intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học Dân tộc

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:221

0
54
lượt xem
27
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học Dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường DBĐHDT nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS theo hướng phát triển năng lực. Đồng thời qua đó góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng DH bộ môn đáp ứng các mục tiều đề ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học Dân tộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> TẠ XUÂN PHƢƠNG<br /> <br /> VËN DôNG PH¦¥NG PH¸P D¹Y HäC<br /> HîP T¸C THEO NHãM TRONG M¤N §ÞA LÝ ë<br /> TR¦êNG Dù BÞ §¹I HäC D¢N TéC<br /> Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Địa lí<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1.PGS.TS NGÔ QUANG SƠN<br /> 2. TS NGÔ THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, được<br /> hoàn thành với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của nhiều nhà khoa học. Các số<br /> liệu, kết quả được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan. Những kết luận<br /> khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được<br /> cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> TẠ XUÂN PHƢƠNG<br /> <br /> ii<br /> <br /> ời c m ơn<br /> T<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> ,<br /> <br /> ,<br /> ,<br /> <br /> ầy,<br /> <br /> S<br /> <br /> T<br /> <br /> ,<br /> <br /> .<br /> <br /> ,<br /> <br /> x<br /> <br /> y ỏ<br /> <br /> S<br /> <br /> TS<br /> <br /> y<br /> ả<br /> <br /> x<br /> Q<br /> <br /> S<br /> <br /> â<br /> <br /> y ỏ<br /> <br /> T<br /> <br /> ả Yế ,<br /> <br /> ó.<br /> <br /> ế<br /> <br /> ữ<br /> <br /> â<br /> <br /> ầy<br /> <br /> ắ<br /> <br /> GS.TS<br /> <br /> ế<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> .<br /> x<br /> <br /> â<br /> <br /> ả<br /> <br /> ầy,<br /> <br /> ữ<br /> <br /> ó<br /> <br /> ó<br /> <br /> .<br /> x<br /> T<br /> <br /> D<br /> <br /> ử<br /> <br /> â<br /> <br /> T<br /> <br /> ả<br /> <br /> â<br /> <br /> ù<br /> <br /> ầy<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> á trình<br /> .<br /> <br /> ù<br /> <br /> ế<br /> <br /> ữ<br /> y<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> ả<br /> <br /> ,<br /> <br /> â<br /> ,<br /> <br /> .<br /> ,<br /> <br /> y<br /> <br /> ă 2017<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Tạ Xuân Phƣơng<br /> <br /> ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cam đoan ................................................................................................................. i<br /> Lời cảm ơn ....................................................................................................................ii<br /> Mục lục ....................................................................................................................... iii<br /> Các chữ viết tắt trong luận án......................................................................................vi<br /> Danh mục bảng ...........................................................................................................vii<br /> Danh mục biểu đồ..................................................................................................... viii<br /> Danh mục hình ............................................................................................................ix<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ....................................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học .................................................................................................. 3<br /> 5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .................................................................................. 3<br /> 6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu ................................................................ 15<br /> 7. Những đóng góp của luận án ................................................................................. 20<br /> 8. Cấu trúc luận án ...................................................................................................... 20<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG<br /> PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG DẠY<br /> HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƢỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ................................... 21<br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về đổi mới giáo dục và đào tạo ở phổ thông ............. 21<br /> 1.1.1. M<br /> ổ<br /> GD ổ<br /> ...................................... 21<br /> 1.1.2. ổ<br /> D<br /> ổ<br /> ............................................ 23<br /> 1.1.3. ổ<br /> D<br /> ằ<br /> ă<br /> S ..................... 25<br /> 1.2. Phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm ....................................................... 27<br /> 1.2.1.<br /> D<br /> e<br /> ó ........................................................... 27<br /> 1.2.2.<br /> ở<br /> D<br /> e<br /> ó ........................................... 29<br /> 1.2.3. Ư<br /> D<br /> e<br /> ó ...................................... 32<br /> 1.2.4. ả<br /> D<br /> eo nhóm ....................................................... 36<br /> 1.3. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình môn Địa lí của hệ DBĐHDT ....................... 38<br /> 1.3.1. M<br /> ở<br /> D<br /> DT ...................................... 38<br /> 1.3.2.<br /> D<br /> DT ................................................. 40<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.4. Thực trạng của việc sử dụng PPDH hợp tác theo nhómtrong DH Địa lí ở<br /> trƣờng DBĐHDT ...................................................................................................... 41<br /> 1.4.1. T<br /> y<br /> TT ở<br /> D<br /> DT ................................... 41<br /> 1.4.2.<br /> y<br /> â ả<br /> ở<br /> ế<br /> ổ<br /> D<br /> e<br /> ó<br /> D<br /> yở<br /> D<br /> DT ................................... 48<br /> 1.5. Đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của HS ở trƣờng DBĐHDT ..... 51<br /> 1.5.1. ặ<br /> â<br /> S<br /> D<br /> DT.......................................... 51<br /> 1.5.2. T<br /> S<br /> D<br /> DT ............................................ 53<br /> Kết luận chƣơng 1 .................................................................................................... 55<br /> Chƣơng 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁCTHEO NHÓM TRONG MÔN<br /> ĐỊA LÍ Ở TRƢỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC.............................................. 56<br /> 2.1. Yêu cầu và nguyên tắc khi tổ chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm<br /> trong môn Địa lí ở trƣờng DBĐHDT ..................................................................... 56<br /> 2.1.1.<br /> y<br /> ầ<br /> ổ<br /> D<br /> p tác theo nhóm trong DH<br /> ở<br /> 2.1.2.<br /> <br /> D<br /> ắ<br /> D<br /> <br /> y<br /> ở<br /> <br /> DT ..................................................................................... 56<br /> ổ<br /> D<br /> e<br /> ó<br /> D<br /> DT ...................................................................................... 59<br /> <br /> 2.2. Quy trình tổ chức DH hợp tác theo nhóm trong DH Địa lí ở trƣờng<br /> DBĐHDT.................................................................................................................... 64<br /> 2.2.1. X<br /> ,<br /> D<br /> e<br /> ó ............. 65<br /> 2.2.2.<br /> 2.2.3. Tổ<br /> 2.2.4. Tổ<br /> 2.2.5. Tổ<br /> <br /> ó<br /> <br /> ó ................................................ 70<br /> ả<br /> ............................................... 73<br /> ế<br /> ả ả<br /> ......................... 76<br /> e<br /> ó ......................................... 80<br /> <br /> S ế<br /> ó<br /> D<br /> <br /> 2.3. Biện pháp tổ chức DH hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở trƣờng<br /> DBĐHDT ................................................................................................................... 93<br /> 2.3.1. Sử<br /> 2.3.2. ế<br /> 2.3.3. ế<br /> 2.3.4. ế<br /> y<br /> <br /> ĩ<br /> <br /> ó ........................... 93<br /> D<br /> e<br /> ó<br /> ử<br /> ....................................................................................................... 103<br /> D<br /> e<br /> ó<br /> D ặ<br /> ả yế<br /> ...... 104<br /> D<br /> e<br /> ó<br /> TT<br /> y<br /> D<br /> DT .......................................................... 106<br /> <br /> 2.3.5. ế<br /> <br /> D<br /> y<br /> <br /> D<br /> <br /> e<br /> <br /> ó<br /> D<br /> <br /> ả<br /> <br /> xây<br /> DT .................................................. 109<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản