intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Đặc điểm từ ngữ Nam Bộ trong truyện ngắn của Sơn Nam

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
46
lượt xem
18
download

Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Đặc điểm từ ngữ Nam Bộ trong truyện ngắn của Sơn Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm các lớp từ trong một số truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam, cụ thể là trong tập truyện ngắn Hương rừng Cà Mau tập 1, tập 2 và tập 3 (65 truyện). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Đặc điểm từ ngữ Nam Bộ trong truyện ngắn của Sơn Nam

HUỲNH KIM TƯỜNG VI<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> HUỲNH KIM TƯỜNG VI<br /> ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ NAM BỘ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ NAM BỘ<br /> TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> KHÓA 2009 - 2011<br /> <br /> VINH, 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> HUỲNH KIM TƯỜNG VI<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ NAM BỘ<br /> TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM<br /> Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC<br /> Mã số: 60. 22. 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> TS. NGUYỄN HOÀI NGUYÊN<br /> <br /> Vinh, 2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ………………………………………………………………<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG ……………………………………………………………<br /> <br /> 12<br /> <br /> Chƣơng 1. NHỮNG GIỚI THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1. Vùng đất Nam Bộ …………………………………………………<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2. Phương ngữ Nam Bộ ……………………………………………...<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3. Nhà văn Sơn Nam …………………………………………………<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1.4. Tiểu kết ……………………………………………………………<br /> <br /> 43<br /> <br /> Chƣơng 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỚP TỪ ĐỊA PHƢƠNG NAM BỘ<br /> TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM<br /> 2.1. Lớp danh từ riêng ………………………………………………….<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.2. Lớp từ xưng hô …………………………………………………….<br /> <br /> 51<br /> <br /> 2.3. Lớp từ chỉ sông nước ………………………………………………<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.3.1. Từ định danh địa hình sông nước ………………………..........<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2.3.2. Từ miêu tả vận động của dòng nước …………………….........<br /> <br /> 58<br /> <br /> 2.3.3. Từ chỉ phương tiện di chuyển trên sông nước ………………...<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.3.4. Từ chỉ hoạt động của người dân miền sông nước ……….........<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.3.5. Từ chỉ sản vật vùng sông nước ………………………………..<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.4. Lớp từ khẩu ngữ ……………………………………………………<br /> <br /> 71<br /> <br /> 2.5. Tiểu kết …………………………………………………………….<br /> <br /> 75<br /> <br /> Chƣơng 3. TÁC DỤNG CỦA TỪ ĐỊA PHƢƠNG NAM BỘ<br /> TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM<br /> 3.1. Làm nổi bật cảnh sắc của thiên nhiên Nam Bộ ……………………<br /> <br /> 76<br /> <br /> 3.2. Miêu tả cuộc sống, con người Nam Bộ ……………………………<br /> <br /> 79<br /> <br /> 3.2.1. Miêu tả cuộc sống Nam Bộ ……………………………………<br /> <br /> 79<br /> <br /> 3.2.2. Miêu tả con người Nam Bộ ……………………………………<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3.2.3. Thể hiện phong tục Nam Bộ ……………………………..........<br /> <br /> 95<br /> <br /> 3.2.4. Thể hiện văn hóa ứng xử ……………………………………...<br /> <br /> 97<br /> <br /> 3.3. Tiểu kết …………………………………………………………….<br /> <br /> 104<br /> <br /> KẾT LUẬN ……………………………………………………………<br /> <br /> 105<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> 1.1. Văn học của mỗi vùng miền có một đặc sắc riêng, trong đó, văn học<br /> Nam Bộ đã để lại cho độc giả những ấn tƣợng rất đậm đà. Nói đến văn học Nam<br /> Bộ trƣớc 1945, ta thƣờng nhắc tới các tên tuổi nhƣ Trƣơng Vĩnh Ký, Huỳnh<br /> Tịnh Của, Trƣơng Minh Ký, Nguyễn Trọng Quản, Trƣơng Duy Toản, Trần<br /> Chánh Chiếu, Hồ Biểu Chánh, Lê Hoàng Mƣu, Phi Vân, Nguyễn Chánh Sắt,<br /> Tân Dân Tử, Bửu Đình, Phú Đức,… Sau năm 1945, những tác giả nổi bật<br /> thƣờng đƣợc nhắc đến là Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Trang Thế Hy, Anh Đức,<br /> Đoàn Giỏi, Nguyễn Quang Sáng… Những tác giả này sống ở Nam Bộ và<br /> chuyên viết về phƣơng Nam. Họ là kho tư liệu sống về con ngƣời, văn hóa, địa<br /> lý, lịch sử của vùng đất phƣơng Nam. Thông qua truyện, ký cũng nhƣ những<br /> công trình khảo cứu về đất và ngƣời phƣơng Nam của họ, chúng ta hiểu biết<br /> thêm về một thời oanh liệt của ông cha ta trong quá trình khai phá vùng đất mới<br /> này. Các tác giả đã có góc nhìn về vùng đất và con ngƣời phƣơng Nam tạo một<br /> dấu ấn sâu đậm cho độc giả hôm nay và mai sau. Các nhà văn phƣơng Nam đã<br /> vƣợt ra ngoài khuôn khổ của một quốc gia, dân tộc, tạo đƣợc tiếng vang lớn, làm<br /> cho độc giả trong và ngoài nƣớc phải ngƣỡng mộ.<br /> 1.2. Nghiên cứu về các nhà văn của văn học Nam Bộ, chúng tôi thấy có<br /> nhiều công trình viết về các tác giả nhƣ Anh Đức, Đoàn Giỏi, Nguyễn Quang<br /> Sáng và đặc biệt là Sơn Nam. Sơn Nam nổi tiếng với truyện ngắn Hương<br /> rừng Cà Mau, xuất bản năm 1962, tập truyện đƣợc nhiều độc giả đánh giá rất<br /> cao. Hương rừng Cà Mau đã chính thức khẳng định tên tuổi của nhà văn Sơn<br /> Nam, góp thêm cho văn học miền Nam một tiếng nói riêng. Sơn Nam đã hoàn<br /> thành bốn tập hồi kí, hơn 30 chục đầu sách văn học và khảo cứu; số lƣợng<br /> truyện ngắn khoảng 300 truyện; sự nghiệp sáng tác đó chính là những khám<br /> phá về vùng đất Nam bộ, những trang viết mang hơi thở của thiên nhiên, văn<br /> hóa và con ngƣời Nam Bộ.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản