intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT VN

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

105
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều không thể đảo ngược đó là Việt Nam đang tiến gần tới hội nhập quốc tế một cách sâu sắc và đầy đủ về các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng. Trong quá trình hội nhập, Việt Nam thu được những lợi ích to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức gay gắt từ các đối thủ nước ngoài. Về lĩnh vực ngân hàng, khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), thị trường tài chính được mở cửa, ngân hàng nước ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT VN

 1. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n ----- ----- ÁN T T NGHI P tài: “M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh ngo i t t i S giao d ch I Ngân hàng T& PT VN.” 1
 2. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n M CL C L i nói u......................................................................................................... 7 Chương 1 ........................................................................................................... 8 1.T ng quan v th trư ng ngo i h i ................................................................ 8 1.1.Khái ni m th trư ng ngo i h i .............................................................. 8 1.2. c i m c a th trư ng ngo i h i ......................................................... 9 1.3.L ch s hình thành và phát tri n c a th trư ng ngo i h i. ..................... 9 1.4.Ch c năng c a th trư ng ngo i h i ..................................................... 10 1.5.Các thành viên tham gia th trư ng ngo i h i....................................... 11 1.5.1.Nhóm khách hàng mua bán l ....................................................... 11 1.5.2. Các Ngân hàng thương m i. ......................................................... 11 1.5.3. Các nhà môi gi i ngo i h i. ......................................................... 12 1.5.4. Các Ngân hàng Trung ương. ........................................................ 12 2.Ho t ng kinh doanh ngo i h i c a NHTM .............................................. 13 2.1.Vai trò c a NHTM ............................................................................... 13 2.2.Nghi p v kinh doanh ngo i h i c a NHTM. ...................................... 13 2.2.1. S c n thi t c a các NHTM ph i tham gia kinh doanh ngo i h i 14 2.2.2. Vai trò c a ho t ng kinh doanh ngo i h i i v i các NHTM. .. 14 2.2.3. Ưu th c a NHTM trong kinh doanh ngo i h i ............................ 14 3.T giá và các giao d ch ngo i h i. ............................................................... 15 2
 3. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n 3.1. T giá. ................................................................................................ 15 3.1.1.Khái ni m t giá. ........................................................................... 15 3.1.2.Các lo i t giá. .............................................................................. 15 3.1.3.Các phương pháp y t giá ............................................................... 16 3.2. Các giao d ch trên th trư ng ngo i h i. .............................................. 17 3.2.1.Giao d ch ngo i h i trao ngay( Sport). .......................................... 17 3.2.2. Giao d ch ngo i h i kỳ h n ( Forward Transaction)..................... 18 3.2.3. Giao d ch ti n t tương lai ( Currency Futures)............................ 19 3.2.4.Giao d ch hoán i ngo i h i (Swap) ............................................ 19 3.2.5. Giao d ch quy n l a ch n ti n t (Currency Options)................... 20 Chương 2 ......................................................................................................... 21 1. Quá trình hình thành và phát tri n. ............................................................. 21 2.Tình hình kinh doanh ngo i t c a S giao d ch I........................................ 23 2.1. Các ho t ng ch y u liên quan n ngo i t t i SGD I..................... 23 2.1.1. Ho t ng thanh toán qu c t ....................................................... 23 2.1.2 Ho t ng cho vay ngo i t . .......................................................... 23 2.1.3. Ho t ng mua bán ngo i t ......................................................... 24 2.2. Cơ s pháp lý. ..................................................................................... 24 2.3.Quy trình mua bán ngo i t ph c v khách hàng.................................. 25 2.3.1 L p k ho ch nhu c u ngo i t và thông báo. ................................ 25 2.3.2. Giao d ch mua ngo i t . ............................................................... 26 3
 4. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n 2.3.3. Giao d ch bán ngo i t . ................................................................ 26 2.3.4. Mua bán ngo i t cân i nhu c u ngo i t c a khách hàng m b o tr ng thái ngo i t . .......................................................................... 27 2.3.5. Quy nh niêm y t t giá mua bán ngo i t t i S giao d ch I. ...... 27 2.4.Ngu n mua ngo i t . ............................................................................ 28 2.5. Ngu n bán ngo i t . ............................................................................ 29 3. Th c tr ng kinh doanh ngo i t c a S giao d ch I..................................... 30 4. ánh giá hi u qu kinh doanh ngo it t i SGDI NH T&PTVN. ............... 37 4.1. K t qu t ư c. ................................................................................ 37 4.1.1 t ư c m c ích v l i nhu n. ................................................... 37 4.1.2. áp ng y yêu c u c a khách hàng & m r ng m i quan h . ............................................................................................................... 38 4.1.3. Tăng cư ng hi u qu cho vay. ...................................................... 39 4.1.4 Thúc y ho t ng thanh toán qu c t . ........................................ 39 4.2. H n ch và nguyên nhân trong vi c th c hi n ho t ng kinh doanh ngo i t t i S giao d ch I. ......................................................................... 40 4.2.1. Nh ng h n ch trong quá trình kinh doanh ngo i t t i SGDI. ..... 40 4.2.1.1. Các nghi p v kinh doanh còn ơn i u. .............................. 40 4.2.1.2. Ngu n mua ngo i t c a S giao d ch còn h n ch . ............. 41 4.2.1.3. M t s t n t i khác. .............................................................. 42 4
 5. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n 4.2.2 . Ho t ng kinh doanh ngo i t c a S giao d ch I còn kém hi u qu là do nh ng nguyên nhân sau. ......................................................... 42 4.2.2.1. Nguyên nhân khách quan. .................................................... 42 4.2.2.2. Nguyên nhân ch quan c a chính b n thân ngân hàng cũng nh hư ng tr c ti p t i ho t ng kinh doanh ngo i t . ................... 43 Chương 3 ......................................................................................................... 44 Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh ngo i t t i SGDI - NH T&PTVN .. 45 1. Phương hư ng phát tri n kinh doanh ngo i t c a SGDI - NH T&PTVN. 45 2. M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh ngo i t c a SGDI.. 46 2.1. Nâng cao ch t lu ng các nghi p v kinh doanh ngo i t ang s d ng47 2.2.Có nh ng chu n b ưa nghi p v option vào giao d ch. ................. 47 2.3. a d ng hoá các lo i ngo i t trong kinh doanh. ................................. 48 2.4. M r ng và phát tri n ho t ng liên quan n kinh doanh ngo i t ... 48 2.4.1. Ho t ng thanh toán qu c t ....................................................... 49 2.4.2. Ho t ng cho vay ngo i t . ......................................................... 49 2.5. Xây d ng chính sách khách hàng. ....................................................... 49 2.6. u tư hi n i hoá cơ s v t ch t, công ngh ngân hàng . ................. 51 2.7. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c. ................................................ 51 2.7.1 Nâng cao trình qu n lý. ............................................................ 52 2.7.2 Thư ng xuyên ào t o, b i dư ng cán b v chuyên môn. ............. 52 2.8. Th c hi n t t m t s nguyên t c trong kinh doanh ngo i t . ............... 53 5
 6. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n 3. M t s ki n ngh ........................................................................................ 54 3.1. i v i Chính ph . .............................................................................. 54 3.1.1 Hoàn thi n môi trư ng pháp lý cho kinh doanh ngo i t . .............. 54 3.1.2. Cơ ch t giá linh ho t có s i u ch nh c a Nhà nư c. ............... 55 3.1.3. Hình thành và v n hành t t th trư ng ngo i h i .......................... 56 3.1.4. C i thi n cán cân thanh toán qu c t ............................................ 57 3.2. i v i Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam (NH T&PTVN) ... 58 3.2.1 V quy trình mua bán ngo i t gi a H i s chính và chi nhánh. .... 58 3.2.2 Tri n khai k p th i, hư ng d n c th các văn b n c a Chính ph , c a ngành v qu n lý ngo i h i và kinh doanh ngo i t . ........................ 58 3.2.3 Th c hi n ki m tra, ki m sát và nâng cao trình nghi p v . ....... 59 K t lu n ........................................................................................................... 60 Tài li u tham kh o. .......................................................................................... 61 Danh m c các ch vi t t t ............................................................................... 64 6
 7. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n L I NÓI U i u không th o ngư c ó là Vi t Nam ang ti n g n t i h i nh p qu c t m t cách sâu s c và y v các lĩnh v c như thương m i, u tư, tài chính, ngân hàng. Trong quá trình h i nh p, Vi t Nam thu ư c nh ng l i ích to l n, ng th i cũng ph i i m t v i nh ng thách th c gay g t t các i th nư c ngoài. V lĩnh v c ngân hàng, khi Vi t Nam chính th c gia nh p T ch c Thương m i qu c t (WTO), th trư ng tài chính ư c m c a, ngân hàng nư c ngoài ư c ho t ng bình ng v i các t ch c trong nư c thì ti m năng v v n, kinh nghi m, công ngh , c bi t là ch t lư ng và ch ng lo i v các d ch v ngân hàng hi n i là nh ng l i th vư t tr i c a ngân hàng nư c ngoài so v i các ngân hàng trong nư c. Nh m rút ng n kho ng cách, ti n t i h i nh p v i th gi i, h th ng Ngân hàng Vi t Nam t ng bư c i m i, m r ng và nâng cao ch t lư ng cung c p các d ch v ngân hàng, c bi t là phát tri n các nghi p v hi n i như th tín d ng, kinh doanh ngo i h i, hoán i lãi su t. V kinh doanh ngo i h i, t ch nhà nư c c quy n v ngo i thương và ngo i h i, chúng ta ã hình thành và phát tri n m t th trư ng ngo i h i tương i toàn di n, trong ó l y th trư ng ngo i t liên ngân hàng làm trung tâm, t ng bư c hoàn thi n và m r ng kinh doanh ngo i t . Ho t ng kinh doanh ngo i t s góp ph n giúp các NHTM b t k p v i t c phát tri n c a n n kinh t th gi i, thu hút khách hàng, nâng cao s c c nh tranh và b sung thu nh p cho ngân hàng. N m rõ t m quan tr ng và ti m năng v kinh doanh ngo i t , S giao d ch Ngân hàng T & PT Vi t Nam ã d n m r ng và phát tri n trong lĩnh v c kinh doanh này. Song ho t ng kinh doanh ngo i t t i ngân hàng ch ti n hành m t cách ơn gi n, các lo i hình giao d ch chưa phong phú. Trư c tính c p thi t c a ho t ng kinh doanh ngo i t , sau quá trình h c t p nghiên c u th c t , em ã ch n tài: “ M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh ngo i t t i S giao d ch I Ngân hàng T& PT VN. Trong quá trình nghiên c u, em ã s d ng phương pháp phân tích, k t h p v i nh ng s li u và tình hình th c t t i S giao d ch I NH T&PTVN góp ý ki n và ưa ra m t s gi i pháp nh m em l i hi u qu cho ho t ng kinh doanh ngo i t t i Ngân hàng. 7
 8. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n Chuyên g m 3 ph n chính: Chương 1 : Lý lu n chung v kinh doanh ngo i t c a NHTM Chương 2 : Th c tr ng ho t ng kinh doanh ngo i t t i S giao d ch I NH T&PT Vi t Nam. Chương 3 : Các gi i pháp ki n ngh nh m nâng cao hi u qu kinh doanh ngo i t t i S giao d ch I NH T&PT Vi t Nam. CHƯƠNG 1 LÝ LU N CHUNG V KINH DOANH NGO I T C A NHTM 1.T ng quan v th trư ng ngo i h i 1.1.Khái ni m th trư ng ngo i h i có th tìm hi u v kinh doanh ngo i t ,chúng ta ti n hanh tim hi u v môi trư ng pháp lý th c hi n kinh doanh ngo i t , ó là th trư ng ngo i h i. Chúng ta th y r ng, m t trong nh ng i m khác nhau cơ b n gi a thương m i qu c t và thương m i n i a là: - Thương m i qu c t thư ng liên quan n vi c chuy n i gi a các ng ti n khác nhau. - Trong khi ó, thương m i n i a ch liên quan n n i t M t nhà nh p kh u M thư ng ư c yêu c u thanh toán cho nhà xu t kh u Nh t b ng ng yên Nh t, cho nhà xu t kh u c b ng ng EURO, cho nhà xu t kh u Anh b ng ng b ng Anh.V i lý do này, thanh toán ti n hàng, nhà nh p kh u M ph i mua các ngo i t thích h p và bán n i t . Gi ng như thương m i qu c t , các ho t ng v du l ch qu c t , u tư, tín d ng và các quan h tài chính qu c t khác làm phát sinh nhu c u mua bán các ng ti n khác nhau trên th trư ng. Ho t ng mua bán các ng ti n khác nhau ư c di n ra trên th trư ng và th trư ng này g i là th trư ng ngo i h i (The Foreign Exchage Market- FOREX). M t cách t ng quát: “ b t c âu di n ra vi c mua bán các ng ti n khác nhau thì ó g i là th trư ng ngo i h i” 8
 9. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n Th trư ng ngo i h i là nơi chuyên môn hoá giao d ch v ngo i t thông qua nghi p v mua bán các lo i ngo i t và ch ng t ngo i t nh m tho mãn các nhu c u c a các cá nhân, t ch c kinh t . 1.2. c i m c a th trư ng ngo i h i Th trư ng ngo i h i không nh t thi t ph i t p trung t i v trí a lý h u hình nh t nh, mà là b t c âu di n ra ho t ng mua bán các ng ti n khác nhau. ây là th trư ng toàn c u, b i l : Th i lư ng giao d ch 24/24 gi (tr nh ng ngày ngh ) và h u kh p m i nơi u di n ra vi c mua bán chuy n i các ng ti n khác nhau. Trung tâm c a th trư ng ngo i h i là th trư ng liên ngân hàng (Interbank) v i các thành viên ch y u là các NHTM, các nhà môi gi i, và các NHTW. Doanh s giao d ch trên Interbank chi m 85% t ng doanh s giao d ch ngo i h i toàn c u. Các nhóm thành viên tham gia th trư ng duy trì m i quan h v i nhau thông qua i n tho i, telex, fax, m ng vi tính Do th trư ng có tính ch t toàn c u và ho t ng hi u qu nên các t giá ư c y t trên các th trư ng khác nhau nhưng h u như là th ng nh t v i nhau (có chênh l ch không áng k ). ng ti n ư c s d ng nhi u nh t trong giao d ch là USD, chi m 41,5% trong t ng s các ng ti n tham gia (nghĩa là có t i 83% các giao d ch trên FOREX là có m t c a USD). ây là th trư ng r t nh y c m v i các s ki n chính tr , kinh t xã h i, tâm lý, nh t là chính sách ti n t c a các nư c phát tri n. Nh ng th trư ng ngo i h i quan tr ng nh t hi n nay là: London, NewYork, Tokyo, Singapore và Frankfurt. i tư ng mua bán trên th trư ng ngo i h i ch y u là các ng ti n qu c gia. 1.3.L ch s hình thành và phát tri n c a th trư ng ngo i h i. Cách ây ch ng 4000 năm ã di n ra bư c ngo t trong quan h thanh toán, ó là vi c xu t hi n s d ng nh ng ng ti n kim lo i có gián tem c a Ngân hàng, c a nhà buôn, c a nhà vua trong thanh toán gi a các qu c gia. Nh ng ngày u xu t hi n, giá tr c a nh ng ng kim lo i ư c xác nh theo giá tr th c c a kim lo i làm nên chính ng ti n ó. Tuy nhiên, khi kh i lư ng các ng ti n trong lưu thông tăng lên theo nhu c u thương m i, lòng tin c a dân chúng và các giá tr c a các ng ti n v i vai trò là phương ti n trao i tăng lên, thì b t u xu t hi n nh ng nhà i ti n chuyên nghi p u tiên t i Trung ông. Nh ng nhà i ti n chuyên nghi p ã có th i m t lư ng ti n nh t nh 9
 10. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n các ng ti n này l y m t lư ng ti n tương ng các ng ti n khác. V i s phát tri n d ng sơ khai này ã ánh d u s ra i cu vi c kinh doanh ngo i h i và th trư ng ngo i h i. Trong nh ng năm u sau chi n Th gi i l n th nh t, th trư ng ngo i h i tr nên vô cùng bi n ng và tr thành i tư ng u cơ có quy mô l n. S ình ch ch b n v vàng vào năm 1931 cùng v i s s p c a các Ngân hàng và các v n khó khăn trong thanh toán i v i m t s ng ti n tr thành nh ng tr ng i áng k cho s phát tri n c a th trư ng ngo i h i. Gi a nh ng năm 1930 các i u ki n ho t ng d n tr l i bình thư ng. London ã tr thành trung tâm giao d ch l n nh t trong th i kỳ gi a hai cu c i chi n Th gi i. Bên c nh ó, nh ng trung tâm khác như: Paris, Zurich, Amsterdam, New York cũng m nh m . S tham gia c a Chính ph trên th trư ng ngo i h i ngày càng rõ r t vào các năm 1930 và càng tr nên thư ng xuyên hơn sau i chi n Th gi i l n th hai và ư c duy trì cho n ngày nay.Th i gian sau i chi n Th gi i l n th hai ư c ánh d u b ng s n nh c a th trư ng và s ki m soát ch t ch giá tr ng ti n, t giá c a h u h t các ng ti n ư c neo c nh và ch ư c dao ng trong m t biên nh . Tho thu n Bretton Woods vào năm 1944 mang l i s n nh như mong mu n và m t tr t t m i trên th trư ng ngo i h i d n hình thành. T giá các ng ti n chính u ư c neo c nh v i USD và giá tr c a USD ư c neo c nh v i vàng v i t l : 35 USD = 1 ounce. H th ng t giá c nh b s p vào năm 1971, nguyên nhân chính là do t n t i m t cân i nghiêm tr ng trong cán cân thanh toán gi a các qu c gia và càng ngày ngư i nư c ngoài n m gi USD càng nhi u. S n l c nh m h i ph c h th ng này vào năm 1973 không thành ã m u cho th i kỳ ch th n i và ư c duy trì cho n nay. Trong nh ng năm 1970, 1980 và u nh ng năm 1990 chúng ta ã ch ng ki n s bi n ng không ng ng c a th trư ng ngo i h i và th trư ng tr nên không d oán ư c. M t trong nh ng lý do chính khi n th trư ng ng i h i bi n ng m nh là do s gia tăng áng k c a các thành viên tham gia th trư ng nh m m c ích ki m các cơ h i sinh l i khi t giá bi n ng, ng th i các ngu n l c v k thu t và công ngh s n có c a các nhà kinh doanh, các nhà qu n tr tài chính và các công ty b o hi m ã ư c c i ti n m t cách cơ b n. 1.4.Ch c năng c a th trư ng ngo i h i Ch c năng cơ b n c a th trư ng ngo i h i là k t qu phát tri n t nhiên c a m t trong nh ng ch c năng cơ b n c a NHTM, ó là: - Nh m giúp khách hàng th c hi n các giao d ch thương m i qu c t . 10
 11. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n - Th trư ng ngo i h i t o ra công c phòng ng a r i ro, g n li n v i ch c năng ho t ng c a NHTM. Vì v y th trư ng ngo i h i giúp tho mãn nhu c u mua bán, trao i ngo i t nh m bôi trơn cho các ho t ng xu t nh p kh u và các ho t ng d ch v có liên quan n ngo i t như du l ch, b o hi m. - Th trưòng ngo i h i là phương tiên giúp luân chuy n các kho n u tư qu c t , tín d ng qu c t , các giao d ch tài chính qu c t khác cũng như s giao lưu kinh t gi a các qu c gia. - Th trư ng ngo i h i là nơi th hi n vai trò can thi p c a NHTW trong vi c i u hành chính sách ti n t nh m n nh ng ti n trong nư c. 1.5.Các thành viên tham gia th trư ng ngo i h i. 1.5.1.Nhóm khách hàng mua bán l ( Retail clients). i tư ng này bao g m các công ty n i a, các công ty a qu c gia, nh ng nhà u tư qu c t và t t c nh ng ai có nhu c u mua bán ngo i h i nh m ph c v cho ho t ng c a chính mình.Ví d : nhà nh p kh u có nhu c u mua ngo i t thanh toán v n ơn nh p kh u ghi b ng ngo i t , nhà xu t kh u có nhu c u bán ngo i t khi nh n ư c v n ơn xu t kh u ghi b ng ngo i t , khách du l ch bán ngo i t l y ti n chi tiêu. Như v y, nhóm khách hàng này có nhu c u mua bán ngo i t ph c v cho ho t ng c a chính mình ch không nh m m c ích kinh doanh ngo i h i (ki m lãi khi t giá thay i). Thông thư ng nhóm khách hàng mua bán l không giao d ch tr c ti p v i nhau mà h thư ng mua bán qua NHTM. 1.5.2. Các Ngân hàng thương m i. Các NHTM gi v trí trung tâm trong các ho t ng th trư ng ngo i h i v i tư cách là trung gian cho khách hàng c a mình, nh ng ngư i giao d ch trên th trư ng này ho c m t s giao d ch cho b n thân ngân hàng trong trư ng h p tr ng thái ngo i h i không có l i. Các NHTM giao d ch ngo i h i nh m: - Cung c p d ch v cho khách hàng mà ch y u là mua bán h cho nhóm khách hàng mua bán l . - Giao d ch kinh doanh cho chính mình, t c mua bán ngo i h i nh m ki m lãi khi t giá thay i. Trong trư ng h p mua bán h khách hàng, NHTM ch là ngư i mua h và bán h cho nên không ch u r i ro ngo i h i và nh ng ho t ng mua bán h không làm thay i cơ c u b ng t ng k t tài s n c a ngân hàng. Thông qua cung 11
 12. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n c p d ch v , NHTM thu m t kho n phí. Trong trư ng h p NHTM giao d ch ngo i h i cho chính mình nh m ki m lãi, NHTM ph i ch u r i ro khi t giá thay i theo hương không có l i. Bên c nh các nghi p v ngo i h i ph c v ho t ng thanh toán c a khách hàng, h u h t các NHTM còn th c hi n các ho t ng ngo i t liên hàng. T c là các Ngân hàng tr c ti p mua bán v i nhau b ng tài kho n riêng c a ngân hàng. 1.5.3. Các nhà môi gi i ngo i h i. Nh ng năm u th p k 60, ho t ng trung gian c a nh ng nhà môi gi i ch là nh ng trư ng h p ngo i l . Còn hi n nay, t i các nư c ang phát tri n, ho t ng này ư c các thành viên tham d ánh giá là chi m t i 50% t ng doanh s thương m i ngo i h i. Nguyên nhân c a s phát tri n m nh m này là do s dao ng t giá l n t nh ng năm u th p k 70 và c bi t t th i kỳ chuy n sang cơ ch th n i v t giá vào năm 1973 cũng như s phát tri n m nh m c a th trư ng ngo i h i. Các nhà môi gi i tham gia vào th trư ng ngo i h i v i tư cách là nh ng ngư i t o c u n i gi a cung và c u ngo i t . H ho t ng v i các Ngân hàng trong và ngoài nư c b ng phương ti n i n tho i và m ng vi tính. Phương th c giao d ch qua môi gi i có ưu i m ch : nhà môi gi i thu th p h u h t các l nh t mua và l nh t bán ngo i t t các ngân hàng khác nhau, trên cơ s ó cung c p t giá chào mua và t giá chào bán cho khách hàng c a mình m t cách nhanh nh t v i giá ưu vi t nh t (g i là giá tay trong- inside rate). Tuy nhiên giao d ch qua môi gi i cũng có như c i m là: các ngân hàng ph i tr cho nhà môi gi i m t kho n phí (g i là brokerage fee). Nh ng ai mu n hành ngh môi gi i ngo i h i ph i có gi y phép. i m lưu ý là nh ng nhà môi gi i ch cung c p d ch v cho khách hàng ch không mua bán ngo i h i cho chính mình. 1.5.4. Các Ngân hàng Trung ương. NHTW tham gia trên th trư ng ngo i h i v i tư cách là ngư i i u ti t th trư ng, n nh giá c trong nư c thông qua t giá và lãi su t. Trong ch t giá th n i có i u ch nh thì NHTW cũng ph i tham gia mua bán ngo i t n nh t giá. Trên th trư ng ngo i h i, NHTW óng vai trò kép: NH mua và bán ngo i t ,m tm t cân b ng cung và c u th trư ng, m t khác nh m tác ng vào t giá h i oái. 12
 13. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n NHTW ti n hành giao d ch ngo i t như NHTM th c hi n vi c thâu tóm ngo i t cũng như các nghi p v ngo i h i khác: truy òi h i phi u nư c ngoài, các séc nư c ngoài, các nghi p v tín d ng. NHTW còn là ngân hàng ph c v Nhà nư c trong vi c th c hi n các ho t ng thanh toán c a Chính ph (v i các t ch c qu c t , ph c v các ho t ng tài tr ), khác v i NHTM, NHTW v nguyên t c không tham d vào kinh doanh ngo i h i v i các doanh nghi p kinh t . Nhìn chung, các NHTW không th ơ trư c s bi n ng c a t giá i v i ng ti n mà mình phát hành. M c dù h u h t các ng ti n c a các nư c phát tri n ư c th n i t năm 1973 nhưng trên th c t , các NHTW v n can thi p b ng cách mua vào hay bán ra ngo i t trên th trư ng ngo i h i nh m nh hư ng lên t giá theo hư ng mà NHTW cho là có l i nh t cho n n kinh t . 2.Ho t ng kinh doanh ngo i h i c a NHTM 2.1.Vai trò c a NHTM Ngân hàng Thương m i ngay t khi m i ra i và tr i qua các giai o n phát tri n c a mình ã ngày càng kh ng nh v trí là m t t ch c trung gian tài chính quan tr ng b c nh t, là thành viên ch y u tham gia vào ho t ng c a th trư ng ti n t và th trư ng v n trong nư c cũng như qu c t . V i tư cách là m t t ch c tín d ng kinh doanh trên lĩnh v c ti n t mà ho t ng ch y u và thư ng xuyên là nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr và s d ng s ti n ó cho vay, làm phương ti n thanh toán, th c hi n nhi m v chi t kh u và các lo i hình nghi p v khác. NHTM có m t vai trò quan tr ng trong n n kinh t th trư ng, c bi t là v i m t n n kinh t th trư ng có s i u ti t c a Nhà nư c ang r t c n v n ph c v cho nhu c u phát tri n như Vi t Nam hi n nay, NHTM không ch th c hi n vai trò trung gian cung ng v n mà còn th c hi n nhi u lo i hình d ch v áp ng cho nhu c u phát tri n c a n n kinh t . Hi n nay, kinh doanh ngo i t cũng là m t trong nh ng nghi p v quan tr ng giúp NHTM th c hi n t t vai trò c a mình. 2.2.Nghi p v kinh doanh ngo i h i c a NHTM. Kinh doanh ngo i h i, theo nghĩa h p ch ơn thu n là vi c mua bán các ng ti n c a các qu c gia khác nhau. Theo nghĩa r ng, kinh doanh ngo i h i bao g m vi c mua bán ngo i t , các ch ng t có mua bán ngo i t mb os dư tài kho n ngo i t t i nư c ngoài áp ng nhu c u thanh toán c a n n kinh t và tìm cách thu l i thông qua chênh l ch t giá và lãi su t các ng ti n khác nhau. 13
 14. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n 2.2.1. S c n thi t c a các NHTM ph i tham gia kinh doanh ngo i h i. Ngân hàng th c hi n nhi m v kinh doanh trư c h t xu t phát t vi c tho mãn nhu c u c a khác hàng, b i c t lõi c a ho t ng ngân hàng là cung c p d ch v cho khách hàng, ng th i vì m c tiêu ki m l i nhu n và phòng ng a r i ro cho chính ngân hàng. M c ích khi th c hi n ch c năng ph c v khách hàng là: + Cung c p các d ch v mua bán ngo i t thu n l i, các thông tin v th trư ng h i oái, di n bi n t giá, tư v n cho khách hàng v xu hư ng bi n ng t giá trong tương lai. + Tăng doanh l i cho Ngân hàng t các kho n chi phí d ch v . + M r ng h th ng ngân hàng i lý và m ng lư i thanh toán qu c t , nâng cao v th và uy tín trong gi i tài chính qu c t . + Qu n lý tr ng thái ngo i h i c a ngân hàng cho m i lo i ngo i t ư c duy trì m c mà ngân hàng mong mu n nh m h n ch r i ro và m c mà NHNN quy nh. 2.2.2. Vai trò c a ho t ng kinh doanh ngo i h i i v i các NHTM. - Kinh doanh ngo i h i em l i m t kho n l i nhu n áng k cho NHTM. - Kinh doanh ngo i h i là công c phòng ng a r i ro nh t là r i ro t giá. - Nh có ho t ng kinh doanh ngo i h i mà m t s Ngân hàng có th giao d ch v i các Ngân hàng nư c ngoài, t ó nâng cao v th c a Ngân hàng trên trư ng qu c t qua ch t lư ng các giao d ch qu c t . 2.2.3. Ưu th c a NHTM trong kinh doanh ngo i h i V i tư cách là m t t ch c trung gian cung c p các d ch v t t nh t cho khách hàng, NHTM có m t h th ng cơ s v t ch t hi n i luôn thích ng v i nhu c u i m i công ngh như h th ng thông tin liên l c, các thi t b văn phòng, thêm vào ó là i ngũ nhân viên ư c ào t o chuyên sâu. NHTM gi v trí trung tâm trong các ho t ng thanh toán qu c t mà các ho t ng kinh doanh ngo i t luôn có m i quan h g n bó v i các nghi p v này b i cùng xu t phát t s ra i và phát tri n c a thương m i qu c t . B i th vi c ti n hành kinh doanh ngo i t t i NHTM m t m t b tr cho ho t ng thương m i qu c t , m t khác nh ó mà phát tri n nghi p v kinh doanh ngo i h i c a ngân hàng. 14
 15. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n H th ng ngân hàng ư c ho t ng trên ph m vi qu c t và m i quan h này ngày càng ư c m r ng, cũng như ho t ng kinh doanh ngo i t luôn ư c ti n hành trên th trư ng qu c t . Nh ng l i th này giúp Ngân hàng có th ti n hành các ho t ng kinh doanh ngo i t thư ng xuyên, liên t c và chính xác như òi h i t ra c a th trư ng ngo i h i mà không m t t ch c nào có th sánh ư c. 3.T giá và các giao d ch ngo i h i. 3.1. T giá. 3.1.1.Khái ni m t giá. H u h t các qu c gia trên th gi i u có ng ti n riêng c a mình. Thương m i, u tư và các quan h tài chính qu c t òi h i các qu c gia ph i thanh toán v i nhau. Thanh toán gi a các qu c gia d n n vi c trao i các ng ti n khác nhau, ng ti n này i l y ng ti n kia. Hai ng ti n ư c trao i v i nhau theo m t t l nh t nh, t l này ư c g i là t giá. V y t giá chính là t l trao i gi a các ng ti n v i nhau, hay nói cách khác t giá là giá c c a m t ng ti n ư c bi u th thông qua m t ng ti n khác. VD : 1USD = 15.885VND Trong ví d này, giá c a USD ư c bi u th thông qua VND, nghĩa là 1USD có giá là 15.885VND. Trong th c t , do h u h t các qu c gia u s d ng phương pháp y t t giá tr c ti p cho nên t giá còn ư c nh nghĩa: T giá lá s ơn v n i t trên m t ơn v ngo i t . 3.1.2.Các lo i t giá. Tuỳ theo t ng tiêu th c khác nhau, ngư i ta ti n hành phân lo i t giá.T u chung l i thì t giá ư c chia thành các lo i sau: a/ T giá mua vào và t giá bán ra T giá mua vào là t giá t i ó ngân hàng y t giá s n sàng mua vào ng ti n y t giá. T giá bán ra là t giá t i ó ngân hàng y t giá s n sàng bán ra ng ti n y t giá. T giá mua vào là t giá ng trư c và luôn th p hơn t giá bán ra. b/ T giá triao ngay và t giá kỳ h n 15
 16. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n T giá trao ngay (Sport Exchange Rate): Là t giá ư c tho thu n ngày hôm nay th c hi n thanh toán x y ra ch m nh t là vào ngày th hai sau ngày ký k t h p ng. T giá kỳ h n (Forward Exchang Rate): Là t giá ư c tho thu n ngày hôm nay nhưng vi c thanh toán x y ra ch m nh t là sau ó t ba ngày làm vi c tr lên. c/ T giá chéo (Cross Rate): Là t giá c a hai ng ti n ư c xác nh thông qua ng ti n trung gian th ba. Thông thư ng, òng ti n trung gian th ba thư ng là ôla M , vì i b ph n trên th trư ng các nư c ng n i t c a các nư c này y t theo ng ôla, chính nó t o ra t giá cung c u. Do ó r t d dàng khi xác nh t giá c a hai ng ti n còn l i. d/ T giá m c a và t giá óng c a T giá m c a là t giá áp d ng cho h p ng u tiên giao d ch trong ngày. T giá óng c a là t giá áp d ng cho giao d ch cu i ngày làm vi c. T giá óng c a là m t ch tiêu ch y u v tình hình bi n ng t giá trong ngày. C n chú ý là t giá óng c a ngày hôm nay không nh t thi t ph i là t giá m c a ngày hôm sau. e/ T giá chính th c (Official Exchange Rate): Là t giá ư c xác nh trên cơ s quan h cung c u ngo i t trên th trư ng và ư c NHTW công b hàng ngày trên các phương ti n thông tin i chúng. f/ T giá c nh và t giá th n i: T giá c nh là t giá do NHTW công b c nh không thay i. T giá th n i là t giá ư c hình thành theo quan h cung c u trên th trư ng ngo i h i, NHTW không b t bu c ph i can thi p. g/ T giá ch en: Là t giá ư c hình thành bên ngoài h th ng ngân hàng, do quan h cung c u trên th trư ng quy t nh. 3.1.3.Các phương pháp y t giá Khác v i y t giá hàng hoá thông thư ng, y t m t t giá bao gi cũng có hai ng ti n tham gia, trong ó: m t ng ti n óng vai trò là ng y t giá, còn ng ti n kia óng vai trò là ng ti n nh giá. VD: 1USD = 139,32JPY Trong ó: - USD óng vai trò là ng ti n y t giá và là 1 ơn v - JPY óng vai trò là ng ti n nh giá và là m t s ơn v ti n t nh t nh. S ơn v ti n t này thay i theo quan h cung c u gi a USD và JPY trên th trư ng ngo i h i. 16
 17. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n Trong th c t có 2 cách y t giá ó là y t giá tr c ti p và y t giá gián ti p - Y t giá tr c ti p (direct quotation): là phương pháp y t t giá sao cho giá c a m t ơn v ngo i t ư c y t tr c ti p thông qua n i t . - Y t giá gián ti p (indirect quotation): là cách y t t giá sao cho giá c a m t ơn v ngo i t ư c y t gián ti p thông qua n i t . VD: 1000 VND = 0,06785 USD Theo t p quán kinh doanh c a Ngân hàng, t giá h i oái ư c y t như sau: VND/USD = 15860/ 81 ng VND ng trư c g i là ng ti n nh giá, ng USD ng sau g i là ng ti n y t giá. T giá ng trư c là t giá mua vào, t giá ng sau g i là t giá bán ra c a ngân hàng. T giá bán ra thư ng l n hơn t giá mua vào.Chênh l ch gi a chúng g i là SPREAD. 3.2. Các giao d ch trên th trư ng ngo i h i. 3.2.1.Giao d ch ngo i h i trao ngay( Sport). Nghi p v kinh doanh ngo i h i trao ngay là nghi p v mua bán ngo i t mà vi c chuy n giao ngo i t và thanh toán ư c th c hi n ngay ho c ch m nh t là sau hai ngày làm vi c k t khi h p ng mua bán ư c ký k t. Nghi p v này ư c th c hi n trên cơ s t giá trao ngay - t giá ư c xác nh là có giá tr t th i i m giao d ch. Kh i lư ng giao d ch hàng ngày là nhi u nh t, ư c tính kho ng 48% toàn b giao d ch trên th trư ng ngo i h i. Ph n l n các nghi p v mua bán trao ngay (kho ng 90%) ư c ti n hành gi a các ngân hàng, ph n còn l i ư c th c hi n theo yêu c u c a khách hàng. Ngoài ch c năng d ch v c a NHTM i v i khách hàng thì các ngân hàng này cũng t kinh doanh cho mình thông qua nghi p v kinh doanh chênh l ch t giá(thư ng g i là Arbitrage). Căn c vào các t giá trên các th trư ng khác nhau, ngân hàng có th th c hi n b ng cách mua ng ti n nơi có giá th p, bán ng ti n nơi có giá cao. Chênh l ch t giá mua vào và t giá bán ra là kho n l i nhu n mà ngân hàng thu ư c. Th trư ng trao ngay ư c bi t n như là th trư ng r t sôi ng, giao d ch v i kh i lư ng ti n c c l n và v i t c giao d ch nhanh như tia ch p nh m t n d ng cơ h i chênh l ch t giá dù là c c nh . Quy trình giao d ch giao ngay c a NHTM i v i khách hàng: - N u khách hàng mua ngo i t b ng ng n i t , NH ph i căn c vào t giá trao ngay t i th i i m giao d ch ph c v . 17
 18. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n - N u khách hàng cùng m t lúc v a có nhu c u mua ngo i t này ng th i l i có nhu c u mua ngo i t khác thì NH s căn c vào t giá c a hai ng ngo i t th c hi n tính toán sao cho có l i nh t cho khách hàng. 3.2.2. Giao d ch ngo i h i kỳ h n ( Forward Transaction) Giao d ch ngo i h i kỳ h n là giao d ch trong ó hai bên cam k t s mua bán v i nhau m t s lư ng ngo i t theo m t m c t giá xác nh và vi c thanh toán s ư c th c hi n trong tương lai. T giá trong giao d ch kỳ h n g i là t giá kỳ h n. T giá kỳ h n là t giá ư c tho thu n ngày hôm nay làm cơ s cho vi c trao i ti n t t i m t ngày xác nh xa hơn ngày giá tr trao ngay. Ta có th so sánh: - V i m c lãi su t 2.5% năm, thì 100 USD ngày hôm nay s có giá tr sau m t năm là 110 USD. Do ó ta có th vi t: 102.5 USD = 100 USD + 2.5 USD T c i m gia tăng c a ti n là 2.5 USD hay 2.5% - Tương t , n u giá trao ngay c a 1USD là 15.150 VND và giao kỳ h n 1 năm là 16.200 VND, ta có th vi t: 16.200 VND = 15.150 VND + 1.050 VND Nghĩa là, n u giá trao ngay c a 1USD là 15.150 VND và t giá kỳ h n 1 năm là 16.200 VND thì ta nói i m kỳ h n gia tăng c a USD là 1.050 VND hay 7% năm. M t cách t ng quát, n u g i S là t giá trao ngay, F là t giá kỳ h n và P là i m kỳ h n, ta có th vi t: F = S + P hay P= F - S V y, i m kỳ h n là chênh l ch gi a t giá kỳ h n và t giá trao ngay. Do ó h p ng kỳ h n ư c xem như m t công c mua ho c bán m t s lư ng ngo i t nh t nh, v i m t t giá nh t nh, t i m t th i i m xác nh trong tương lai. Ch c năng chính c a giao d ch ngo i h i kỳ h n là tránh nh ng r i ro v t giá trong các ho t ng kinh doanh có liên quan n các ng ti n khác nhau. B i vì ngư i ta r t khó xác nh m t cách chính xác giá tr c a nh ng kho n ngo i h i mà h s nh n ư c trong tương lai khi mà dao ng t giá không bi t trư c ư c. Tóm l i xác nh t giá kỳ h n thì y u t quan tr ng nh t là y u t trao ngay và y u t nh hư ng l n là i m kỳ h n. 18
 19. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n 3.2.3. Giao d ch ti n t tương lai ( Currency Futures) H p ng tương lai là m t tho thu n v vi c bán m t tài s n trong tương lai t i m t m c giá nh t nh. Nói m t cách ng n g n, giá c ư c tho thu n ngày hôm nay, nhưng vi c giao nh n và thanh toán x y ra t i m t th i i m nh t nh trong tương lai. Giao d ch ti n t tương lai là giao d ch trên th trư ng có t ch c, các giao d ch h p ng ngo i h i tương lai thư ng ư c di n ra t i a i m c th ( S giao d ch). T i ây các h p ng mua bán ngo i t ư c ký k t thông qua môi gi i. M t c i m n i b t c a các h p ng Futures là tính chu n hoá cao. Ngày thanh toán ư c n nh vào các ngày c th c a tháng. S lư ng giao d ch cho m i h p ng ư c quy nh cho m i ng ti n. N u kh i lư ng giao d ch nhi u thì ph i ký nhi u h p ng và t ng kh i lư ng giao d ch ch có th là b i s c a kh i lư ng quy nh cho m i h p ng. T giá giao d ch Futures thư ng cao hơn t giá trong các giao d ch kỳ h n do chi phí cao hơn. Sau khi ký h p ng, ngư i mua ph i ký qu m t kho n ti n theo quy nh cho m i h p ng nh m m b o th c hi n h p ng. Trong giao d ch kỳ h n thư ng không có yêu c u v ti n b o m. Trong giao d ch kỳ h n, h p ng mua bán ư c k t thúc b ng vi c giao nh n th t vào ngày tho thu n trư c. Còn trong giao d ch Futures, khách hàng có th k t thúc h p ng b t kỳ lúc nào b ng cách ký m t h p ng mua (n u h p ng trư c là h p ng bán) ho c h p ng bán (n u h p ng trư c là h p ng mua) v i cùng s ti n và cùng ngày thanh toán. 3.2.4.Giao d ch hoán i ngo i h i (Swap) Giao d ch hoán i ngo i h i là vi c ng th i mua vào và bán ra m t ng ti n nh t nh, trong ó ngày giá tr mua vào và ngày giá tr bán ra là khác nhau. M t h p ng hoán i có các c i m sau: - H p ng mua vào và bán ra m t ng ti n nh t nh ư c ký k t ng th i t i ngày hôm nay - S lư ng mua vào và bán ra ng ti n này ( ng ti n y t giá) là b ng nhau trong c hai v (v mua và v bán) c a h p ng hoán i. - Ngày giá tr c a h p ng mua vào và ngày giá tr c a h p ng bán ra là khác nhau. Trong giao d ch ngo i h i giao ngay ho c có kỳ h n, m t ngân hàng m i ch ho t ng m t chi u ph c v khách hàng c a mình, nghĩa là ngân hàng ti n hành mua ho c bán ngo i h i v i m t i tư ng khách hàng t i th i i m 19
 20. Chuyên th c tâp Lê Th Minh Huy n hi n t i ho c th i i m kỳ h n mà không ch c ch n r ng có th cân b ng ư c tr ng thái ngo i h i c a mình ngay sau các th i i m giao d ch ó hay không. Khi ó ngân hàng s có nguy cơ g p ph i r i ro v t giá, r i ro th c hi n. Nghi p v kinh doanh Swap ra i kh c ph c nh ng r i ro trên. Trong tr ng thái ngo i h i Swap thì kh i lư ng ti n mua bán luôn b ng nhau, vì v y giao d ch này không bao gi làm thay i tr ng thái th c c a Ngân hàng. Trong kinh doanh ngo i h i, ngư i ta s d ng giao d ch Swap ph i h p mua bán ngo i t giao ngay v i mua bán ngo i t có kỳ h n nh m b o toàn v n, l i d ng nh ng thay i hi n t i và d oán trong chênh l ch lãi su t tránh r i ro bi n ng ti n t và ki m l i. 3.2.5. Giao d ch quy n l a ch n ti n t (Currency Options) Quy n l a ch n mua bán ngo i t là s tho thu n b ng văn b n gi a ngư i mua và ngư i bán quy n ch n mua ho c quy n ch n bán m t lo i ngo i t nh t nh, v i s lư ng c th , theo m t t giá c nh vào m t th i i m c th .Nói chung quy n ch n ti n t là m t công c tài chính, cho phép ngư i mua h p ng có quy n (ch không ph i nghĩa v ), mua ho c bán m t ng ti n này v i m t ng ti n khác t i t giá c nh ã tho thu n trư c trong m t kho ng th i gian nh t nh. Ngư i bán h p ng quy n ch n ph i th c hi n nghĩa v h p ng n u ngư i mua mu n. Ngư i mua ph i tr m t kho n phí nh t nh khi mua nó. Trên th trư ng ngo i h i có hai hình th c quy n ch n: a) Quy n ch n mua: Là h p ng cho phép ngư i mua nó có quy n (nhưng không b t bu c) ư c mua m t s lư ng ngo i t m t m c giá c và trong th i gian ư c xác nh trư c. T i th i i m n h n, n u t giá trên th trư ng th p hơn t giá trên h p ng thì ngư i mua s mua ngo i t trên th trư ng. Lúc này, ngư i bán quy n ch n s ư c hư ng kho n chi phí mua quy n. Còn n u t giá trên th trư ng cao hơn t giá trên h p ng thì ngư i mua s th c hi n quy n mua ngo i t c a mình và ngư i bán quy n có nghĩa v cung c p s lư ng ngo i t ã ghi trong h p ng. H p ng này làm cho r i ro t giá ư c san s cho c hai bên mua và bán quy n. b) Quy n ch n bán Là h p ng quy n ch n cho phép ngư i mua nó có quy n (nhưng không b t bu c) ư c bán m t s lương ngo i t nh t nh. H p ng này cũng có 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2