Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
13
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả ở quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN TRƢỜNG SƠN<br /> <br /> XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ - TỪ THỰC TIỄN<br /> QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN TRƢỜNG SƠN<br /> <br /> XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ - TỪ THỰC TIỄN<br /> QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính<br /> Mã số: 60 38 01 02<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN: PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai<br /> công bố trong bất cứ công trình nào khác, các thông tin trích dẫn trong luận<br /> văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, ngày… tháng … năm 2016<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Trƣờng Sơn<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Thật vinh dự cho cá nhân em khi đƣợc tham gia học tập tại Học viện<br /> Hành chính Quốc gia. Em xin trân trọng bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn<br /> tới các thầy, cô giáo tại trƣờng Học viện hành chính quốc gia, đặc biệt là<br /> PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Khoa Nhà nƣớc và Pháp Luật, Học viện Hành<br /> chính Quốc gia, đã nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình học<br /> tập tại học viện cũng nhƣ quá trình thực hiện, hoàn thiện luận văn cao học về<br /> nội dung"Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn<br /> quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội"<br /> Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhƣng do thời gian và năng lực có hạn,<br /> chắc chắn luận văn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến<br /> đóng góp quý báu của các thầy, các cô.<br /> Em xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày… tháng … năm 2016<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Trƣờng Sơn<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> Vi phạm hành chính:<br /> <br /> VPHC<br /> <br /> Xử lý vi phạm hành chính:<br /> <br /> XLVPHC<br /> <br /> Xử phạt hành chính:<br /> <br /> XPHC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản