intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Hợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:239

136
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Hợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về HĐTMDV, GQTC về HĐTMDV và nêu tác động của việc GQTC về HĐTMDV đối với HĐKD của DN, đề tài đề xuất các giải pháp và kiến nghị để các DNVN giải quyết thành công các tranh chấp về HĐTMDV nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại của DN trong hoạt động quản trị kinh doanh của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Hợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ<br /> VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP<br /> VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành: KINH DOANH<br /> <br /> HÀ CÔNG ANH BẢO<br /> <br /> Hà Nội – năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ<br /> VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP<br /> VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành : Kinh doanh<br /> Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh<br /> Mã số : 62.34.01.02<br /> <br /> HÀ CÔNG ANH BẢO<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS, TS NGUYỄN THỊ MƠ<br /> <br /> Hà Nội – năm 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong<br /> luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án không trùng lặp và chưa<br /> từng được công bố ở các công trình nghiên cứu trước đó.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI .................................................. iv<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ........................................................ vi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> PHẦN A: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA<br /> ĐỀ TÀI ....................................................................................................................................... 8<br /> 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................................................... 8<br /> 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HƢỚNG TIẾP CẬN CỦA ĐỀ TÀI ........................................... 16<br /> PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .................................................................................. 20<br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIẢI<br /> QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ............................. 20<br /> 1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ và tranh chấp về hợp đồng<br /> thƣơng mại dịch vụ .................................................................................................................. 20<br /> 1.1.1. Hợp đồng thƣơng mại dịch vụ ..................................................................................... 20<br /> 1.1.2. Tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ .............................................................. 34<br /> 1.2. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ .............................................. 46<br /> 1.2.1. Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ .................. 47<br /> 1.2.2. Những yếu tố tác động đến việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch<br /> vụ của doanh nghiệp .............................................................................................................. 57<br /> 1.3. Đánh giá tác động của việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ<br /> đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .................................................................. 59<br /> 1.3.1. Những tác động tích cực .............................................................................................. 59<br /> 1.3.2. Những tác động tiêu cực .............................................................................................. 62<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH<br /> VỤ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở<br /> VIỆT NAM ............................................................................................................................... 64<br /> 2.1. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng thƣơng mại dịch vụ ở Việt Nam ..................... 64<br /> 2.1.1. Số lƣợng các hợp đồng thƣơng mại dịch vụ ngày càng tăng....................................... 64<br /> 2.1.2. Hợp đồng thƣơng mại dịch vụ quốc tế gia tăng về số lƣợng và giá trị ....................... 64<br /> 2.1.3. Nhiều hợp đồng thƣơng mại dịch vụ phức tạp đƣợc ký kết và thực hiện ................... 65<br /> 2.2. Thực trạng giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ tại Việt Nam .... 68<br /> 2.2.1. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ thông qua thƣơng lƣợng và<br /> hòa giải .................................................................................................................................. 69<br /> <br /> iii<br /> 2.2.2. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ tại tòa án .............................. 75<br /> 2.2.3. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ bằng trọng tài thƣơng mại ... 87<br /> 2.3. Đánh giá về thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng thƣơng mại dịch vụ và giải quyết<br /> tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ ở Việt Nam.................................................... 98<br /> 2.3.1. Những thuận lợi và kết quả ......................................................................................... 98<br /> 2.3.2. Những khó khăn, bất cập và nguyên nhân................................................................. 101<br /> 2.3.3. Phân tích một số vụ tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ ............................ 105<br /> Chƣơng 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIẢI QUYẾT<br /> THÀNH CÔNG CÁC TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ........ 112<br /> 3.1. Dự báo về sự gia tăng các tranh chấp về hợp đồng thƣơng mại dịch vụ tại Việt Nam<br /> trong thời gian tới .................................................................................................................. 112<br /> 3.1.1. Cơ sở dự báo .............................................................................................................. 112<br /> 3.1.2. Số liệu dự báo ............................................................................................................ 115<br /> 3.2. Các giải pháp đối với doanh nghiệp .............................................................................. 118<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp về việc ký kết hợp đồng thƣơng mại dịch vụ .................................. 118<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp về thực hiện hợp đồng thƣơng mại dịch vụ .................................... 126<br /> 3.2.3. Nhóm giải pháp về giải quyết tranh chấp hợp đồng thƣơng mại dịch vụ.................. 129<br /> 3.2.4. Nhóm giải pháp khác ................................................................................................. 134<br /> 3.3. Một số kiến nghị.............................................................................................................. 135<br /> 3.3.1. Đối với Nhà nƣớc ...................................................................................................... 135<br /> 3.3.2. Đối với tòa án kinh tế ................................................................................................ 144<br /> 3.3.3. Đối với các trung tâm trọng tài thƣơng mại .............................................................. 146<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 149<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .................................... 151<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 152<br /> PHỤ LỤC ................................................................................................................................ 164<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=136

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2