intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Viglacera

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

139
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận chung về đào tạo nguồn nhân lực, phân tích thực trạng chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Viglacera để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo nhân viên văn phòng tại Tổng công ty Viglacera. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Viglacera

i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa<br /> học của riêng tôi. Các số liệu và trích dẫn trong luận văn<br /> đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận<br /> khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Thùy Linh<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TRONG DOANH NGHIỆP .............................................................................. 6<br /> 1.1. Một số khái niệm ........................................................................................ 6<br /> 1.1.1. Nhân lực..................................................................................................... 6<br /> 1.1.2. Nguồn nhân lực ........................................................................................ 8<br /> 1.1.3. Đào tạo nguồn nhân lực......................................................................... 10<br /> 1.1.4. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực ..................................................... 11<br /> 1.2. Mục đích, vai trò của đào tạo NNL trong doanh nghiệp .................... 11<br /> 1.2.1. Mục đích................................................................................................... 11<br /> 1.2.2. Vai trò ....................................................................................................... 12<br /> 1.2.2.1. Đối với doanh ngiệp.............................................................................. 12<br /> 1.2.2.2. Đối với cá nhân được đào tạo .............................................................. 13<br /> 1.3. Mục đích, vai trò của chính sách đào tạo NNL trong doanh nghiệp 14<br /> 1.3.2. Mục đích................................................................................................... 14<br /> 1.3.3. Vai trò ....................................................................................................... 14<br /> 1.4. Nội dung của chính sách đào tạo NNL trong doanh nghiệp............... 15<br /> 1.4.1. Chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý........................ 15<br /> 1.4.2. Chính sách đào tạo cán bộ, nhân viên.................................................. 16<br /> 1.4.3. Chính sách điều tra, phân tích nhu cầu thực tế về đào tạo nguồn<br /> nhân lực .............................................................................................................. 21<br /> 1.4.4. Chính sách quy định tiêu chuẩn, yêu cầu để lựa chọn những đối<br /> tượng đi đào tạo:................................................................................................ 21<br /> 1.4.5. Chính sách về các chương trình đào tạo:............................................. 22<br /> 1.4.6. Chính sách đào tạo đội ngũ giảng viên cho những chương trình đào<br /> tạo của đơn vị:.................................................................................................... 22<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.4.7. Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng, đề bạt thăng tiến hợp lý,<br /> kịp thời với các giảng viên và cán bộ có thành tích công tác và học tập tốt:<br /> ............................................................................................................................. 22<br /> 1.4.8. Chính sách quy định trách nhiệm ràng buộc với các giảng viên và<br /> cán bộ tham gia đào tạo:................................................................................... 23<br /> 1.4.9. Chính sách kiến tạo con đường phát triển sự nghiệp cho nhân viên:<br /> ............................................................................................................................. 23<br /> 1.4.10. Các chính sách khác: ........................................................................... 24<br /> 1.5. Cấu trúc của chính sách đào tạo NNL .................................................... 24<br /> 1.6. Kinh nghiệm về dào tạo và chính sách đào tạo của một số doanh<br /> nghiệp và bài học cho Viglacera ..................................................................... 24<br /> 1.6.1. Tổng công ty cổ phần Ford Thăng Long.............................................. 24<br /> 1.6.2. Tập đoàn dầu khí Việt Nam ................................................................... 26<br /> 1.6.3. Tập đoàn Danone .................................................................................... 28<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ........................................... 33<br /> 2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Tổng công ty Viglacera<br /> ............................................................................................................................. 33<br /> 2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty<br /> Viglacera ............................................................................................................. 33<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức .............................................. 34<br /> 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ ............................................................................ 34<br /> 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Viglacera .................................. 35<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Viglacera giai đoạn<br /> 2010 – 2012 ........................................................................................................ 37<br /> 2.2. Một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chính sách đào tạo NNL tại<br /> Tông công ty Viglacera ..................................................................................... 40<br /> 2.2.1. Môi trường kinh tế vĩ mô:..................................................................... 40<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.2.1.1. Thể chế- Luật pháp ............................................................................... 41<br /> 2.2.1.2. Các yếu tố Kinh tế................................................................................. 41<br /> 2.2.1.3. Các yếu tố văn hóa xã hội .................................................................... 42<br /> 2.2.1.4. Yếu tố công nghệ ................................................................................... 42<br /> 2.2.1.5. Yếu tố hội nhập...................................................................................... 43<br /> 2.2.2. Quan điểm của ban lãnh đạo Viglacera về công tác đào tạo và phát<br /> triển NNL: .......................................................................................................... 44<br /> 2.2.3. Các nguồn lực của Viglacera: ............................................................... 44<br /> 2.2.3.1. Cơ sở vật chất........................................................................................ 45<br /> 2.2.3.2. Nguồn vốn.............................................................................................. 45<br /> 2.2.3.3. Nguồn nhân lực ..................................................................................... 45<br /> 2.2.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Viglacera:.................................... 45<br /> 2.2.5. Kế hoạch và chiến lược đào tạo NNL: .................................................. 46<br /> 2.2.7. Các nhân tố khác: ................................................................................... 48<br /> 2.3. Phân tích, đánh giá nội dung chính sách đào tạo NNL tại Tông công<br /> ty Viglacera ........................................................................................................ 49<br /> 2.3.1. Chính sách điều tra, phân tích nhu cầu thực tế về đào tạo nguồn<br /> nhân lực của Viglacera ..................................................................................... 49<br /> 2.3.2. Chính sách về chương trình đào tạo : .................................................. 50<br /> 2.3.2.1. Chính sách đa dạng hóa loại hình và phương pháp đào tạo ............. 50<br /> 2.3.2.2. Chính sách chú trọng đào tạo nước ngoài và đào tạo theo các dự án<br /> ............................................................................................................................. 51<br /> 2.3.3. Chính sách lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo ........................................... 51<br /> 2.3.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ đi đào tạo: .............................................. 51<br /> 2.3.3.1. Điều kiện đối với những cán bộ được cử đi đào tạo: ......................... 52<br /> 2.3.4. Các chính sách đối với cán bộ được cử đi đào tạo .............................. 54<br /> 2.3.4.1. Chính sách về quyền lợi của cán bộ được cử đi đào tạo .................... 54<br /> <br /> v<br /> <br /> 2.3.4.2. Chính sách quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ được cử đi<br /> đào tạo ................................................................................................................. 55<br /> 2.3.4.3. Chính sách đối với giảng viên tham gia đào tạo ................................ 57<br /> 2.3.5. Chính sách khuyến khích, tạo điều kiện và đãi ngộ trong đào tạo ... 58<br /> 2.4. Đánh giá hiệu quả đạt được thông qua việc thực hiện chính sách đối<br /> với nhân viên văn phòng tại Tông công ty Viglacera.................................. 60<br /> 2.4.1. Thực trạng đội ngũ nhân viên văn phòng ............................................ 60<br /> 2.4.1.2. Về cơ cấu ............................................................................................... 61<br /> 2.4.1.3. Về kết quả đào tạo ................................................................................ 69<br /> 2.2.3.2. Kết quả đào tạo ..................................................................................... 74<br /> 2.4.2. Thực trạng thực hiện chính sách đào tạo nhân viên văn phòng ....... 81<br /> 2.4.2.1. Xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo................................................. 81<br /> 2.4.2.2. Công tác xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo .. 84<br /> 2.4.2.3. Lựa chọn giáo viên đào tạo ................................................................. 87<br /> 2.4.2.4.Kinh phí đào tạo ..................................................................................... 89<br /> 2.4.2.5. Lựa chọn đối tượng đào tạo ................................................................ 90<br /> 2.4.2.6. Tổ chức thực hiện đào tạo. .............................................................. 93<br /> 2.4.2.7. Đánh giá hiệu quả đào tạo ................................................................ 94<br /> 2.5. Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách đào tạo nhân viên văn phòng<br /> ............................................................................................................................. 95<br /> 2.5.1. Những thành công trong công tác đào tạo nhân viên văn phòng ..... 95<br /> 2.5.2. Những tồn tại của công tác đào tạo nhân viên văn phòng và nguyên<br /> nhân .................................................................................................................... 97<br /> 3.1. Định hướng về chính sách đào tạo nhân viên văn phòng tại Tổng<br /> công ty Viglacera ............................................................................................ 101<br /> 3.1.1. Dự báo triển vọng phát triển của công ty ........................................... 101<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2