intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn:Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 - 2015

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
87
lượt xem
22
download

Luận văn:Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 - 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dù đã kiên trì theo đuổi mục tiêu hạ mức thuế nhưng tới giờ, thuế chống bán phá giá áp đặt cho mặt hàng tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ vẫn chưa ...Dù đã kiên trì theo đuổi mục tiêu hạ mức thuế nhưng tới giờ, thuế chống bán phá giá áp đặt cho mặt hàng tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ vẫn chưa ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 - 2015

 1. 24 1 3.3. CÁC CÔNG TÁC H TR Đ TH C THI CHI N LƯ C 3.3.1. Công tác nghiên c u th trư ng xu t kh u B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Quá trình nghiên c u th trư ng ph i gi i quy t các v n ñ sau: Đ I H C ĐÀ N NG - Xác ñ nh nư c nào là th trư ng có tri n v ng nh t cho vi c xu t kh u hàng c a ta ho c h ñáp ng vi c nh p kh u v i ñi u ki n thu n l i, kh năng mua bán là bao nhiêu. - Xác ñ nh m c c nh tranh trên th trư ng hi n t i và tương lai, ñ c ñi m m nh y u c a ñ i th c nh tranh LÊ BÁCH GIANG - Áp d ng nh ng phương th c mua bán cho phù h p s n ph m c a chúng ta mu n thâm nh p th trư ng ñó c n ñ t yêu c u v ch t lư ng (ISO.9000; HACCP), s lư ng, bao bì ñóng gói... - Thu th p thông tin chính xác, ñ y ñ k p th i v tình hình th trư ng. Đ ñ y m nh ho t ñ ng xu t kh u Công ty c n có s quan tâm ñ u tư CHI N LƯ C XU T KH U C A CÔNG TY ñúng ñ n cho công tác này b ng các bi n pháp c th sau: C PH N D T MAY 29/3 SANG TH TRƯ NG M - Thành l p riêng m t phòng ban chuyên nghiên c u th trư ng, còn GIAI ĐO N 2010-2015 g i là phòng Marketing. - Đ u tư tho ñáng cho công tác nghiên c u th trư ng b ng cách hàng năm Công ty trích m t ph n l i nhu n ñ ñ u tư cho ho t ñ ng này. 3.3.2. Công tác nghiên c u m t hàng xu t kh u. Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Khi nghiên c u s n ph m dành cho xu t kh u, công ty ph i t p trung Mã s : 60.34.05 phân tích các n i dung sau: - V tr hi n t i s n ph m trên th trư ng - Đ c ñi m khác bi t c a s n ph m so v i s n ph m c a ñ i th c nh tranh. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH - Kh năng thích ng trong xu t kh u 3.3.3. Công tác l a ch n thương nhân giao d ch. Khi l a ch n các ñ i tác (nhà nh p kh u, nhà bán buôn) công ty c g ng tìm ra: - Lo i hàng hóa nào h ñang bán - H ñang bán hàng cho t ch c thương m i nào chính trên th gi i - Khu v c nào ñ t nư c h là nơi h bán hàng t t nh t. - ĐÀ N NG, NĂM 2010 - Nơi lý tư ng nh t ñ tìm các ñ i tác ti m năng chính là h i ch thương m i như: http:// www. Usaita.com ho c http:// usvtv.Org/.
 2. 2 23 ch ñ ng ñư c nguyên li u, thi t k , thương hi u s n ph m, kh năng tham gia khâu phân ph i tăng lên nên có th ki m soát tr l i khâu s n Công trình ñư c hoàn thành t i xu t. Có như v y thì chi n lư c xu t kh u tr c ti p c a trong ty trong dài Đ I H C ĐÀ N NG h n m i có kh năng th c thi. Bên c nh ñó, công ty c n ph i xây d ng ñư c m t ñ i ngũ qu n lý chuyên nghi p, v ng v nghi p v xu t kh u và quan tâm t i xúc ti n thương m i, ti p c n c ng ngh thông tin trong giao d ch, ký k t.... v i Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N THANH LIÊM ñ i tác, ñ công ty h n ch r i ro khi làm ăn v i nư c ngoài…. * Ưu ñi m c a xu t kh u tr c ti p: - Do tr c ti p tham gia kinh doanh qu c t nên công ty có th tích lũy ñư c kinh, nghi m Ph n bi n 1: PGS.TS. Nguy n Th Như Liêm - Công ty có th tr c ti p g p g khách hàng, tr c ti p tìm hi u Ph n bi n 2: TS. Nguy n T tình hình, ñ ng thái th trư ng và căn c vào ñó ñ cung c p s n ph m phù h p. - Đ c l p hoàn thành nghi p v xu t kh u, do ñó n m ñư c quy n kinh doanh ñ i ngo i. Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p * Như c ñi m c a xu t kh u gián ti p: Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày - Do ph i ñ c l p hoàn thành nghi p v xu t kh u nên chi phí l n hơn. 30 tháng 10 năm 2010. - Doanh nghi p ph i có nh ng cán b thông th o ngo i ng , nghi p v ngo i thương, pháp lu t qu c t . 3.2.2. L a ch n chi n lư c kinh doanh t i ưu cho công ty. Qua quá trình tìm hi u, nghiên c u lu n văn ñ xu t các phương án chi n lư c và m i phương án ñ u có nh ng ưu như c ñi m c a nó. D a vào vi c phân tích, ñánh giá các tác ñ ng c a môi trư ng kinh doanh, n i l c hi n t i c a công ty. Tác gi lu n văn nh n th y r ng trư c m t là t p trung n l c th c hi n các h p ñ ng gia công xu t kh u ñã ký k t ñ n h t năm 2010. Trong nh ng năm ti p theo t p th lãnh ñ o * Có th tìm hi u lu n văn t i : công ty quy t tâm ưu tiên ký k t h p ñ ng xu t kh u theo phương th c - Trung tâm thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng F.O.B và ti n ñ n tăng cư ng thêm các ch c năng m i trong chu i giá tr - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng. như tham gia vào khâu thi t kh và marketing nh m chu n b cho chi n lư c xu t kh u gián ti p s n ph m c a mình vào th trư ng M .
 3. 22 3 - Đào t o cán b phòng kinh doanh xu t nh p kh u và phòng k M Đ U thu t ch t lư ng may n m v ng quy trình xu t - nh p kh u, tuân th 1. Lý do ch n ñ tài nghiêm ng t ñ o lu t v c i ti n an toàn s n ph m tiêu dùng và có kinh Qua 30 năm xây d ng và phát tri n, Công ty ñã t ng bư c ñi lên b ng nghi m làm ch ng t cũng như so n th o các lo i văn b n, h p ñ ng chính n i l c c a mình và tr thành m t doanh nghi p s h u nhà nư c giao d ch; hi u bi t v hàng hóa và th trư ng M … v i quy mô l n hàng ñ u công nghi p thành ph Đà N ng. * Ưu ñi m c a xu t kh u gián ti p: Nh có máy móc, thi t b hi n ñ i v i công ngh tiên ti n và ñ i ngũ - Công ty có th s d ng t ch c bán hàng, kinh nghi m bán cán b qu n lý, cán b k thu t, công nhân lành ngh , giàu kinh nghi m, hàng c a công ty ngo i thương ñ nhanh chóng tiêu th hàng hóa ra nư c Công ty ñã không ng ng vươn lên d t may ñư c ngày càng nhi u ch ng ngoài. lo i s n ph m ch t lư ng cao, ki u dáng ñ p ñáp ng ñư c nhu c u th - Công ty không ph i lo chi phí giao d ch v i nư c ngoài, hi u ngày càng cao c a khách hàng. Trong ñó, n i b t ñáng k nh t là không ch u r i ro khi giá ngo i t bi n ñ ng… các lo i khăn bông, khăn t m, áo choàng v i các ki u trang trí Dobby, - Công ty không ph i lo t ch c b máy xu t kh u, cán b xu t Jacquard, in hoa và thêu v i nhi u hoa văn, màu s c ñ p, hài hoà; các kh u, các lo i gi y t th t c có liên quan… lo i qu n âu, qu n áo th thao và nhi u lo i s n ph m may m c khác v i * Như c ñi m c a xu t kh u gián ti p: công ngh cao one-wash, bio-wash, ball-wash, stone-wash... Các lo i s n - Công ty không n m ñư c tình hình giao d ch v i th trư ng ph m này c a Công ty hi n ñang ñư c nhi u ngư i tiêu dùng M , Nh t nư c ngoài, không tích lũy ñư c kinh nghi m xu t kh u. B n và các nư c thu c EU ưa chu ng, tiêu th v i s lư ng ñáng k , - Công ty không t o ñư c uy tín c a mình nư c ngoài ñ t chi m g n 100% t ng s s n ph m xu t xư ng. Riêng th trư ng M ñó mà phát tri n th trư ng…. ñang chi m hơn 70% t ng s s n ph m xu t kh u c a Công ty. (c). Chi n lư c xu t kh u tr c ti p (th c hi n phương án 1) Tuy nhiên, tình hình kinh t th gi i và khu v c ñang di n bi n nhanh Đ chu n b cho chi n lư c xu t kh u tr c ti p hàng hóa c a mình chóng, ph c t p v m i m t, xu th toàn c u hóa và h i nh p phát tri n ra th trư ng nư c ngoài, công ty c n ph i phân tích chu i hàng hóa c a ngày càng m nh, chính vì v y s c nh tranh trên th trư ng trong và công ty mình. Chu i hàng hóa này ñư c s n xu t theo mô hình tam giác, ngoài nư c s ngày càng quy t li t, tình hình giá các nguyên li u cơ b n g m ba bên ch ch t ba ñ nh là nhà phân ph i - công ty tìm ngu n ti p t c tăng cao, ñ t bi n khó d ñoán. Đây ñang là nh ng thách th c hàng - nhà s n xu t. Trong quá trình này, công ty có th m r ng ho t l n ñ t ra cho công ty. ñ ng c a mình d c theo chu i hàng hóa và th c hi n theo s n xu t theo Xu t phát t nh ng lý do trên, tác gi quy t ñ nh ch n ñ tài “CHI N m u mã c a mình. Khi ñó, công ty có th t thi t k qu n áo th i trang LƯ C XU T KH U C A CÔNG TY C PH N D T MAY 29/3 v i thương hi u c a riêng mình ho c dư i thương hi u c a nhà phân ph i SANG TH TRƯ NG M GIAI ĐO N 2010 – 2015” làm ñ tài chính. Ngoài ra, ñ gi m s l thu c vào vào các nhà phân ph i l n trên nghiên c u c a mình. th gi i công ty c n ph i n l c di chuy n m r ng c hai c nh c a tam 2. M c ñích nghiên c u giác, ñ c bi t là chu i may m c s ñ t phá vào kh u thi t k và thương - T ng h p nh ng lý lu n liên quan v chi n lư c xu t kh u hi u. - Đánh giá th c tr ng v chi n lư c xu t kh u t i công ty trong nh ng Công ty c n ph i ñ u tư m r ng phát tri n ph n ngu n c a năm qua. Đưa ra nh ng ñ xu t nh m hoàn thi n chi n lư c xu t kh u chu i s n ph m (s n xu t nguyên ph li u ngành d t may). Khi ñó, nh c a công ty.
 4. 4 21 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u (a). Chi n lư c gia công xu t kh u 3.1. Đ i tư ng nghiên c u Trư c m t công ty ti p t c th c hi n gia công xu t kh u theo Nghiên c u tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và công tác xây phương th c C.M.P (phương án 4) và ti n ñ n xu t kh u theo phương d ng chi n lư c xu t kh u sang th trư ng M c a công ty c ph n d t F.O.B (phương án 3). may 29/3 trong th i gian qua. Đ chu n b cho chi n lư c xu t kh u theo phương th c F.O.B. 3.2. Ph m vi nghiên c u công ty c n kh c ph c nh ng ñi m y u sau: - Lu n văn gi i h n nghiên c u xây d ng chi n lư c xu t kh u c a - Đ u tư m r ng phát tri n ph n ngu n c a chu i s n ph m công ty c ph n d t may 29/3 sang th trư ng M giai ño n 2010 – 2015. (s n xu t nguyên ph li u ngành d t may) ho c ký k t, thi t l p m i - S li u thu th p và phân tích ñ n h t ngày 31/12/2009 quan h t t v i nhà nh p kh u nguyên ph li u ñ có ñư c ngu n 4. Phương pháp nghiên c u nguyên li u n ñ nh. - Tác gi s d ng các phương pháp nghiên c u c th như sau: - T p trung ñ u tư m nh m cho công tác thi t k m u, có Phương pháp duy v t bi n ch ng; phương pháp duy v t l ch s ; phương chính sách thu hút nhà thi t k m u vào làm vi c v i nh ng ñi u ki n pháp phân tích t ng h p;th ng kê s li u; phương pháp chuyên gia;… ưu ñãi. 5. B c c c a lu n văn - Đ u tư tho ñáng cho công tác nghiên c u th trư ng nh m Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, ph l c và tài li u tham kh o, n i dung tìm ki m thêm ñ i tác nh p kh u, tránh trình tr ng như hi n nay công ty chính c a lu n văn g m có 3 chương: ph thu c vào t p ñoàn bán l Paceman khi xu t kh u vào th trư ng Chương 1: Cơ s lý lu n v chi n lư c xu t kh u M …. Chương 2: Tình hình ho t ñ ng kinh doanh và th c tr ng xây d ng * Ưu ñi m c a gia công xu t kh u: Công ty gi i quy t ñư c chi n lư c xu t kh u c a công ty c ph n d t may 29/3. công ăn vi c làm, tranh th thu hút công ngh m i, nâng cao tay ngh Chương 3: Chi n lư c xu t kh u c a công ty c ph n D t May cho ngư i lao ñ ng, tăng thu ngo i t … 29/3 sang th trư ng M ñ n năm 2015 * Như c ñi m c a gia công xu t kh u: Công ty ph i ñ u tư 6. Nh ng ñóng góp c a ñ tài thi t b phù h p v i ch ng lo i s n ph m c a ngư i ñ t hàng, ñ i ngũ - T ng h p nh ng lý lu n liên quan v chi n lư c. công nhân ph i có tay ngh cao, ph i ch p nh n m t phí gia công r … - Đ tài này hy v ng giúp công ty c ph n D t May 29 -3 nh ng (b). Chi n lư c xu t kh u gián ti p (th c hi n phương án 2) chi n lư c xu t kh u sang th trư ng M trong th i gian t i. D a trên Đ chu n b cho vi c th c hi n chi n lư c xu t kh u gián ti p th c trang tình hình xu t kh u c a công ty thì th trư ng M là th ñ t ñư c hi u qu công ty c n kh c ph c nh ng ñi m y u sau: trư ng ch l c chi m hơn 70% kim ng ch xu t kh u c a công ty. Vì - Xây d ng hình nh công ty, qu ng bá thương hi u, nhãn hi u v y nâng cao năng l c c nh tranh trên th trư ng này có ý nghĩa h t s c hàng hóa v i ngư i tiêu dùng trong nư c và trên th gi i nh m tìm ki m quan trong ñ i v i công ty. thêm ñ i tác. - C ng c và duy trì th ph n hi n có các bang Dallas, Haslet, Buena Park, Washington, New York… thông qua các nhà nh p kh u M .
 5. 20 5 kh u là công ty m , công ty thành viên v i nhà cung c p nguyên ph CHƯƠNG 1 li u. Đây chính là m t b t l i ñ i v i công ty trong giai ño n hi n nay. CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C XU T KH U 3.2.1.2. Hình thành các phương án chi n lư c d a trên phân 1.1. VAI TRÒ C A X.K TRONG PHÁT TRI N KINH T . tích ma tr n S.W.O.T 1.1.1. Khái ni m xu t kh u Qua phân tích môi trư ng kinh doanh chương 2, tác gi rút ra Xu t kh u là ho t ñ ng trao ñ i hàng hóa và d ch v c a m t qu c gia ñi m m nh, ñi m y u, cơ h i, ñe d a (SWOT) c a công ty. Vi c phân v i ph n còn l i c a th gi i dư i hình th c mua bán thông qua quan h tích d a trên l p lu n cho r ng các n l c chi n lư c ph i hư ng ñ n th trư ng nh m m c ñích khai thác l i th c a qu c gia trong phân công vi c t o ra s phù h p t t nh t gi a các kh năng ngu n l c c a công ty lao ñ ng qu c t . và tình th bên ngoài. Tuy v y, v n ñ có t m quan tr ng thi t y u 1.1.2. Vai trò c a ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u chính là làm cách nào ñ công ty có th t o d ng l i th c nh tranh và 1.1.2.1. Đ i v i n n kinh t th gi i duy trì nó m t cách b n v ng. Khai thác ñư c l i th , gi m b t b t l i, t o ra s cân b ng trong quá (a). Xác ñ nh các cơ h i và ñe d a trình s n xu t và tiêu dùng, các qu c gia phát tri n ph i ti n hành trao ñ i (b). Xác ñ nh các ñi m m nh và ñi m y u v i nhau, mua nh ng s n ph m mà mình s n xu t khó khăn, bán nh ng (c). Xây d ng các chi n lư c k t h p s n ph m mà vi c s n xu t nó là có l i th . Bên ngoài Cơ h i (O) Đe do (T) Thông qua ho t ñ ng xu t kh u t o ñi u ki n phát tri n kinh t n i ñ a. Bên trong O1, O2, O3, O4, O5 T1,T2,T3,T4,T5 1.1.2.2. Đ i v i n n kinh t m i qu c gia. Các chi n lư c SO: Các chi n lư c ST Xu t kh u ñem l i ngu n thu cho qu c gia và cho doanh nghi p. Đi m m nh (S) Phương án 1: Phương án 2: Xu t kh u còn tác ñ ng làm chuy n d ch cơ c u n n kinh t và S1,S2,S3,S4,S5,S6 S1,S3,S4,S5,S6 + S1,S2,S3,S4,S5 + phát tri n s n xu t. O1,O2): Th c hi n T1,T2,T3,T4: Th c hi n Xu t kh u t o ra kh năng th trư ng tiêu th cũng như cung c p ñ u vào chi n lư c xu t kh u chi n lư c xu t kh u gián cho s n xu t nh m khai thác t i ña năng l c s n xu t trong nư c ph c v tr c ti p ti p nhu c u c a th trư ng. Các chi n lư c WO Các chi n lư c WT Xu t kh u làm tăng d tr ngo i t . Đi m y u (W) Phương án 3: Phương án 4: Xu t kh u góp ph n gi i quy t công ăn, vi c làm. W1,W2,W3, W1,W2,W4,W6 + W1,W3,W4,W5 + Xu t kh u là cơ s m r ng và thúc ñ y các quan h kinh t ñ i ngo i W4,W5,W6. O1,O2,O5: Th c hi n T2,T4,T5: Th c hi n chi n c a ñ t nư c. chi n lư c xu t kh u lư c gia công xu t kh u 1.1.2.3. Đ i v i doanh nghi p theo phương th c theo phương th c C.M.P Tăng doanh s bán hàng, ña d ng hoá th trư ng ñ u ra, thu ñư c F.O.B. các kinh nghi m qu c t . 3.3.1.3. Hình thành các phương án chi n lư c. 1.2. CHI N LƯ C KINH DOANH XU T KH U Do ngu n tài nguyên có h n ñ ng th i cũng ñ ñ t ñư c hi u qu 1.2.1. Khái ni m và ñ c ñi m c a chi n lư c kinh doanh xu t kh u cao nh t v i phí t n th p nh t, công ty ph i l a ch n m t trong các Chi n lư c kinh doanh xu t kh u là m t chương trình hành ñ ng t ng chi n lư c ñ theo ñ t ñư c m c tiêu ñã ñ ra. quát c a doanh nghi p, nh m m r ng ho t ñ ng kinh doanh c a doanh
 6. 6 19 nghi p ra th trư ng nư c ngoài thông qua các ho t ñ ng mua bán qu c Trong nh ng năm g n ñây công ty ñã b t ñ u có nh ng chi n t v hàng và d ch v ñ ñ t ñư c các m c tiêu v th trư ng, tăng kim lư c c th trong khâu phát tri n s n xu t, nghiên c u th trư ng, thi t ng ch trong tương lai c a doanh nghi p. k theo nhu c u c a ngư i Vi t Nam và ñưa s n ph m ñ n v i ngư i 1.2.2. N i dung c a chi n lư c kinh doanh xu t nh p kh u tiêu dùng trong c nư c thông qua h th ng siêu th Big C, Coopmart. - Xác ñ nh các m c tiêu then ch t v xu t kh u 3.1.3.2. M c tiêu phát tri n xu t kh u s n ph m d t may c a - Xây d ng các phương án huy ñ ng ngu n l c th c hi n m c tiêu công ty sang th trư ng M giai ño n 2010 – 2015. - Xây d ng h th ng các gi i pháp và gi i pháp th c hi n B NG 3.2: K HO CH XU T KH U SANG TH TRƯ NG M 1.2.3. Phân lo i chi n lư c xu t kh u Đ N NĂM 2015 1.2.3.1. Xu t kh u tr c ti p ĐVT: T ñông Xu t kh u tr c ti p là ho t ñ ng bán hàng tr c ti p c a m t công ty cho Năm các khách hàng c a mình th trư ng nư c ngoài. Đ thâm nh p th 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M t hàng trư ng qu c t qua xu t kh u tr c ti p, các công ty thư ng s d ng hai - May m c 373,01 403,3 442,6 486,8 535,5 561,2 hình th c ch y u sau: Đ i di n bán hàng, ñ i lý phân ph i. - Khăn bông 15,54 17,1 18,8 20,68 22,75 25,03 1.2.3.2. Xu t kh u gián ti p T ng doanh thu 388,55 420,42 461,37 507,5 558,3 586,3 Xu t kh u gián ti p là hình th c bán hàng hóa và d ch v c a công Ngu n: Phòng kinh doanh xu t nh p ty ra nư c ngoài thông qua trung gian (thông qua ngư i th 3) 3.2. XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U C A CÔNG TY C Các trung gian mua bán ch y u trong kinh doanh xu t kh u là: PH N D T MA 29/3 SANG TH TRƯ NG M Y Đ i lý, Công ty qu n lý xu t kh u, Công ty kinh doanh xu t kh u, Đ i lý 3.2.1. Hình thành các phương án chi n lư c c a công ty v nt i 3.2.1.1. Nh n di n chi n lư c hi n t i c a công ty 1.2.3.3. Gia công xu t kh u Qua phân tích chương 2, tác gi lu n văn nh n th y Công ty c Nhà s n xu t có th nh n h p ñ ng gia công xu t kh u thông qua ph n d t may 29/3 ñang th c hi n chi n lư c xu t kh u sau: hai cách sau: (a). Đ i v i m t hàng d t khăn: T i th trư ng M Công ty - Ngư i thuê gia công cung c p nguyên v t li u và ch tr ti n gia ñang th c hi n chi n lư c xu t kh u theo phương th c F.O.B cho nhà công. nh p kh u, ñây chính là th m nh c a công ty t i th trư ng M . Tuy - Ngư i gia công mua t mua nguyên v t li u và s bán cho ngư i nhiên, kim ng ch xu t kh u ñ i v i m t hàng này trong nh ng năm qua thuê gia công theo giá bao g m c nguyên v t li u và ti n công. ch chi m m t t l r t nh so v i kim ng ch xu t kh u c a công ty. Hình th c xu t kh u này ch y u ñư c áp d ng trong các ngành (b). Đ i v i m t hàng may: T i th trư ng M công ty ñang s n xu t s d ng nhi u lao ñ ng và nguyên v t li u như d t, giày da… th c hi n chi n lư c gia công xu t kh u theo phương th c C.M.P cho 1.3. TI N TRÌNH XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U nhà nh p kh u. Đi u này cũng có nghĩa r ng, nhà nh p kh u ch c ch n 1.3.1. Nghiên c u th trư ng xu t kh u bi t ñư c giá nguyên ph li u sát nh t ñ ñưa ra giá sát nút v i công ty 1.3.1.1. Các bư c nghiên c u th trư ng khi ñàm phán và cũng có th nhà nh p kh u hư ng ph n trăm l i nhu n (a). Nghiên c u khái quát t nhà cung c p nguyên ph li u khi ch ñ nh mua hàng, ho c nhà nh p
 7. 18 7 Chính vì v y, cùng v i s phát tri n c a toàn ngành d t may Vi t - Nghiên c u khái quát th trư ng cung c p nh ng thông tin v Nam. Công ty không ng ng hoàn thi n chu i giá tr nh m t o giá tr gia quy mô, cơ c u, s v n ñ ng c a th trư ng, các y u t nh hư ng ñ n th tăng cho s n ph m c a mình. trư ng thông qua vi c nghiên c u môi trư ng bên ngoài doanh nghi p. 3.1.3. M c tiêu phát tri n c a công ty c ph n d t may 29/3. (a1). Môi trư ng vĩ mô: Trong môi trư ng c nh tranh hi n 3.1.3.1. Muc tiêu chung c a Công ty c ph n d t may 29/3. nay, các ngành và doanh nghi p ch u s tác ñ ng r t l n t môi trư ng vĩ (a). Th trư ng xu t kh u mô, bao g m các y u t : kinh t , công ngh , văn hoá xã h i, chính tr * Đ i v i s n ph m may: Công ty s ph n ñ u m c tăng pháp lu t và v n ñ toàn c u. trư ng th trư ng M kho ng 12%/năm, ti p t c phát tri n th trư ng (a2). Môi trư ng vi mô (môi trư ng ngành): Theo Michael Nh t và EU trong các năm t i v i m c tăng trư ng hàng năm kho ng t Porter, có 5 l c lư ng c nh tranh cơ b n ñóng vai trò quan tr ng quy t 10-20%. Th c hi n m c tiêu là t may gia công xu t kh u (CMP) ñ nh ñ n s t n vong c a doanh nghi p trong tương lai, ñó là: nhà cung chuy n sang xu t kh u hàng d t may theo phương th c mua nguyên li u, ng, ñ i th c nh tranh, ñ i th c nh tranh ti m n, khách hàng, s n bán s n ph m (FOB) và s n xu t s n ph m mang thương hi u ph m thay th . “HACHIBA” ñ xu t kh u. Cách làm này không nh ng tăng kim ng ch (b). Nghiên c u chi ti t xu t kh u, mà còn gia tăng giá tr ñích th c, tăng l i nhu n cho Công ty (b1). Phân tích tình hình n i b doanh nghi p. và thu nh p c a ngư i lao ñ ng. - Chu i giá tr : Chu i giá tr c a doanh nghi p là t ng h p B NG 3.1: K HO CH PHÁT TRI N S N XU T Đ N NĂM 2015 các ho t ñ ng ch y u và ho t ñ ng h tr có liên quan c a doanh nghi p ĐVT: T ñông t o ra và làm tăng giá tr cho khách hàng. Trong chu i giá tr g m có: Năm ho t ñ ng b tr và ho t ñ ng chính. Các ho t ñ ng b tr x y ra bên 2010 2011 2012 2013 2014 2015 trong t ng lo i ho t ñ ng chính. Chu i giá tr giúp doanh nghi p phân Th trư ng 1. N i ñ a: trong ñó 36,17 39,7 43,6 48,4 53,0 58,2 tích toàn b các ho t ñ ng c a doanh nghi p, các nhà phân tích c a - May m c 3,617 4,637 4,796 5,808 6,36 7,566 doanh nghi p tìm ra nh ng công ño n ch y u t o ra giá tr . T ñó - Khăn bong 32,553 35,333 38,804 42,592 46,64 50,634 doanh nghi p có nh ng bi n pháp ñ t p trung khai thác t o l i th c nh 2. Xu t kh u: trong ñó 422,34 462 484 532,4 585,64 644,2 tranh - Phân tích ngu n l c và kh năng ti m tàng: Phân tích ngu n - May m c 393.9 430,76 472,64 519,9 5571,89 598,45 l c giúp doanh nghi p xác ñ nh các d tr v ngu n l c, kh năng và các - Khăn bong 28,4 31,24 34,36 37,08 41,58 45,74 tài s n s n có c a mình. Các ngu n l c có th chia làm hai lo i: ngu n T ng doanh thu 436,17 479,7 527,6 580,8 638,64 702,4 l c h u hình và ngu n l c vô hình. Ngu n: Phòng kinh doanh xu t nh p kh u Kh năng ti m tàng là kh năng c a doanh nghi p s d ng các * Đ i v i s n ph m D t khăn: Công ty chú tr ng ñ n vi c tìm ngu n l c ñã ñư c tích h p m t cách có m c ñích ñ ñ t ñư c m t tr ng ki m th trư ng ngách như: Th Nhĩ Kỳ, Trung Đông, châu Phi, Đông thái m c tiêu mong mu n. Âu…ñây là s n ph m th manh v ch t lư ng, thương hi u c a Công ty T vi c phân tích các ngu n l c và kh năng ti m tàng s ñ i v i th trư ng trong nư c. giúp doanh nghi p xác ñ nh ñư c năng l c c t lõi c a mình.Năng l c c t (b). Th trư ng n i ñ a lõi là năng l c sinh ra t các ngu n l c và kh năng ti m tàng c a công
 8. 8 17 ty, như ngu n t o ra l i th c nh tranh. Các tiêu chu n xác ñ nh năng l c CHƯƠNG 3 c t lõi: ñáng giá, hi m, khó b t chư c, không th thay th . CHI N LƯ C XU T KH U C A CÔNG TY C PH N (b2). Phân tích các y u t nh hư ng hành vi mua c a ngư i tiêu D T MA 29/3 SANG TH TRƯ NG M Đ N NĂM 2015 Y dung: Vi c mua s m c a ngư i tiêu dùng ch u tác ñ ng m nh m c a 3.1. S M NH, T M NHÌN VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N C A nh ng y u t văn hóa, xã h i, cá nhân và tâm lý. Đ i v i nhà qu n tr , ña CÔNG TY GIAI ĐO N 2010 - 2015 s nh ng y u t này là không th ki m soát ñư c, nhưng chúng c n ph i 3.1.1. S m nh ñư c phân tích c n th n và xem xét nh ng nh hư ng c a chúng ñ n Công ty C ph n d t may 29/3 luôn s n sàng h p tác v i khách hàng hành vi c a ngư i mua. trong và ngoài nư c, các ñ i tác kinh doanh, nhân viên, xã h i v i cam 1.3.1.2. Các phương pháp nghiên c u th trư ng. k t sau: (a). Nghiên c u t i văn phòng: Ho t ñ ng nghiên c u t i văn * Đ i v i khách hàng phòng ñ t n n móng cho nghiên c u th c ñ a, và c n ph i: - V ch t lư ng: Công ty luôn l y phương châm “phát tri n nh - Cung c p cho doanh nghi p nh ng thông tin cơ b n, rút ng n gi ñư c ch tín”, s hài lòng c a khách hàng là thành công c a công ty. th i gian nghiên c u, cung c p thông tin cho vi c d báo. - V s lư ng và ch ng lo i: ñáp ng ñ y ñ v s lư ng và ch ng - Xác ñ nh ñư c nh ng nhân t c th c n ñư c tìm hi u lo i theo yêu c u mong ñ i c a khách hàng và ñ i tác kinh doanh. - Xác ñ nh ñư c nh ng thông tin x n ti p c n khi ti n hành - L y s thu n ti n c a khách hàng và ñ i tác kinh doanh làm nghiên c u trên th c ñ a. chu n m c giao d ch c a mình. (b). Nghiên c u th c ñ a: Nghiên c u th c ñ a ñ t ra nh ng * Đ i v i ñ i ngũ nhân viên công ty câu h i mang tính c th hơn ch ng h n như: Lo i nào? Kích c bao Công ty luôn coi con ngư i là ngu n l c quy t ñ nh t o nên ch t nhiêu? M u gì? S thích nào? lư ng, thành công, uy tín. S thành công c a ñ i ngũ nhân viên chính là 1.3.2. Nghiên c u v m t hàng xu t kh u. s thành công c a công ty. Đây là m t trong nh ng n i dung cơ b n nhưng r t quan tr ng và c n * Đ i v i xã h i thi t ñ có th ti n hành ñư c ho t ñ ng xu t kh u. Khi doanh nghi p có Công ty xem kinh doanh không ch vì l i nhu n c a công ty mà ý ñ nh tham gia vào ho t ñ ng s n xu t kh u thì doanh nghi p c n ph i còn ñóng góp ñáng k cho s phát tri n c a thành ph là gi i quy t công ti n hành l p danh m c m t hàng có th ñưa ra xu t kh u. ăn vi c làm cho hàng ngàn lao ñ ng, góp ph n n ñ nh chính tr xã h i 1.3.3. L a ch n thương nhân giao d ch nhi m v chính tr ñ i v i ñ t nư c. Khi l a ch n các ñ i tác (nhà nh p kh u, nhà bán buôn) các công ty 3.1.2. T m nhìn c g ng tìm hi u xem: Lo i hàng nào h ñang bán, h ñang bán hàng cho Vi c Vi t Nam gia nh p WTO ñã m ra cho công ty nhi u cơ h i phát t ch c thương m i chính nào trên th gi i. Khu v c nào ñ t nư c h là tri n cũng như t o ra nhi u thách th c mà công ty ph i tìm cách vư t nơi h bán hàng t t nh t. N u h là nhà xu t kh u thì h bán hàng sang qua. T m nhìn c a công ty C ph n d t may 29/3 là “Đ i m i công ngh nư c nào c a EU và th gi i… s n xu t, cùng v i vi c m r ng th trư ng Qu c t , phát tri n t ng bư c 1.3.4. L a ch n phương th c giao d ch v ng ch c ñã ñưa Doanh nghi p tr thành m t trong nh ng con chim ñ u ñàn c a ngành d t may mi n Trung”.
 9. 16 9 nguyên v t li u có giá cao, hay nhà cung c p xa nhà máy c a công ty, Doanh nghi p có th l a ch n m t trong các phương th c giao không th c hi n ñúng h p ñ ng, ñưa ra nh ng lý do v ch t lư ng, an d ch sau: Phương th c chuy n ti n, phương th c nh thu, phương th c toàn lao ñ ng ñ trì hoãn không thanh toán ti n hàng ho c yêu c u giao tín d ng ch ng t . hàng s m. 1.3.5. Ký k t và th c hi n h p ñ ng xu t kh u (c). Áp l c c a ñ i th c nh tranh Ký k t h p ñ ng xu t kh u là m t trong nh ng khâu quan tr ng trong (c1). Đ i th c nh tranh trong nư c: ho t ñ ng xu t kh u. Nó quy t ñ nh ñ n kh năng, ñi u ki n th c hi n - Đ i v i ngành d t: Đ i th hi n t i c a Công ty là Công ty nh ng công ño n mà doanh nghi p th c hi n trư c ñó. Đ ng th i quy t D t khăn Minh Khai, Công ty D t Phong phú… ñ nh ñ n tính kh thi hay không kh thi c a k ho ch kinh doanh c a - Đ i v i ngành May: Công ty D t May Hòa Th doanh nghi p. Vi c ñàm phán ph i căn c vào nhu c u trên th trư ng (HOTEXCO) và Công ty CP Xu t nh p kh u D t may Đà N ng vào ñ i th c nh tranh, kh năng, ñi u ki n và m c tiêu c a doanh nghi p (VINATEX)… cũng như m i quan h c a doanh nghi p v i ñ i tác. N u ñàm phán di n (c2). Đ i th c nh tranh ngoài nư c: Th trư ng xu t kh u l n ra t t ñ p thì k t qu c a nó là h p ñ ng ñư c ký k t. nh t c a Vi t Nam nó chung và Công ty C ph n D t May 29/3 nói riêng là th trư ng M , nhưng hi n nay chúng ta ñang ph i ch u s c nh tranh kh c CHƯƠNG 2 li t c a nh ng ngư i kh ng l trong ngành dêt may t Trung qu c, n ñ , TÌNH HÌNH HO T Đ NG KINH DOANH VÀ TH C TR NG Hàn Qu c, các nư c ASEAN, ñ c bi t t khi h n ng ch hàng d t may (quota) XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U C A CÔNG TY ñư c lo i b hoàn toàn cho các nư c thành viên t ch c thương m i qu c t C PH N D T MAY 29/3 WTO. 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY C PH N D T MAY 29/3 (d). Áp l c c a s n ph m thay th : May m c là lo i hàng hóa 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ñ c bi t, không m t hàng hóa nào có th thay th nó. N u có, s thay th Công ty thành l p t năm 1976 ñ n nay hơn 34 năm ho t ñ ng và cũng ch là lo i này thay th lo i kia trong ki u cách, m u mã, ch t trư ng thành, hi n nay công ty t o công ăn vi c làm n ñ nh cho hơn li u… Như v y, ngành may m c không có ngành khác c nh tranh, c nh 2500 lao ñ ng, ñã ñ t ñư c nh ng thành t u quan tr ng và t o d ng tranh ch x y ra trong n i b ngành. ñư c uy tín v thương hi u HACHIBA, s tin c y v s n ph m v i ñ i tác và khách hàng trong và ngoài nư c. (e). Áp l c c nh tranh t các ñ i th ti m n: Trên th trư ng 2.1.2. Sơ ñ cơ c u t ch c và ch c năng, nhi m v các phòng ban xu t kh u thì ñ i th c nh tranh m nh nh t trong lĩnh v c d t may ñó Công ty qu n lý theo cơ c u tr c tuy n ch c năng v n là các ñ i gia trong ngành d t may như Trung Qu c, k ñ n là 2.1.3. Cơ c u các m t hàng s n xu t kinh doanh ch y u n Đ , Bangladesh…l i th c a h là dân s ñông, tr chi phí s n xu t - Cơ c u các s n ph m kinh doanh ch y u c a công ty bao g m: May r t th p. m c, Wash, D t. 2.2. TH C TR NG XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U T I CÔNG TY SANG TH TRƯ NG M 2.2.1. Công tác nghiên c u th trư ng xu t kh u t i công ty.
 10. 10 15 Trong nh ng năm qua, do ñ c ñi m ho t ñ ng xu t kh u c a công ty trư ng tiêu dùng kh ng l nhưng l i không quá c u kỳ và yêu c u kh t ch y u là gia công theo phương th c C.M.P nh m ñ m b o vi c làm cho khe v s n ph m như Châu Âu. công nhân nên công tác nghiên c u th trư ng chưa ñư c công ty chú (d). Môi trư ng công ngh : V i quan ñi m phát theo hư ng tr ng. Công tác nghiên c u th trư ng, phòng kinh doanh xu t nh p kh u chuyên môn hóa, hi n ñ i hóa, t o bư c nh y v t v ch t s n ph m, tăng s d ng hai cách thu th p sau: Nghiên c u t i bàn, nghiên c u t i hi n nhanh t tr ng kim ng ch xu t kh u, g n ch t v i vi c b o v môi trư ng trư ng và phù h p v i kh năng ñáp ng v ngu n nhân l c, góp ph n phát tri n 2.2.2. Công tác l a ch n thương nhân giao d ch t i công ty. kinh t - xã h i b n v ng. Vì v y công ty luôn chú tr ng ñ n công tác Vi c l a ch n trung gian công ty d a trên các tiêu chí sau: Uy tín c a b o trì, s a ch a và nâng c p máy móc thi t b theo l ch trình r t ch t ch trung gian, m i quan h v i công ty, giá c và quy mô lô hàng, ch ng nh m ra nh ng s n ph m có ch t lư ng t t và m u mã ñ p có th ñáp lo i hàng, yêu c u k thu t, th i gian giao hàng. ng nhu c u c a khách hàng trong nư c cũng như nư c ngoài. 2.2.3. Ho t ñ ng xu t kh u c a công ty sang th trư ng M giai (e). Môi trư ng qu c t : Kinh t th gi i v n chưa thoát kh i ño n 2007 – 2009. suy thoái. Hàng d t may c a Trung Qu c xu t kh u vào th trư ng M 2.2.3.1. Nh n th c v c nh tranh và nâng cao năng l c c nh không c n h n ng ch. M c ñ c nh tranh v i các th trư ng khác s gay tranh c a công ty. g t hơn, do h i nh p càng sâu và r ng. Xu t kh u vào th trư ng M v n Công ty luôn nh n th c ñư c r ng khi l trình c t gi m thu theo còn nh ng rào c n. cam k t gia nh p khu v c m u d ch t do ASEAN (CEPT/AFTA) ñư c 2.3.2.2. Môi trư ng vi mô. th c hi n, hàng rào b o h b g b , khi ñó s n ph m c a Doanh nghi p (a). Áp l c c a nhà cung c p không ch c nh tranh v i các doanh nghi p trong nư c mà còn ph i c nh (a1). Đ i v i ngành D t: Công ty ph thu c r t l n vào các tranh gay g t v i hàng hóa các nư c ASEAN ñ c bi t là hàng d t – may nhà cung c p nư c ngoài. Trung Qu c. (a2). Đ i v i ngành May: Nguyên v t li u chính ñ u do 2.2.3.2. Tình hình xu t kh u sang th trư ng M giai ño n 2006 phía gia công cung c p, cùng v i các yêu c u k thu t, kích c , th i – 2009. gian và ti n ñ giao hàng. Công ty ch mua m t s nguyên li u ph như Nghiên c u tình hình xu t kh u D t may c a Công ty sang th ch may, nút t phía công ty d t Vĩnh Phú ho c nh p t Đài loan theo trư ng M , tác gi có các nh n xét ñánh giá sau: tiêu chu n ñơn hàng. (a). V t c ñ tăng trư ng (b). Áp l c c a khách hàng B NG 2.1: KIM NG CH X.K VÀO TH TRƯ NG M (b1). Đ i v i khách hàng trong nư c: Công ty ñang n ĐVT: 1000 USD l c xây d ng thương hi u cho mình và h th ng phân ph i thu n l i Năm 2006 2007 2008 2009 cho khách hàng ñ có th thu hút ñư c ñông ñ o khách hàng trong nư c. Kim ng ch 14.788 20.006 18.170 20.653 (b2). Đ i v i khách hàng nư c ngoài: Ch y u là khách T c ñ tăng trư ng (%) 46,8 35,3 -9,17 13,17 hàng truy n th ng, các t p ñoàn bán l như T p ñoàn Paceman (San Ngu n:Phòng kinh doanh xu t nh p kh u Francisco), Sanmar. Do v y, ho t ñ ng s n xu t c a công ty l thu c quá nhi u vào các ñơn ñ t hàng c a khách, h luôn gây s c ép ñ i v i công ty như: ép gi m giá, thay ñ i m u mã, ch ñ nh nhà cung c p
 11. 14 11 (b). Chính sách giá c : (b). Cơ c u m t hàng xu t kh u d t may sang M Giá bán s n ph m công nghi p = giá v t tư + giá ti n công + m t ph n lãi * Đ i v i m t hàng khăn bông: Bao g m Khăn trơn, Khăn c ñ nh do khách hàng ch p thu n (thư ng r t th p). Jacquard, khăn t m. (c). Chính sách phân ph i: Do ñ c ñi m s n xu t kinh doanh * Đ i v i m t hàng may m c: Đây là m t hàng xu t kh u ch c a công ty là may gia công ch y u nên vi c phân ph i ñ n tay ngư i l c c a công ty, trong ñó m t hàng Qu n Nam chi m t tr ng cao nh t k tiêu dùng thông qua các khách hàng l n, các nhà buôn hay các nhà môi ñ n là áo Jacket, áo sơ mi. gi i. (c). V s bi n ñ ng: Năm 2008 Công ty không tránh kh i tình (d). Chính sách C ñ ng: Trong các năm qua công ty ñã tham th khó khăn này chung c a ngành, kim ng ch xu t kh u năm 2008 gi m d nhi u h i ch tri n lãm trong và ngoài nư c ñ có cơ h i qu ng bá 9,17% so v i năm 2007. Tuy nhiên năm 2009 Công ty ñã có ñư c m c hình nh và thương hi u HACHIBA. Ngoài ra công ty còn là ñơn v tài tăng trư ng dương l n hơn hai con s . Thành qu mà Công ty ñ t ñư c tr cho H i ch hàng Vi t Nam Ch t lư ng cao năm 2007 t ch c t i Đà trong năm 2009 là do s n l c c a toàn th cán b , công nhân trong N ng. công ty trên cơ s phát huy nh ng truy n th ng và thành qu c a hơn 30 2.3.2. Phân tích môi trư ng bên ngoài năm xây d ng nhà máy. 2.3.2.1. Môi trư ng vĩ mô (d). Phương th c xu t kh u (a). Tình hình kinh t : Th trư ng nư c ngoài ñang r ng m - Đ i v i m t hàng may m c: cho các doanh nghi p. S n ph m d t may có ti m năng l n v xu t kh u, ñ c bi t là th trư ng Hoa Kỳ. M c tiêu th c a ngư i dân M CÔNG TY GIA CÔNG XU T KH U THEO NGƯ I PHƯƠNG TH C C.M.P TIÊU DÙNG r t l n. Đây là th trư ng ñ y ti m năng. Kim ng ch xu t kh u hàng d t may c a Vi t Nam vào th trư ng M năm 2009 ñ t 5,2 t USD; EU Hình 2.2. Kênh xu t kh u hàng may m c vào th trư ng M ñ t 1,656 t USD, Nh t B n ñ t 828 tri u USD, còn l i là các th trư ng khác. - Đ i v i m t hàng d t khăn: (b). Tình hình chính tr , pháp lu t: K t khi HĐTM Vi t - M có hi u l c, vi c tăng nhanh kh i lư ng và doanh s xu t kh u sang th CÔNG TY CÁC NHÀ THƯƠNG H NGƯ I M I BÁN BUÔN M TH NG TIÊU trư ng M có ý nghĩa quan tr ng vì theo quy ñ nh c a Lu t thương m i BÁN L DÙNG M , m c quota nh p kh u hàng d t vào th trư ng M s ñư c xác ñ nh trên cơ s tr giá ho c kh i lư ng hàng d t ñã ñưa vào th trư ng M . Hình 2.3. Kênh xu t kh u khăn bông vào th trư ng M Đ o lu t c i ti n an toàn s n ph m tiêu dùng áp d ng ñ i v i ngành d t may có hi u l c t 10/2/2010 cũng s nh hư ng không nh t i doanh 2.2.4. Đánh giá tình hình xây d ng chi n lư c X.K c a công ty nghi p. 2.2.4.1. Nh ng thành t u (c). Tình hình văn hóa xã h i: Th trư ng M là th trư ng - Kim ng ch xu t kh u qua th trư ng M chi m hơn 90% kim tương ñ i d tính. S ña d ng trong s c t c, tôn giáo, thu nh p và ñ c ng ch xu t kh u c a Công ty và không ng ng tăng lên m i năm. bi t là tâm lý chu ng t do cá nhân c a ngư i M ñã ñem l i m t th 2.2.4.2. Nh ng h n ch .
 12. 12 13 - Hi n nay công ty chưa có b ph n chuyên th c hi n công tác nghiên c u chuy n gi a ti n và các kho n ph i thu ng n h n là r t l n, t o ra l i th th trư ng. r t l n cho công ty vì ñi u này mang l i kh năng thanh toán t t hơn cho - Công ty chưa ch ñ ng tìm ki m th trư ng mà ch y u làm gia công cho Công ty trong vi c thanh toán các kho n n ñ n h n tr . khách hàng quen thu c ho c làm theo h p ñ ng ñã có. (d). Ngu n nguyên li u: Công ty g n như hoàn toàn ph thu c - Phương th c xu t kh u c a Công ty ch y u là thông qua trung gian, ngu n nguyên li u t nư c ngoài, công ty luôn g p nhi u b t c p trong công ty chưa th ñưa s n ph m vào tr c ti p các siêu th hay các ñơn v bán l v n ñ giá c v ngu n cung ng, ch t lư ng ngu n nguyên li u... nư c ngoài.... 2.3.1.2. Năng l c kinh doanh: Tuy n n kinh t th gi i g p 2.3. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG KINH DOANH C A nhi u khó khăn trong nh ng năm g n ñây nhưng k t qu ho t ñ ng CÔNG TY C PH N D T MAY 29/3 xu t kinh doanh c a công ty v n tăng ñ u qua các năm. 2.3.1. Phân tích môi trư ng bên trong 2.3.1.3. Th trư ng: S n ph m c a công ty hi n nay ñang ñư c 2.3.1.1. Phân tích các ngu n l c nhi u ngư i tiêu dùng M , Nh t B n và các nư c E.U ưa chu ng tiêu (a). Qui trình, năng l c s n xu t, cơ s v t ch t th v i s lư ng ñáng k , chi m t i 70% t tr ng xu t kh u c a công ty, a1. Qui trình s n xu t: Công ty s h u 32 dây chuy n may 30% còn l i ñư c tiêu th trên th trư ng n i ñ a tr i r ng trong c nư c. và d t khăn hàng xu t kh u khép kín theo công ngh tiên ti n nh t c a 2.3.1.4. Ngu n l c vô hình c a công ty các nư c EU, M và Nh t B n. (a). Văn hóa công ty: Hi n nay công ty ñang xây d ng các a2. Năng l c s n xu t: Công ty c ph n d t may 29/3 là ñơn chu n m c ñ th c hi n t o thành n n n p có tính b n v ng nhưng không v s n xu t, xu t kh u khăn bông và hàng may m c v i 5 xí nghi p thành khô c ng, máy móc. Tr thành chính sách nh t quán và c g ng ñ ñ t viên hơn 2500 công nhân, năng l c s n xu t h ng năm: May m c: Trên 8 ñư c m c ñ ng thu n tr thành chu n m c trong suy nghĩ ñ o ñ c ngh tri u s n ph m, Wash: trên 5 tri u qu n âu v i công ngh wash, D t: trên nghi p và hành vi c a các nhân viên trong công ty. 1000 t n s n ph m khăn bông. (b). Thương hi u “Hachiba” c a công ty: Thương hi u th i a3. Cơ s v t ch t: T ng di n tích c a công ty là 40.635 m2. trang Hachiba c a Công ty C ph n D t may 29/3 là thương hi u ñã ñư c Trong ñó, nhà xư ng chi m di n tích 13.167,5 m2. Khu v c còn l i là bình ch n và ñư c ñánh giá khá cao theo các tiêu chí c a gi i thư ng như: khuôn viên, văn phòng làm vi c, nhà ăn, bãi ñ u xe … Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao, Doanh nghi p xu t kh u uy tín nhi u (b). Ngu n nhân l c: Công ty luôn coi tr ng phát huy ngu n năm li n,… v i hàng lo t n l c xây d ng thương hi u trong th i gian nhân l c, xây d ng các bi n pháp khuy n khích s sáng t o trong lao qua công ty ñã phát huy th m nh c a dòng s n ph m D t, nó ñã ñư c kh ng ñ ng s n xu t, phát huy vai trò c a ngư i lao ñ ng, t o m i quan h ñoàn ñ nh trên th trư ng xu t kh u các qu c gia: M , Nhât, EU,… k t g n bó gi a các cá nhân trong t p th … T ng s lao ñ ng chuy n 2.3.1.5. H th ng ho t ñ ng marketing: sang công ty c ph n là 2.557 ngư i. Trong ñó có kho ng 70% là công (a). Chính sách s n ph m: Hi n nay s n ph m xu t kh u nhân có tay ngh cao, có ñ năng l c ñáp ng nhanh chóng các ñơn hàng c a công ty bao g m: áo Jacket, Sơ mi, qu n tây, b ñ b o h lao c a khách. ñ ng,….Là doanh nghi p gia công hàng xu t kh u nên công ty (c). Ngu n l c tài chính: Tình hình tài chính c a Công ty trong ñang c g ng nâng cao ch t lư ng c a s n ph m ñ giành ñư c nh ng năm qua là tương ñ i n ñ nh và ñang phát tri n theo chi u hư ng nhi u ñơn ñ t hàng hơn n a, ñ ng th i cũng chi m ñư c th trư ng ngày càng tích c c. Nhìn chung tài s n c a Công ty có kh năng hoán th gi i.
 13. 25 3.3.4. Công tác l a ch n phương th c giao d ch. Đ th c hi n các m c tiêu và k ho ch kinh doanh c a mình trên th trư ng th gi i. Công ty c n l a ch n phương th c giao d ch cho phù h p v i ñ c ñi m kinh doanh c a mình. - Phương th c nh thu: áp d ng ñ i v i nhóm khách hàng có quan h lâu năm và tín nhi m ngư i nh p kh u. - Phương th c thanh toán tín d ng ch ng t : Vi t Nam hi n nay,các ngân hàng cũng ñã m ra r t nhi u d ch v nh m t o ñi u ki n cho vi c thanh toán qu c t gi a các doanh nghi p trong nư c tr nên thu n l i hơn. Nhi u ngân hàng ngoài d ch v thanh toán theo L/C, chuy n ti n thì nh thu xu t nh p kh u cũng r t ph bi n v i r t nhi u l i ích như HSBC,VIB, LienVietBank… 3.3.5. Công tác ký k t và th c hi n h p ñ ng xu t kh u. Ð th c hi n m t h p ñ ng xu t kh u, ñơn v kinh doanh ph i ti n hành các khâu công vi c sau ñây: - Chu n b hàng xu t kh u. - Ki m tra ch t lư ng - Mua b o hi m - Làm th t c h i quan. - Giao nh n hàng v i tàu - Làm th t c thanh toán - Khi u n i và gi i quy t khi u n i (n u có) 3.4. CÁC KI N NGH 3.4.1. Đ i v i nhà nư c 3.4.1.1.Ti p t c ñ i m i cơ ch , ban hành các chính sách h tr ngành d t may. 3.4.1.2. Thay ñ i công tác xúc ti n thương m i 3.4.1.3. H tr và cũng c k t c u h t ng ph c v xu t kh u 3.4.1.4. Áp d ng m t ch ñ t giá h i ñoái tương ñ i n ñ nh và phù h p khuy n khích xu t kh u 3.4.2. V phía Hi p H i D t May Vi t Nam
 14. 26 K T LU N Trong môi trư ng kinh doanh ñ y thách th c, bên c nh nh ng thu n l i thì Công ty C ph n D t May 29/3 cũng g p không ít khó khăn trong vi c ñ nh hư ng chi n lư c xu t kh u và b c l m t s h n ch , thi u cơ s khoa h c trong công tác xây d ng chi n lư c c a mình. V i gi i h n ñ tài, tác gi ñi sâu phân tích th c tr ng ho t ñ ng xu t kh u và công tác xây d ng chi n lư c xu t kh u c a công ty. Trên cơ s ñó, tác gi ñ xu t ñ nh hư ng chi n lư c xu t kh u và các gi i pháp h tr th c thi chi n lư c xu t kh u phù h p v i ngu n l c c a Công ty. Lu n văn ñã hoàn thành n i dung: M t là, H th ng hóa các v n ñ lý lu n cơ b n v xây d ng chi n lư c xu t kh u. Hai là, Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n d t may 29/3. Ba là, Phân tích tình hình ho t ñ ng kinh doanh và th c tr ng xây d ng chi n lư c xu t kh u sang th trư ng M trong th i gian qua. B n là, Xây d ng ñ nh hư ng chi n lư c xu t kh u sang th trư ng M cho công ty trong th i gian ñ n và ñ xu t gi i pháp th c hi n. Nh ng ñ nh hư ng chi n lư c và các gi i pháp ñ xu t ñư c xây d ng trên cơ s lý lu n và th c ti n ho t ñ ng xu t kh u c a Công ty ñ góp ph n thúc ñ y s phát tri n c a Công ty.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản