Luận án tiến sĩ Luật học: Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án nhân dân trong bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam

Chia sẻ: Làu Chỉ Quay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
50
lượt xem
9
download

Luận án tiến sĩ Luật học: Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án nhân dân trong bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án nhân dân trong bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam. Trình bày một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận về thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Phân tích nội dung các quy tắc xác định thẩm quyền giải các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Luật học: Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án nhân dân trong bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam

®¹i häc quèc gia hµ néi<br /> khoa luËt<br /> <br /> nguyÔn hång nam<br /> <br /> ThÈm quyÒn cña tßa ¸n viÖt nam gi¶I quyÕt<br /> c¸c vô viÖc d©n sù cã yÕu tè n-íc ngoµi<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ luËt häc<br /> <br /> Hµ néi - 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> ®¹i häc quèc gia hµ néi<br /> khoa luËt<br /> <br /> nguyÔn hång nam<br /> <br /> ThÈm quyÒn cña tßa ¸n viÖt nam gi¶I quyÕt<br /> c¸c vô viÖc d©n sù cã yÕu tè n-íc ngoµi<br /> Chuyªn ngµnh : LuËt quèc tÕ<br /> M· sè<br /> <br /> : 62 38 01 08<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ luËt häc<br /> <br /> Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: PGS.TS NguyÔn B¸ DiÕn<br /> <br /> Hµ néi - 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> môc lôc<br /> Trang<br /> më ®Çu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ch-¬ng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN<br /> <br /> 7<br /> <br /> THẨM QUYỀN CỦA TÕA ÁN VIỆT NAM GIẢI QUYẾT<br /> CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI<br /> <br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu ở trong nước<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án<br /> <br /> 19<br /> <br /> Ch-¬ng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN CỦA TÕA<br /> <br /> 23<br /> <br /> ÁN VIỆT NAM GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ<br /> YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI<br /> <br /> 2.1. Khái niệm thẩm quyền của Toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc<br /> <br /> 23<br /> <br /> dân sự có yếu tố nước ngoài<br /> 2.2. Xung đột thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết vụ việc dân sự có<br /> <br /> 36<br /> <br /> yếu tố nước ngoài, mối quan hệ giữa Tòa án và Trọng tài trong giải<br /> quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài<br /> 2.3. Ý nghĩa, các tiêu chí, phương pháp, nguyên tắc cơ bản của việc xác<br /> <br /> 45<br /> <br /> định thẩm quyền của tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự<br /> có yếu tố nước ngoài<br /> <br /> Ch-¬ng 3: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THẨM QUYỀN CỦA TÕA ÁN<br /> <br /> 62<br /> <br /> GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƢỚC<br /> NGOÀI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG<br /> <br /> 3.1. Sự hình thành, phát triển của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án<br /> <br /> 62<br /> <br /> Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài từ năm<br /> 1945 đến nay<br /> 3.2. Quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật về thẩm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 74<br /> <br /> quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố<br /> nước ngoài<br /> <br /> Ch-¬ng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT<br /> <br /> 109<br /> <br /> VỀ THẨM QUYỀN CỦA TÕA ÁN VIỆT NAM GIẢI QUYẾT<br /> CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI<br /> <br /> 4.1. Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Tòa án Việt<br /> <br /> 109<br /> <br /> Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài<br /> 4.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Tòa án Việt<br /> <br /> 113<br /> <br /> Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài<br /> 4.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết các vụ việc<br /> <br /> 120<br /> <br /> dân sự có yếu tố nước ngoài của Tòa án Việt Nam<br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 149<br /> <br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN<br /> <br /> 151<br /> <br /> ĐẾN LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 4<br /> <br /> 152<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp,<br /> đặc biệt là Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 về chiến<br /> lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng<br /> đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 về chiến lược cải cách<br /> tư pháp đến năm 2020, trong đó xác định yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về tố tụng dân<br /> sự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý... là khâu quan trọng, đột<br /> phá của hoạt động xét xử đã tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu mới cho hệ<br /> thống Tòa án nhân dân (TAND) nói riêng và hệ thống chính trị của Việt Nam nói<br /> chung là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật tố tụng dân sự,<br /> trong đó có thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có YTNN.<br /> Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm<br /> 2011) quy định về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự<br /> có yếu tố nước ngoài (YTNN) tại Chương XXXV (từ Điều 410 đến Điều 413). Các<br /> quy định này đã góp phần trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước , quyền và lợi ích<br /> hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, các quy định nêu trên còn nhiều<br /> tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự như: còn<br /> có quy định có cách hiểu khác nhau dẫn đến áp dụng khác nhau, có quy định còn<br /> chồng chéo, kỹ thuật lập pháp chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế, có quy định được<br /> ghi nhận ở các luật chuyên ngành nhưng chưa được BLTTDS đề cập… Những bất<br /> cập, hạn chế của BLTTDS ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của<br /> các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thực tế thì Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC),<br /> Viện kiểm sát nhân dân tối cao chưa có Thông tư liên tịch hướng dẫn về Chương<br /> XXXV BLTTDS. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành một số Nghị quyết<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản