Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
2
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận chung về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung; đánh giá đúng đắn thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội; đề xuất quan điểm, giải pháp về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ HẢI UYÊN<br /> <br /> TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NỘI<br /> BỘ TỪ THỰC TIỄN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ HẢI UYÊN<br /> <br /> TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NỘI BỘ<br /> TỪ THỰC TIỄN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính<br /> Mã số: 8.38.01.02<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN TUẤN KHANH<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu của tôi. Các thông tin số<br /> liệu, nêu trong luận văn là trung thực. Việc tham khảo số liệu, thông tin, ví dụ trong<br /> luận văn đều có trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Vũ Hải Uyên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH<br /> TRA NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO THỦ<br /> TƢỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP .......................................... 8<br /> 1.1. Quan niệm về thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính<br /> phủ quyết định thành lập ............................................................................................. 8<br /> 1.2. Thẩm quyền, nội dung, hình thức, đối tượng, trình tự thủ tục thanh tra nội bộ<br /> trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ..... 18<br /> 1.3. Yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự<br /> nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ............................... 28<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH<br /> TRA NỘI BỘ TỪ THỰC TIỄN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ..................... 33<br /> 2.1. Khái quát địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội ................................................................................................................. 33<br /> 2.2. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra nội bộ ở Đại học<br /> Quốc gia Hà Nội thời gian qua.................................................................................. 36<br /> 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức và hoạt động ......................................... 57<br /> Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ<br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA THANH TRA NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ<br /> NGHIỆP CÔNG LẬP DO THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH<br /> THÀNH LẬP ........................................................................................................... 64<br /> 3.1. Phương hướng .................................................................................................... 64<br /> 3.3. Giải pháp chung về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ<br /> chức thanh tra nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính<br /> phủ quyết định thành lập ........................................................................................... 67<br /> 3.4. Giải pháp và kiến nghị đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của<br /> tổ chức thanh tra nội bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội ......................................... 75<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................. 78<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 81<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> ĐVSNCL<br /> <br /> ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản