LỊCH SỬ - ÔN TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
5
download

LỊCH SỬ - ÔN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học ,hs biết . -Từ bài 1 đến bài 5 học hai giai đoạn lịch sử :Buổi đầu dựng nước và giữ nước ;Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập. -Kể tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi thể hiện nó trên trục và băng thời gian. -Kể lại bằng lời hoặc vẽ một trong ba nội dung : Đời sống người Lạc Việt dưới thời Văn Lang ; Khởi nghĩa hai bà Trưng ;Chiến thắng Bạch Đằng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ - ÔN TẬP

  1. L CH S ÔN T P I- M c tiêu: Sau bài h c ,hs bi t . -T bài 1 n bài 5 h c hai giai o n l ch s :Bu i u d ng nư c và gi nư c ;Hơn m t nghìn năm u tranh giành c l p. -K tên các s ki n l ch s tiêu bi u trong hai th i kì này r i th hi n nó trên tr c và băng th i gian. -K l i b ng l i ho c v m t trong ba n i dung : i s ng ngư i L c Vi t dư i th i Văn Lang ; Kh i nghĩa hai bà Trưng ;Chi n th ng B ch ng II- dùng h c t p: -Băng và tr c th i gian, Phi u h c t p cho hs,Các hình minh ho cho m c tiêu 3 . III- Ho t ng d y và h c : Giáo viên H c sinh
  2. * Ho t ng 1: 1 Bài cũ:Chi n th ng B ch ng do -2 hs lên c bài. Ngô Quy n lãnh o. -G i 2 hs lên b ng tr l i 2 câu h i sau; +Em hãy k l i tr n quân ta ánh th ng quân Nam Hán trên sông B ch ng. +Chi n th ng B ch ng có ý nghĩa như th nào? Nh n xét , ghi i m. 2 Bài m i: - Hs l ng nghe. Gi i thi u :Trong bài h c này các em s ư c ôn l i các ki n th c l ch s ã h c t bài 1 n bài 5 . -Hs m sgk. -Hs m sgk. - bi t ư c hai giai o n l ch s mà em ã h c là hai giai o n nào, các em hãy c y/c bài 1 sgk, c l p c th m theo . -Gv cho l p ho t ng nhóm ôi,th o lu n -Gv dán băng th i gian lên b ng . -Hs th o lu n theo nhóm. -Y/c hs i n tên các giai o n l ch s ã h c vào băng th i gian. +H i: Chúng ta ã h c nh ng giai o n -Hs lên b ng , l p nh n xét. l ch s nào , nêu th i gain c a t ng giai o n. -Hs v a ch v a tr l i :
  3. + Giai o n th nh t là bu i u d ng nư c và gi nư c , giai o n này b t u t kho ng 700 năm và kéo dài n năm 179 TCN. -Gv nh n xét và y/c hs nh c l i hai giai + Giai o n th hai là hơn m t nghìn o n l ch s trên. năm u tranh giành l i c l p , giai Như các em ã bi t t kho ng 700 o n này b t u t năm 179 TCN cho năm TCN n năm 938 có hai giai o n n năm 938. l ch s . V y hai giai o n l ch s ó có nh ng s ki n l ch s nào ,cô m i em … c câu 2 sgk. * Ho t ng 2: -G i 1 hs c trư c l p câu 2. -Gv dán m c th i gian và ghi các m c th i gian tiêu bi u lên b ng . -1 hs c to trư c l p câu 2. -Y/c hs c kĩ câu l nh và th o lu n nhóm ôi ( 2 ‘) -Hs quan sát m c th i gian trên b ng,k t h p sgk. -Y/c hs trình bày k t qu cá nhân. - Hs c kĩ câu l nh và th o lu n nhóm ôi. -Hs trình bày k t qu . +Kho ng 700 năm TCN nư c Văn Lang ra i. +Năm 179 TCN nư c Âu L c rơi vào
  4. tay c a Tri u à. -Gv nh n xét và k t lu n : +Năm 938 chi n th ng B ch ng. Kho ng 700 năm TCN nư c Văn Lang -L p nh n xét, b sung. ra i.N i ti p nư c Văn Lang là nư c -Hs l ng nghe. Âu L c. ó là bu i u d ng nư c và gi nư c . n năm 179 TCN nư c Âu L c rơi vào tay Tri u à.M t bư c ngo c l ch s ã m ra sau m t tr n chi n hào hùng trên m t dòng sông l ch s ã giành l i c l p hơn 1000 năm ô h dư i ách phương B c . ó là chi n th ng B ch ng do Ngô Quy n lãnh o năm 938. Qua hai bài t p trên các em ã n m vũng v m c th i gian và các s ki n l ch s trong hai giai o n .V y bây gi cô cho các em thi k l i b ng m t bài vi t ng n ho c nói l i hay b ng hình v m t trong ba n i dung sau. -Hs l ng nghe. -Y/c hs c to y/c vav n i dung bài3, l p c th m theo. *Ho t ng 3: -Gv cho l p ho t ng theo nhóm 6 , gv c nhóm trư ng , thư kí. - Gv phát phi u h c t p . -Y/c nhóm trư ng c câu h i c a nhóm cho c l p nghe.( l n lư t 6 nhóm c). -Nhóm th o lu n ( 5 ‘ ).
  5. -Y/c 3 nhóm nào làm xong trư c dán -Hs ho t ng nhóm 6. phi u lên b ng. -Nh n xét , b sung, ch t l i ý úng. 3- C ng c : -Nhóm trư ng lên nh n phi u h c t p. -Trò chơi: Ghép úng. - Các nhóm trư ng c câu h i to cho c +GV ghi s n m c th i gian.( 2b ng ) l p nghe. ki n l ch s ính vào úng v i m c th i -Nhóm dán k t qu lên b ng. gian cô ghi trên. -L p nh n xét, b sung. S ki n Nhân v t l ch l ch s s Th i gian -Năm 179 TCN -Kho ng 700 năm TCN -Năm 40 -Năm 938 -Y/c hai nhóm, m i nhóm c 2 hs lên. -Gv dán 2 b ng bên lên b ng. -Gv ph bi n cách chơi., th i gian chơi. -Nh n xét, khen thư ng. +T ng k t và giáo d c tư tư ng. Qua ti t h c hôm nay các em ã th y ư c ông cha ta ã ra s c d ng nư c và gi nư c ,v y tu i c a các em thì sao ây? Các em ph i ra s c h c -4 hs lên b ng x p thành hai nhóm. t p mai sau l n lên xây d ng t nư c giàu và p hơn. -L ng nghe gv ph bi n cách chơi., th i gian chơi.
  6. -D n dò: v nhà ôn l i kĩ hai giai o n -L p theo dõi nh n xét . l ch s v a h c và tìm hi u trư c bài inh B Lĩnh d p lo n 12 s quân. .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản