intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:210

0
7
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ mục tiêu tổng quát trên, việc xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán là sự kết hợp của nhiều khái niệm nghiên cứu khác nhau trong các mô hình và lý thuyết liên quan để dẫn đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

i<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH<br /> ----------<br /> <br /> LƯƠNG ĐỨC THUẬN<br /> <br /> NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ<br /> DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ<br /> THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH<br /> NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI<br /> VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số: 9340301<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Chúng tôi xin cam đoan nội dung nghiên cứu khoa học trong luận án này dựa trên<br /> quá trình nghiên cứu trung thực với số liệu rõ ràng và hợp lý. Đây là luận án nghiên<br /> cứu sinh chuyên ngành Kế toán. Đề tài trong luận án này chưa được ai công bố dưới<br /> bất cứ hình thức nào.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Lương Đức Thuận<br /> <br /> ii<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng biểu sử dụng<br /> Danh mục các sơ đồ, hình sử dụng<br /> Phần mở đầu<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ................................................................. 5<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát và phạm vi nghiên cứu .............................. 6<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................... 6<br /> 5. Ý nghĩa của nghiên cứu................................................................................................. 8<br /> 6. Kết cấu của nghiên cứu ................................................................................................. 9<br /> Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến luận án<br /> 1.1.<br /> <br /> Các nghiên cứu nước ngoài ..................................................................................... 11<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu liên quan sử dụng hệ thống thông tin (HTTT) và ERP ................. 11<br /> <br /> 1.1.2. Các nghiên cứu liên quan sử dụng hệ thống thông tin kế toán ............................... 21<br /> 1.1.3. Nhận xét các nghiên cứu nước ngoài ...................................................................... 22<br /> 1.2.<br /> Các nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................................... 24<br /> 1.2.1. Các nghiên cứu liên quan hệ thống thông tin kế toán ............................................. 24<br /> 1.2.2. Các nghiên cứu liên quan hệ thống thông tin và ERP ............................................ 27<br /> 1.2.3. Nhận xét các nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................................... 29<br /> 1.3.<br /> <br /> Xác định khe hổng nghiên cứu ................................................................................ 29<br /> <br /> iii<br /> <br /> iv<br /> <br /> Kết luận chương 1 .................................................................................................................... 32<br /> Chương 2: Cơ sở lý thuyết<br /> 2.1.<br /> <br /> Giới thiệu về hệ thống thông tin và hệ thống thông tin kế toán .................................... 33<br /> 2.1.1. Hệ thống thông tin .................................................................................................. 33<br /> 2.1.2. Hệ thống thông tin kế toán ..................................................................................... 35<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) .................................................. 39<br /> 2.2.1. Khái niệm về ERP ................................................................................................... 39<br /> 2.2.2. Cấu trúc của ERP ................................................................................................... 40<br /> 2.2.3. Lợi ích của ERP ...................................................................................................... 41<br /> 2.2.4. Hạn chế của ERP .................................................................................................... 42<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa HTTTKT và hệ thống ERP .............................................................. 43<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Một số lý thuyết nền sử dụng trong đề tài..................................................................... 45<br /> 2.4.1. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) .................................................................... 45<br /> 2.4.2. Mô hình hệ thống thông tin thành công .................................................................. 48<br /> 2.4.3. Lý thuyết sự hỗ trợ tổ chức ..................................................................................... 52<br /> <br /> 2.5.<br /> <br /> Các khái niệm sử dụng trong đề tài ............................................................................... 54<br /> 2.5.1. Chất lượng hệ thống thông tin kế toán ................................................................... 54<br /> 2.5.2. Sự hỗ trợ tổ chức .................................................................................................... 57<br /> 2.5.3. Nhận thức tính hữu ích HTTTKT ............................................................................ 59<br /> 2.5.4. Nhận thức tính dễ sử dụng HTTTKT ...................................................................... 59<br /> 2.5.5. Hành vi sử dụng HTTTKT ...................................................................................... 60<br /> <br /> Kết luận chương 2 .................................................................................................................... 62<br /> Chương 3: Phương pháp nghiên cứu<br /> 3.1.<br /> <br /> Quy trình nghiên cứu................................................................................................... 63<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu ............................................................ 65<br /> 3.2.1. Mối quan hệ giữa chất lượng HTTTKT và nhận thức tính hữu ích, tính dễ<br /> sử dụng HTTTKT .................................................................................................... 67<br /> <br /> iv<br /> <br /> v<br /> <br /> 3.2.2. Mối quan hệ giữa sự hỗ trợ tổ chức và nhận thức tính hữu ích, tính dễ sử<br /> dụng HTTTKT ......................................................................................................... 68<br /> 3.2.3. Mối quan hệ giữa nhận thức về tính hữu ích của HTTTKT và hành vi sử<br /> dụng HTTTKT ......................................................................................................... 70<br /> 3.2.4. Mối quan hệ giữa nhận thức về tính dễ sử dụng của HTTTKT và hành vi<br /> sử dụng HTTTKT .................................................................................................... 71<br /> 3.3.<br /> <br /> Xây dựng thang đo các khái niệm nghiên cứu ............................................................ 72<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Thiết kế và phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 78<br /> 3.4.1. Nghiên cứu sơ bộ .................................................................................................... 78<br /> 3.4.1.1. Mục tiêu nghiên cứu sơ bộ ...................................................................... 78<br /> 3.4.1.2. Phương pháp và nội dung nghiên cứu sơ bộ ........................................... 79<br /> 3.4.1.3. Công cụ xử lý dữ liệu .............................................................................. 80<br /> <br /> 3.4.2. Nghiên cứu chính thức ............................................................................................ 82<br /> 3.4.2.1. Mục tiêu nghiên cứu chính thức .............................................................. 82<br /> 3.4.2.2. Phương pháp và nội dung nghiên cứu chính thức .................................. 82<br /> 3.4.2.3. Công cụ xử lý dữ liệu .............................................................................. 84<br /> Kết luận chương 3 ................................................................................................................... 87<br /> Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận<br /> 4.1.<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu sơ bộ ............................................................................................88<br /> 4.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu sơ bộ ................................................................................89<br /> 4.1.2. Kết quả kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha .................................91<br /> 4.1.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA............................................................93<br /> 4.1.4. Tổng kết kết quả nghiên cứu sơ bộ .......................................................................95<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh...................................................................................98<br /> <br /> 4.3.<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu chính thức ...................................................................................99<br /> 4.3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu chính thức ........................................................................100<br /> 4.3.2. Kết quả kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha .................................102<br /> 4.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA............................................................104<br /> 4.3.4. Kiểm định mô hình đo lường ................................................................................105<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản