intTypePromotion=1

LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền-Hải Phòng

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
50
lượt xem
20
download

LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền-Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy ngô quyền-hải phòng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền-Hải Phòng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………. LUẬN VĂN Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền-Hải Phòng
 2. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch më cöa thu hót kªu gäi ®Çu t- vµo ViÖt Nam cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, ®Æc biÖt khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña tæ chøc Th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), xu h-íng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam mét th¸ch thøc kh¸ lín vÒ viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp m×nh trªn th-¬ng tr-êng. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nhanh chãng ®æi míi, trong ®ã ®æi míi vÒ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý nguån lùc con ng-êi, qu¶n lý nguån lùc tµi chÝnh còng nh- ®æi míi vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ph-¬ng ph¸p n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n lý cã ®em l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng néi t¹i cña mçi doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr-êng t¹i mçi thêi ®iÓm. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn n¾m v÷ng ®-îc nh÷ng nh©n tè ®ã, møc ®é t¸c ®éng cña tõng nh©n tè ®Ó ®-a ra ®-îc ®-êng lèi, kÕ ho¹ch kinh doanh vµ h-íng ph¸t triÓn cho m×nh. Qua ®ît thùc tËp ®-îc t×m hiÓu mét sè c«ng viÖc trong C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng nh- : KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, phô tr¸ch theo dâi tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ nh©n viªn phßng kinh doanh ®· gióp em hiÓu phÇn nµo vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i C«ng ty, em ®· hiÓu thªm ®-îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tiÔn vµ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l-¬ng, c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t-, t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm..... Qua ®ã em cã thÓ cñng cè vµ bæ sung thªm phÇn kiÕn thøc, xem xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ra sao ®Ó cã c¸i nh×n s©u s¾c h¬n, toµn diÖn h¬n vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc t¹i nhµ tr-êng vµ viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã nh- thÕ nµo vµo thùc tÕ. §ång thêi rót ra ®-îc nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu lµm c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch phï hîp víi thùc tÕ hiÖn cã, ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn, gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, gióp n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 3. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh thùc tÕ vµ nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh t¹i C«ng ty nªn em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng”. Bµi kho¸ luËn ®-îc tr×nh bµy lµm 3 phÇn, cô thÓ : PhÇn 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ tµi chÝnh vµ ph©n tÝch tµi chÝnh Doanh nghiÖp PhÇn 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng PhÇn 3 : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng Bµi kho¸ luËn nµy cña em ®-îc hoµn thµnh lµ nhê sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña Ban l·nh ®¹o còng nh- c¸c c«, chó, anh, chÞ trong C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Lª §×nh M¹nh, gi¶ng viªn khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Tr-êng §¹i häc D©n lËp H¶i Phßng vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc còng nh- nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó em cã thÓ ®-a ra ®-îc mét sè ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tuy nhiªn do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ gãp ý cña c¸c b¹n ®Ó bµi b¸o c¸o cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! H¶i Phßng, ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009 Sinh viªn §inh Hång H¹nh 2 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 4. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. phÇn 1 C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh Doanh nghiÖp 1.1. Tæng quan vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp  Kh¸i niÖm tµi chÝnh : - Tµi chÝnh : lµ ph-¬ng thøc vËn ®éng ®éc lËp t-¬ng ®èi cña tiÒn tÖ víi 3 chøc n¨ng lµ ph-¬ng tiÖn thanh to¸n, ph-¬ng tiÖn dù tr÷ vµ ph-¬ng tiÖn ®o l-êng gi¸ trÞ, cã ®Æc tr-ng riªng trong lÜnh vùc ph©n phèi lµ t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ kh¸c nhau cho c¸c môc ®Ých tÝch luü vµ tiªu dïng kh¸c nhau. - Tµi chÝnh lµ tæng thÓ (hÖ thèng) nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c thùc thÓ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh. (lý thuyÕt TC -TT, NguyÔn Ngäc Hïng, 1998). Tõ hai quan ®iÓm trªn cã thÓ rót ra kh¸i niÖm tµi chÝnh doanh nghiÖp : Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m gãp phÇn ®¹t tíi c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp ®-îc hiÓu lµ nh÷ng quan hÖ gi¸ trÞ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. Nh÷ng quan hÖ ®ã tuy chøa ®ùng nh÷ng néi dung kinh tÕ kh¸c nhau song chóng cã nh÷ng ®Æc tr-ng gièng nhau nªn cã thÓ chia thµnh 4 nhãm quan hÖ kinh tÕ trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp : + Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp vµ Nhµ n-íc : §©y lµ mèi quan hÖ ph¸t sinh khi Nhµ n-íc cÊp vèn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh víi Nhµ n-íc nh- nép c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ,....vµo Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 3 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 5. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. + Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh : Quan hÖ nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc doanh nghiÖp t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî nh- : vay ng¾n h¹n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n, cã thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn dµi h¹n. Ng-îc l¹i, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l·i vay vµ vèn vay, tr¶ l·i cæ phÇn cho c¸c nhµ tµi trî. Doanh nghiÖp còng cã thÓ göi tiÒn vµo ng©n hµng, ®Çu t- chøng kho¸n b»ng sè tiÒn t¹m thêi ch-a sö dông. + Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c thÞ tr-êng kh¸c nh-: thÞ tr-êng hµng ho¸, dÞch vô, thÞ tr-êng søc lao ®éng. §©y lµ thÞ tr-êng mµ t¹i ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, t×m kiÕm lao ®éng,....th«ng qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô cÇn thiÕt cung øng, ho¹ch ®Þnh ng©n s¸ch ®Çu t-, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiÕp thÞ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng. + Quan hÖ trong néi bé doanh nghiÖp : §©y lµ quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt - kinh doanh, gi÷a cæ ®«ng vµ ng-êi qu¶n lý, gi÷a cæ ®«ng vµ chñ nî, gi÷a quyÒn sö dông vèn vµ quyÒn së h÷u vèn. C¸c mèi quan hÖ nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua hµng lo¹t chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp nh-: chÝnh s¸ch cæ tøc (ph©n phèi thu nhËp), chÝnh s¸ch ®Çu t-, chÝnh s¸ch vÒ c¬ cÊu vèn, chi phÝ,..... Tµi chÝnh doanh nghiÖp xÐt vÒ b¶n chÊt lµ c¸c mèi quan hÖ ph©n phèi d-íi h×nh thøc gi¸ trÞ g¾n liÒn víi viÖc t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt vÒ h×nh thøc, tµi chÝnh doanh nghÞªp ph¸n ¸nh sù vËn ®éng vµ chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi ®Ó t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp. C¸c mèi quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc ph©n phèi ®Ó t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp hîp thµnh c¸c quan hÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. V× vËy ho¹t ®éng g¾n liÒn víi viÖc ph©n phèi ®Ó t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ thuéc ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1.1.2. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.1.2.1. Kh¸i niÖm Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp Qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ viÖc lùa chän vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ho¹t ®éng cña 4 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 6. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. doanh nghiÖp, ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn kh«ng ngõng lµm t¨ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. 1.1.2.2. Vai trß cña Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Huy ®éng vµ ®¶m b¶o kÞp thêi vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp - Tæ chøc vµ sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. - Gi¸m s¸t, kiÓm tra th-êng xuyªn, chÆt chÏ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.2.3. Néi dung cña Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Tham gia ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t- vµ kÕ ho¹ch kinh doanh - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó cung øng cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp - Tæ chøc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn hiÖn cã; qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n thu, chi ; ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp - Thùc hiÖn viÖc ph©n phèi lîi nhuËn, trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp - §¶m b¶o kiÓm tra, kiÓm so¸t th-êng xuyªn ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn viÖc dù b¸o vµ kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.1. Kh¸i niÖm ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cã néi dung gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn qua h×nh thøc tiÒn tÖ. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ sö dông mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm, ph-¬ng ph¸p vµ c¸c c«ng cô cho phÐp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp, 5 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 7. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. ®¸nh gi¸ rñi ro, møc ®é vµ chÊt l-îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. 1.2.2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp Ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý b¾t ®Çu chó ý tõ cuèi thÓ kû XIX. Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, ph©n tÝch tµi chÝnh thùc sù ®-îc ph¸t triÓn vµ ®-îc chó träng h¬n bao giê hÕt bëi nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ ngµy cµng t¨ng, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña hÖ thèng tµi chÝnh, sù ph¸t triÓn cña c¸c tËp ®oµn kinh doanh vµ kh¶ n¨ng sö dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin. Nghiªn cøu ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét kh©u rÊt quan träng trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay. Thùc chÊt ph©n tÝch tµi chÝnh th-êng th«ng qua hÖ thèng c¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch nh»m ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®· x©y dùng. Trªn c¬ së th«ng tin thu ®-îc tõ viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¨n cø ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong t-¬ng lai cho c¸c ®èi t-îng nh- chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ n-íc, c¸n bé c«ng nh©n viªn,.... - §èi víi nhµ qu¶n trÞ: Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña Doanh nghiÖp. §ã lµ c¬ së ®Ó ®Þnh h-íng c¸c QuyÕt ®Þnh cña Ban Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc tµi chÝnh, dù b¸o tµi chÝnh: kÕ ho¹ch ®Çu t-, ng©n quü vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. - §èi víi c¸c nhµ ®Çu t-: Nhµ ®Çu t- cÇn biÕt t×nh h×nh thu nhËp cña chñ së h÷u - lîi tøc cæ phÇn vµ gi¸ trÞ t¨ng thÕm cña vèn ®Çu t-. Hä quan t©m tíi ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó nhËn biÕt kh¶ n¨ng sinh l·i cña Doanh nghiÖp. §ã lµ mét trong nh÷ng c¨n cø gióp hä ra quyÕt ®Þnh bá vèn vµo Doanh nghiÖp hay kh«ng? - §èi víi ng-êi cho vay: Ng-êi cho vay ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó nhËn biÕt kh¶ n¨ng vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng, xem xÐt lµ Doanh nghiÖp thùc sù cã nhu cÇu vay hay kh«ng? Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña Doanh nghiÖp nh- thÕ nµo? 6 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 8. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Ngoµi ra, ph©n tÝch tµi chÝnh còng cÇn thiÕt ®èi víi ng-êi h-ëng l-¬ng trong doanh nghiÖp, ®èi víi c¸n bé thuÕ, thanh tra, c¶nh s¸t kinh tÕ, luËt s-,.... 1.2.3. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¸ch thøc, kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ë qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n tµi chÝnh trong t-¬ng lai. Tõ ®ã gióp c¸c ®èi t-îng ®-a ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ phï hîp víi môc tiªu mong muèn cña tõng ®èi t-îng. §Ó ®¸p øng môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p, th«ng th-êng ng-êi ta hay sö dông hai ph-¬ng ph¸p sau: 1.2.3.1. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®©y lµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ®-îc sö dông réng r·i phæ biÕn trong ph©n tÝch kinh tÕ nãi chung vµ ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ xu h-íng biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch.  Tiªu chuÈn ®Ó so s¸nh : Tuú thuéc vµo môc ®Ých cña ph©n tÝch mµ lùa chän gèc so s¸nh cho thÝch hîp. Khi tiÕn hµnh so s¸nh cÇn cã Ýt nhÊt 2 ®¹i l-îng hoÆc chØ tiªu ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¶m b¶o tÝnh chÊt so s¸nh ®-îc.  §iÒu kiÖn so s¸nh : - So s¸nh theo thêi gian ®ã lµ sù thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ, thèng nhÊt vÒ ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n, thèng nhÊt vÒ thêi gian vµ ®¬n vÞ ®o l-êng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. - So s¸nh theo kh«ng gian tøc lµ so s¸nh gi÷a c¸c sè liÖu trong ngµnh nhÊt ®Þnh, c¸c chØ tiªu cÇn ph¶i ®-îc quy ®æi vÒ cïng quy m« vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh t-¬ng tù nhau.  Kü thuËt so s¸nh : - So s¸nh sè tuyÖt ®èi: lµ kÕt qu¶ cña phÐp trõ gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch víi kú gèc cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. KÕt qu¶ so s¸nh ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vÒ quy m« hoÆc khèi l-îng cña chØ tiªu ph©n tÝch. 7 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 9. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. - So s¸nh sè t-¬ng ®èi: lµ kÕt qu¶ cña phÐp chia gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ . KÕt qu¶ so s¸nh ph¶n ¸nh kÕt cÊu, mèi quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é phæ biÕn cña chØ tiªu nghiªn cøu. - So s¸nh sè b×nh qu©n: biÓu hiÖn tÝnh chÊt ®Æc tr-ng chung vÒ mÆt sè l-îng, nh»m ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm chung cña mét ®¬n vÞ, mét bé phËn hay mét tæng thÓ chung cã cïng mét tÝnh chÊt. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch theo kü thuËt cña ph-¬ng ph¸p so s¸nh cã thÓ thùc hiÖn theo 2 h×nh thøc chÝnh sau: - So s¸nh theo chiÒu däc lµ qu¸ tr×nh so s¸nh nh»m x¸c ®Þnh tû lÖ quan hÖ t-¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu tõng kú cña b¸o c¸o tµi chÝnh. - So s¸nh theo chiÒu ngang lµ qu¸ tr×nh so s¸nh nh»m x¸c ®Þnh tû lÖ vµ chiÒu h-íng biÕn ®éng gi÷a c¸c kú trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. Tuy nhiªn ph©n tÝch theo chiÒu ngang cÇn chó ý trong ®iÒu kiÖn x¶y ra l¹m ph¸t, kÕt qu¶ tÝnh ®-îc chØ cã ý nghÜa khi chóng ta lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña sù biÕn ®éng vÒ gi¸. 1.2.3.2. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ Ph-¬ng ph¸p nµy dùa trªn ý nghÜa chuÈn mùc c¸c tû lÖ vµ ®¹i c-¬ng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ tµi chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c ng-ìng, c¸c ®Þnh møc ®Ó tõ ®ã nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi c¸c tû lÖ tham chiÕu. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, c¸c tû lÖ tµi chÝnh ®-îc ph©n thµnh c¸c nhãm chØ tiªu ®Æc tr-ng ph¶n ¸nh nh÷ng néi dung c¬ b¶n theo môc tiªu ph©n tÝch cña doanh nghiÖp. Nh-ng nh×n chung cã bèn nhãm chØ tiªu c¬ b¶n sau: + Nhãm chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n, + Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ®Çu t-, + Nhãm chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng, + Nhãm chØ tiªu sinh lêi. 8 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 10. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. 1.2.4. Nguån tµi liÖu sö dông trong ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp Trong ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, nhµ ph©n tÝch cÇn thu thËp vµ sö dông rÊt nhiÒu nguån th«ng tin tõ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch c¬ b¶n t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông th«ng tin kÕ to¸n trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh-: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh cã hai lo¹i lµ b¸o c¸o b¾t buéc vµ b¸o c¸o kh«ng b¾t buéc. B¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc lµ nh÷ng b¸o c¸o mµ mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp, göi ®i theo quy ®Þnh, kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u, quy m«. B¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc gåm cã: o MÉu sè B01_DN : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n o MÉu sè B02_DN : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh o MÉu sè B09_DN : B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng b¾t buéc lµ b¸o c¸o kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lËp mµ c¸c doanh nghiÖp tuú vµo ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh cã thÓ lËp hoÆc kh«ng lËp nh-: B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu sè B03_DN). 1.3. Néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 1.3.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp 1.3.1.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu sè B01_DN) : lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo hai c¸ch ®¸nh gi¸ lµ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ theo nguyªn t¾c c©n ®èi lµ tæng tµi s¶n b»ng tæng nguån vèn. 9 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 11. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Th«ng qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn, t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn … vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc chia lµm 2 phÇn : phÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn theo mÉu ®Çy ®ñ hoÆc rót gän.  PhÇn tµi s¶n : Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghÞªp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. PhÇn tµi s¶n ®-îc ph©n chia thµnh: - Tµi s¶n ng¾n h¹n: ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ thuÇn cña tÊt c¶ c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n hiÖn cã cña doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng tµi s¶n cã thêi gian lu©n chuyÓn ng¾n, th-êng lµ mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh. - Tµi s¶n dµi h¹n: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thuÇn cña toµn bé tµi s¶n cã thêi gian thu håi trªn 1 n¨m hay mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu ë phÇn Tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt cÊu c¸c lo¹i tµi s¶n d-íi h×nh th¸i vËt chÊt. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý, sè liÖu cña c¸c chØ tiªu ë phÇn Tµi s¶n thÓ hiÖn toµn bé sè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn sö dông cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o.  PhÇn nguån vèn : Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu trong phÇn nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ang qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 10 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 12. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Nguån vèn ®-îc ph©n chia thµnh : Nî ph¶i tr¶: ph¶n ¸nh toµn bé sè nî ph¶i tr¶ t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî (Ng©n s¸ch, ng©n hµng, ng-êi mua...) vÒ c¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ hay c¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp chiÕm dông kh¸c. Vèn chñ së h÷u: lµ sè vèn cña c¸c chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t- gãp vèn ban ®Çu vµ bæ sung thªm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Sè vèn chñ së h÷u doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n, v× vËy vèn chñ së h÷u kh«ng ph¶i lµ mét kho¶n nî. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ : Sè liÖu phÇn Nguån vèn thÓ hiÖn quy m«, kÕt cÊu c¸c nguån vèn ®· ®-îc doanh nghiÖp ®Çu t- vµ huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý: Sè liÖu cña c¸c chØ tiªu phÇn Nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp vÒ sè tµi s¶n ®ang qu¶n lý, sö dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng cÊp vèn cho doanh nghiÖp (Nhµ n-íc, c¸c tæ chøc tÝn dông...v.v..) C¨n cø vµo B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ViÖc ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú kinh doanh nªn khÝ tiÕn hµnh cÇn ®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: o Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn trong doanh nghiÖp, xem xÐt viÖc bè trÝ tµi s¶n vµ nguån vèn trong kú kinh doanh xem ®· phï hîp ch-a; o Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña tµi s¶n vµ nguån vèn gi÷a sè liÖu ®Çu kú vµ sè liÖu cuèi kú. 11 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 13. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. B¶ng 1.1: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n : Cuèi n¨m so Theo quy m« víi ®Çu n¨m chung §Çu Cuèi ChØ tiªu §Çu n¨m n¨m Cuèi Sè tiÒn % n¨m n¨m (%) (%) A - Tµi s¶n ng¾n h¹n I. TiÒn II. §Çu t- tµi chÝnh NH III. Kho¶n ph¶i thu IV. Hµng tån kho V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B - Tµi s¶n dµi h¹n I. TSC§ II. §Çu t- tµi chÝnh DH III. Chi phÝ XDCBDD IV. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tæng tµi s¶n §èi víi tµi s¶n cña doanh nghiÖp cÇn xem xÐt tû träng cña tõng lo¹i tµi s¶n chiÕm trong tæng sè tµi s¶n lµ bao nhiªu ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh xu h-íng biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ®ã qua c¸c n¨m. NÕu tµi s¶n ng¾n h¹n cña C«ng ty chiÕm tû träng thÊp h¬n so víi tµi s¶n dµi h¹n th× chøng tá doanh nghiÖp ®· ®Çu t- nhiÒu h¬n vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Ng-îc l¹i nÕu tµi s¶n ng¾n h¹n chiÕm tû träng cao h¬n so víi tµi s¶n dµi h¹n th× ta cÇn ph©n tÝch sù ¶nh h-ëng cña tõng lo¹i tµi s¶n ng¾n h¹n ®èi víi tæng tµi s¶n ng¾n h¹n còng nh- tæng tµi s¶n doanh nghiÖp hiÖn cã. 12 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 14. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. B¶ng 1.2: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn Cuèi n¨m so víi Theo quy m« chung ®Çu n¨m §Çu Cuèi ChØ tiªu n¨m n¨m §Çu n¨m Cuèi n¨m Sè tiÒn % (%) (%) A - Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n II. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c B - Nguån vèn chñ së h÷u I- Vèn chñ së h÷u II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c Tæng nguån vèn §èi víi nguån h×nh thµnh tµi s¶n, cÇn xem xÐt tû träng tõng lo¹i nguån vèn chiÕm trong tæng sè nguån vèn còng nh- xu h-íng biÕn ®éng cña chóng. NÕu nguån vèn chñ sá h÷u chiÕm tû träng cao trong tæng sè nguån vèn th× doanh nghiÖp ®ñ kh¶ n¨ng tù ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh vµ møc ®é ®éc lËp cña doanh nghiÖp ®èi víi chñ nî lµ cao. Ng-îc l¹i nÕu c«ng nî ph¶i tr¶ chiÕm chñ yÕu trong tæng sè nguån vèn thi kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ thÊp. 1.3.1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (MÉu sè B02 - DN): lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh 13 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 15. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. còng nh- t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ n-íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ,... trong kú. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh nh»m môc tiªu ph¶n ¸nh tãm l-îc c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cho mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cßn kÕt hîp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp víi ng©n s¸ch nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm c¸c kho¶n môc chñ yÕu sau ®©y: 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Chi phÝ tµi chÝnh 8. Chi phÝ b¸n hµng 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 11. Thu nhËp kh¸c 12. Chi phÝ kh¸c 13. Lîi nhuËn kh¸c 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr-íc thuÕ 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*) 14 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 16. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng.  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¶ng B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh qua B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ th«ng qua viÖc ph©n tÝch 2 néi dung c¬ b¶n sau:  Ph©n tÝch c¸c lo¹i ho¹t ®éng cña C«ng ty : Lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty cÇn ®-îc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t gi÷a doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng. Tõ ®ã cã nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh doanh thu cña tõng lo¹i ho¹t ®éng t-¬ng øng víi chi phÝ bá ra nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. B¶ng 1.3: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ kÕt cÊu chi phÝ, doanh thu vµ lîi nhuËn Thu nhËp Chi phÝ Lîi nhuËn ChØ tiªu Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh C¸c ho¹t ®éng kh¸c Tæng sè  Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng do chøc n¨ng kinh doanh ®em l¹i trong tõng thêi kú h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ c¸c mÆt, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Õn kÕt qu¶ chung cña doanh nghiÖp. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c lµ sè liÖu quan träng ®Ó tÝnh vµ kiÓm tra sè thuÕ ph¶i nép, doanh thu, lîi nhuËn vµ chÊt l-îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 15 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 17. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. B¶ng 1.4: B¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Cuèi n¨m so víi Theo quy m« chung ®Çu n¨m §Çu Cuèi ChØ tiªu Cuèi n¨m n¨m §Çu n¨m Sè tiÒn % n¨m (%) (%) Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Doanh thu tµi chÝnh Chi phÝ tµi chÝnh Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn thuÇn Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhuËn kh¸c Tæng LN tr-íc thuÕ ThuÕ TNDN Lîi nhuËn sau thuÕ 1.3.2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr-ng cña C«ng ty §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh cßn sö dông c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr-ng ®Ó gi¶i thÝch thªm vÒ c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh. Do ®ã c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®-îc coi lµ biÓu hiÖn ®Æc tr-ng nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc coi lµ lµnh m¹nh, tr-íc hÕt p¶h ®-îc thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng chi tr¶. V× vËy chóng ta xem xÐt, ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n. 16 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 18. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. 1.3.2.1. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n §©y lµ nhãm chØ tiªu rÊt ®-îc nhiÒu ng-êi quan t©m nh- c¸c nhµ ®Çu t-, ng-êi cho vay, nhµ cung cÊp,.... Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n cña doanh nghiÖp lµ xem xÐt t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n gióp c¸c nhµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®-îc chÊt l-îng ho¹t ®éng tµi chÝnh còng nh- viÖc chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t (H1) : HÖ sè nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn ®ang qu¸n lý sö dông víi tæng sè nî ph¶i tr¶.Nã cho biÕt cø trong mét ®ång nî ph¶i tr¶ cã bao nhiªu ®ång tµi s¶n ®¶m b¶o. HÖ sè thanh to¸n tæng Tæng tµi s¶n = qu¸t (H1) Tæng nî ph¶i tr¶ NÕu H1 > 1: Chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp lµ tèt, song nÕu H1 > 1 qu¸ nhiÒu th× còng kh«ng tèt v× ®iÒu ®ã chøng tá doanh nghiÖp ch-a tËn dông ®-îc c¬ héi chiÕm dông vèn. NÕu H1 < 1 vµ tiÕn dÇn ®Õn 0 b¸o hiÖu sù ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp, vèn chö së h÷u cña doanh nghiÖp gi¶m vµ mÊt dÇn, tæng tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp kh«ng ®ñ tr¶ sè nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh (H2) : HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a tµi s¶n ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o cña TSL§ víi nî ng¾n h¹n. Nî ng¾n h¹n lµ c¸c kho¶n nî ph¶i thanh to¸n trong kú, do ®ã doanh nghÞªp ph¶i dïng tµi s¶n thùc cã cña m×nh ®Ó thanh to¸n b»ng c¸ch chuyÓn ®æi mét bé phËn tµi s¶n thµnh tiÒn. Do ®ã hÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®-îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh Tæng tµi s¶n ng¾n h¹n = (H2) Tæng nî ng¾n h¹n H2 = 2 lµ hîp lý nhÊt v× nh- thÕ doanh nghiÖp sÏ duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n ®ång thêi duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng kinh doanh. 17 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 19. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. NÕu H2 >2 : ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña doanh nghiÖp d- thõa. NÕu H2 > 2 qu¸ nhiÒu th× chøng tá vèn l-u ®éng cña doanh nghÞªp ®· bÞ ø ®äng, trong khi ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh ch-a tèt. NÕu H2 < 2: Cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña doanh nghiÖp ch-a cao. NÕu H2 < 2 qu¸ nhiÒu th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ thanh to¸n ®-îc hÕt c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶, ®ång thêi uy tÝn ®èi víi c¸c chñ nî sÏ gi¶m, tµi s¶n ®Ó dù tr÷ kinh doanh kh«ng ®ñ. Nh- vËy hÖ sè nµy duy tr× ë møc cao hay thÊp lµ phô thuéc vµo lÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp vµ kú h¹n thanh to¸n cña c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong kú.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (H3) : ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh n¨ng lùc thanh to¸n cña doanh nghiÖp mµ kh«ng dùa vµo viÖc bu«n b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t- cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n NH - Hµng tån kho HÖ sè thanh to¸n nhanh (H3) = Tæng nî ng¾n h¹n H3 = 1 ®-îc coi lµ hîp lý nhÊt v× nh- vËy doanh nghiÖp võa duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh võa kh«ng bÞ mÊt c¬ héi do kh¶ n¨ng thanh to¸n nî mang l¹i. H3 < 1: Cho thÊy doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n nî. H3 > 1: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n nî kh«ng tèt v× tiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn bÞ ø ®äng, vßng quay vèn chËm lµm g¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tuy nhiªn, còng nh- hÖ sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n, ®é lín cña hÖ sè nµy còng phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp vµ chu kú thanh to¸n cña c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong kú.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n (H4) : Nî dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî cã thêi gian ®¸o h¹n trªn 1 n¨m, doanh nghiÖp ®i vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t- vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Nguån ®Ó tr¶ nî dµi h¹n chÝnh lµ tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ vèn 18 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng
 20. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. vay ch-a ®-îc thu håi. V× vËy, ng-êi ta th-êng so s¸nh gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh tõ vèn vay víi sè d- dµi h¹n ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®-îc h×nh thµnh tõ HÖ sè thanh to¸n nî dµi h¹n = nguån vèn vay hoÆc nî dµi h¹n (H4) Tæng nî dµi h¹n HÖ sè H4 > 1 hoÆc = 1 ®-îc coi lµ tèt v× khi ®ã c¸c kho¶n nî dµi h¹n cña doanh nghiÖp lu«n ®-îc ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n cè ®Þnh. NÕu H4 < 1: ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng kh«ng tèt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n cña doanh nghiÖp.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay (H5) : L·i vay ph¶i tr¶ lµ kho¶n chi phÝ cè ®Þnh, nguån ®Ó chi tr¶ l·i vay chÝnh lµ lîi nhuËn gép sau khi ®· trõ ®i chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh. So s¸nh gi÷a nguån ®Ó tr¶ l·i vay víi l·i vay ph¶i tr¶ sÏ cho chóng ta biÕt doanh nghiÖp ®· s½n sµng tr¶ l·i vay tíi møc ®é nµo. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ l·i vay HÖ sè thanh to¸n l·i vay (H5) = L·i vay ph¶i tr¶ HÖ sè nµy ®o l-êng møc ®é lîi nhuËn cã ®-îc do sö dông vèn ®Ó ®¶m b¶o chi tr¶ l·i vay cho chñ nî hay hÖ sè nµy cho biÕt ®-îc sè vèn ®i vay ®· ®-îc sö dông tèt ®Õn møc ®é nµo vµ ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn lµ bao nhiªu, cã ®ñ bï ®¾p cho l·i vay ph¶i tr¶ hay kh«ng? Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt th-êng cã tû sè nµy tõ 8 trë lªn. 1.3.2.2. Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu nguån vèn vµ c¬ cÊu tµi s¶n C¸c doanh nghiÖp lu«n thay ®æi tû träng c¸c lo¹i vèn theo xu h-íng hîp lý (kÕt cÊu tèi -u). Nh-ng kÕt cÊu nµy lu«n bÞ ph¸ vì do t×nh h×nh ®Çu t-. V× vËy nghiªn cøu c¬ cÊu nguån vèn, c¬ cÊu tµi s¶n, tû suÊt tù tµi trî sÏ cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. 19 Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản