS.Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB tröôùc Thoáng keâ, TPHCM, 2009, trang 71) X X → XPX + YPY = I (Phöông trình ñöôøng ngaân saùch) haøng hoaù X hoaøn toaøn haøng hoaù Y hoaøn toaøn I PX khoâng coù giaù trò →Y = − .X khoâng coù giaù trò PY PY GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG * Ñaëc ñieåm Ñöôøng ngaân saùch: Y doác xuoáng veà phía phaûi. tyû giaù cuûa 2 loaïi haøng Thu nhập thay đổi Thay Y I/PY =I /P hoaù(PX/PY) quyeát ñònh ñoä doác đổi cuûa ñöôøng ngaân saùch Giá X thay đổi Y – P đường x /P Y .X ngân Giá Y thay đổi sách I/PX X GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Caân baèng tieâu duøng: Phoái hôïp toái öu: Y Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc vôùi ñöôøng baøng quan A Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch = ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan MRSXY = -PX/PY Y1 E U3 B U2 U1 X1 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân X 17 3
Đồng bộ tài khoản