intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
43
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng. Chương 2: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Các kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> ----------------------------<br /> <br /> CHU THỊ ÁNH THƠ<br /> <br /> KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI<br /> CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH HƢNG YÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> ----------------------------<br /> <br /> CHU THỊ ÁNH THƠ<br /> <br /> KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI<br /> CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH HƢNG YÊN<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> : 60 34 03 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS,TS. PHẠM ĐỨC HIẾU<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của<br /> tác giả. Số liệu trong luận văn là trung thực. Nội dung của luận văn chƣa đƣợc công<br /> bố tại bất cứ công trình khoa học nào.<br /> Hưng Yên, ngày.....tháng..... Năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Chu Thị Ánh Thơ<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Cán bộ nhân viên, Thầy cô<br /> giáo trong Khoa Sau Đại Học trƣờng Đại học Thƣơng Mại, đã giúp đỡ tôi trong<br /> suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trƣờng, để tôi có đƣợc nền tảng kiến thức<br /> vững chắc phục vụ quá trình nghiên cứu đề tài luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ rất tận tình, chu đáo và khoa học của Thầy<br /> giáo PGS.TS.Phạm Đức Hiếu, giảng viên khoa Kế Toán – Kiểm Toán, Trƣờng đại học<br /> Thƣơng mại, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của kế toán trƣởng, giám đốc,<br /> nhân viên kế toán tại Công ty may Hƣng Yên - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần<br /> may Hƣng Long II, Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hƣng Long đã hỗ trợ tôi rất<br /> nhiều trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập và cung cấp thông tin của đơn vị<br /> làm cơ sở cho việc phân tích, tổng hợp và hoàn thành luận văn cao học này.<br /> Trân trọng cảm ơn!<br /> Hà nội, ngày.....tháng..... Năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Chu Thị Ánh Thơ<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................... vii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. ......................................................................1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến chủ đề thuộc<br /> đối tƣợng và khách thể nghiên cứu đề tài. ..................................................................4<br /> 3. Mục đích nghiên cứu của đề tài ..............................................................................7<br /> 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài ..............................................................7<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu. ........................................................................................8<br /> 6. Ý nghĩa của nghiên cứu...........................................................................................9<br /> 7. Kết cấu của luận văn .............................................................................................10<br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA...............11<br /> TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP ..........................................................................11<br /> 1.1.Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản ..............................................................11<br /> 1.1.1 Thuế và vai trò của Nhà nước .........................................................................11<br /> 1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của thuế ......................................................................12<br /> 1.2. Chức năng của thuế ............................................................................................14<br /> 1.2.1. Chức năng đảm bảo nguồn thu cho NSNN .....................................................14<br /> 1.2.2. Chức năng phân phối lại nhằm đảm bảo công bằng xã hội ...........................14<br /> 1.2.3. Chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế hay khắc phục những bất cân bằng của<br /> thị trường. ..................................................................................................................15<br /> 1.3 . Phân loại thuế. ...................................................................................................15<br /> 1.3.1. Phân loại theo tính chất hành chính ...............................................................15<br /> 1.3.3. Thủ tục kê khai, thu nộp, quyết toán thuế .......................................................20<br /> 1.4. Tổng quan về thuế GTGT ..................................................................................21<br /> 1.4.1.Thuế GTGT ......................................................................................................21<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2