intTypePromotion=3

Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

1
733
lượt xem
552
download

Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do nhân lực của một tổ chức không giống như những nguồn nhân lực khác,đăc biệt là trong từng hoàn cảnh khác nhau,điều kiện quản lý khác nhau mà công tác quản lý nguồn nhân lực sẽ có những đặc điểm riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực

 1. Chuyeân ñeà: Kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc Giaûng vieân: Th.S – NCS VUÕ MINH HIEÁU ThS Vuõ Minh Hieáu 1
 2. Noäi dung chuyeân ñeà Goàm 5 phaàn: Toång quan veà “quaûn trò nguoàn nhaân löïc” Caùc chöùc naêng chính trong qt. nguoàn nhaân löïc (4 buoåi) ThS Vuõ Minh Hieáu 2
 3. Phaàn 1: Toång quan veà Quaûn trò nguoàn nhaân löïc ThS Vuõ Minh Hieáu 3
 4. Yeáu toá con ngöôøi (nhaân söï) trong doanh nghieäp Kyõ thuaät - Coâng ngheä Toå chöùc Con ngöôøi Taøi chính ThS Vuõ Minh Hieáu 4
 5. Nguoàn nhaân löïc cuûa moät toå chöùc laø gì? Nhaân löïc : moïi ngöôøi, chuùng ta Nguoàn löïc : taøi saûn, giaù trò cuûa moät toå chöùc Quaûn lyù : Ñieàu phoái vaø kieåm soaùt ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu Do nhaân löïc cuûa moät toå chöùc khoâng gioáng nhö nhöõng nguoàn löïc khaùc, ñaëc bieät laø trong töøng hoaøn caûnh khaùc nhau, ñieàu kieän quaûn lyù khaùc nhau maø coâng taùc quaûn lyù nguoàn nhaân löïc seõ coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng. ThS Vuõ Minh Hieáu 5
 6. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ vaø QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Ñoái phoù vôùi thay ñoåi Quaûn lyù thay ñoåi Chaån ñoaùn Phaùt trieån toå chöùc coâng ty Phaûn öùng Chuû ñoäng Giaûi quyeát theo luaät leä, Giaûi quyeát theo söï cam keát, quy ñònh coäng taùc Chuù troïng vaøo ngaén haïn Chuù troïng vaøo daøi haïn Quan ñieåm ña chieàu Quan ñieåm nhaát quaùn ThS Vuõ Minh Hieáu 6
 7. Moái lieân heä cuûa nhaân söï trong doanh nghieäp Taøi chính Saûn xuaát vaø dòch vuï Marketing vaø sales Nhaân söï R&D ThS Vuõ Minh Hieáu 7
 8. Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø nhieäm vuï cuûa ai trong toå chöùc? Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø nhieäm vuï cuûa baát kyø nhaân vieân naøo maø coù nhaân vieân thuoäc quyeàn ThS Vuõ Minh Hieáu 8
 9. CHÖÙC NAÊNG PHOØNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC tröôûng phoøng nhaân söï Nghieân cöùu TNNS Hoaïch ñònh TNNS Tuyeån duïng Ñaøo taïo vaø phaùt trieån Quaûn trò tieàn löông Töông quan lao ñoäng Dòch vuï phuùc lôïi Y teá vaø an toaøn ThS Vuõ Minh Hieáu 9
 10. VAI TROØ PHOØNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC THIEÁT LAÄP HAY THAM GIA THIEÁT LAÄP CAÙC CHÍNH SAÙCH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC THÖÏC HIEÄN HOAËC PHOÁI HÔÏP CUØNG CAÙC LAÕNH ÑAÏO TRÖÏC TUYEÁN HAY CAÙC PHOØNG BAN KHAÙC COÁ VAÁN CHO CAÙC LAÕNH ÑAÏO TRÖÏC TUYEÁN VEÀ KYÕ NAÊNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC KIEÅM TRA ÑOÂN ÑOÁC VIEÄC THÖÏC HIEÄN CAÙC CHÍNH SAÙCH VAØ THUÛ TUÏC NGUOÀN NHAÂN LÖÏC ThS Vuõ Minh Hieáu 10
 11. TRAÙCH NHIEÄM vaø TAÀM QUAN TROÏNG TRONG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1. HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 2. LÖÔNG THÖÔÛNG PHUÙC LÔÏI 3. NGAÂN SAÙCH NHAÂN SÖÏ 4. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN 5. ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH ÑAÙNH GIAÙ NHAÂN SÖÏ ThS Vuõ Minh Hieáu 11
 12. TRAÙCH NHIEÄM VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 6. QUAN HEÄ NHAÂN SÖÏ 7. VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP 8. TUYEÅN DUÏNG NHAÂN SÖÏ 9. QUAN HEÄ ÑOÁI NGOAÏI 10. QUAÛN LYÙ HAØNH CHAÙNH ThS Vuõ Minh Hieáu 12
 13. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN CAÀN THIEÁT CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1. CAÁP ÑOÄ QUAÛN LYÙ 2. QUYEÀN RA QUYEÁT ÑÒNH 3. NGAÂN SAÙCH 4. NGUOÀN LÖÏC 5. QUAN HEÄ BEÂN TRONG – BEÂN NGOAØI ThS Vuõ Minh Hieáu 13
 14. ÑAÏO ÑÖÙC TRONG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC COÂNG BAÈNG VOÂ TÖ KHAÙCH QUAN vaø NHAÂN BAÛN NHÔÙ RAÈNG LÔÏI ÍCH TÖØNG THAØNH VIEÂN TRONG COÂNG TY PHAÛI GAÉN LIEÀN VÔÙI LÔÏI ÍCH COÂNG TY. KHOÂNG VÌ LÔÏI ÍCH COÂNG TY MAØ QUEÂN ÑI GIAÙ TRÒ NHAÂN BAÛN CUÛA CON NGÖÔØI ThS Vuõ Minh Hieáu 14
 15. LAØM SAO ÑEÅ TAÊNG CÖÔØNG ÑAÏO ÑÖÙC TRONG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC ? PHAÛI VÖÕNG CHUYEÂN MOÂN – NGHIEÄP VUÏ KHOÂNG NGÖØNG NAÂNG CAO CAÄP NHAÄT KIEÁN THÖÙC VEÀ TAØI NGUYEÂN NHAÂN SÖÏ LAÃN KIEÁN THÖÙC TOÅNG QUAÙT ThS Vuõ Minh Hieáu 15
 16. BẠN NGHĨ SAO VỀ TINH THẦN HỌC HỎI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP? Quốc tịch Trước khi thành Sau khi thành nhà quản lý nhà quản lý Việt Nam 80% (90%) 10% Nước ngoài 50% 50% ThS Vuõ Minh Hieáu 16
 17. BẠN SẼ HỌC HỎI? Vaên hoaù (Vieät Nam vaø caùc nöôùc) Toân giaùo Giôùi tính … ThS Vuõ Minh Hieáu 17
 18. Söï aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng trong coâng taùc quaûn lyù ThS Vuõ Minh Hieáu 18
 19. Chöùc naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc Thu huùt Muïc tieâu Ñaøo taïo Duy &ø phaùt trì trieån ThS Vuõ Minh Hieáu 19
 20. Thu huùt nguoàn nhaân löïc Bao goàm: 1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc. 2. Tuyeån duïng ThS Vuõ Minh Hieáu 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản