intTypePromotion=1

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚ THUẬN

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
360
lượt xem
166
download

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚ THUẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án chung cư cao cấp Phú Thuận tại phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh được quy hoạch thành một khu dân cư hoàn chỉnh, gần Khu trung tâm Quận 7 và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Việc đầu tư xây dựng khu chung cư cao cấp Phú Thuận quận 7 là phù hợp với xu hướng đô thị hóa, phù hợp với nhu cầu nhà ở và thuận lợi trong việc giải tỏa đền bù vì hiện tại khu vực này chủ yếu là đất ruộng có năng suất kém, gần sông rạch và mương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚ THUẬN

 1. TÀI: “ D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU CHUNG CƯ CAO C P PHÚ THU N ”
 2. M CL C DANH M C B NG BI U ............................................................................................................ 3 NGU N D LI U VÀ TÀI LI U THAM KH O .................................................................... 4 M U ......................................................................................................................................... 5 · CHƯƠNG I : MÔ T TÓM T T D ÁN .......................................................................................... 5 1.1. V TRÍ A LÝ C A D ÁN.................................................................................................... 5 1.2. I U KI N KHÍ H U............................................................................................................... 9 1.3. CH T LƯ NG MÔI TRƯ NG T I KHU V C................................................................... 9 1.3.1. Môi trư ng không khí ......................................................................................................... 9 1.3.2 Ch t lư ng môi trư ng nư c m t và nư c ng m ............................................................ 11 1.4. ÁNH GIÁ HI N TR NG...................................................................................................... 13 CHƯƠNG 2 : ÁNH GIÁ CÁC TÁC NG MÔI TRƯ NG ...................................................... 13 2.1. TÁC NG DO VI C DI D I, GI I T A TRONG GIAI O N CHU N B U TƯ ............................................................................................................................................................ 13 2.2. TÁC NG TRONG GIAI O N THI CÔNG XÂY D NG CÁC H NG M C CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG.............................................................................................................. 13 2.2.1. N i dung và qui mô xây d ng các h ng m c công trình ................................................ 13 2.2.2. Tác ng n môi trư ng nư c ........................................................................................ 15 2.2.3. Tác ng n môi trư ng không khí ................................................................................ 15 2.2.4. Tác ng n tài nguyên – môi trư ng t...................................................................... 17 2.2.5. Tác ng n các d ng tài nguyên sinh v t ..................................................................... 18 1. i v i các d ng tài nguyên th y sinh, th y s n trong ph m vi d án .......................... 18 2. i v i các d ng tài nguyên sinh v t trên c n khu v c lân c n d án ....................... 18 2.2.6. Các tác ng khác .............................................................................................................. 18 2.3. CÁC TÁC NG TRONG QUÁ TRÌNH HO T NG C A D ÁN ........................... 18 2.3.1. Nư c th i............................................................................................................................. 18 1. Nư c mưa .......................................................................................................................... 19 2. Nư c th i t ho t ng c a khu dân cư .......................................................................... 19 2.3.2. Rác th i ............................................................................................................................... 20 2.3.3. Ô nhi m không khí, b i ..................................................................................................... 21 2.3.4. Ô nhi m do ho t ng c a máy phát i n d phòng ...................................................... 21 B. ........................................................................................................................................................ 22 2.3.5. Ô nhi m ti ng n ................................................................................................................ 22 2.3.6. Nguy cơ gây cháy n .......................................................................................................... 22 2.4. ÁNH GIÁ TÁC NG N MÔI TRƯ NG C A D ÁN ............................................ 22 2.4.1. Nh ng tác ng n môi trư ng nư c ............................................................................. 22 2.4.2. ánh giá tác ng c a ô nhi m không khí và ti ng n ................................................... 23 2.4.3. ánh giá tác ng do ch t th i r n .................................................................................. 23 2.4.4. Tác ng lên các tài nguyên môi trư ng khác ................................................................ 23 1. C p thoát nư c .................................................................................................................. 23 2. Giao thông v n t i ............................................................................................................. 23 CHƯƠNG 3 : CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC NG X U, PHÒNG NG A VÀ NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG ............................................................................................................. 24 3.1. CÁC BI N PHÁP KH NG CH Ô NHI M TRONG QUÁ TRÌNH CHU N B M T B NG, THI CÔNG XÂY D NG ................................................................................................... 24 3.1.1. Kh ng ch ô nhi m trong công tác chu n b m t b ng .................................................. 24
 3. 3.1.2. Kh ng ch ô nhi m trong quá trình thi công .................................................................. 24 1. Kh ng ch khói b i trong quá trình thi công .................................................................. 24 2. Kh c ph c ti ng n, rung trong quá trình thi công ........................................................ 24 3. Kh ng ch nư c th i t quá trình thi công xây d ng ..................................................... 25 4. Kh ng ch ch t th i r n trong quá trình thi công .......................................................... 25 3.1.3. Bi n pháp k thu t an toàn lao ng ............................................................................... 25 3.2. CÁC BI N PHÁP KH NG CH Ô NHI M KHI D ÁN I VÀO HO T NG ........ 26 3.2.1. Bi n pháp k thu t kh ng ch ô nhi m không khí ......................................................... 26 3.2.2. Bi n pháp x lý ch t th i r n............................................................................................ 26 3.2.3. Bi n pháp x lý nư c th i ................................................................................................. 27 1. X lý sơ b nư c th i sinh ho t ....................................................................................... 27 2. H th ng thoát nư c ......................................................................................................... 27 3. X lý sơ b nư c th i sinh ho t ...................................................................................... 27 3.2.4. Các bi n pháp kh ng ch n, rung và khí th i t máy phát i n d phòng ................ 28 3.2.5. Các bi n pháp phòng ch ng cháy n ................................................................................ 29 3.2.6. M t s bi n pháp h tr .................................................................................................... 29 K T LU N ................................................................................................................................... 30 · DANH M C B NG BI U B ng 1.1. Cơ c u s d ng t ai B ng 1.2 : K t qu o c hi n tr ng môi trư ng không khí t i khu v c B ng 1.3. K t qu o c các i u ki n khí h u và ti ng n t i khu v c B ng 1.4. K t qu phân tích ch t lư ng nư c m t khu v c d án B ng 1.5. K t qu phân tích ch t lư ng nư c ng m B ng 2.1. Các tác ng ti m n trong giai o n thi công
 4. B ng 2.2. M c n các thi t b thi công B ng 2.3. Tính ch t c trưng c a nư c th i sinh ho t B ng 2.4. D báo thành ph n rác th i sinh ho t B ng 2.5. H s ô nhi m máy phát i n s d ng d u DO B ng 2.6. T i lư ng ô nhi m c a máy phát i n B ng 3.1. Phương pháp x lý rác th i sinh ho t c a D án B ng 3.2. Tính ch t nư c th i u vào c a tr m x lý nư c th i B ng 3.3. Nư c th i sau x lý t tiêu chu n QCVN 14_2008 NGU N D LI U VÀ TÀI LI U THAM KH O Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án chung cư cao c p Phú Nhu n Qu n 7 – TP H Chí Minh c a ch u tư : công ty c ph n V n Phát Hưng. B tài nguyên và môi trư ng - các tiêu chu n và quy chu n Vi t Nam.
 5. M U XU T X C AD ÁN Theo nh hư ng quy ho ch phát tri n c a toàn thành ph n năm 2020, qu n 7 là khu ô th m i, phát tri n các khu công nghi p, các khu trung tâm thương m i – d ch v và các khu dân cư ph c v giãn dân n i thành. Do ó, a bàn qu n 7 hi n nay là m t khu ô th m i v i r t nhi u công trình xây d ng h t ng k thu t, các khu dân cư m i. Các khu dân cư này m b o không gian t ch t lư ng cao v h t ng và môi trư ng. D án chung cư cao c p Phú Thu n t i phư ng Phú Thu n, Qu n 7, Tp. H Chí Minh ư c quy ho ch thành m t khu dân cư hoàn ch nh, g n Khu trung tâm Qu n 7 và khu ô th Phú M Hưng. Vi c u tư xây d ng khu chung cư cao c p Phú Thu n qu n 7 là phù h p v i xu hư ng ô th hóa, phù h p v i nhu c u nhà và thu n l i trong vi c gi i t a n bù vì hi n t i khu v c này ch y u là t ru ng có năng su t kém, g n sông r ch và mương nư c. D án khu chung cư cao c p Phú Thu n có kh năng dung n p kho ng 4.800 dân ph c v các ch trương chung c a Thành ph v vi c gi i quy t nhà , s p x p l i khu v c ô th hóa, thu hút dân cư n i thành, tăng cư ng h t ng k thu t cho các khu dân cư và áp ng k p th i các yêu c u phát tri n kinh t – xã h i trên a bàn. CHƯƠNG I : MÔ T TÓM T T D ÁN GI I THI U SƠ LƯ C V D ÁN Tên d án: D án u tư xây d ng khu chung cư cao c p Phú Thu n. a i m th c hi n d án: phư ng Phú Thu n, qu n 7, Tp. H Chí Minh. t: 42.082 m2 Di n tích khu 1.1. V TRÍ A LÝ C A D ÁN V trí i lý c a khu t d án u tư xây d ng khu chung cư cao c p Phú Thu n t i phư ng Phú Thu n, qu n 7, thành ph H Chí Minh như sau: V trí: Khu t xây d ng thu c ranh gi i hành chánh phư ng Phú Thu n, qu n 7, thành ph H Chí Minh. Ranh gi i khu t: Phía B c: giáp ư ng d ki n N9, l gi i 14m (giáp trung tâm TDTT Qu n 7). Phía Nam: giáp ư ng Hoàng Qu c Vi t, l gi i 30m. Phía ông: giáp kênh r ch, t nông nghi p và dân cư. Phía Tây: giáp khu dân cư V n Phát Hưng. B ng 1.1. Cơ c u s d ng t ai Di n tích Ch tiêu TT Lo i t T l (%) 2 (m2/ngư i) (m )
 6. 1 t xây d ng chung cư cao t ng 9.300 22,1 2,19 2 t công viên cây xanh và công trình 22.620 53,7 5,32 công c ng 3 t giao thông 10.162 24,2 2,39 T NG C NG 42.082 100 9,90 H t ng k thu t: u tư ng b toàn h th ng h t ng k thu t theo quy ho ch ư c duy t bao g m: + San n n - thoát nư c mưa, giao thông, thoát nư c b n & v sinh ô th , c p nư c, c p i n, thông tin liên l c. Công trình nhà : u tư xây d ng khu chung cư cao c p theo thi t k cơ s ư c duy t. T ng dân s d ki n : 4.235 ngư i H t ng xã h i: u tư công viên cây xanh k t h p khu Trung tâm th d c th thao, công trình tr m x lý nư c th i. Công viên cây xanh và ven r ch: di n tích t công viên cây xanh và ven r ch kho ng 22.620m2, chi m 53,7%. T c h c m t b ng Hình th c ki n trúc: Hình th c ki n trúc ơn gi n, hi n i, phù h p v i xu hư ng hi n nay. u tư xây d ng h t ng k thu t: San n n và thoát nư c mưa : t san n n kho ng 67.331 m3. San n n: Kh i lư ng · Cao san n n xây d ng : theo d tính ban u, n n s ư c san l p cao hơn m t ư ng hi n h u là 1m. · Theo hi n tr ng khu t là vùng tương i th p và trư c ây là khu sình l y và ng ru ng cho nên kh i lư ng p t là tương i l n. · t và cát s ư c ch t nơi khác n san l p m t b ng. Thoát nư c mưa: Trong ph m vi xây d ng hai bên ư ng n i b s xây d ng h th ng mương xây y n p an B300 (d c theo th m c ) sau ó ư c n i vào c ng hi n tr ng trên ư ng Huỳnh T n Phát và thoát ra h th ng thoát nư c c a Qu n 7. D c trên các tuy n thoát nư c b trí các c a thu nư c v i kho ng cách 20 – 30m. * Gi i pháp san n n: Khu t qui ho ch c u t o n n t là b ng ph ng. c i m: n n y u và n n t biên có cao tương i cao và cư ng ch u nén t 0,8 – 1,2 thích h p cho vi c xây nhà cao t ng. Cao thi t k d ki n 2,0 m so v i cao Qu c gia Hòn D u.
 7. * Gi i pháp quy ho ch thoát nư c mưa: S d ng h th ng c ng tròn bê tông c t thép t ng m t ch c thoát nư c mưa tri t , tránh ng p úng c c b . Lưu v c thoát nư c: nư c mưa s ư c phân chia lưu v c theo các khu. Vi c phân b lưu v c thoát nư c s tuân theo i u ki n c a a hình và d c khi san n n. Hư ng thoát nư c mưa trong D án theo phía r ch Bình Thung. K t c u c a h th ng: 1 Tuy n c ng thoát nư c mưa s d ng c ng bê tông c t thép úc s n. Nh ng o n c ng qua ư ng s d ng lo i ng có k t c u ch u l c. Kích thư c c ng t D 400mm n D 1.000mm. 2 H ga ư c úc bê tông c t thép. * Giao thông Do là khu ô th m i nên giao thông ư c thi t k có di n tích kho ng 10.162 m2, chi m t l 24,2% trên t ng di n tích t quy ho ch, g m có giao thông n i b trong khu quy ho ch và ư ng giao thông i ngo i ã ư c láng nh a i qua khu quy ho ch. Khu quy ho ch n m trên ư ng Hoàng Qu c Vi t, l gi i 30m, theo quy ho ch ã ư c phê duy t và ang ư c tri n khai, tuy n ư ng này s ư c u n i v i ư ng 15B và ư ng Nguy n Lương B ng khu ô th m i Phú M Hưng. Giao thông chính ư c thi t k theo quy ho ch chung c a thành ph . * Gi i pháp c u t o: Nguyên t c thi t k : m b o giao thông thu n ti n gi a các phân khu ch c năng v i nhau cũng như i v i các khu t khác nhau và m ng lư i giao thông toàn khu v c, phù h p v i quy ho ch chung. * Gi i pháp thi công: i v i n n ư ng ào taluy ào 1:1. Trư c khi p t n n ư ng c n ào b l p t h u cơ trên b m t. ch t yêu c u c a n n ư ng có h s K = 0,98. Trong quá trình thi công n u phát hi n các khu v c t y u c c b c n thông báo ngay cho Tư v n giám sát, Ch u tư và Tư v n thi t k ph i h p x lý. Tuy n ư ng chính: ư c tráng xi măng Tuy n ư ng ph : ư c tráng xi măng ho c lát g ch nh m ph c v cho vi c i l i c a các xe hai bánh. Tuy n ư ng dành cho ngư i i b : s ư c lót g ch t o c m giác tho i mái, sang tr ng cho ngư i dânsinh s ng t i chung cư.
 8. * C p nư c Ngu n nư c: ngu n nư c t ngu n c p nư c c a thành ph trên ư ng Huỳnh T n Phát d n vào tuy n ng Þ = 150 thông qua ng h nư c. * Gi i pháp c p nư c: Khu quy ho ch có quy mô dân cư d ki n = 4.250 ngư i c n m t nhu c u nư c t i a Qmax = 1.325 m3/ngày. D án n i m ng v i ư ng ng c p nư c thành ph t Nhà máy nư c c a thành ph m b o ngu n nư c lâu dài theo quy ho ch chung c p nư c thành ph . * Gi i pháp x lý nư c th i: Nư c th i c a khu quy ho ch s ư c thi t k riêng hoàn toàn. Xây d ng tuy n c ng thoát nư c th i b trí theo tr c ư ng n i b . Nư c th i sinh ho t t các khu dân cư ph i ư c x lý sơ b b ng b t ho i ba ngăn, sau ó nư c th i s ư c ưa v các tr m x lý nươc th i t p trung. Nư c th i sau x lý t tiêu chu n v sinh môi trư ng quy nh s ư c thoát vào chung v i h th ng thoát nư c mưa. M ng lư i thoát nư c th i: b trí hai tuy n thu gom nư c th i D300 – D400 d c theo hai tuy n ư ng c a khu d án. Các tuy n thoát nư c này s thu gom nư c th i t các công tình sau khi ư c s lý c c b , d n nư c th i ra tuy n thoát nư c. Tr m x lý nư c th i: ư c b trí n m tách bi t c l p v i khu dân cư. T t c các ư ng ng thoát nư c th i c a khu dân cư sau khi qua tr m x lý nư c th i t p trung, m b o t tiêu chu n cho phép ư c thoát ra ngoài thông qua h th ng chung th i vào r ch Bình Thung. *C p i n Hi n tr ng cung c p i n: Hi n nay, khu dân cư hi n h u ã có m ng lư i i n trung th 15KV – 22KV trên ư ng Huỳnh T n Phát. * Thông tin liên l c: M i gia ình s có m t ư ng dây i n tho i ph c v cho vi c thông tin liên l c qua i n tho i và Internet. * V sinh môi trư ng: Các h t trang b thùng rác riêng. Lư ng rác ư c thu gom theo l ch trình quy nh c a các ơn v ph trách v sinh công c ng c a thành ph ưa n các bãi x lý rác. Các căn h u có trang b h m t ho i úng k thu t. Nư c th i sinh ho t sau s d ng ư c thu gom v tr m x lý nư c th i t p trung c a khu v c, m b o t tiêu chu n môi trư ng trư c khi th i vào h th ng thoát công c ng và ra sông r ch theo úng quy nh hi n hành.
 9. 1.2. I U KI N KHÍ H U V trí D án n m trong vùng ch u nh hư ng khí h u chung c a thành ph H Chí Minh. ây là vùng có i u ki n khí h u ôn hòa, bi n ng gi a các th i i m trong năm không cao, m không quá cao, không b nh hư ng tr c ti p c a lũ l t. 1.3. CH T LƯ NG MÔI TRƯ NG T I KHU V C 1.3.1. Môi trư ng không khí B ng 1.2 : K t qu o c hi n tr ng môi trư ng không khí t i khu v c TT V trí i m o SO 2 NO2 CO B i lơ l n g (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (TPS) (mg/m3) 1 i m1 0,006 0,007 4,86 0,11 2 i m2 0,010 0,009 4,93 0,16 3 i m3 0,012 0,015 5,12 0,19 4 i m4 0,018 0,017 6,23 0,23 5 i m5 0,021 0,011 6,50 0,25 QCVN 05 : 2009/BTNMT 0,35 0,2 30 0,3 QCVN 06 :2009/BTNMT TCVS 3733/2002 – Q /BYT 5 5 20 6 (Ngu n : Trung tâm ào t o và Phát tri n S c Ký, tháng 04/2007) Ghi chú :
 10. i m 1,2,3 : Trong khu v c d án i m 4,5 : T i ư ng cách khu v c d án 500m u và cu i hư ng gió. QCVN 05 : 2009/BTNMT : Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng không khí xung quanh(trung bình 1 gi ). QCVN 06 : 2009/BTNMT : Quy chu n k thu t qu c gia v m t s ch t c h i trong không khí xung quanh. TCVS 3733/2002 – Q /BYT : Tiêu chu n này quy nh v hoá ch t – gi i h n cho phép trong không khí vùng làm vi c Nh n xét T k t qu o c trên cho th y, n ng các ch t ô nhi m trong không khí t i v trí giám sát trên ư ng Huỳnh T n Phát (m u s 4 và 5) cho th y n ng b i cao hơn so v i các v trí giám sát khác. M t trong nh ng nguyên nhân chính là do ư ng Hoàng Qu c Vi t là tr c ư ng giao thông chính c a phư ng Phú Thu n, qu n 7, có m t xe lưu thông dày c. Ngoài ra, hi n nay, khu t d án còn là khu t tr ng nên t i các v trí giám sát ch t lư ng không khí trong khu v c D án (m u s 1, 2 và 3) có n ng các ch t ô nhi m t tiêu chu n cho phép QCVN 05 và QCVN 06. B ng 1.3. K t qu o c các i u ki n khí h u và ti ng n t i khu v c TT V trí i m o Nhi t m V n t c gió T i ng n (oC) (%) (m/s) (dBA) 1 i m1 60 – 65 31,5 63,2 1,0 – 1,4 2 i m2 50 – 52 31,6 64,5 0,8 – 1,4 3 i m3 45 – 50 31,0 63,5 0,8 – 1,2 4 i m4 70 – 85 31,5 64,0 1,4 – 2,2 5 i m5 73 – 85 32,3 65,0 1,2 – 2,0 TCVN 5949 – 1998 - - - 75 TCVS 3733/2002 – - - - 90 Q /BYT (Ngu n : Trung tâm ào t o và Phát tri n S c Ký, tháng 04/2007) Ghi chú : i m 1,2,3: Trong khu v c d án i m 4,5: T i ư ng cách khu v c d án 500m u và cu i hư ng gió TCVN 5949-1998: Tiêu chu n này quy nh m c n t i a cho phép t i các khu công c ng và dân cư. TCVS 3733/2002 – Q /BYT: Tiêu chu n này quy nh m c n t i a cho phép và các qui
 11. nh v nhi t , m, t c chuy n ng c a không khí, cư ng b c x nhi t t i nơi làm vi c. Nh n xét: T k t qu o c trên cho th y, ti ng n t i khu v c còn r t th p so v i tiêu chu n cho phép. 1.3.2 Ch t lư ng môi trư ng nư c m t và nư c ng m B ng 1.4. K t qu phân tích ch t lư ng nư c m t khu v c d án QCVN 08 : 2008/BTNMT K t qu ST Ch tiu A B Phương php T phn tích Mu Mu A1 A2 B1 B2 1 2 o b ng máy 01 pH 6,7 7,1 6 – 8,5 6 – 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 MP 220 TSS SMEWW 2540 02 17 8 20 30 50 100 (mg/l) D SMEWW 5210 BOD5 03 B & TCVN 6 32 4 6 15 25 (mg/l) 6001- 1995 COD SMEWW 5220 04 27 53 10 15 30 50 (mg/l) C:1995 TCVN 5987 - Nitơ t ng 05 16 1 - - - - 1995 (mg/l) Ph tpho SMEWW 4500 06 t ng 7 0,4 - - - - – P - 1995 (mg/l)
 12. Coliform SMEWW 07 (MPN/100 7.600 5.700 2500 5000 7500 10000 9221B - 1995 ml) (Ngu n : Trung tâm ào t o và Phát tri n S c Ký, tháng 04/2007) Ghi chú : V trí l y m u: M u s 1: Ch t lư ng nư c t i r ch Bình Thung. M u s 2: Ch t lư ng nư c trên sông Nhà Bè. Nh n xét: K t qu phân tích m t s ch tiêu trong m u nư c m t l y ư c t i r ch Bình Thung (m u s 1) – khu v c D án – là ngu n ti p nh n nư c th i t D án ã b ô nhi m h u cơ. Nguyên nhân ô nhi m c a r ch Bình Thung là do trao i nư c kém nên ch t ô nhi m b tích t không thoát ra r ch chính, ng th i trên nhánh r ch này còn ph i ti p nh n lư ng nư c th i sinh ho t c a các h dân d c r ch và khu v c xung quanh th i tr c ti p vào ngu n nư c m t. Khi d án i vào ho t ng n u không có bi n pháp qu n lý và x lý t t lư ng nư c th i x ra r ch Bình Thung s làm cho ch t lư ng nư c trên con r ch này càng x u i, nh hư ng n môi trư ng và s c kh e c a dân cư xung quanh. Qua k t qu kh o sát và phân tích ch t lư ng nư c t i sông Nhà Bè (m u s 2) – khu v c h lưu sông Sài Gòn – là ngu n ti p nh n nư c th i t r ch Bình Thung, cho th y ch t lư ng nư c v n n m trong tiêu chu n nư c m t ngu n lo i B1 (QCVN 08 : 2008/BTNMT). Ch t lư ng nư c ng m B ng 1.5. K t qu phân tích ch t lư ng nư c ng m QCVN 09 : CH TIÊU PHÂN PHƯƠNG PHÁP KT S TT 2008/BTNMT TÍCH TH QU (Gía tr t i h n) 1 pH Máy MP220 7,05 5,5 – 8,5 SMEWW 2340-C : 2 c ng (CaCO3)mg/l 93 500 2000 SMEWW 2540-C : 3 TDS (mg/l) 498 1500 2000 NO3- (mg/l) SMEWW 4500 – 3 0,045 15 NO3- - 1995 SMEWW 3500 – 6 Fe (mg/l) 2,18 5 NO3- - 1995 TCVN 6634 - 2000 7 TOC (mg/l) 29,3 -
 13. Ghi chú: V trí l y m u: gi ng sinh ho t c a ngư i dân, cách khu t d án 500m ( sâu gi ng kho ng 25m) Nh n xét: Qua phân tích m t s ch tiêu c a m u nư c ng m ư c l y g n khu v c d án cho th y a s các ch tiêu u t tiêu chu n nư c ng m QCVN 09 : 2008/BTNMT. Tuy nhiên m u nư c có t ng hàm lư ng cacbon h u cơ khá cao (29,3 mg/l), so.Do ó, d án s không s d ng ngu n nư c ng m vào s d ng c p nư c. 1.4. ÁNH GIÁ HI N TR NG o Do a ch t c a khu v c d án tương i ph c t p, nên ph i có gi i pháp k t c u phù h p khi u tư xây d ng. o Trong khu t u tư ch y u là t nông nghi p, ao, r ch do t r t thu n l i cho vi c b i thư ng, gi i t a, chu n b m t b ng xây d ng. Tuy nhiên ch u tư c n có phương án n bù th a áng ngư i dân có i u ki n chuy n i ngành ngh , tái n nh cu c s ng. o Khu t n m g n h th ng h t ng k thu t các dân cư lân c n do ó có i u ki n thu n l i cho vi c k t n i v i các khu v c xung quanh. CHƯƠNG 2 : ÁNH GIÁ CÁC TÁC NG MÔI TRƯ NG 2.1. TÁC NG DO VI C DI D I, GI I T A TRONG GIAI O N CHU N B U TƯ D án khu chung cư cao c p Phú Thu n t i phư ng Phú Thu n, qu n 7, thành ph H Chí Minh d ki n xây d ng trên khu t có di n tích 42.082m2. Trong khu t d án ch y u là t ru ng, năng su t kém, g n sông r ch và mương nư c, cách thành ph kho ng 7 km, do ó r t thu n l i cho vi c b i thư ng, gi i t a và chu n b m t b ng xây d ng. Tuy nhiên ch u tư c n có phương án n bù th a áng ngư i dân có i u ki n chuy n i ngành ngh , tái n nh cu c s ng. 2.2. TÁC NG TRONG GIAI O N THI CÔNG XÂY D NG CÁC H NG M C CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG 2.2.1. N i dung và qui mô xây d ng các h ng m c công trình V i di n tích t ng m t b ng là 42.082 m2 c n xây d ng các h ng m c cơ s h t ng, các công vi c xây d ng cơ b n t i khu v c D án có th tóm t t như sau: 1. Các công trình t
 14. t san l p là 67.331 m3 (g m b Kh i lư ng ê và h m t) 2. Các công trình xây l p Xây d ng h th ng ư ng giao thông n i b ti p c n v i các tr c ư ng giao thông hi n h u c a khu v c. Xây d ng h th ng thoát nư c mưa trên toàn khu t d án. Xây d ng h th ng cung c p nư c. Xây d ng h th ng c p i n và thông tin liên l c. Xây d ng m t h th ng thoát nư c th i và tr m x lý nư c th i. Các khu nhà chung cư cao t ng. B ng 2.1. Các tác ng ti m n trong giai o n thi công Các ho t ng Ngu n ti m n Ki u tác ng c trưng và cơ b n nh t chính y u tác ng T p k t công Lán tr i t m và sinh · Các ch t th i sinh ho t c a công nhân nhân ho t hàng ngày c a · Gia tăng m t giao thông i l i trên tuy n công nhân giao thông trong khu v c. · An ninh và các v n xã h i khác T p k t v t li u Ho t ng c a các · Các ch t th i t các phương ti n v n xây d ng và các phương ti n v n chuy n phương ti n thi chuy n v t li u và · Các s c và tai n n giao thông công n hi n thi t b · Tăng m t giao thông trư ng V n chuy n t, Ho t ng c a các · Gây ra hi n tư ng ng p l t c c b do quá ào p t phương ti n p trình san l p t t. · H y di t các tài nguyên sinh v t trong ph m vi b san l p m t b ng · Ti ng n, khí th i, b i t các phương ti n thi công · Tăng m t giao thông · Các s c thi công ti m n Xây d ng các Ho t ng c a các · Ch t th i t xây d ng, ch t th i sinh ho t h ng m c công phương ti n thi · Ti ng n, khí th i, b i t các phương ti n trình chính công thi công · Tai n n lao ng · Các s c thi công ti m n · Kh năng gây cháy n Vi c thi công xây d ng các h ng m c công trình cơ s h t ng trong khu v c D án (bao
 15. g m vi c t p k t công nhân, t p k t v t li u xây d ng n hi n trư ng và thi công công trình) s gây ra m t s tác ng n các d ng tài nguyên và môi trư ng sinh thái trong vùng ch u nh hư ng c a d án. 2.2.2. Tác ng n môi trư ng nư c o Trư c tiên, vi c t p k t công nhân n hi n trư ng khu v c thi công s kéo theo vi c lán tr i, xây d ng các khu nhà t m làm vi c và ngh ngơi. Ho t ng sinh ho t hàng ngày c a s cán b và công nhân xây d ng t i hi n trư ng s phát sinh ra các ch t th i sinh ho t (nư c th i, ch t th i r n) có kh năng gây ô nhi m c c b môi trư ng nư c, ư c tính có kho ng 200 công nhân lao ng trên công trư ng th i i m cao i m. Tuy lưu lư ng nư c th i này không cao, nhưng do nư c th i sinh ho t cùng v i các ch t bài ti t có ch a nhi u lo i vi sinh v t gây b nh, nên m b o an toàn v sinh, ch d án s có phương án thu gom và x lý lư ng nư c này m t cách h p lý. o V i cư ng mưa tương i cao, lư ng nư c mưa này có th b nhi m b n b i d u, m , v n v t li u xây d ng trong th i gian xây d ng n u không có phương án qu n lý t t. o Vi c t p k t t p, v t li u xây d ng và phương ti n thi công n hi n trư ng khu v c d án cũng có nhi u kh năng gây ô nhi m và tác ng n môi trư ng nư c. o Các ho t ng ào, p t trong khu v c d án trong quá trình thi công san l p m t b ng có kh năng gây ô nhi m môi trư ng nư c trong ph m vi công trư ng và có th lan truy n ô nhi m n ngu n nư c m t là r ch C u Bông. o Quá trình san l p t có th gây ra hi n tư ng ng p l t c c b khi tr i mưa l n. Tóm l i: Tuy có m t s tác ng tiêu c c nh t nh n môi trư ng nư c, song chúng không ph i là các tác ng liên t c và xuyên su t ti n trình ho t ng c a d án. Các tác ng này s t bi n m t sau khi công trình ư c thi công hoàn t t. 2.2.3. Tác ng n môi trư ng không khí Theo tính toán, công tác san n n ư c th c hi n nh m t o cao phù h p, kh i lư ng 3 t p tính toán kho ng 67.331 m . Ngoài ra còn có các ho t ng khác trong quá trình thi công như ban t, v n chuy n t p và v t li u xây d ng… Các ngu n gây ô nhi m môi trư ng không khí và các tác ng chính kèm theo ó có th tóm lư c như sau: 1. Ô nhi m b i, khí th i t quá trình phát quang, ào t, thi công các h ng m c Ô nhi m do b i t, á (ch y u t khâu phát quang, sang l p m t b ng, ào t ào móng công trình, ho t ng ào mương rãnh t c ng thoát nư c mưa, c ng thoát nư c th i và ư ng ng c p nư c…) có th gây ra các tác ng lên ngư i công nhân tr c ti p thi công và lên môi trư ng xung quanh (dân cư, h ng th c v t), c bi t vào mùa khô. Hi n t i, n ng b i trong khu v c d án khá th p (0,22 – 0,28 mg/m3), nhưng trong giai o n xây d ng, ch c ch n n ng b i s tăng lên áng k . Vi c thi công các h ng m c chính và có nhi u tác nhân ô nhi m, bao g m: o Kh i lư ng xây d ng ư ng ng c p nư c.
 16. o Kh i lư ng xây d ng h th ng thoát nư c mưa. o C ng thoát nư c th i o Kh i lư ng xây d ng giao thông: g m có các tuy n ư ng chính, các tuy n ư ng n ib . Th t khó ánh giá t i lư ng c a ô nhi m c a các ho t ng t các h ng m c nói trên. Trong th c t cho th y quá trình ào t xây d ng ư ng xá, l p t c ng, cáp i n tho i u phát sinh b i. K t qu o c m t s công trư ng tương t khác trong th i gian thi công, thì b i m c 10 - 14 mg/m3, l n hơn v trí cách 50 -100 m cu i hư ng gió cho th y n ng nhi u l n tiêu chu n quy nh gi i h n n ng b i trong môi trư ng không khí xung quanh. Các ô nhi m v b i, khí s nh hư ng ch y u n s c kho c a công nhân tr c ti p xây d ng và khu dân cư lân c n khu v c d án. Hai tác h i ch y u có th x y ra i v i s c kho công nhân là: b nh b i ph i và các lo i b nh khác như b nh v ư ng hô h p (mũi, h ng, khí qu n, ph qu n….), các lo i b nh ngoài da (nhi m trùng da, làm khô da, viêm da….), các lo i b nh v m t (b i b n vào m t gây ra kích thích màng ti p h p, viêm mi m t….), các lo i b nh ư ng tiêu hóa … i v i c ng ng dân cư bên ngoài khuôn viên d án, ô nhi m b i do thi công thư ng ch nh hư ng n nh ng khu v c dư i hư ng gió ch o. Tính ch t tác ng cũng gi ng như trên nhưng m c tác ng không cao do c ly phát tán b i khá xa. 2. Ô nhi m do khí th i phát sinh t các phương ti n v n t i Trong quá trình thi công, khi các phương ti n giao thông v n t i ch nguyên v t li u ra vào công trình s phát th i m t lư ng khói ch a các ch t ô nhi m không khí. Thành ph n khí th i ch y u là COx, NOx, SOx, Cacbuahydro, Aldehyd, B i. Hư ng phát tán ô nhi m không khí b nh hư ng s ph thu c r t l n vào i u ki n khí tư ng trong khu v c. Các thông s v khí tư ng nh hư ng tr c ti p n phát tán ô nhi m là hư ng gió và v n t c gió. Hư ng gió ch o g m 3 hư ng chính : ông Nam, Tây Nam và Tây. Các hư ng gió này l n lư t xen k nhau th i t tháng 5 n tháng 10, không có hư ng gió nào chi m ưu th hơn. T c gió chênh l ch t 2,1 – 3,6 m/s (gió Tây) và t 2,4 – 3,7 m/s (gió ông Nam).Như v y các vùng ch u nh hư ng c a phát tán ô nhi m b i và khói th i cũng s thay i theo hư ng gió như ã mô t trên. 3. Ô nhi m v ti ng n và ch n ng Bên c nh ngu n n nhi m b i và khói th i do ho t ng ào p t thì vi c v n hành các phương ti n và thi t b thi công như c n tr c, c n c u, khoan, xe tr n bêtông, xe lu, xe i, máy phát i n… cũng gây ra ô nhi m ti ng n và ch n ng khá l n. D báo m c n phát sinh t thi t b thi công ư c trình bày trong b ng sau (chưa k s c ng hư ng m c n do nhi u thi t b ho t ng ng th i): B ng 2.2. M c n các thi t b thi công STT THI T B MC N ( dBA ) 01 Xe i 92,0 02 Xe lu 72,0 – 74,0
 17. 03 Xe tr n bê tông 75,0 – 88,0 04 C n tr c (di ng) 76,0 – 87,0 05 Búa chèn và khoan 76,0 – 94,0 06 Máy óng c c 90,0 – 94,0 07 Máy phát i n 82,0 – 92 Theo TCVN 6962 : 2001 : Rung ng và ch n ng – rung ng do các ho t ng xây d ng và s n xu t công nghi p – M c t i a cho phép d i v i môi trư ng công c ng và khu dân cư thì lo i ô nhi m ny có m c n ng nhưng ch trong giai o n các phương ti n máy móc s d ng nhi u, ho t ng liên t c. Ô nhi m ti ng n s gây ra nh ng nh hư ng x u i v i con ngư i và ng v t nuôi trong vùng ch u nh hư ng c a ngu n phát. Nhóm i tư ng ch u tác ng c a ti ng n thi công bao g m: công nhân tr c ti p thi công công trình, dân cư xung quanh khu t d án, ngư i i ư ng và ng v t nuôi. Mc tác ng có th phân chia theo ba c p i v i các i tư ng ch u tác ng như sau: o N ng: công nhân tr c ti p thi công và các i tư ng khác c ly g n (trong vùng bán kính ch u nh hư ng < 100m); o Trung bình: T t c các i tư ng ch u tác ng c ly xa (t 100 n 500m); o Nh : Ngư i i ư ng và h ng v t nuôi. 4. Ô nhi m nhi t T b c x nhi t m t tr i, t các quá trình thi công có gia nhi t (như quá trình t nóng ch y bitum tr i nh a ư ng, t các phương ti n v n t i và máy móc thi công nh t là khi tr i nóng b c). Các ô nhi m này ch y u s tác ng lên ngư i công nhân tr c ti p làm vi c t i công trư ng. 2.2.4. Tác ng n tài nguyên – môi trư ng t Vì khu t d án n m trong quy ho ch phát tri n chung c a phư ng Phú Thu n nên xem như không có tác ng nhi u n m c ích s d ng, ngư c l i nó có th làm tăng giá tr s d ng c a tài nguyên t vùng quy ho ch. M t lư ng l n t ư c v n chuy n t nơi khác n p n n t t i cao yêu c u, i u này không nh hư ng áng k n tài nguyên t khu v c. Hi n tư ng s t l ho c cát ch y có kh năng x y ra trong quá trình thi công các công trình quanh khu v c d c theo r ch Bình Thung. Các lo i ch t th i r n sinh ho t và xây d ng s n sinh ra trong quá trình thi công công trình cũng như trong quá trình khai thác d án, n u như không có các bi n pháp thu gom, phân lo i và b trí nơi t p trung h p lý cũng s gây ra nh ng nh hư ng x u n môi trư ng xung quanh cũng như môi trư ng t. Theo m c tính trung bình lư ng ch t th i r n sinh ho t c a m t ngư i lao ng trên công trư ng là 0,3 kg/ngày. th i i m cao nh t s công nhân xây d ng t p trung công trư ng kho ng 200 ngư i thì lư ng rác th i ra là 60 kg rác/ngày.
 18. 2.2.5. Tác ng n các d ng tài nguyên sinh v t 1. i v i các d ng tài nguyên th y sinh, th y s n trong ph m vi d án Các d ng tài nguyên th y sinh, th y s n hi n có trong ph m vi khu quy ho ch như ã ánh giá ph n hi n tr ng, là tương i nghèo nàn và l i c trưng cho h sinh thái b nhi m b n nên không có nhi u nh ng loài có giá tr kinh t cao, hơn n a do di n tích b tác ng không l n nên các tác ng c a vi c thi công các h ng m c công trình c a d án i v i chúng là không áng k . 2. i v i các d ng tài nguyên sinh v t trên c n khu v c lân c n d án giai o n xây d ng cơ b n c a d án, do v n chuy n t á san l p s xu t hi n nhi u b i ch y u là b i vô cơ, che ph thân lá cây c i, rau qu làm gi m kh năng quang h p, c n tr s phát tri n c a cây xanh. Ngoài ra có th m t s cây c i và th m th c v t trên khu t d án b m t i do ph i d n d p b trí m t b ng các công trình. Hi n t i trên khuôn viên d án, th m th c v t g n như ch ng có gì ngoài c d i, loài ng v t quý hi m trong khu v c d án là không có cho nên nh hư ng c a d án i v i tài nguyên sinh v t là không áng k . Tuy nhiên, do khu t d án có di n tích tương i l n nên m b o cân b ng sinh thái và gi m b t các tác ng t phía bên ngoài (b i b m, ti ng n...), d án s tính n nh ng khu v c cây xanh hi n h u ư c gi và k t h p v i vi c tr ng cây xanh m i t o vùng cách ly ô nhi m v i môi trư ng xung quanh. 2.2.6. Các tác ng khác o Quá trình t p k t công nhân, di chuy n máy móc thi t b thi công cũng gây ra các nh hư ng nh t nh t i môi trư ng xung quanh. Máy móc di chuy n có th làm nh hư ng n ư ng sá giao thông, gây ra ti ng n, b i và th m chí có th làm h ng m t s con ư ng ang xu ng c p. Máy móc thi t b ch y b ng xăng d u còn t o ra ngu n ô nhi m t các lo i khói th i do các phương ti n v n chuy n. o Công nhân di chuy n và t p k t trên công trư ng cũng gây ra nhi u nh hư ng tr c ti p và gián ti p n môi trư ng t nhiên và kinh t xã h i c a khu v c. Vi c c nh các khu nhà t m c a công nhân làm cho các t n n xã h i có kh năng phát sinh n u không ngăn ch n k p th i. o Các lo i bao bì, ph li u s n sinh ra trong quá trình thi công, n u như không có các bi n pháp thu gom, phân lo i và b trí nơi t p trung h p lý cũng s gây ra nh ng nh hư ng x u n môi trư ng xung quanh. Vi c rơi vãi inh sét, dây k m sét, lư i cưa… lên ư ng n i b khu v c d án d làm cho ngư i qua l i d m lên ph i và h u qu c a nó, tùy t ng m c , có th ưa n b nh u n ván - m t trong nh ng căn b nh r t nguy hi m i v i tính m ng con ngư i. 2.3. CÁC TÁC NG TRONG QUÁ TRÌNH HO T NG C A D ÁN 2.3.1. Nư c th i Khi khu chung cư cao c p Phú Thu n t i phư ng Phú Thu n, qu n 7, thành ph H Chí Minh i vào ho t ng n nh thì nư c th i có th phát sinh t các ngu n như sau:
 19. o Nư c mưa; o Nư c th i t khu dân cư; o Nư c th i t công trình d ch v , trư ng h c, giao thông; 1. N ư c m ư a Ư c tính lư ng nư c mưa ch y tràn t khu v c d án: 42.082m2 x 1,949 m/năm = 82.017,8 m3/năm (Tính trên toàn b di n tích d án v i t n su t mưa là 100%, s ngày mưa trong năm là 159 ngày). Ch t lư ng nư c mưa ch y tràn ph thu c vào nhi u y u t khác nhau như tình tr ng v sinh trong khu v c thu gom nư c mưa. i v i ho t ng c a m t khu dân cư thì có th x y ra tình tr ng nư c mưa ch y tràn trên m t t làm cu n theo các ch t c n bã và t cát xu ng ư ng thoát nư c, n u không có bi n pháp tiêu thoát t t, s gây nên tình tr ng ng nư c mưa, t o nh hư ng x u n môi trư ng. Thông thư ng nư c mưa ư c xem là khá s ch, có th x th ng ra ngu n ti p nh n mà không qua x lý. Tuy nhiên, trong n i dung xây d ng khu chung cư cao c p Phú Thu n qu n 7 t i phư ng Phú Thu n, qu n 7, thành ph H Chí Minh, h th ng ư ng ng thoát nư c mưa s ư c thi t k tách riêng v i h th ng ư ng c ng thoát nư c th i. Ngoài ra, ư ng c ng thoát nư c mưa s có b ph n ch n rác (song ch n rác) trư c khi thoát ra h th ng thoát nư c chung c a khu v c. 2. Nư c th i t ho t ng c a khu dân cư Nư c th i t các ho t ng v a nêu ch y u là nư c th i sinh ho t t khu dân cư và nư c th i t các ho t ng d ch v . Các ch tiêu ư c tính lưu lư ng nư c th i như sau : o Dân cư d ki n = 4.250 ngư i. = 1.217 m3/ngày. o Lư ng nư c c p trung bình o T ng lư ng nư c th i trung bình Qth i = 1.131 m3/ngày (95% Q c p không tính lư ng nư c dùng trong tư i cây, r a ư ng). c trưng c a lo i nư c th i này là có nhi u ch t lơ l ng, n ng ch t h u cơ cao, n u không ư c t p trung và x lý thì cũng s nh hư ng x u n ngu n nư c b m t. Ngoài ra, khi tích t lâu ngày, các ch t h u cơ này s b phân h y gây ra mùi hôi. B ng 2.3. Tính ch t c trưng c a nư c th i sinh ho t STT Ch t ô nhi m N ng trung bình (mg/l) 6,8 1 pH 220 3 Ch t r n lơ l ng (SS) 720 4 T ng ch t r n (TS) 500 5 COD 250 6 BOD 40 7 T ng Nitơ
 20. 8 8 T ng Phospho (Ngu n: Tr n Văn Nhân & Ngô Th Nga - Giáo trình công ngh x lý nư c th i, NXB Khoa H c K Thu t, 199) Các ch t h u cơ có trong nư c th i sinh ho t ch y u là các lo i carbonhydrate, protein, lipid là các ch t d b vi sinh v t phân h y. Khi phân h y thì vi sinh v t c n l y oxy hòa tan trong nư c chuy n hóa các ch t h u cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4, … ch th cho lư ng ch t h u cơ có trong nư c th i có kh năng b phân h y hi u khí b i vi sinh v t chính là ch s BOD5. Ch s BOD5 bi u di n lư ng oxy c n thi t mà vi sinh v t ph i tiêu th phân h y lư ng ch t h u cơ có trong nư c th i. Như v y, ch s BOD5 càng cao cho th y lư ng ch t h u cơ có trong nư c th i càng l n, oxy hòa tan trong nư c th i ban u b tiêu th nhi u hơn, mc ô nhi m c a nư c th i cao hơn. Ngoài ra, trong nư c th i sinh ho t còn có m t lư ng ch t r n lơ l ng có kh năng gây hi n tư ng b i l ng cho các ngu n sông, su i ti p nh n nó, khi n ch t lư ng nư c t i nh ng ngu n sông su i này x u i. Các ch t dinh dư ng như N, P có nhi u trong nư c th i sinh ho t chính là các y u t gây nên hi n tư ng phú dư ng này. Do v y, toàn b lư ng nư c th i sinh ho t c a D án s ư c x lý thu gom v Tr m x lý nư c th i t p trung trư c khi th i vào c ng thoát nư c chung c a khu v c. 2.3.2. Rác th i Ch t th i r n g m ch t th i r n sinh ho t c a ngư i dân, rác th i trong quá trình ho t ng c a các d ch v , .... Thành ph n rác th i bao g m các lo i rác vô cơ (bao bì, gi y, nylon, nh a...) và các ch t h u cơ. N u ch u tư d án không có k ho ch thu gom h p lý s gây ô nhi m môi trư ng t, nư c, không khí t i khu v c và vùng lân c n . o Tiêu chu n rác th i sinh ho t : W = 1,2 kg/ngư i/ngày o Lư ng rác th i sinh ho t toàn khu (v i lư ng ngư i t i a là 4.250 ngư i) W = 5.760 kg/ngày B ng 2.4. D báo thành ph n rác th i sinh ho t THÀNH PH N BAO G M T L (%) Gi y Sách, báo, t p chí và các v t li u 2-4 gi y khác Th y tinh Th y tinh 0.5 - 1.5 Kim lo i Lon s t nhôm, h p kim các lo i 1.5 - 2.5 Nh a Chai nh a, bao nilon, các lo i khác 4.5 - 7 Ch t h u c ơ Th c ăn th a, rau trái, các ch t h u 70 - 82 cơ khác
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2