intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
25
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ nhằm hệ thống hóa lý luận và thực tiễn liên quan đến mức độ hài lòng đối với công việc của người lao động trong tổ chức, doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và đưa ra đề xuất giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn Thạc sĩ "Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐINH THỊ HỒNG VÂN<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ<br /> NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> NG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. PHAN KHOA CƯƠNG<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> MỤC LỤC................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH......................................................... vi<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2<br /> PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...........................................6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA<br /> NGƯỜI LAO ĐỘNG ................................................................................................6<br /> 1.1. Tổng quan lý luận về sự hài lòng công việc của người lao động.........................6<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm về sự hài lòng công việc của người lao động......................6<br /> 1.1.2 Tác động của sự hài lòng trong công việc đến kết quả làm việc của nhân<br /> <br /> IH<br /> <br /> viên..............................................................................................................................7<br /> 1.1.3. Một số lý thuyết nghiên cứu về sự hài lòng, thỏa mãn .....................................7<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> 1.1.4. Một số nghiên cứu về thang đo nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng công việc của<br /> người lao động...........................................................................................................13<br /> 1.1.5 Một số kết quả nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng trong công việc............15<br /> <br /> NG<br /> <br /> 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động và<br /> mô hình nghiên cứu đề xuất ......................................................................................16<br /> CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> ...................................................................................................................................22<br /> 2.1 Sơ lược về kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................22<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành...........................................................................................22<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ................................................................22<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy KBNN Thừa Thiên Huế............................................23<br /> <br /> i<br /> <br /> 2.2. Tình hình nguồn nhân lực tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế .............30<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> 2.2.1. Thống kê cán bộ công chức của đơn vị...........................................................31<br /> 2.2.2 Thống kê tình hình đào tạo cán bộ tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế .....35<br /> 2.2.3 Thống kê tình hình bố trí, luân chuyển cán bộ tại đơn vị ................................36<br /> 2.2.4 Thống kê tình hình xếp loại cán bộ công nhân viên tại đơn vị ........................37<br /> 2.2.5 Thống kê tình hình phúc lợi tại đơn vị.............................................................37<br /> 2.2 Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại kho bạc nhà<br /> nước tỉnh Thừa Thiên Huế ........................................................................................38<br /> 2.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát ....................................................................................38<br /> 2.2.2 Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại kho bạc nhà<br /> nước tỉnh Thừa Thiên Huế ........................................................................................41<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC<br /> CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ ...............................................................................................76<br /> 3.1 Chủ trương, định hướng của Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế về công<br /> <br /> IH<br /> <br /> tác quản lý nội bộ ......................................................................................................76<br /> 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng công việc của cán bộ công nhân viên tại<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế....................................................................77<br /> 3.2.1 Giải pháp chung ...............................................................................................77<br /> 3.2.2 Giải pháp cụ thể ...............................................................................................78<br /> <br /> NG<br /> <br /> PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................84<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................84<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................85<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> PHỤ LỤC .................................................................................................................87<br /> <br /> ii<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> <br /> Bảng 1.1:<br /> <br /> Đặc điểm nhân tố động viên và nhân tố duy trì ..................................12<br /> <br /> Bảng 2.1.<br /> <br /> Tình hình cán bộ công chức phân theo đơn vị trực thuộc...................31<br /> <br /> Bảng 2.2.<br /> <br /> Cơ cấu cán bộ công chức phân theo cấp bậc.......................................32<br /> <br /> Bảng 2.3.<br /> <br /> Số lượng cán bộ công chức phân theo các nhóm tuổi.........................32<br /> <br /> Bảng 2.4.<br /> <br /> Trình độ học vấn của cán bộ công chức..............................................34<br /> <br /> Bảng: 2.5<br /> <br /> Thống kê tình hình đào tạo cán bộ tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế ............................................................................................35<br /> <br /> Bảng: 2.6<br /> <br /> Thống kê tình hình luân chuyển cán bộ tại kho bạc nhà nước tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế...................................................................................36<br /> <br /> Bảng: 2.7<br /> <br /> Thống kê tình hình luân chuyển cán bộ tại kho bạc nhà nước tỉnh<br /> <br /> Bảng: 2.8<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Thừa Thiên Huế...................................................................................37<br /> Thống kê tình hình luân chuyển cán bộ tại kho bạc nhà nước tỉnh<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> IH<br /> <br /> Thừa Thiên Huế...................................................................................37<br /> Tỷ lệ đối tượng khảo sát tại các phòng ban chức năng trong kho bạc<br /> <br /> Bảng 2.10<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................41<br /> Độ tin cậy thang đo các thành phần ảnh hưởng mức độ hài lòng công<br /> việc của người lao động tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế .42<br /> Kết quả đánh giá của người lao động về vấn đề tiền lương tại kho bạc<br /> <br /> NG<br /> <br /> Bảng 2.11:<br /> <br /> nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ............................................................44<br /> <br /> Bảng 2.12:<br /> <br /> Kiểm định mức độ đồng ý trung bình của người lao động về vấn đề<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> tiền lương tương xứng với kết quả làm việc .......................................46<br /> <br /> Bảng 2.13:<br /> <br /> Kiểm định mức độ đồng ý trung bình của người lao động về vấn đề<br /> tiền lương được trả công bằng giữa những người lao động ................47<br /> <br /> TR<br /> <br /> Bảng 2.14:<br /> <br /> Kiểm định mức độ đồng ý trung bình của người lao động về vấn đề<br /> tiền lương phù hợp mặt bằng chung tại địa phương ...........................48<br /> <br /> iii<br /> <br /> Bảng 2.15:<br /> <br /> Kiểm định mức độ đồng ý trung bình của người lao động về vấn đề<br /> <br /> Bảng 2.16:<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> tiền lương trả đầy đủ và đúng hạn .......................................................49<br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí chính sách<br /> thưởng công bằng và thỏa đáng ..........................................................50<br /> Bảng 2.17:<br /> <br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí người lao<br /> động biết rõ chính sách lương thưởng, trợ cấp tại kho bạc nhà nước<br /> tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................................51<br /> <br /> Bảng 2.18:<br /> <br /> Kết quả đánh giá của người lao động về vấn đề cơ hội thăng tiến- đào<br /> tạo tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ....................................51<br /> <br /> Bảng 2.19:<br /> <br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí có nhiều cơ<br /> hội thăng tiến khi làm việc tại Đơn vị .................................................53<br /> <br /> Bảng 2.20:<br /> <br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí chính sách<br /> thăng tiến rõ ràng.................................................................................54<br /> Kết quả đánh giá của người lao động về vấn đề cấp trên tại kho bạc<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Bảng 2.21:<br /> <br /> nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ............................................................55<br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí hỗ trợ từ cấp<br /> <br /> IH<br /> <br /> Bảng 2.22:<br /> <br /> trên.......................................................................................................56<br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí cấp trên lắng<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Bảng 2.23:<br /> <br /> nghe quan điểm và suy nghĩ của anh/chị ............................................57<br /> Bảng 2.24:<br /> <br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí cấp trên có<br /> <br /> Bảng 2.25:<br /> <br /> NG<br /> <br /> năng lực, tầm nhìn và có khả năng điều hành tốt................................59<br /> Kết quả đánh giá của người lao động về vấn đề đồng nghiệp tại kho<br /> bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế......................................................60<br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí đồng nghiệp<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> Bảng 2.26:<br /> <br /> luôn sẵn sàng chia sẽ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc ................60<br /> <br /> TR<br /> <br /> Bảng 2.27:<br /> <br /> Bảng 2.28:<br /> <br /> Kết quả kiểm định mức độ đồng ý trung bình của tiêu chí các đồng<br /> nghiệp của anh/ chị phối hợp làm việc tốt ..........................................61<br /> Kết quả đánh giá của người lao động về vấn đề bố trí, đánh giá công<br /> việc tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................62<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản