intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ chính trị viên ban chấp hành quân sự huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:237

0
39
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ chính trị viên ban chấp hành quân sự huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp chủ yếu bồi dưỡng nâng cao chất lượng (NLCT) của đội ngũ chính trị viên an chấp hành quân sự (BCHQS) huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay; đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và từ thực tiễn rút ra những kinh nghiệm bước đầu bồi dưỡng NLCT của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ chính trị viên ban chấp hành quân sự huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay

 1.                    Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình   nghiên cứu của riêng tôi. Các số  liệu,   kết   quả   nêu   trong   luận   án   là   trung   thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.              TÁC GIẢ LUẬN ÁN                   Tạ Minh Hưng
 2. MỤC LỤC                                                                                                                                Tran g TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 5 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  10 Chương  NHỮNG VẤN ĐỀ  CƠ  BẢN VỀ  NĂNG LỰC CÔNG TÁC  1 VÀ   BỒI   DƯỠNG   NĂNG   LỰC   CÔNG   TÁC   CỦA   ĐỘI  NGŨ   CHÍNH   TRỊ   VIÊN   BAN   CHỈ   HUY   QUÂN   SỰ  HUYỆN Ở ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 22 1.1. Đội ngũ chính trị  viên và năng lực công tác của đội ngũ  chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện ở địa bàn Quân khu  1 22 1.2. Những vấn đề cơ bản về bồi dưỡng năng lực công tác của   đội ngũ chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện  ở địa bàn   Quân khu 1 51 Chương  THỰC   TRẠNG,   NGUYÊN   NHÂN   VÀ   NHỮNG   KINH  2 NGHIỆM BƯỚC ĐẦU BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CÔNG  TÁC CỦA ĐỘI NGŨ CHÍNH TRỊ  VIÊN BAN CHỈ  HUY  QUÂN SỰ HUYỆN Ở ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 71 2.1. Thực trạng bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ chính   trị viên ban chỉ huy quân sự huyện ở địa bàn Quân khu 1    71 2.2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm bước đầu bồi dưỡng  năng lực công tác của đội ngũ chính trị  viên ban chỉ  huy   quân sự huyện ở địa bàn Quân khu 1 92 Chương  YÊU   CẦU   VÀ   NHỮNG   GIẢI   PHÁP   CHỦ   YẾU   BỒI  3 DƯỠNG   NĂNG   LỰC   CÔNG   TÁC   CỦA   ĐỘI   NGŨ  CHÍNH TRỊ  VIÊN BAN CHỈ  HUY QUÂN SỰ  HUYỆN  Ở  ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 HIỆN NAY 108 3.1. Những yếu tố   tác động  và yêu cầu  bồi  dưỡng năng lực  công  tác   của  đội  ngũ  chính  trị   viên  ban  chỉ   huy  quân   sự  huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay 108 3.2. Những giải pháp chủ yếu bồi dưỡng năng lực công tác của  đội ngũ chính trị  viên ban chỉ  huy quân sự  huyện  ở  địa bàn  Quân khu 1 hiện nay 119 KẾT LUẬN                                                                                                           159
 3. DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ  ĐàCÔNG  BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN  161 DANH  MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  162 PHỤ LỤC  178
 4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết đủ Chữ viết tắt 1. Ban chỉ huy quân sự BCHQS 2. Chính trị quốc gia CTQG 3. Công tác đảng, công tác chính trị CTĐ, CTCT 4. Cơ quan quân sự  CQQS 5. Cơ quan quân sự địa phương CQQSĐP 6. Đảng uỷ quân sự ĐUQS 7. Học viện Chính trị HVCT 8. Lực lượng vũ trang LLVT 9. Năng lực công tác NLCT 10. Nhà xuất bản Nxb 11. Phụ lục PL 12. Quân đội nhân dân QĐND 13. Quân sự, quốc phòng địa phương QSQPĐP 14. Quốc phòng toàn dân QPTD 15. Trang tr 16. Trong sạch vững mạnh  TSVM 17. Xã hội chủ nghĩa XHCN 18. Vững mạnh toàn diện VMTD
 5. 5 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu khái quát về luận án Đề tài “Bồi dưỡng NLCT của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở   địa bàn Quân khu 1 hiện nay”,  Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính  quyền nhà nước; mã số 62.31.02.03 là vấn đề đã được tác giả quan tâm, ấp   ủ  và nghiên cứu trong nhiều năm qua. Hiện nay, trước những diễn biến  phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt  là sự phát triển mới về nhiệm vụ QSQPĐP và CTĐ, CTCT đang đặt ra yêu  cầu cao về NLCT của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện nói chung, ở địa  bàn Quân khu 1 nói riêng. Để đội ngũ này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm   vụ, đòi hỏi tất yếu phải tiếp tục bồi dưỡng NLCT. Kết quả vấn đề  nghiên  cứu sẽ góp phần làm phong phú thêm về lý luận bồi dưỡng đội ngũ chính trị  viên trong quân đội, xây dựng đội ngũ chính trị  viên BCHQS huyện vững  mạnh; tuy nhiên, trong tình hình hiện nay đây là đề tài mới và khó. Với gần 30 năm công tác ở địa bàn Quân khu 1, trên cơ sở sưu tầm hệ  thống các tài liệu, sự chỉ dẫn góp ý, giúp đỡ tận tâm của 2 cán bộ hướng dẫn,   các chuyên gia và các nhà khoa học, đủ để cho phép tác giả triển khai nghiên   cứu đề  tài này. Quá trình triển khai đề  tài, tác giả  đã tham khảo kết quả  nghiên cứu của các công trình khoa học trong và ngoài nước có liên quan. Đây  là đề  tài nghiên cứu độc lập, hoàn toàn không trùng lặp với các công trình   khoa học đã công bố.   2. Lý do lựa chọn đề tài luận án Công tác QSQPĐP là một bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ  công  tác quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, được tiến hành  ở  các địa  phương trong cả nước thời bình và thời chiến; là sự  cụ  thể  hóa chính sách   quốc phòng: “Hòa bình và tự vệ” để tổ chức và động viên quần chúng tham  gia xây dựng nền QPTD; chuẩn bị  và sẵn sàng tiến hành chiến tranh nhân 
 6. 6 dân bảo vệ  địa phương, góp phần giữ  vững chủ  quyền an ninh quốc gia   trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc của cả nước; chủ động đập tan và  làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.  Công tác đảng, công tác chính trị  trong công tác QSQPĐP là một bộ  phận trong những hoạt động lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là cấp  ủy địa  phương; một mặt công tác cơ  bản của chính quyền, đoàn thể  chính trị  ­ xã  hội, CQQSĐP; là tổng thể công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong xây  dựng và huy động các nguồn lực của địa phương để  thực hiện thắng lợi   nhiệm vụ  QSQPĐP. Tiến hành CTĐ, CTCT trong công tác QSQPĐP là một  nguyên tắc cơ  bản trong xây dựng LLVT cách mạng của Đảng, là trách   nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trong đó đội ngũ chính trị viên là người chủ  trì, giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, chăm lo xây dựng đội ngũ chính trị  viên vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ là  vấn đề trực tiếp đặt ra. Quân khu 1 là một tổ chức quân sự đứng chân trên địa bàn chiến lược   quan trọng, có nhiệm vụ  tổ  chức, xây dựng, quản lý và chỉ  huy LLVT thuộc  quyền tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế ­ xã  hội; củng cố xây dựng nền QPTD, xây dựng “thế trận lòng dân” và xây dựng  khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ nơi tuyến đầu phía Bắc Tổ quốc. Đội   ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1 là một bộ phận rất quan   trọng trong đội ngũ cán bộ của Quân khu, của Đảng trong LLVT, là người chủ  trì về  chính trị   ở  BCHQS huyện, vừa chịu trách nhiệm về  CTĐ, CTCT  ở  BCHQS, LLVT huyện, vừa phải tham gia đảm nhiệm nhiều cương vị  trong   cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị ­ xã hội ở địa phương.   NLCT của đội ngũ này cao hay thấp sẽ  tác động trực tiếp đến nhiệm vụ  QSQPĐP và CTĐ, CTCT, đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu và  địa phương. Vì vậy, ngoài phẩm chất chính trị, phương pháp tác phong công tác 
 7. 7 tốt, để có NLCT, đội ngũ chính trị viên phải được đào tạo, bồi dưỡng thường   xuyên. Nhận thức rõ điều đó, lãnh đạo, chỉ huy, chính quyền các cấp ở địa bàn  Quân khu 1 trong thời gian qua đã thường xuyên chăm lo đến công tác bồi   dưỡng NLCT cho đội ngũ chính trị viên, nhìn chung NLCT của đội ngũ chính trị  viên BCHQS huyện đã có những chuyển biến, tiến bộ, bước đầu đáp  ứng  được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, so với yêu cầu kiện toàn tổ  chức, thực   hiện   Nghị   quyết   51­NQ/TW   của   Bộ   Chính   trị   và   Nghị   quyết   513­ NQ/ĐUQSTW của Đảng  ủy Quân sự  Trung  ương (nay là Quân  ủy Trung  ương), việc bồi dưỡng NLCT cũng như  NLCT của đội ngũ chính trị  viên  BCHQS huyện vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập; phẩm chất, năng lực  của một số chính trị viên chưa ngang tầm với cương vị chủ trì về chính trị và  chủ trì CTĐ, CTCT trong LLVT huyện. Một số chính trị viên còn thiếu kiến   thức, kinh nghiệm, năng lực tổ  chức hoạt động thực tiễn CTĐ, CTCT trong  công tác QSQPĐP; khả  năng tham gia vào hoạt  động của cấp  ủy, chính  quyền, ban, ngành, đoàn thể chính trị ­ xã hội ở địa phương còn khoảng cách  quá xa so với thực tiễn. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến  phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Đặc   biệt trước sự phát triển nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc, nhiệm vụ  của quân đội và nhiệm vụ  QSQPĐP của Quân khu 1, đã và đang đặt ra  những vấn đề  mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi người chính trị  viên   BCHQS huyện vừa phải có kiến thức toàn diện, trình độ chuyên sâu về công  tác QSQPĐP; vừa am hiểu các kiến thức về  kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp   luật, dân tộc, tôn giáo…Có NLCT tốt mới có thể  làm tốt công tác tổ  chức,  vận động nhân dân thực hiện tốt công tác QSQPĐP và các nhiệm vụ  chính   trị của địa phương. Vì vậy, việc nghiên cứu: “Bồi dưỡng NLCT của đội ngũ  
 8. 8 chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay”,  là vấn đề vừa  cơ bản, vừa cấp thiết. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Luận giải làm rõ những vấn đề  cơ  bản về  lý luận và thực tiễn, đề  xuất những giải pháp chủ yếu bồi dưỡng NLCT của đội ngũ chính trị viên  BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu ­ Luận giải làm rõ những vấn đề  cơ  bản về  NLCT và bồi dưỡng  NLCT của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1. ­ Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và từ thực tiễn rút ra   những kinh nghiệm bước đầu bồi dưỡng NLCT của đội ngũ chính trị  viên  BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1. ­ Xác định yêu cầu và đề  xuất những giải pháp chủ  yếu bồi dưỡng  NLCT của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện  nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Bồi dưỡng NLCT của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu  1. * Phạm vi nghiên cứu ­ Tập trung nghiên cứu hoạt  động bồi dưỡng NLCT của  đội ngũ  chính trị viên ở BCHQS huyện thuộc địa bàn Quân khu 1. ­ Tiến hành điều tra, khảo sát, phỏng vấn, toạ   đàm và lấy phiếu  trưng cầu ý kiến đối với cán bộ, sĩ quan tại 6 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu  1. Các số  liệu, tư  liệu giới hạn chủ  yếu từ  năm 2006 đến nay. Các giải   pháp được đề xuất đến năm 2020.
 9. 9 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Hệ  thống nguyên lý, quan điểm cơ  bản của chủ  nghĩa Mác ­ Lênin,   tư  tưởng Hồ Chí Minh về  cán bộ, công tác cán bộ; đường lối, quan điểm,  chính sách của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung   ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác QSQPĐP, xây dựng   LLVT, xây dựng quân đội về chính trị, về CTĐ, CTCT và công tác đào tạo,  bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong QĐND Việt Nam. * Cơ sở thực tiễn Toàn   bộ   hoạt   động   bồi   dưỡng   NLCT   của   đội   ngũ   chính   trị   viên  BCHQS huyện ở 6 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 1; những nhận xét, đánh giá   về  đội ngũ chính trị  viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ chính trị  viên thể  hiện trong các Văn kiện, báo cáo tổng kết của các cơ quan chức năng thuộc   Quân khu 1 và số liệu thống kê, kết quả điều tra, khảo sát của tác giả ở các  CQQSĐP tỉnh, huyện. * Phương pháp nghiên cứu Trên cơ  sở  phương pháp luận của chủ  nghĩa Mác­ Lênin, tư  tưởng  Hồ  Chí Minh, luận án sử  dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của  khoa học liên ngành và chuyên ngành; coi trọng những phương pháp: Hệ  thống ­ cấu trúc, lịch sử, lôgích, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá,   hệ thống hoá, điều tra khảo sát, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên  gia.  6. Những đóng góp mới của luận án ­ Luận giải làm rõ đặc điểm đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở  địa bàn Quân khu 1; quan niệm, những yếu tố cấu thành NLCT của đội ngũ  chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1.
 10. 10 ­ Từ thực tiễn rút ra những kinh nghiệm bước đầu bồi dưỡng NLCT  của đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1. ­ Đề  xuất những nội dung, biện pháp khả  thi bồi dưỡng NLCT của   đội ngũ chính trị viên BCHQS huyện ở địa bàn Quân khu 1 hiện nay.  7. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án góp phần làm phong phú thêm  lý luận về  xây dựng đội ngũ chính trị  viên, cán bộ  chính trị  quân sự  địa  phương, cung cấp thêm cơ sở khoa học, giúp lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ  trì, chủ  chốt, cơ  quan chính trị  các cấp  ở  địa bàn Quân khu 1 tiếp tục vận  dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành bồi dưỡng NLCT của đội ngũ   chính trị viên BCHQS huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đề  tài luận án có thể  dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ  nghiên  cứu   khoa   học,   giảng   dạy   và   học   tập   môn   CTĐ,   CTCT   trong   công   tác   QSQPĐP ở các học viện, nhà trường quân đội. 8. Kết cấu của luận án Luận án gồm: Mở  đầu; 3 chương (6 tiết); kết luận; danh mục công  trình khoa học của tác giả đã công bố có liên quan đến đề tài luận án; danh  mục tài liệu tham khảo và phụ lục. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN  ĐẾN ĐỀ TÀI BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CÔNG TÁC CỦA  ĐỘI NGŨ CHÍNH TRỊ VIÊN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN  Ở ĐỊA BÀN QUÂN KHU I HIỆN NAY 1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến đề tài tiêu biểu  có: Sách tư  liệu “Đảng lãnh đạo quân đội của quân đội các nước Liên   Xô, Cu Ba, Cộng hoà dân chủ Đức và Triều Tiên”, do Ban nghiên cứu Tổng  kết công tác Chính trị  biên soạn năm 1983 [10]. Cuốn sách đã đề  cập đến 
 11. 11 nhiều vấn đề lớn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội;  vai trò CTĐ, CTCT; vai trò của cơ quan chính trị các cấp; vai trò của đội ngũ  cán bộ…Trong đó, có đề  cập đến vị  trí, vai trò và yêu cầu về  phẩm chất,  NLCT của đội ngũ cán bộ chính trị, chính uỷ, chính trị viên và nội dung, biện   pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này trong xây dựng quân đội Liên  Xô, Cu Ba, Cộng hoà dân chủ  Đức và Triều Tiên qua các giai đoạn, cách  mạng. Sách “Công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang   Liên Xô” [87] và “Tóm tắt lịch sử công tác đảng, công tác chính trị trong lực   lượng vũ trang Liên Xô 1918 ­ 1973” [159], do A.A.Êpisép (Chủ biên). Đây là  các công trình nghiên cứu, tổng kết khá sâu sắc, toàn diện về  lịch sử  quá   trình hình thành và phát triển của CTĐ, CTCT trong sự nghiệp xây dựng các  LLVT Liên Xô từ  năm 1918 ­ 1973. Trong chương 2, phần II điểm 1 của   công trình này đã chỉ rõ sự ra đời của hệ thống chính uỷ trong Hồng quân từ  4/1918, theo chỉ thị của V.I.Lênin và đến 14/10/1919 Hội đồng quân sự cách  mạng nước cộng hoà đặt chức vụ chính trị viên ở đại đội, phân đội, các đội   quân đặc biệt. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ  chủ  yếu của chính uỷ  là   “người lãnh đạo CTĐ, CTCT”, là “lãnh đạo chính trị đối với quân đội, tiến  hành CTĐ, CTCT trong quân nhân…”. Tài liệu đã đề cập khá cụ thể  vị trí,   vai trò, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên . Khẳng định  rõ uy tín, vị thế của đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội ở các giai  đoạn trong những năm nội chiến (1918 ­ 1920) và xây dựng quân đội (1921 ­  1928).    Cuốn sách cũng chỉ rõ mục tiêu, yêu cầu “Đào tạo và giáo dục các cán   bộ  chính trị”, toàn diện cả  phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong  công tác đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ lâu dài của quân đội và sự  nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Nội dung công tác giáo dục, đào tạo, bồi  
 12. 12 dưỡng chính uỷ, chính trị viên chỉ rõ: “Coi trọng việc lựa chọn cán bộ chính trị   cho Quân đội” và “Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chính trị,   chính uỷ, chính trị viên” toàn diện, theo 2 phương hướng cơ bản:  “Bằng học   tập  ở  các nhà trường quân sự” và “trực tiếp  ở  đơn vị”  với 2 loại hình chủ  yếu: “Thường xuyên (Các hội nghị  hướng dẫn và bàn về  phương hướng cụ  thể)” và “Định kỳ (Thảo luận của cán bộ các cấp khác) được tiến hành trong   phạm vi các đại đội, các trung đoàn và các đơn vị đồn trú”. Trên cơ sở đó, đã  xây dựng, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ chính trị, chính uỷ, chính trị viên có   đủ phẩm chất, năng lực và phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT trong các đơn  vị của Hồng quân và hạm đội. Giáo trình, “Công tác đảng, công tác chính tri trong các l ̣ ực lượng vũ   trang Xô ­ Viết”, do P.I.Các­Pen­Cô (Chủ biên) [40]. Cuốn sách đề cập khá  cụ thể đến công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan nói chung, cán bộ chính trị nói   riêng. Đối với đội ngũ cán bộ chính trị tác giả xác định: “Cán bộ chính trị là   những người trực tiếp tổ  chức CTĐ, CTCT”; là “những người mang tinh  thần của Đảng, kỷ  luật của Đảng, lòng kiên định và dũng cảm của Đảng  trong cuộc đấu tranh để thực hiện mục tiêu đã đặt ra” và là người “chịu trách  nhiệm về tổ chức và tình hình công tác chính trị  trong quân đội…”. Để  đáp  ứng được chức năng, nhiệm vụ  người cán bộ  chính trị  phải   “Có những   phẩm   chất   riêng…Phải   lấy   phương   pháp   thuyết   phục   làm   chính;  phải  gương mẫu, nhiệt tình, không khoan nhượng trước bất kỳ  thiếu sót nào so  với các nguyên tắc trong đạo đức của chúng ta và còn phải ân cần đối với   mọi người, có khả năng hiểu họ và giúp họ cái gì họ cần thiết…”. Như vậy,   các tác giả mới chỉ đề cập đến những vấn đề chung nhất về phương pháp,  tác phong công tác của người cán bộ chính trị, mà chưa đề cập một cách cụ 
 13. 13 thể về phương pháp, tác phong công tác của người chính trị viên là một đối  tượng nghiên cứu cụ thể, chuyên biệt.  Trong cuốn, “Công tác chính trị  của Quân giải phóng nhân dân Trung   Quốc dùng trong các học viện, nhà trường thời kỳ mới”, do Chương Tử Nghị  (Chủ biên) [120], tác giả cho rằng để phát huy vai trò, hoàn thành nhiệm vụ thì   mỗi chính trị viên phải gian khổ phấn đấu, nỗ  lực cố  gắng, thực sự cầu thị,   điều tra nghiên cứu để  nâng cao tố  chất chính trị, tinh thông tri thức chuyên  ngành và học tập tri thức khoa học khác, không ngừng nâng cao NLCT. Thường   xuyên chăm chỉ học tập và đi sâu thực tế phải được coi là hai yêu cầu quan   trọng đối với cán bộ. Muốn cán bộ nắm vững tri thức trên hai phương diện đó   thì phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện cả phẩm  chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác thông qua con đường cơ   bản là đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường, rèn luyện tại chức và tự  học thành   tài. 2. Các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài 2.1. Các  công  trình tiêu  biểu  nghiên  cứu về   xây dựng  đội  ngũ   chính uỷ, chính trị viên * Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình, đề tài các cấp: Cuốn sách, “Xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội   hiện nay theo tư  tưởng Hồ  Chí Minh” [123]. Tác giả  Nguyễn Quang Phát  đã đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ chính uỷ,   chính trị viên. Đồng thời, chỉ rõ: Đội ngũ chính uỷ, chính trị viên là một đội   ngũ cán bộ  rất quan trọng trong QĐND Việt Nam. Thực tiễn xây dựng,   trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta hơn 60 năm qua đã khẳng   định và chứng minh ý nghĩa to lớn và giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí  
 14. 14 Minh về xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên. Đặc biệt, cuốn sách còn  nêu rõ tình hình đội ngũ cán bộ chủ trì về chính trị và công tác xây dựng đội   ngũ cán bộ chủ trì về chính trị trong tình hình hiện nay.  Cuốn sách, “Người chính uỷ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”,  do  Chu Huy Mân (Chủ biên) [106]. Cuốn sách tập hợp các bài viết đầy tâm huyết  của một số  tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ  lãnh đạo, chỉ  huy trong kháng chiến   chống Pháp và chống Mỹ. Các tác giả  đã phân tích, khẳng định quá trình ra  đời, phát triển của đội ngũ chính uỷ, chính trị viên, những đóng góp của người  chính uỷ, chính trị viên trong quân đội; vai trò, tầm quan trọng cơ chế  Đảng   lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về  mọi mặt đối với QĐND Việt Nam, đây là  những tài liệu có giá trị  sâu sắc cả  về  lý luận và thực tiễn; trong đó những  kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng đội ngũ chính trị viên là vô cùng quý báu,  làm cơ sở cho các nhà nghiên cứu, “chính uỷ, chính trị viên thể hệ 51 và mai   sau tham khảo”. Cuốn sách,  “Chế  độ  chính uỷ, chính trị  viên trong Quân đội nhân dân   Việt Nam”, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự [157], đã tập trung làm rõ  những vấn đề cơ bản về chế độ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội; sự hình   thành và phát triển của chế độ chính uỷ, chính trị  viên trong quân đội từ ngày  thành lập tới nay; khái quát những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chế độ  chính uỷ, chính trị viên; yêu cầu xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên phải có   số  lượng, cơ  cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong   công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội trong  từng giai đoạn cách mạng.  Trong cuốn, “Công tác đảng, công tác chính trị  trong công tác quân   sự, quốc phòng địa phương”, Học viện Chính trị quân sự [91], đã tập trung 
 15. 15 làm rõ vai trò, đặc điểm, tính chất và nội dung công tác QSQPĐP; chỉ rõ nội   dung CTĐ, CTCT trong công tác QSQPĐP. Giáo trình viết: Để tổ chức thực   hiện được sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác QSQPĐP, đòi hỏi phải  có đội ngũ cán bộ  chính trị, đặc biệt là đội ngũ chính uỷ, chính trị  viên   CQQSĐP vững mạnh, có đủ  phẩm chất và năng lực tổ  chức thực hiện  nhiệm vụ thực tiễn. Vì vậy, phải xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, chính   uỷ, chính trị viên CQQSĐP vững mạnh, có cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất,   năng lực tổ  chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  công tác QSQPĐP; phải  chú trọng vào nâng cao phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong  công tác một cách toàn diện.  * Một số  bài báo như:  “Mấy vấn đề  về  xây dựng đội ngũ cán bộ   ở   Quân khu Một”, (Phùng Khắc Đăng) [85, tr.47­49]; “Suy nghĩ về  tiêu chuẩn   cán bộ quân đội trong thời kỳ cách mạng mới theo tư tưởng Nghị quyết Hội   nghị  Trung  ương 3 khoá VIII”, (Nguyễn Văn Quyết) [132, tr.35­40]; “Nâng  cao chất lượng đào tạo chính uỷ, chính trị  viên đáp  ứng yêu cầu xây dựng   quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”, (Lê Minh Vụ) [160, tr.3­7]; “Vị trí,   vai trò của chính uỷ, chính trị viên trong các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết   51 của Bộ  Chính trị”, (Tô Xuân Sinh) [135, tr.25­28]; “Những kinh nghiệm   xây dựng và phát triển đội ngũ chính uỷ, chính trị  viên trong kháng chiến   chống Mỹ”, (Phạm Xuân Mát) [105, tr.10­13]; “Gắn xây dựng cấp uỷ với xây   dựng đội ngũ cán bộ  chủ  trì trong Quân đội”, (Ngô Xuân Lịch) [102, tr.19­ 21]; “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết   Trung ương 4 khoá XI”, (Lương Cường) [53, tr.5­8]; “Nâng cao chất lượng   xây dựng đội ngũ cán bộ ở phòng chính trị sư đoàn bộ binh hiện nay ”, (Trần  Sinh Huy) [95, tr.17­20];…Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, các bài báo  khoa học đã nghiên cứu làm rõ cơ  sở  lý luận, thực tiễn, đánh giá đúng thực  
 16. 16 trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm xây dựng, nâng  cao   chất lượng đội ngũ cán bộ  quân đội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ  chính trị,   chính uỷ, chính trị viên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Trên cơ sở đó xác  định nhân tố tác động, chỉ rõ phương hướng, yêu cầu và những giải pháp cơ  bản xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ này. 2.2. Các công trình tiêu biểu nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực công tác   đảng, công tác chính trị  và năng lực công tác của cán bộ chính trị, chính uỷ, chính   trị viên * Sách chuyên khảo, tham khảo, đề tài khoa học, giáo trình, luận văn, luận   án: Tô Xuân Sinh, “Bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính   trị  của đội ngũ chính trị  viên  ở  các đơn vị  huấn luyện chiến đấu trong   Quân đội ta hiện nay”, [134]. Tác giả khẳng định: Đội ngũ chính trị viên ở  các đơn vị  chiến đấu là người chủ  trì về  chính trị, trực tiếp chỉ  đạo, tổ  chức tiến hành CTĐ, CTCT  ở  phân đội, có vai trò rất quan trọng đối với   đơn vị trong quá trình xây dựng, phát triển của quân đội. Đội ngũ chính trị  viên trực tiếp chỉ đạo tiến hành các nội dung, biện pháp xây dựng cấp uỷ,   chi bộ, đảng bộ  TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây   dựng đơn vị  VMTD, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tăng cường   sự  lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về  mọi mặt của Đảng đối với quân đội.  Đồng thời, tác giả đi sâu nghiên cứu năng lực của chính trị  viên và đưa ra  quan niệm: Năng lực CTĐ, CTCT của đội ngũ chính trị  viên  ở  các đơn vị   huấn luyện chiến đấu là trình độ  thực tế và khả  năng tổ  chức, tiến hành   các hoạt động CTĐ, CTCT theo chức  trách, nhiệm vụ của người chủ trì về   chính trị, người đảm nhiệm CTĐ, CTCT  ở  phân đội. Theo tác giả, năng lực 
 17. 17 CTĐ, CTCT của chính trị  viên là một tổ  hợp các thành tố, các bộ  phận cấu   thành rất phong phú, đa dạng tạo nên một chỉnh thể. Năng lực CTĐ, CTCT  của đội  ngũ chính trị  viên  ở  các đơn vị  phân đội làm nhiệm vụ  huấn   luyện chiến đấu bao gồm: Tri th ức, k ỹ năng, kỹ  xảo CTĐ, CTCT đượ c   hình thành phát triển trong quá trình đào tạo  ở  các học viện, nhà trườ ng  quân đội, đượ c tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong hoạt động thực tiễn  CTĐ, CTCT và là kết quả của công tác bồi dưỡng cán bộ  ở đơn vị;  đồng  thời là kết quả của quá trình tự học tập, tự bồi dưỡng, rèn luyện của mỗi  chính trị viên trong thực tiễn. Phạm Văn Thắng, “Giáo trình công tác đảng, công tác chính trị”,   tập 1 [138];  ở  Chương 13, ph ần vi ết v ề  ph ẩm ch ất, năng lực, phương   pháp, tác phong công tác của chính uỷ  trung đoàn chỉ  rõ: Chính uỷ  trung   đoàn phải là người tiêu biểu về  phẩm chất chính trị; mẫu mực về  đạo  đức, lối sống, có tính kỷ luật, là trung tâm đoàn kết và có uy tín cao trong  cấp uỷ, tổ  chức đảng và đơn vị, do đó phải  bồi dưỡ ng kiến thức, năng   lực toàn diện, giỏi tiến hành CTĐ, CTCT, để họ thực sự là người có tính  đảng, tính nguyên tắc cao, có tác phong dân chủ, sâu sát thực tế, nói đi  đôi với làm. Trần Văn Hiên,  “Bồi dưỡng năng lực tham mưu về  công tác đảng,   công tác chính trị của đội ngũ cán bộ nghiên cứu cơ quan Tổng cục Chính trị   trong giai đoạn hiện nay”, [88]. Khi luận giải cơ  sở  lý luận, thực tiễn bồi  dưỡng năng lực CTĐ, CTCT, tác giả đưa ra quan niệm năng lực tham mưu về  CTĐ, CTCT của đội ngũ cán bộ  nghiên cứu cơ  quan tham mưu Tổng cục   Chính trị là: Trình độ hiểu biết lý luận, khả năng nhận thức về CTĐ, CTCT;  khả  năng tham  mưu đề  xuất về  CTĐ, CTCT của đội ngũ cán bộ  cơ  quan   tham mưu Tổng cục Chính trị. Xác định năng lực tham mưu đề  xuất là một  
 18. 18 bộ  phận không thể  thiếu trong nhân cách của người cán bộ; có vai trò rất   quan trọng đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính  trị. Theo tác giả, con đường hình thành năng lực CTĐ, CTCT của đội ngũ cán  bộ nghiên cứu cơ quan Tổng cục Chính trị là: Thông qua giáo dục, đào tạo, bồi  dưỡng kiến thức toàn diện và thông qua tự bồi dưỡng, rèn luyện  ở cơ  quan.  Đồng thời, tác giả đã khái quát quan niệm, đưa ra tiêu chí đánh giá bồi dưỡng   đội ngũ cán bộ, trước hết là nhận thức, trách nhiệm và trình độ  năng lực của  chủ  thể, nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, mức độ  chuyển biến  phát triển năng lực, cũng như  kết quả  hoàn thành nhiệm vụ  theo cương vị,   chức trách.  Phạm Đình Bộ, “Bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ   chính trị cấp phân đội binh chủng hợp thành trong Quân đội nhân dân Việt   Nam hiện nay”, [14]. Theo tác giả: Đội ngũ cán bộ  chính trị  cấp phân đội  binh chủng hợp thành trong QĐND Việt Nam được giao những quyền hạn   nhất định và chịu trách nhiệm trước cấp uỷ  cấp trên và cấp mình về  toàn   bộ  các hoạt động của đơn vị  theo phạm vi, chức trách, nhiệm vụ, đòi hỏi  phải có NLCT nhất định, đó là tổng thể khả năng và trình độ thực tế đảm   bảo cho đội ngũ cán bộ  chính trị  cấp phân đội hoàn thành tốt chức trách,   nhiệm vụ; cấu trúc NLCT bao gồm: Tri thức, kỹ xảo, kỹ năng, trong đó tri   thức là nền tảng, kỹ  xảo, kỹ  năng là trình độ  vận dụng tri thức vào hoạt   động thực tiễn.  Đồng thời, cần xây dựng và thực hiện tốt các khâu, các   bước trong quy trình bồi dưỡng NLCT; trong đó chú ý ở các khâu như: Tập  trung nghiên cứu đánh giá tình hình và xác định nội dung, hình thức, biện   pháp bồi dưỡng; xây dựng và thông qua kế hoạch bồi dưỡng; triển khai và   thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng; tiến hành sơ  kết, tổng kết, rút   kinh nghiệm hoạt động bồi dưỡng NLCT của đội ngũ cán bộ  chính trị  cấp 
 19. 19 phân đội. Tuy nhiên, do phạm vi, đối tượng nghiên cứu, tác giả  chưa phân  tích sự  giống và khác nhau giữa NLCT với năng lực CTĐ, CTCT của đội  ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội. Trần Sinh Huy, “Bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ ở   phòng chính trị các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn   hiện nay”, [97]. Đây là đề tài được trình bày công phu và khá độc đáo. Trên   cơ  sở  đi sâu phân tích về  năng lực nhóm trưởng ban, ngành, trợ  lý nghiệp  vụ, tác giả cho rằng: NLCT của đội ngũ cán bộ  ở  phòng chính trị  sư  đoàn  bộ  binh là tổng thể  năng lực chuyên ngành CTĐ, CTCT, năng lực chỉ  huy,   quản lý và năng lực chuyên biệt của đội ngũ cán bộ  cơ  quan chính trị  đáp  ứng tốt yêu cầu của các chức danh, bảo đảm cho đội ngũ này hoàn thành  tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tác giả phân tích làm rõ vai   trò, con đường hình thành, phát triển NLCT của đội ngũ cán bộ phòng chính  trị; đánh giá đúng thực trạng bồi dưỡng, chỉ rõ nguyên nhân ưu điểm, hạn  chế trong bồi dưỡng NLCT, tác giả đưa ra yêu cầu và xác định 5 giải pháp  chủ  yếu bồi dưỡng NLCT của đội ngũ cán bộ  phòng chính trị  các sư  đoàn  bộ binh QĐND Việt Nam giai đoạn hiện nay. * Một số  bài báo, tiêu biểu như:  “Phát huy vai trò của đơn vị  cơ  sở   trong bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội   hiện nay”, (Phạm Đình Bộ) [13, tr.47­50]; “Biện pháp nâng cao hiệu quả bồi   dưỡng năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ ở phòng chính trị các sư đoàn bộ   binh”, (Trần Sinh Huy) [96, tr.49­52];  “Yêu cầu về  phẩm chất và năng lực   của chính uỷ, chính trị viên cơ quan quân sự địa phương”, (Đỗ Duy Ánh) [1,  tr.50­52]…Các bài báo trên đã đề cập đến cán bộ chính trị, NLCT của đội ngũ  cán bộ  chính trị  gắn với chức vụ  đảm nhiệm; các tác giả  đều đưa ra quan   niệm về NLCT; cấu trúc NLCT; phân tích làm rõ một số nội dung, hình thức 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2