intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại và dịch vụ tại Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
68
lượt xem
18
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại và dịch vụ tại Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại và dịch vụ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội như: Hoàn thiện công tác lập dự án, phân tích dự án đầu tư, quản lý tiến độ dự án đầu tư, quản lý chi phí dự án đầu tư và quản lý chất lượng dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại và dịch vụ tại Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> TRỊNH BẢO NGUYÊN<br /> <br /> QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở<br /> CAO TẦNG KẾT HỢP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ<br /> TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> TRỊNH BẢO NGUYÊN<br /> <br /> QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở<br /> CAO TẦNG KẾT HỢP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ<br /> TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60 34 01 02<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LƢU QUỐC ĐẠT<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỦA DOANH<br /> NGHIỆP .....................................................................................................................5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..................................................................5<br /> 1.2. Cơ sơ lý luận về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng của doanh nghiệp .........7<br /> 1.2.1. Đầu tư ........................................................................................................7<br /> 1.2.2. Dự án đầu tư ..............................................................................................7<br /> 1.2.3. Các đặc điểm của dự án .............................................................................9<br /> 1.2.4. Phân loại dự án ..........................................................................................9<br /> 1.3. Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ..................................................................10<br /> 1.3.1. Khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng...............................................10<br /> 1.4. Nội dung của quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ...........................................11<br /> 1.4.1. Lập dự án đầu tư xây dựng ......................................................................11<br /> 1.4.2. Phân tích tài chính dự án đầu tư ..............................................................11<br /> 1.4.3. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tưError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.4.4.Quản lý tiến độ dự án đầu tư..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.5. Quản lý chi phí dự án............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.6. Quản lý chất lượng dự án ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.7. Quản lý rủi ro của dự án .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản lý dự án đầu tƣ xây dựng .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.5.1. Nhân tố bên ngoài .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5.2. Nhân tố bên trong .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phƣơng pháp quan sát ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Phƣơng pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệmError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> KHU NHÀ Ở CAO TẦNG KẾT HỢP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI<br /> TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘIError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1. Khái quát về Tổng Công ty Đầu tƣ và Phát triển Nhà Hà Nội.......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển<br /> nhà Hà Nội ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Ngành nghề và thị trường hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Kết quả hoạt động SXKD trong những năm gần đây của Tổng Công ty<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Phân tích công tác quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà ở cao<br /> tầng kết hợp thƣơng mại và dịch vụ tại Tổng Công ty Đầu tƣ và Phát triển<br /> Nhà Hà Nội .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Công tác lập dự án đầu tư ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Quản lý tiến độ dự án đầu tư.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Quản lý chi phí dự án đầu tư.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Quản lý chất lượng dự án đầu tư ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Quản lý rủi ro dự án xây dựng ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà<br /> ở cao tầng kết hợp thƣơng mại và dịch vụ tại Tổng Công Đầu tƣ và Phát<br /> triển Nhà Hà Nội ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Những kết quả đạt được........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Những tồn tại, hạn chế ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> CÁC DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở CAO TẨNG KẾT HỢP THƢƠNG MẠI VÀ<br /> DỊCH VỤ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI<br /> ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Định hƣớng phát triển của Tổng Công ty đến năm 2020Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.1.1. Mục tiêu tổng quát ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2 Mục tiêu cụ thể về thị trường.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng khu<br /> Nhà ở cao tầng kết hợp thƣơng mại dịch vụ tại Tổng Công ty Đầu tƣ và Phát<br /> triển Hà Nội ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích dự án đầu tưError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 4.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ dự ánError!<br /> defined.<br /> 4.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự ánError!<br /> defined.<br /> 4.3.5. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự ánError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................14<br /> PHỤ LỤC ..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2