intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

luận văn:Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Cổ phần Xây dựng và Thương mại GCT

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
99
lượt xem
32
download

luận văn:Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Cổ phần Xây dựng và Thương mại GCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cổ phần xây dựng và thương mại gct', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Cổ phần Xây dựng và Thương mại GCT

 1. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 1 ----- ----- ÁN T T NGHI P tài: “Hoàn thi n h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p t i C ph n Xây d ng và Thương m i GCT.”
 2. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 2
 3. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 3 L I NÓI U Quá trình i m i cơ ch qu n lý kinh t t k ho ch hoá t p trung, bao c p sang cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c theo nh hư ng XHCN là ng l c thúc y n n kinh t Vi t Nam phát tri n, h i nh p v i các nư c trong khu v c và th gi i. i u ó t ra yêu c u c p bách ph i i m i, hoàn thi n h th ng các công c qu n lý kinh t mà trong ó k toán là m t b ph n c u thành quan tr ng. K toán có vai trò quan tr ng i v i qu n lý tài s n, i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh trong t ng doanh nghi p, là ngu n thông tin, s li u tin c y Nhà nư c i u hành n n kinh t vĩ mô, ki m tra, ki m soát ho t ng c a các doanh nghi p, các khu v c. Vì v y, i m i, hoàn thi n công tác k toán phù h p và áp ng v i yêu c u nh n nh c a quá trình i m i cơ ch qu n lý là m t v n th c s b c xúcvà c n thi t. Cùng v i s i m i, phát tri n chung c a n n kinh t , v i chính sách m c a, s u tư c a nư c ngoài và th c hi n s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá các doanh nghi p xây l p ã có s chuy n bi n, i m i phương th c s n xu t kinh doanh, phương th c qu n lý, không ng ng phát tri n và kh ng nh v trí, vai trò quan tr ng trong n n KTQD. Tuy nhiên trong các doanh nghi p xây l p hi n nay, công tác k toán nói chung, k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p nói riêng còn b c l nh ng t n t i chưa áp ng yêu c u qu n lý và quy trình h i nh p. Do ó vi c hoàn thi n công tác k toán nói chung, k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p nh m ph n ánh úng chi phí, làm cơ s cho vi c tính toán chính xác giá thành s n ph m xây l p, cung c p thông tin ph c v cho vi c i u hành, ki m tra chi phí và ho ch nh chi n lư c c a doanh nghi p là nhu c u c n thi t. Nh n th c ư c v n nêu trên, sau th i gian th c t p t i C ph n Xây d ng và Thương m i GCT ư c s giúp nhi t tình c a các cô, các anh ch trong phòng K toán c a Công ty, k t h p v i ki n th c ã h c trư ng, tôi ã ch n tài “Hoàn thi n h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p t i C ph n Xây d ng và Thương m i GCT” làm lu n văn t t nghi p. Ngoài l i m u và k t lu n, lu n văn ư c chia làm ba chương: Chương I : Lý lu n chung v h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p t i các doanh nghi p xây d ng cơ b n Chương II : Th c tr ng h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p t i Công ty C ph n Xây d ng và Thương m i GCT Chương III : Hoàn thi n h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p t i C ph n Xây d ng và Thương m i GCT
 4. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 4 CHƯƠNG I LÝ LU N CHUNG V H CH TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M XÂY L P T I CÁC DOANH NGHI P XÂY D NG CƠ B N I- C I M C A S N XU T XÂY L P NH HƯ NG N H CH TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M 1. c i m c a s n xu t xây l p nh hư ng n h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m 1.1. c i m c a s n ph m xây l p Xây d ng cơ b n là m t ngành s n xu t v t ch t c l p có ch c năng tái s n xu t tài s n c nh cho t t c các ngành trong n n KTQD. Nó làm tăng s c m nh v kinh t , t o nên cơ s v t ch t cho xã h i. M t qu c gia có cơ s h t ng v ng ch c thì qu c gia ó m i có i u ki n phát tri n. Như v y, vi c xây d ng cơ s h t ng bao gi cũng phát tri n trư c m t bư c so v i các ngành khác. Cơ s h t ng v ng ch c thì xây d ng là m t ngành không th thi u ư c, cho nên m t b ph n l n c a thu nh p qu c dân nói chung và quĩ tích lu nói riêng v i v n u tư nư c ngoài n m trong xây d ng cơ b n. S n ph m xây l p là nh ng công trình, h ng m c công trình ... có i u ki n ưa vào s d ng và phát huy tác d ng. S n ph m xây l p có tính ơn chi c, quy mô l n, k t c u ph c t p, th i gian xây d ng dài và có giá tr l n, s n ph m mang tính c nh, nơi s n xu t ra s n ph m ng th i là nơi s n ph m hoàn thành ưa vào s d ng và phát huy tác d ng. M i công trình ư c xây d ng theo m t thi t k k thu t riêng, có giá tr d án riêng t o m t th i i m nh t nh. c bi t s n ph m xây d ng mang nhi u ý nghĩa t ng h p v m i m t kinh t , chính tr , k thu t, m thu t. Chi phí chi cho s n ph m xây l p r t a d ng phong phú bao g m nhi u ch ng lo i nguyên v t li u, s d ng nhi u máy móc thi công và nhi u lo i th theo các ngành ngh khác nhau.
 5. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 5 Vì các lo i s n ph m c a ngành xây d ng cơ b n thư ng có quy mô l n, m t nhi u th i gian hoàn thành công trình ưa vào s d ng. Vì v y phù h p v i yêu c u c a công vi c thanh quy t toán v tài chính thì k toán c n ph i phân bi t gi a s n ph m trung gian và s n ph m cu i cùng. S n ph m trung gian là các công vi c xây d ng các giai o n, các t xây d ng ã hoàn thành bàn giao. Còn s n ph m cu i cùng là các công trình hoàn ch nh có th ưa vào s d ng.
 6. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 6 1.2. c i m t ch c s n xu t s n ph m xây l p Do c i m c a s n ph m xây l p mang tính c thù cao nên nó cũng nh hư ng n vi c t ch c s n xu t. ó là : S n ph m xây l p là s n ph m thi u tính n nh, luôn bi n i theo a i m và giai o n xây d ng. Chính vì v y, vi c qu n lý công trình và t ch c s n xu t g p nhi u khó khăn. i u ó òi h i các nhà xây d ng ph i l a ch n các hình th c t ch c s n xu t và qu n lý th t linh ho t. Do chu kỳ s n xu t xây d ng các công trình thư ng kéo dài làm cho v n b ng, nên các nhà xây d ng luôn ph i chú ý n nhân t th i gian khi ch n các phương án. Quá trình s n xu t xây d ng ph c t p òi h i các nhà t ch c xây d ng ph i có trình t ch c ph i h p cao trong s n xu t, ph i ph i h p ch t ch gi a các t ch c xây d ng t ng th u hay th u chính và các t ch c th u ph . Các công trình ti n hành ngoài tr i nên ch u nh hư ng l n c a th i ti t khí h u, gây khó khăn cho vi c thi công và d tr v t li u. i u này òi h i các nhà t ch c xây d ng ph i l p ti n thi công và áp d ng cơ gi i hoá m t cách h p lý. 2. Yêu c u c a công tác qu n lý chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p Do c i m c a xây d ng và s n ph m xây d ng r t riêng nên vi c qu n lý u tư xây d ng cơ b n khó khăn ph c t p hơn m t s ngành khác. Vì v y trong quá trình qu n lý u tư xây d ng ph i áp ng ư c nh ng yêu c u sau: - Ph i t o ra nh ng s n ph m xây l p ư c th trư ng ch p nh n c v giá c , ch t lư ng, áp ng ư c m c tiêu kinh t xã h i trong t ng th i kỳ. - Huy ng và s d ng có hi u qu cao nh t t các ngu n u tư trong và ngoài nư c. - Xây d ng ph i úng theo qui ho ch ư c duy t, thi t k h p lý th m m , xây d ng úng ti n , t ch t lư ng cao. Th c t trong nhi u năm qua xây d ng cơ b n là m t ngành làm th t thoát m t ph n không nh ngu n v n u tư c a Nhà nư c. Nguyên nhân cơ b n là do qu n lý v n u tư chưa ư c ch t ch . Hi n nay, trong lĩnh v c xây d ng cơ b n ch y u áp d ng phương pháp u th u, giao nh n th u xây d ng. Doanh nghi p mu n trúng th u m t công trình ph i xây d ng m t giá th u h p lý cho công trình ó d a trên cơ s xác nh m c ơn giá xây d ng cơ b n do Nhà nư c ban hành trên cơ s giá th trư ng và b n thân doanh
 7. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 7 nghi p. Giá trúng th u không vư t quá giá thành d toán ư c duy t. M t khác ph i m b o s n xu t kinh doanh có lãi. th c hi n t t c các yêu c u trên òi h i doanh nghi p ph i tăng cư ng công tác qu n lý kinh t c bi t là qu n lý v t p h p chi phí s n xu t. Trong ó tr ng tâm là công tác k toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p.
 8. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 8 3. Nhi m v k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p Vi c gi m chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p có ý nghĩa r t l n i v i m i doanh nghi p xây d ng. Vì v y, vi c xác nh úng n i tư ng t p h p chi phí s n xu t và i tư ng tính giá thành phù h p v i i u ki n hi n t i c a doanh nghi p và tho mãn m i yêu c u qu n lý t ra h t s c c n thi t. C th : - Xác nh úng i tư ng t p h p chi phí s n xu t phù h p v i t ch c s n xu t doanh nghi p, ng th i xác nh úng i tư ng tính giá thành. - Ki m tra i chi u thư ng xuyên vi c th c hi n các chi phí v t tư, nhân công máy thi công và các d toán chi phí khác. T ó ưa ra các bi n pháp ngăn ch n k p th i. - Tình giá thành s n ph m xây l p chính xác k p th i theo úng kho n m c giá thành. - Vi c ki m tra th c hi n h giá thành theo t ng kho n m c chi phí c a các h ng m c công trình. T ó ra các bi n pháp h giá thành s n ph m m t cách liên t c. - Xác nh úng n, bàn giao thanh toán k p th i kh i lư ng công tác xây l p hoàn thành. - Ki m tra nh kỳ và ánh giá kh i lư ng thi công d dang theo nguyên t c qui nh. ánh giá úng k t qu ho t ng s n xu t c a doanh nghi p t ng công trình, b ph n thi công... và l p báo cáo v chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p m t cách k p th i. 4. Ý nghĩa c a phân tích chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m xây l p Trong n n kinh t th trư ng, m c ích kinh doanh c a t t c các doanh nghi p s n xu t nói chung cũng như các doanh nghi p xây l p nói riêng u là t i a hoá l i nhu n. Trong công tác qu n lý doanh nghi p, chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m là nh ng ch tiêu kinh t quan tr ng và luôn ư c các nhà qu n lý quan tâm, chú tr ng. Vi c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành y , k p th i và chính xác có ý nghĩa c bi t quan tr ng trong vi c cung c p thông tin cho lãnh o ra các quy t nh qu n lý phù h p. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m có nhi m v ghi chép m i s bi n ng c a chi phí s n xu t và tính giá thành thông qua các k thu t tính toán và phân tích chi phí s n xu t cho phép doanh nghi p duy trì ư c b c tranh th c v hi u qu ho t ng hi u qu kinh doanh. ây là m t v n không th thi u ư c cho
 9. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 9 nh ng quy t nh và x lý các y u t u vào. T s li u phân tích, các nhà qu n tr ph i tìm ra nh ng bi n pháp nh m qu n lý, i u hành chi phí theo chi n lư c th trư ng. Giá thành không ch là ch tiêu nh hư ng tr c ti p n l i nhu n và o lư ng hi u qu kinh doanh trong kỳ mà còn gi ch c năng thông tn và ki m tra v chi phí. B i v y, hoàn thi n công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong doanh nghi p xây d ng cơ b n s t o i u ki n cho vi c phân tích, cung c p thông tin cho nhà qu n tr doanh nghi p nh m c t i ưu trong qu n lý chi phí s n xu t và tính giá thành c a doanh nghi p. 5. N i dung phân tích cung c p nh ng thông tin khái quát v tình hình ti t ki m chi phí, h giá thành s n ph m cho nhà qu n lý, công vi c u tiên c a nhà phân tích chi phí s n xu t và tính giá thành là ti n hành ánh giá chung tình hình th c hi n k ho ch giá thành s n ph m. Bên c nh ó, theo ch k toán Vi t Nam, giá thành s n ph m xây l p g m 4 kho n m c: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s d ng máy thi công và chi phí s n xu t chung. Vi c phân tích t ng kho n m c chi phí s giúp cho ngư i s d ng thông tin n m b t ư c s nh hư ng c a t ng nhân t i v i giá thành. Trình t phân tích: 1. So sánh giá thành th c t v i giá thành k ho ch xác nh xem doanh nghi p vư t chi hay ti t ki m chi phí: So sánh v m t s lư ng : ∆ = Ztt – Zkh Ζ tt So sánh v m t t tr ng : x100 Ζ kh N u ∆ ≤ 1 ho c t l trên ≤ 1thì doanh nghi p ã th c hi n ư c k ho ch h giá thành. 2. Tính t tr ng s chênh l ch trong t ng chi phí c a t ng kho n m c trong t ng giá thành k ho ch. 3. Ti n hành so sánh t ng kho n m c chi phí: - V m t s lư ng : Chi phí th c t Chi phí k ho ch ∆1 = - t ng kho n m c t ng kho n m c - V m t t tr ng:
 10. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 10 T tr ng t ng kho n m c T tr ng t ng kho n m c ∆2 = - chi phí th c t chi phí k ho ch N u ∆1, ∆2 < 0 : Doanh nghi p ã ti t ki m chi phí N u ∆1, ∆2 > 0 : Doanh nghi p ã lãng phí chi phí  Phân tích kho n m c chi phí nguyên v t li u M c tăng gi m kho n m c chi phí nguyên v t li u cho m t ơn v s n ph m th c hi n so v i k ho ch nh hư ng n s bi n i c a giá thành s n ph m ư c tính như sau: n n S tuy t i: ∑m 1i G1i − ∑ m 0 i G0 i i =1 i =1 n n ∑m 1i G1i − ∑ m0i G0i S tương i: i =1 i =1 Ζ0 Trong ó: Z0 là giá thành s n xu t c a 1 ơn v s n ph m k ho ch G0, G1 là giá th c t và k ho ch c a v t tư i M1, m0 là m c tiêu hao th c t và k ho ch v t tư i cho m t ơn v s n ph m N u k t qu tính ư c là s âm (-) ch ng t doanh nghi p ã gi m chi phí v t tư và l m gi m giá thành s n ph m. N u k t qu tính ư c là s dương (+) thì ngư c l i v i trư ng h p trên. N u k t qu b ng không (0) ch ng t tình hình chi phí v t tư c a doanh nghi p không có nh hư ng gì n s bi n ng c a giá thành s n ph m.  Phân tích kho n m c chi phí nhân công tr c ti p Trình t di n ra như sau: Bư c 1: ánh giá chung: Tính chênh l ch Qu lương Qu lương = - ti n lương tuy t i th c t k ho ch N u chênh l ch âm (-) là h t chi qu lương N u chênh l ch dương (+) là vư t chi qu lương T l hoàn thành Tính chênh l ch Qu lương Qu lương = - x k ho ch tương i th c t k ho ch s n xu t N u chênh l ch âm (-) thì s tính ư c là ti t ki m tương i qu lương N u chênh l ch dương (+) thì s tính ư c là vư t chi không h p lý qu lương.
 11. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 11 Bư c 2: Tìm nguyên nhân làm tăng, gi m qu lương: M c ti n lương S lương lao Qu ti n lương (L) = x bình quân ngư i ng (N) (1) Phân tích m c nh hư ng b ng cách thay th liên hoàn Nhân t 1: “ S lương lao ng tr c ti p” ∆L = (N1 - N0) x l0 Nhân t 2: “Lương bình quân/ngư i” ∆L2 = N1x(l1 - l0)  Phân tích kho n m c chi phí s d ng máy thi công và chi phí s n xu t chung Chi phí s d ng máy thi công và chi phí s n xu t chung bao g m nhi u lo i, có lo i mang tính ch t ch t bi n i, có lo i c nh, có lo i v a bi n iv ac nh. Do v y, m b o tính chính xác các nh n xét, trư c khi phân tích c n ti n hành i u ch nh các kho n bi n phí theo t l % hoàn thành k ho ch s n xu t. Tóm l i, vi c phân tích tính giá thành s n ph m xây l p có th ư c th hi n trên b ng sau: B NG PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH Tên công trình T ... n... ơn v tính: ng K ho ch Th c t Chênh l ch TT Kho n m c chi phí S ti n % S ti n % S ti n % 1 Chi phí NVLTT 2 Chi phí NCTT 3 Chi phí SDMTC 4 Chi phí SXC C ng Bi u s : B ng phân tích giá thành
 12. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 12 CHƯƠNG II TH C TR NG H CH TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M XÂY L P T I CÔNG TY CP XÂY D NG VÀ TM GCT I - T NG QUAN V CÔNG TY 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY CP XÂY D NG VÀ THƯƠNG M I GCT: Công ty C ph n Xây d ng và Thương m i GCT ư c thành l p ngày 02 tháng 01 năm 1998 theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : 0103001729. Tr s giao d ch: S 38 ư ng 18 – Phư ng Phúc Xá - Qu n Ba ình – TP Hà N i. i n tho i: 04.7171697 S FAX: 04.7171697 Gi y ch ng nh n ăng ký thu : mã s 0101329880 ngày 29/01/1998 Công ty C ph n Xây d ng và Thương m i GCT là m t ơn v h ch toán c l p, t ch , trong s n xu t kinh doanh. Ngày u thành l p, Công ty g p khó khăn ch ng ch t, thi u v n, thi u cán b qu n lý. Trư c tình hình ó, Ban lãnh o Công ty ã t ng bư c tháo g khó khăn, luôn hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh ư c giao, t o ư c ni m tin i v i khách hàng v ch t lư ng s n ph m cũng như ti n thi công. c bi t trong nh ng năm g n ây, Công ty ã trúng th u nh ng công trình l n, nh ,tr giá nhi u t ng như: xây d ng ư ng giao thông, c u, nhà văn hoá, b nh vi n, trư ng h c... trong và ngoài thành ph . * V tài chính: - V n pháp nh: 4 t - V n huy ng: 21 t ng - Có tài kho n: 431101000265 t i ngân hàng NN&PTNT CN Nam Hà n i Ngân hàng s n sàng áp ng v n cho Công ty thi công các công trình có d án kh thi. * M t b ng làm vi c và s n xu t: - M t b ng làm vi c:1.838 m2, tr s làm vi c 2 t ng 400 m2 - Nhà xư ng và m t b ng s n xu t: 1.640 m2 * Thi t b máy móc ph c v thi công: Công ty có y thi t b chuyên dùng thi công các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i và các công trình h t ng cơ s .
 13. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 13 * V lao ng: Công ty có i ngũ k sư, k thu t có nhi u kinh nghi m t ch c thi công và l c lư ng công nhân k thu t lành ngh , s n sàng t ch c, ch o thi công các h ng m c công trình trên m i a bàn và áp ng y yêu c u c a khách hàng. T ng s cán b công nhân viên: 480 ngư i Trong ó: - K sư: 32 ngư i - Trung c p: 23 ngư i - Công nhân k thu t: 75 ngư i Công nhân h p ng: 350 ngư i. 1.2. C I M HO T NG S N XU T KINH DOANH C A CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THƯƠNG M I GCT: 1.2.1.Ch c năng, nhi m v : Công ty C ph n Xây d ng và Thương m i GCT là m t doanh nghi p Nhà nư c có tư cách pháp nhân, ngành ngh kinh doanh thu c ngành s n xu t v t ch t quan tr ng mang tính ch t công nghi p nh m t o ra c a c i v t ch t cho n n kinh t qu c dân. Ch c năng c a Công ty là xây d ng các công trình công nghi p và dân d ng cho n n kinh t qu c dân. Nhi m v chính c a Công ty trong th i gian này là nh n th u các công trình xây d ng và t ch c thi công h p lý. Th c hi n thi công công trình ph i theo i u l qu n lý u tư và xây d ng do Nhà nư c ban hành. Th c hi n y nghĩa v v i nhà nư c, phát tri n và m r ng quy mô kinh doanh. ng th i không ng ng m r ng th trư ng trong nư c góp ph n thúc y n n kinh t phát tri n. Bên c nh ó ph i mb o cho t t c cán b công nhân viên trong công ty có vi c làm, thu nh p n nh. Th c hi n t t các m t như văn hoá th thao, không ng ng quan tâm n i s ng c a ngư i lao ng. 1.2.2.Ngành ngh , quy mô kinh doanh, c i m v s n ph m và th trư ng * Ngành ngh s n xu t chính: - Xây d ng công trình công nghi p và dân d ng, kinh doanh phát tri n nhà , xây d ng công trình giao thông, thu l i, xây d ng công trình h t ng ô th nông thôn và trang trí n i th t. - Tư v n xây d ng cơ b n. - Kinh doanh phát tri n nhà . - S n xu t khai thác, kinh doanh v t li u xây d ng, máy móc, thi t b .
 14. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 14 - D ch v v n t i, hàng hoá ư ng b . - i lý phân ph i s n ph m, ký g i hàng hoá. * Quy mô kinh doanh: Công ty thu c h ng doanh nghi p v a và nh * c i m v s n ph m: - S n ph m c a Công ty là nh ng công trình, v t ki n trúc..., có quy mô l n, k t c u ph c t p, mang tính ơn chi c, th i gian s n xu t s n ph m lâu dài. - S n ph m ư c tiêu th theo giá d toán ho c giá tho thu n v i ch u tư t trư c, do ó, tính ch t hàng hoá c a s n ph m th hi n không rõ ràng. - S n ph m xây l p c nh t i nơi s n xu t, còn các i u ki n s n xu t( xe máy thi công, thi t b v t tư, ngư i lao ng...)ph i di chuy n theo a i m t s n ph m. * c i m v th trư ng: Công ty ư c phép ho t ng s n xu t kinh doanh trong ph m vi toàn qu c. 2.1.T CH C B MÁY K TOÁN T I CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THƯƠNG M I GCT Công ty C ph n Xây d ng và Thương m i GCT tr c thu c S xây d ng Hà n i là m t ơn v h ch toán kinh doanh c l p. ư c h ch toán toàn b u ra, u vào, lãi, l như m t ơn v hành chính theo lu t doanh nghi p. B máy k toán c a Công ty ư c t ch c theo hình th c v a t p trung v a phân tán. Phòng k toán th c hi n công tác k toán chung c a Công ty, t i các i xây l p các nhân viên nhân viên kinh t i có nhi m v t p h p chi phí s n xu t tr c ti p phát sinh nhưng không tính giá thành các công trình, h ng m c công trình i mình, cu i m i tháng t p h p t t c các hoá ơn, ch ng t , h p ng lao ng và b ng d toán nh m c lên phòng Tài chính- K toán c a Công ty. K toán Công ty t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành, xác nh k t qu s n xu t kinh doanh, xác nh nghĩa v v i Nhà nư c và báo cáo lên c p trên có liên quan. Gi a Công ty và ơn v tr c thu c h ch toán theo cơ ch khoán g n, các ơn v h ch toán k t qu riêng. Mô hình b máy k toán t i công ty:
 15. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 15 Bi u 2.1: SƠ B MÁY K TOÁN C A CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THƯƠNG M I GCT K toán trư ng K toán t ng h p K toán K toán K toán K toán ti n Kh u hao Nguyên thanh lương TSC v t li u toán Nhân viên kinh tế đội Phòng tài chính k toán c a Công ty có 6 ngư i: - 1 K toán trư ng - 1 K toán t ng h p kiêm k toán kh u hao TSC - 1 K toán ti n lương - 1 K toán nguyên v t li u - 1 K toán thanh toán - 1 Th qu Dư i các i là các nhân viên kinh t Các nhân viên trong phòng k toán ư c phân chia trách nhi m rõ ràng:  K toán trư ng là ngư i ch o, t ch c các ph n hành k toán. Ki m tra giám c toàn b các m t ho t ng kinh t tài chính t i Công ty, tham mưu cho giám c có th ưa ra các quy t nh h p lý.
 16. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 16  K toán t ng h p : T p h p chi phí và tính giá thành s n ph m, t ng h p các báo cáo k toán n p Công ty và các ban ngành liên quan.  K toán kh u hao TSC : - T ch c ghi chép, ph n ánh, t ng h p s li u m t cách chính xác, y , k p th i v s lư ng, hi n tr ng và giá tr tài s n hi n có tình hình tăng gi m và di chuy n tài s nc nh trong n i b Công ty nh m giám sát ch t ch vi c mua s m, u tư, vi c b o qu n và s d ng tài s n c nh t i Công ty - Ph n ánh k p th i giá tr hao mòn tài s n c nh trong quá trình s d ng, tính toán, phân b ho c k t chuy n chính xác s kh u hao vào chi phí s n xu t kinh doanh. - Tham gia ki m kê, ki m tra nh kỳ hay b t thư ngTSC , tham gia ánh giá l i tài s n c nh khi c n thi t, t ch c phân tích tình hình b o qu n và s d ng TSC Công ty  K toán nguyên v t li u: - T ch c ghi chép, ph n ánh k p th i, chính xác s lư ng, ch t lư ng và giá c v t li u tăng gi m, t n kho theo yêu c u qu n lý v t li u. - Ch p hành y ch h ch toán ban u (th t c nh p, xu t) ki m tra ch b o qu n, d tr và s d ng v t li u, phát hi n và ngăn ng a các trư ng h p s d ng lãng phí, hư hao th t thoát v t li u. - Cung c p tài li u cho phân tích kinh t v v t li u.  K toán ti n lương: - T ch c h ch toán ban u: Công tác ghi chép ban u, x lý và ghi s k toán các nghi p v liên quan n ti n lương, BHXH...; t ch c cung c p thông tin, báo cáo và phân tích chi phí ti n lương, BHXH...; trong chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty. - K t h p cùng v i b ph n lao ng ti n lương c a Công ty v n d ng phương th c tr lương h p lý. T ch c tính toán và xác nh ti n lương ph i tr cho công nhân viên, trích BHXH, BHYT, KPC cho t ng i tư ng ch u chi phí úng chính sách, ch v lao ng, ti n lương quy nh.  K toán thanh toán: - Ph n ánh chính xác, y , k p th i s hi n có, tình hình bi n ng và s d ng ti n, ki m tra ch t ch vi c ch p hành ch thu chi và qu n lý ti n, ch thanh toán không dùng ti n. - Theo dõi chi ti t t ng kho n n ph i thu, ph i tr theo t ng i tư ng, thư ng xuyên ki m tra ôn c, thanh toán k p th i các kho n n ph i thu và ph i tr .
 17. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 17 - Phân lo i các kho n n ph i thu, ph i tr theo th i gian thanh toán và theo t ng i tư ng có k ho ch và bi n pháp thanh toán phù h p  Nhân viên kinh t i: t p h p chi phí các i và g i lên phòng k toán các ch ng t và báo cáo liên quan. 2.2.T CH C B S K TOÁN VÀ HÌNH TH C K TOÁN T I CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THƯƠNG M I GCT 2.2.1.T ch c v n d ng h th ng ch ng t k toán: - t o cơ s pháp lý và h ch toán y các nghi p v kinh t phát sinh, Công ty ã s d ng m t h th ng ch ng t tương i hoàn ch nh và phù h p v i c i ms n xu t kinh doanh c a ơn v . - H th ng ch ng t c a Công ty g m 36 ch ng t :V k toán lao ng ti n lương: B ng ch m công, B ng thanh toán ti n lương, phi u ngh hư ng BHXH, B ng thanh toán BHXH, B ng thanh toán ti n thư ng, H p ng lao ng, Biên b n thanh lý h p ng - V k toán nguyên v t li u: Phi u nh p kho, Phi u xu t kho, Biên b n ki m nghi m, th kho... - V k toán ti n t : Phi u thu, Phi u chi, Gi y ngh t m ng, Gi y xin thanh toán, Gi y thanh toán ti n t m ng, B ng ki m kê qu , U nhi m chi, Gi y lĩnh ti n m t. - V k toán TSC : Biên b n giao nh n TSC , Th TSC , Biên b n thanh lý TSC , Biên b n giao nh n TSC s a ch a l n hoàn thành, Biên b n ánh giá l i TSC - V k toán mua hàng, thanh toán có: Hoá ơn bán hàng, Hoá ơn GTGT... 2.2.2.T ch c v n d ng h th ng tài kho n k toán: - Công ty áp d ng các tài kho n mà nhà nư c quy nh theo quy t nh s 1864/1998/Q -BTC ngày 16/12/1998 c a B tài chính. H th ng tài kho n Công ty Xây d ng GCT s d ng: Tài kho n lo i 1: TK 111 (1111), 112 (1121), 121,128,... Tài kho n lo i 2: TK 211, 214, 241. Tài kho n lo i 3: TK 311, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338... Tài kho n lo i 4: TK 411, 412, 421, 441, 451. Tài kho n lo i 5: TK 511, 515. Tài kho n lo i 6: TK 621, 622, 623, 627, 632, 635, 642. Tài kho n lo i 7: TK 711
 18. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 18 Tài kho n lo i 8: TK 811 Tài kho n lo i 9: TK 911 Tài kho n lo i 0: TK 009 Các kho n trích KPC , BHXH, BHYT tính theo ti n lương ph i tr công nhân tr c ti p s n xu t và ti n ăn ca c a công nhân không h ch toán vào TK 622 mà ph n ánh vào TK 627. Công nhân lao ng thuê ngoài không trích KPC , BHXH, BHYT. 2.2.3. T ch c v n d ng h th ng s sách k toán: Công ty C ph n Xây d ng và Thương m i GCT ã m s , ghi chép , qu n lý, b o qu n và lưu tr s k toán theo úng các quy nh c a ch s k toán. Các i xây d ng cũng m y các s k toán và tuân theo các quy nh v s k toán. S k toán áp d ng Công ty là hình th c Nh t ký chung. Các lo i s sách k toán bao g m các s t ng h p và s chi ti t, c th như sau: S k toán t ng h p : - S Nh t ký chung - S Cái - S Nh t ký thu ti n - S Nh t ký chi ti n - S Nh t ký mua hàng - S Nh t ký bán hàng S k toán chi ti t: - S tài s n c nh - S chi ti t v t li u - Th kho - Th TSC - S chi phí s n xu t, kinh doanh - Th tính giá thành s n ph m d ch v - B ng phân b nguyên li u, v t li u, công c , d ng c - B ng phân b ti n lương và BHXH - S chi ti t thanh toán... Bi u 2.2: TRÌNH T GHI S K TOÁN THEO HÌNH TH C NH T KÝ CHUNG
 19. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 19 Ch ng t g c S nh t ký S nh t ký S , th k toán c bi t chung chi ti t B ng t ng h p S cái chi ti t B ng cân i s phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng, ho c nh kỳ Quan h i chi u 2.2.4. V n d ng ch b o c o k to n t i Công ty hi n nay Công ty s d ng h th ng báo cáo tài chính theo úng Quy t nh s 1141TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 và thông tư 89/2003/TT- BTC ngày 09/10/2003 v vi c hư ng d n k toán th c hi n b n chu n m c ban hành theo Quy t nh 149/2003/BTC ngày 31/12/2003 c a B trư ng B Tài chính: H th ng báo cáo tài chính g m có :  B ng cân i k toán  Báo cáo k t qu kinh doanh  Thuy t minh báo cáo tài chính  Báo cáo lưu chuy n ti n t
 20. Báo cáo thưc t p tôt nghi p 20 Ngoài ra còn có nh ng báo cáo khác như báo cáo thu (t khai thu giá tr gia tăng, t khai thu thu nh p Công ty, t nh h nh th c hi n nghĩa v i v i ngõn s ch nhà nư c...), B ng t ng h p v t tư t n nh p - xu t - t n, B ng cân i s phát sinh, B ng cân i tài kho n... B o c o tài ch nh g i cho c c cơ quan cú th m quy n bao g m: - Cơ quan ăng ký kinh doanh. - Cơ quan Th ng k - Cơ quan Thu Ngoài c c b o c o tài ch nh ra, cu i m i th ng Công ty cũn ph i l p các b o c o qu n tr . B o c o qu n tr ư c l p và g i cho Gi m c. Hàng th ng, k to n l p b o c o thu, b o c o chi trong th ng m t c ch chi ti t c c kho n thu, chi hàng ngày. Th ng qua b o c o thu, b o c o chi, k to n t ng h p s l p b o c o phõn t ch c c kho n thu, chi. 2.2.5. c i m t ch c s n xu t - kinh doanh, c i m quy trình công ngh s n xu t s n ph m c a công ty c ph n Xây d ng thương m i GCT Cùng v i s phát tri n c a n n s n xu t xã h i và s ti n b nhanh chóng c a khoa h c k thu t trong n n kinh t qu c dân, Công ty ã không ng ng i m i, hi n i hoá, góp ph n quan tr ng vào vi c nâng cao nâng su t lao ng và ch t lư ng s n ph m. Th i gian s n xu t s n ph m lâu dài, v n u tư l n, nhân công thi công công công trình ch y u là lao ng ph thông và công nhân k thu t. Quá trình s n xu t thư ng phân tán theo các công trình, ít t p trung t i tr s công ty. Các ơn v s n xu t chính trong công ty là các i xây d ng 601, 602...và các i u có mô hình t ch c s n xu t như sau: - i trư ng các i xây d ng có trách nhi m t ch c thi công các công trình, phân công công vi c cho nhân viên c a mình, ch u trách nhi m trư c giám c Công ty, th c hi n các i u kho n h p ng ã ký - Nhân viên k thu t: là các k sư có trình , thi t k các công trình, ki m tra, giám sát v k thu t thi công, m b o an toàn và úng ti n thi công. - Nhân viên kinh t i: theo dõi các kho n chi phí phát sinh t i các i và t p h p các ch ng t liên quan t i quá trình s n xu t kinh doanh c a i g i lên phòng k toán c a Công ty và tính giá thành c a các công trình mà i ã th c hi n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản