intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN THẠC SĨ: PHÁT TRIỄN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGẢI

Chia sẻ: Ad XxC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

77
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những ngành sản xuất có đối tượng tác động là những cây trồng, vật nuôi (kể cả lâm nghiệp, thuỷ sản) gắn liền tất yếu với tự nhiên; có thời gian sản xuất bằng với thời gian lao động cộng với thời gian phát triển của cây trồng vật nuôi dưới sự tác động của điều kiện tự nhiên. Trong nông nghiệp cũng có hai loại chính là nông nghiệp thuần nông (tự cung tự cấp) và nông nghiệp chuyên sâu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN THẠC SĨ: PHÁT TRIỄN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGẢI

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG HUỲNH TH NG C DUNG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 1: TS. NINH TH THU TH Y PHÁT TRI N B N V NG NÔNG NGHI P Ph n bi n 2: PGS.TS.NGUY N TH TRÀM HUY N BA TƠ, T NH QU NG NG I Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày .30 tháng 11 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin- H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011
 2. 3 4 - Phân tích th c tr ng phát tri n b n v ng nông nghi p huy n M Đ U Ba Tơ th i gian qua. 1. Lý do ch n ñ tài - Đ xu t gi i pháp nh m phát tri n b n v ng nông Nông nghi p là m t trong hai ngành s n xu t v t ch t cơ b n nghi p huy n Ba Tơ th i gian t i. c a xã h i còn r t quan tr ng. Trong 15 năm qua, nông nghi p nư c 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u ta ñ t m c tăng trư ng 4,3%/năm, g n 80% dân s , 70% lao ñ ng và a. Đ i tư ng nghiên c u hơn 75% s h nông thôn ñã góp ph n vào s nghi p phát tri n Là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n vi c kinh t - xã h i c a ñ t nư c. Đ c bi t Qu ng Ngãi nông nghi p là phát tri n b n v ng nông nghi p huy n Ba Tơ, t nh Qu ng Ngãi. ngành s n xu t v t ch t ch y u cung c p lương th c, th c ph m, b. Ph m vi nghiên c u cung c p nguyên li u cho công nghi p, là ñ u vào quan tr ng cho s - N i dung: Đ tài t p trung nghiên c u m t s n i dung cơ phát tri n c a ngành công nghi p ch bi n nông s n trong giai ño n b n phát tri n b n v ng nông nghi p. ñ u c a quá trình công nghi p hoá. Cơ c u kinh t ngành nông - Không gian: Đ tài nghiên c u các n i dung trên t i nghi p c a t nh Qu ng Ngãi chi m 26,06% GDP. huy n Ba Tơ, t nh Qu ng Ngãi. Nông nghi p Qu ng Ngãi nói chung và Ba Tơ nói riêng có ý - Th i gian: các gi i pháp ñ xu t trong lu n văn có ý nghĩa quan tr ng, duy trì phát tri n ñ i s ng, phát tri n kinh t . Huy n nghĩa trong nh ng năm trư c m t. Ba Tơ là m t trong nh ng huy n mi n núi, là huy n nghèo c a t nh, 4. Phương pháp nghiên c u kinh t ch y u ph thu c vào ngành nông nghi p. Cơ c u kinh t c a Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u các ñ i tư ng trên, ñ tài huy n nông nghi p chi m 63,56%. Nh n th c ñư c v n ñ ñó huy n s d ng các phương pháp nghiên c u sau: Ba Tơ trong nh ng năm qua r t chú ý phát tri n nông nghi p. - Phương pháp phân tích th c ch ng, phương pháp phân tích Tuy nhiên, nông nghi p huy n Ba Tơ m c d u ñã ñ t ñư c t c chu n t c, ñ phát tri n cao nhưng chưa b n v ng, chưa hi u qu , chưa khai thác - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, phân tích, t ng h p, so các ti m năng c a huy n, chưa b o v môi trư ng, chưa chú ý ñ n s sánh, khái quát... phân hóa giàu nghèo c a dân cư. Vì v y, vi c phát tri n b n v ng nông - Các phương pháp khác. nghi p là yêu c u mang tính c p thi t. Đó là lý do em ch n ñ tài: "Phát 5. B c c c a ñ tài tri n b n v ng nông nghi p huy n Ba Tơ, t nh Qu ng Ngãi". Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u trên ngoài ph n m c l c, 2. M c tiêu nghiên c u m ñ u, k t lu n… ñ tài g m có ba chương như sau: - H th ng hóa các v n ñ lý lu n liên quan ñ n phát tri n b n Chương 1: M t s v n ñ lý lu n v phát tri n b n v ng nông nghi p v ng nông nghi p.
 3. 5 6 Chương 2: Th c tr ng phát tri n b n v ng nông nghi p huy n Ba 1.1.2. Đ c ñi m c a nông nghi p Tơ, t nh Qu ng Ngãi th i gian qua Th nh t, ngành nông nghi p c a m t nư c giai ño n phát Chương 3: Gi i pháp ñ phát tri n b n v ng nông nghi p huy n Ba tri n ban ñ u có nhi u nhân công làm thêu hơn h n so v i các ngành Tơ, t nh Qu ng Ngãi th i gian t i. công nghi p và các lĩnh v c khác. CHƯƠNG 1 Th hai, như là n n kinh t truy n th ng. M T S V N Đ LÝ LU N V Th ba, ñ t ñai là nhân t s n xu t chi m gi vai trò quy t ñ nh. PHÁT TRI N B N V NG NÔNG NGHI P Cu i cùng, là ngành duy nh t s n xu t lương th c. 1.1. T NG QUAN V PHÁT TRI N B N V NG NÔNG NGHI P 1.1.3 Vai trò c a nông nghi p 1.1.1. M t s khái ni m v phát tri n b n v ng nông nghi p Nông nghi p cung c p lương th c, th c ph m ph c v nhu c u Nông nghi p là ngành s n xu t v t ch t cơ b n c a xã h i, cơ b n c a con ngư i; Cung c p nguyên li u ñ phát tri n công nghi p, cung c p s n ph m tr ng tr t và s n ph m chăn nuôi. ti u th công nghi p và t o thêm vi c làm c a dân cư; Là th trư ng l n a. Nông nghi p theo nghĩa r ng tiêu th s n ph m hàng hoá c a nông nghi p, công nghi p, d ch v ; Nông nghi p - theo nghĩa r ng, bao g m c ba nhóm ngành: Cung c p kh i lư ng hàng hoá l n ñ xu t kh u mang l i ngu n ngo i t nông nghi p thu n tuý, lâm nghi p và ngư nghi p. l n cho ñ t nư c; Cung c p lao ñ ng ph c v công nghi p và các lĩnh b. Nông nghi p theo nghĩa h p v c ho t ñ ng khác c a xã h i; Tr c ti p tham gia vào vi c gi v ng cân Nông nghi p – theo nghĩa h p ch có ngành tr ng tr t, ngành b ng sinh thái, b o v tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng. chăn nuôi và ngành d ch v . 1.1.4 Ý nghĩa c a phát tri n b n v ng nông nghi p c. Phát tri n b n v ng - Đáp ng nhu c u xã h i v s n ph m nông nghi p; Cung Phát tri n b n v ng là s phát tri n trong ñó k t h p ch t ng hàng hoá xu t kh u; S d ng có hi u qu các ngu n l c như ch , h p lý và hài hòa gi a ba m t c a s phát tri n là kinh t , xã h i ru ng ñ t, lao ñ ng, ngu n nhân l c,… và môi trư ng nh m tho mãn ñư c nhu c u c a xã h i hi n t i - Gi i quy t, nâng cao ñ i s ng và góp ph n nâng cao năng nhưng không gây t n h i cho kh năng y c a các th h tương lai. su t lao ñ ng, năng su t cây con, năng su t ru ng ñ t. d. Phát tri n b n v ng nông nghi p - S d ng ñúng các ngu n tài nguyên thiên nhiên mà không Phát tri n nông nghi p b n v ng là s phát tri n trong ñó k t làm t n h i h sinh thái và môi trư ng, giúp cho quá trình s n xu t h p ch t ch , h p lý và hài hòa gi a ba m t c a s phát tri n là kinh ñư c th c hi n lâu dài. t , xã h i và môi trư ng trong nông nghi p nông thôn nh m th a 1.2. N I DUNG C A PHÁT TRI N B N V NG NÔNG NGHI P mãn ñư c nhu c u c a xã h i hi n t i nhưng không gây t n h i cho 1.2.1. Phát tri n nông nghi p v kinh t kh năng y c a các th h tương lai.
 4. 7 8 Phát tri n b n v ng nông nghi p v kinh t là s phát tri n ñ m Phát tri n b n v ng nông nghi p v xã h i ph i ñ m b o ñ b o tăng trư ng, phát tri n n ñ nh lâu dài v m t kinh t c a nông nghi p, cu c s ng c a ngư i nông dân ñ t k t qu ngày càng cao, nâng cao thu góp ph n tích c c vào phát tri n kinh t c a c ng ñ ng, qu c gia. nh p, ñ m b o cu c s ng gia ñình, c i thi n ch t lư ng cu c s ng, góp Phát tri n nông nghi p b n v ng v kinh t là ñ t ñư c s ph n xoá ñói gi m nghèo, gi m kho ng cách giàu nghèo gi a các t ng tăng trư ng n ñ nh v i cơ c u h p lý, năng su t lao ñ ng, năng su t l p và nhóm xã h i. Gi m các t n n xã h i, nâng cao trình ñ văn cây con, năng su t ru ng ñ t ngày càng ñư c tăng lên, ñáp ng yêu minh v ñ i s ng v t ch t và tinh th n cho ngư i nông dân. c u, nâng cao ñ i s ng c a ngư i dân, tránh ñư c s suy thoái và N i dung phát tri n b n v ng v m t xã h i: gánh n ng n n n cho th h tương lai. + Nâng cao thu nh p c a ngư i nông dân và gi m kho ng N i dung phát tri n b n v ng v m t kinh t : cách giàu nghèo các nhóm dân cư. + S n xu t nông nghi p ph i ñáp ng nhu c u xã h i v s n + Tăng cư ng kh năng t o vi c làm và kh năng gi i quy t ph m nông nghi p. vi c làm. + K t qu kinh t c a s n xu t nông nghi p ngày càng cao. + + Th c hi n t t và s d ng hi u qu các chính sách nông nghi p. S d ng hi u qu các ngu n l c. Đ phát tri n b n v ng nông nghi p v xã h i c n chú ý ñ n Đ phát tri n b n v ng nông nghi p v kinh t c n ph i ñáp nh ng v n ñ liên quan ñ n nh ng y u t c a phát tri n xã h i như: ng các tiêu chí c th sau: - S d ng h p lý lao ñ ng: phát tri n kinh t nông nghi p ph i ñi + Gia tăng ph n ñóng góp Nhà nư c, ñôi v i gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng. G n m c tiêu tăng trư ng + Gia tăng l i nhu n, kinh t v i m c tiêu t o vi c làm cho ngư i dân, tăng năng su t lao ñ ng. + Gia tăng s n lư ng, gia tăng giá tr s n lư ng, - Tăng trư ng kinh t ph i ñi ñôi v i xoá ñói gi m nghèo. + Gia tăng s n ph m hàng hoá, gia tăng giá tr s n ph m - Tăng trư ng kinh t làm gi m kho ng cách giàu nghèo, ñ m hàng hoá, b o n ñ nh xã h i và nâng cao ch t lư ng cu c s ng cho ngư i dân. + Tăng năng su t lao ñ ng, năng su t cây, con. Ngoài ra ch t lư ng cu c s ng ñư c bi u hi n các ch tiêu thu nh p bình Như v y, phát tri n b n v ng nông nghi p v kinh t là s quân ñ u ngư i, ch s hư ng th v giáo d c, ch s v chăm sóc y t … d ng hi u qu các ngu n l c ñ tăng năng su t lao ñ ng, gia tăng giá Như v y, phát tri n b n v ng v xã h i là t o vi c làm, thu tr s n lư ng ñ ñáp ng nhu c u xã h i v s n ph m nông nghi p. nh p n ñ nh cho ngư i lao ñ ng, xoá ñói gi m nghèo, nâng cao trình 1.2.2. Phát tri n nông nghi p v xã h i ñ dân trí và ñ i s ng v t ch t, tinh th n c a ngư i nông dân. Phát tri n b n v ng nông nghi p v xã h i ñó chính là s 1.2.3. Phát tri n nông nghi p v môi trư ng ñóng góp c th c a nông nghi p cho phát tri n xã h i, ñ m b o s công b ng trong phát tri n.
 5. 9 10 - Phát tri n b n v ng nông nghi p v môi trư ng là ph i khai - Đ a hình, thác h p lý, s d ng ti t ki m và hi u qu tài nguyên thiên nhiên, phòng - Đ t ñai, th như ng, ng a, ngăn ch n, x lý và ki m soát có hi u qu ô nhi m môi trư ng. - Đ c ñi m sinh v t (cây tr ng, v t nuôi). - Đ ñ m b o s b n v ng v tài nguyên và môi trư ng trong 1.3.2. Nhóm các ñ c ñi m kinh t nông nghi p không th ch th a mãn nhu c u c a hi n t i mà còn - T c ñ phát tri n kinh t , qui mô phát tri n kinh t , ñ m b o cho nhu c u c a th h sau. - Cơ c u kinh t , - Đ phát tri n b n v ng nông nghi p v môi trư ng thì quá - H th ng cơ s h t ng (giao thông, th y l i… ), trình phát tri n nông nghi p ph i ñ m b o các y u t sau: - Cách chính sách phát tri n nông nghi p. + Duy trì màu m c a ñ t, 1.3.3. Nhóm các ñ c ñi m xã h i + Đ ô nhi m c a không khí, - Dân t c và cơ c u dân t c, + Đ ô nhi m c a ngu n nư c. - Dân s , qui mô, m t ñ dân s , Hay nói cách khác, phát tri n b n v ng nông nghi p v môi - Trình ñ văn hoá, truy n th ng, t p quán, trư ng là gi m thi u tác h i ô nhi m môi trư ng do quá trình s n xu t - Lao ñ ng và trình ñ ñã qua ñào t o, nông nghi p gây ra. Có k ho ch, quy ho ch khai thác, s d ng ti t - Thu nh p. ki m ngu n tài nguyên, ñ m b o duy trì ñ màu m c a ñ t, gi m 1.4. KINH NGHI M V PHÁT TRI N B N V NG NÔNG thi u s ô nhi m không khí và ngu n nư c. NGHI P Như v y, phát tri n b n v ng là trung tâm, là s hài hòa c a CHƯƠNG 2 các giá tr kinh t - xã h i – môi trư ng… trong quá trình phát tri n. TH C TR NG PHÁT TRI N B N V NG Tính b n v ng c a h th ng s n xu t nông nghi p là k t qu c a s NÔNG NGHI P HUY N BA TƠ, T NH QU NG NGÃI k t h p ba n i dung nói trên. N u m t y u t nào ñó gây tác ñ ng TH I GIAN QUA tiêu c c ho c gi a chúng phát sinh nh ng tác ñ ng ngư c chi u nhau 2.1. Đ C ĐI M CƠ B N C A HUY N BA TƠ NH HƯ NG Đ N thì toàn b h th ng b nh hư ng. N l c phát tri n nông nghi p PHÁT TRI N B N V NG NÔNG NGHI P theo hư ng b n v ng ph i ñư c ñ t ra và gi i quy t trong m i quan 2.1.1. Đ c ñi m t nhiên h t ng th này. a. V trí ñ a lý 1.3. NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N B N V NG Ba Tơ là m t huy n ni m núi phía Tây Nam c a t nh Qu ng NÔNG NGHI P Ngãi cách thành ph Qu ng Ngãi kho ng 60 km. 1.3.1. Nhóm các ñi u ki n t nhiên b. Đ a hình - V trí ñ a lý,
 6. 11 12 Ba Tơ có ñ a hình ñi n hình c a vùng mi n núi phái Tây và c a huy n là nông nghi p – d ch v - công nghi p xây d ng. T tr ng Tây Nam c a t nh Qu ng Ngãi. Ph n l n ñ a hình là r ng núi, ñ d c nông nghi p chi m trên 63% năm 2010. cao th p ñ t bi n, ñ chia c t m nh. Khí h u c a huy n ch y u là 2.1.3. Đ c ñi m xã h i nóng m, nhi t ñ cao, lư ng mưa khá l n, m t năm có hai mùa rõ r t: Ba Tơ là m t trong nh ng huy n nghèo thu c chương mùa mưa và mùa khô. trình Đ án 30a c a Chính ph . Dân s năm 2009 là 51.330 ngư i, c. Đ t ñai, th như ng. ñ ng bào dân t c thi u s chi m trên 85%. M t ñ dân s phân b V m t ñ t ñai: ñ t nông nghi p là 91.485,7ha, chi m 80,48% không ñ u. Lao ñ ng chi m 58,96% dân s , lao ñ ng nông, lâm DTTT, ñ t s n xu t nông nghi p là 9.306 ha (chi m 10,17%), ñ t lâm nghi p chi m 95,19%. Ngu n lao ñ ng huy n h u h t là ñ ng bào nghi p là 81.913ha (chi m 89,53%), ñ t nuôi tr ng th y s n là 3,2ha dân t c, nghèo, thi u kinh nghi m s n xu t, nên thu nh p th c t c a (chi m 0,01 %), ñ t nông nghi p khác là 263,5 ha (chi m 0,029%). ngư i dân lao ñ ng th p, ñ i s ng còn nhi u khó khăn. T l h Đ t phi nông nghi p là 1.288,8 ha, chi m 1,14 % t ng DTTT. nghèo còn khá cao, năm 2009 (theo chu n m i) toàn huy n có 3.895 Đ t chưa s d ng là 20.595 ha, chi m 18,38% t ng DTTT. h nghèo chi m 27,93% t ng s h , hàng năm có 150 – 200 h tái V m t th như ng: Đ t huy n Ba Tơ ñư c chia làm 3 nhóm ñ t nghèo. Thu nh p bình quân ñ u ngư i năm 2005 là 3,7 tri u chính và 10 ñơn v ñ t v i 21 ñơn v ñ t ph , trong ñó nhóm ñ t xám có ñ ng/năm, năm 2010 là 6,2 tri u ñ ng/năm. di n tích l n nh t, nhóm ñ t phù sa có kh năng gieo tr ng nhi u lo i cây 2.2. TH C TR NG C A PHÁT TRI N B N V NG NÔNG khác nhau như: ñ u ph ng, khoai, dưa h u, mía, b p, lúa nư c… Nhóm NGHI P HUY N BA TƠ TH I GIAN QUA ñ t xám và nhóm ñ t phù sa này thích h p v i s n xu t nông nghi p. 2.2.1.Th c tr ng phát tri n nông nghi p v kinh t d.Tài nguyên nư c Giá tr s n xu t ngành nông, lâm nghi p, th y s n c a huy n e. Tài nguyên r ng tăng t 114.270 tri u ñ ng năm 2004 lên 219.090 tri u ñ ng vào năm R ng Ba Tơ mang ñ c trưng c a r ng nhi t ñ i nhi u t ng, 2010. T c ñ tăng trư ng bình quân giai ño n 2004 – 2010 th m th c v t b tàn phá m nh, nhi u lo i cây quý b gi m ñáng k v 10,37%/năm. s lư ng l n ch t lư ng. Cơ c u kinh t có hư ng chuy n d ch tích c c, t tr ng nông 2.1.2. Đ c ñi m kinh t lâm th y s n năm 2006 chi m 68,8% trong gía tr s n xu t, năm 2010 T ng giá tr s n xu t tăng t 203.536 tri u ñ ng năm 2006 ch còn 63,48%. Tuy nhiên, v gía tr s n xu t tuy t ñ i c a ngành lên 345.130 tri u ñ ng năm 2010. T c ñ tăng trư ng giá tr s n xu t nông nghi p v n ngày càng tăng. Do v y, th c t có g n 95% dân s trên ñ a bàn huy n bình quân giai ño n 2006 – 2010 là 11,2%/năm, s ng b ng ngh nông lâm nghi p, thu s n, là ngành s n xu t chính, trong ñó khu v c lâm nghi p tăng 9,3%/năm, công nghi p, xây d ng ñóng vai trò ch ñ o t o ra thu nh p ch y u cho ngư i dân. S phát tăng 14,6%/năm, khu v c d ch v tăng 17,7%/năm. Cơ c u kinh t
 7. 13 14 tri n c a ngành nông lâm nghi p, thu s n ñóng vai trò chi ph i t i s + V th y s n, di n tích m t nư c nuôi tr ng th y s n có h n phát tri n kinh t xã h i c a huy n. ch , ch có kho ng 237 ha, ch y u là m t nư c chuyên dùng (h ch a - K t qu kinh t s n xu t nông lâm nghi p và th y s n ngày th y l i). T 2007 tr v trư c chưa ñư c ngư i dân chú tr ng khai thác càng cao, ñáp ng nhu c u xã h i v s n ph m nông nghi p di n tích m t nư c ñ nuôi tr ng th y s n. Năm 2007 ñ n nay, ñư c s + Trong nh ng năm qua, giá tr s n xu t nông nghi p có s h tr v m t k thu t nuôi tr ng và con gi ng, ngư i dân trong vùng ñã tăng trư ng ñáng k , tăng t 86.030 tri u ñ ng năm 2004 lên 128.820 chú tr ng phát tri n nuôi tr ng th y s n. Tuy nhiên, quy mô còn nh , l . tri u ñ ng vào năm 2010, bình quân m i năm tăng 5,11%, trong ñó, Giá tr nuôi tr ng và khai thác th y s n tăng bình quân giai ño n 2004 – ngành chăn nuôi tăng 4,45%/năm, tr ng tr t tăng 7,17%/năm. 2010 là 29,17%. Năm 2004 ch có 240 tri u ñ ng thì ñ n năm 2009 là S n lư ng lương th c trong giai ño n 2004 – 2010 tăng hàng 1.250 tri u ñ ng. năm, t 16.651 t n năm 2004 lên 20.343 t n vào năm 2010. Năm - Tình hình s d ng các ngu n l c 2004, s n lư ng lương th c ñ t 252,4 kg/ngư i, th p hơn m c ñ m + Tình hình lao ñ ng nông nghi p, năm 2009 có 25.948 lao ñ ng b o an ninh lương th c c a FAO ñưa ra (300 kg/ngư i/năm). Tuy chi m 94,69% lao ñ ng trong n n kinh t , trong s n xu t nông, lâm nghi p nhiên ñ n năm 2005, s n lư ng ñ tăng lên 344 kg/ngư i và ñ n năm năm 2009 là 24.119 lao ñ ng chi m 99,38%, lao ñ ng ho t ñ ng s n xu t 2010 là 400 kg/ngư i. Qua ñó cho th y, s n xu t lương th c m i ch th y s n r t ít ch có 150 lao ñ ng chi m 0,62%. Có th nói ngành nông ñáp ng nhu c u t s n, t tiêu c a ngư i trong vùng, chưa có s n nghi p huy n Ba Tơ gi i quy t m t s lư ng l n lao ñ ng c a huy n. ph m hàng hóa cung c p cho th trư ng. + Ngu n v n cho ñ u tư phát tri n nông nghi p, như xây d ng, Đ i v i ngành chăn nuôi, giá tr s n xu t cũng tăng tương nâng c p các công trình th y l i, khai hoang xây d ng ñ ng ru ng,… t , t 31.500 tri u ñ ng năm 2004 lên 45.300 tri u ñ ng năm giai ño n 2004 – 2010 là g n 100 t ñ ng, chi m 25% t ng v n ñ u tư 2009. Th c t , giá tr s n xu t ngành chăn nuôi tăng lên ch y u trong các ngành. Bình quân hàng năm ñ u tư hơn 16 t ñ ng. Nhưng do tăng s lư ng ñàn gia súc, gia c m, mà ch y u ñàn gia súc. v n ñ u tư cho nông nghi p luôn th p hơn các ngành khác, ngu n v n Trong th c t , giá c hàng hóa c a ngành chăn nuôi luôn bi n ñ u tư này ch y u là c a Trung ương, t nh c p cho huy n. ñ ng do nhi u y u t , nhưng do tăng s lư ng ñàn nên giá tr s n + Cơ s h t ng ph c v s n xu t nông nghi p và phát tri n, nông xu t luôn luôn tăng. thôn. V h th ng th y l i, có 54 công trình th y l i, t ng di n tích tư i + Lâm nghi p ñư c xác ñ nh là ngành mũi nh n trong phát theo thi t k kho ng 2.000 ha, năng l c tư i th c t là 1.500 ha, chi m tri n kinh t – xã h i c a huy n. Giá tr s n xu t lâm nghi p tăng 75% di n tích tư i thi t k . V h th ng giao thông, ch t lư ng còn th p bình quân giai ño n 2004 – 2010 là 18,65%, tăng ñ u hàng năm. ñã gây nh hư ng r t l n ñ n s phát tri n c a ngành nông nghi p. Năm 2004 ch có 28.000 tri u ñ ng thì ñ n năm 2010 là 89.560 tri u + Tình hình áp d ng khoa h c công ngh vào s n xu t nông ñ ng, giá tr tăng lên ch y u là do khai thác g r ng tr ng. nghi p, cơ khí hoá nông nghi p còn ch m, trình ñ và năng l c c nh
 8. 15 16 tranh th trư ng c a ngư i nông dân còn h n ch , công tác khuy n kh c ph c ñư c tình tr ng thi u giáo viên vùng sâu, vùng xa, ch t nông, khuy n lâm, khuy n ngư tuy chưa ñáp ng ñ nhu c u. lư ng d y và h c ñư c nâng lên ñáng k . Công tác xã h i hoá giáo Nông nghi p huy n ñã ñ t ñư c m t s k t qu ñáng khích d c bư c ñ u th c hi n có k t qu . Cơ sơ v t ch t trư ng, l p ñư c l , nhưng v n còn nhi u t n t i h n ch , c n t n d ng và phát huy h t ñ u tư theo hư ng ñ ng b và kiên c hoá, ñã chú ý ưu tiên hơn cho l i th , ti m năng ñ phát tri n n n nông nghi p huy n b n v ng hơn, nh ng vùng khó khăn, vùng ñ ng bào dân t c thi u s . ñ ñ i s ng c a ngư i dân ñư c nâng lên. - Chính sách phát tri n nông nghi p, nhi u chương trình m c 2.2.2. Th c tr ng phát tri n nông nghi p v xã h i tiêu Qu c gia v phát tri n xã h i ñã, ñang ñư c tri n khai th c hi n - Thu nh p c a ngư i nông dân và kho ng cách giàu nghèo và ñ t hi u qu xã h i cao. Công tác xoá ñói, gi m nghèo ñã ñ t ñư c Thu nh p bình quân ñ u ngư i tính theo giá hi n hành tăng nh ng thành t u ñáng k . Nhân dân các xã nghèo, vùng nghèo ñư c t 2,5 tri u ñ ng/ngư i/năm vào năm 2001, vào năm 2005 là 3,7 tri u hư ng l i t các chính sách, d án ñã t ng bư c n ñ nh ñ i s ng, ñ ng/ngư i/năm và ñ n cu i năm 2010 ñ t 6,2 tri u ñ ng/ngư i/năm. phát tri n s n xu t, tăng thu nh p, ñ m b o các nhu c u cơ b n v ăn Riêng ñ ng bào dân t c thi u s m c thu nh p kho ng 3 tri u m c, , ñi l i, h c hành; ñư c ti p c n v i các d ch v xã h i như y ñ ng/ngư i/năm. t , chăm sóc s c kho , b o v môi trư ng. S h nghèo huy n còn khá cao, năm 2009 có 3.895 h Đã t p trung nghiên c u, chuy n giao các thành t u khoa h c nghèo, chi m 27,93%. Xã có t l h nghèo cao nh t là xã Ba Giang, – công ngh trong lĩnh v c nông, lâm nghi p, các ñ tài khoa h c và Ba L , Ba Xa chi m t l 64,4%, 63,8%, 62,7% t ng s h c a xã. xã h i nhân văn. Các h nghèo do các nguyên nhân: thi u ñ t s n xu t là 858 h , thi u Các chính sách phát tri n nông nghi p c a chính quy n nói kinh nghi m làm ăn là 1.361 h , thi u s c lao ñ ng là 240 h , h già trên ñã th hi n ñư c vai trò ch ñ o trong ñ nh hư ng cho nông c , m ñau không có kh năng lao ñ ng là 582 h , h thi u v n là nghi p huy n phát tri n b n v ng. 696 h , ñông con là 1.224 h . K t qu gi m nghèo tuy cao nhưng 2.2.3. Th c tr ng phát tri n nông nghi p v môi trư ng chưa th nói là b n v ng, vì nguy cơ tái nghèo cao, hàng năm cao Tình tr ng ô nhi m môi trư ng di n ra trên ñ a bàn huy n tuy 150 – 250 h tái nghèo, năm 2009 có 155 h tái nghèo. không tr m tr ng so v i các ñ a phương khác nhưng cũng còn r t - Vi c làm và kh năng gi i quy t vi c làm, có bư c chuy n bi n nhi u ñi u c n ph i ñư c quan tâm gi i quy t. ñáng k , hàng năm gi i quy t vi c làm cho trên 300 lao ñ ng. Công tác ñào V môi trư ng không khí, ch t lư ng môi trư ng không khí t o ngh ñư c quan tâm hơn, m ng lư i trư ng l p d y ngh ñư c m r ng, trên ñ a bàn huy n Ba Tơ chưa b ô nhi m do công nghi p và ti u th t l lao ñ ng qua ñào t o, b i dư ng, ñư c c i thi n qua hàng năm. công nghi p chưa phát tri n. - Giáo d c – ñào t o, ti p t c phát tri n và ñ t nhi u k t qu . V môi trư ng ñ t, ch t lư ng ñ t gi m sút, hi n tư ng thoái Quy mô các b c h c ñư c m r ng; t l h c sinh ra l p ñ t cao; ñã hoá, b c màu x y ra khá ph bi n do quá trình canh tác chưa h p lý,
 9. 17 18 ñ c bi t là trên ñ t d c. Hi n tư ng xói mòn, r a trôi, khô c n, ñ t b m t v i nhi u thiên tai như n ng h n, bão, lũ l t,… nh hư ng r t l n nhi m ñ c, thoái hoá do n n ch t phá r ng, du canh, s n xu t thi u ñ n s n xu t nông nghi p. ñ u tư khoa h c k thu t. 2.3.2. Đi u ki n kinh t V môi trư ng nư c, còn ñ m b o, hàm lư ng các ch t ô - Huy n Ba Tơ ñi lên t xu t phát ñi m th p, qui mô n n kinh nhi m và khoáng ch t n m trong gi i h n cho phép. t nh bé, các ch tiêu phát tri n kinh t , xã h i thi u tính n ñ nh. V r ng và ñ che ph th m th c v t, tình tr ng khai thác - Cơ c u kinh t chuy n d ch ch m, thi u v ng ch c, quy mô r ng b a bãi, phá r ng làm nương r y v n ti p di n; n n lâm t c v n s n xu t ngành nông nghi p còn nh . hoành hành chưa có bi n pháp h u hi u; tình tr ng cháy r ng v n - Cơ s h t ng nông nghi p, nông thôn còn nhi u h n ch , còn x y ra chưa ki m soát tri t ñ . chưa ñ m b o ñ phát tri n s n xu t hàng hoá, nhi u công trình th y R ng t nhiên ñ u ngu n và r ng phòng h b tàn phá nhi u l i b hư h ng n ng do lũ l t chưa ñư c s a ch a, khôi ph c k p th i v trí phòng h xung y u, di n tích r ng tr ng chưa ñ t hi u qu b o v ñ ph c v s n xu t. môi trư ng. D n ñ n hi n tư ng xói mòn, r a trôi ñ t ñai ngày càng x y 2.3.3. Đi u ki n xã h i ra m nh m , ñ c bi t ñ i v i khu v c ñ t d c, lư ng mưa l n t p trung. - Dân s ch y u là ñ ng bào dân t c thi u s , m t ñ dân s Hi n nay, công tác qu n lý v môi trư ng, ho t ñ ng truy n thưa th t và phân b không ñ ng ñ u, t l h nghèo còn cao. thông môi trư ng có nh ng chuy n bi n tích c c. Vi c nh n th c t m - Trình ñ dân trí th p, kh năng ti p thu và áp d ng các ti n quan tr ng c a công tác b o v môi trư ng c a cán b và nhân dân b khoa h c k thu t c a ngư i dân còn h n ch . th i gian qua ñã ñư c nâng lên. Tuy nhiên công tác truy n thông v n - Ch t lư ng ngu n nhân l c còn h n ch , khó khăn trong chưa ñáp ng yêu c u nâng cao nh n th c sâu r ng c a các t ng l p vi c ñào t o, chuy n giao ti n b k thu t s n xu t. nhân dân, nh t là ñ ng bào dân t c thi u s . CHƯƠNG 3 2.3. NGUYÊN NHÂN C A VI C THI U PHÁT TRI N B N GI I PHÁP Đ PHÁT TRI N B N V NG V NG NÔNG NGHI P C A HUY N TH I GIAN QUA NÔNG NGHI P HUY N BA TƠ, T NH QU NG NGÃI 2.3.1 Đi u ki n t nhiên TH I GIAN T I - V trí ñ a lý n m xa trung tâm t nh l . 3.1. CĂN C Đ XU T G I PHÁP - Đ a hình huy n Ba Tơ có nhi u núi cao, ñ d c l n, chia c t ph c 3.1.1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i huy n Ba Tơ t p, khó có kh năng ph c h i, khó khăn trong vi c ñ u tư khai hoang, c i V kinh t : T c ñ tăng trư ng kinh t (giá so sánh 1994) ñ t t o ñ ng ru ng và xây d ng, phát tri n h th ng giao thông, th y l i. 17%/năm th i kỳ 2011 - 2015 và 18%/năm th i kỳ 2016 - 2020. Cơ c u - N m trong vùng duyên h i Nam Trung b , là nơi chuy n kinh t nông nghi p - công nghi p - d ch v ñ n năm 2015 là 38,5%- ti p gi a khí h u hai mi n và cao nguyên, vì v y thư ng xuyên ñ i 26,9% - 34,6%, năm 2020 là 23,1% - 34,4% - 42,5%. Giá tr s n xu t
 10. 19 20 bình quân ñ u ngư i tính theo giá hi n hành ñ t 17,8 tri u - Phát tri n nông nghi p ph i mang l i hi u qu kinh t . ñ ng/ngư i vào năm 2015; kho ng 46,4 tri u ñ ng/ngư i vào năm - Phát tri n nông nghi p ph i nâng cao ñ i s ng. 2020. V n ñ u tư toàn xã h i tính theo giá th c t 2,1 - 2,2 nghìn t - Phát tri n nông nghi p c n khai thác l i th so sánh. ñ ng th i kỳ 2011 - 2015 và 4,2 - 4,3 nghìn t ñ ng th i kỳ 2016 - 2020. - Phát tri n nông nghi p c n khai thác nông nghi p nhi t ñ i. V xã h i: Gi m t l tăng dân s t nhiên t 0,95% - 0,9%. - Phát tri n nông nghi p ph i s d ng hi u qu , ti t ki m tài Ph n ñ u l lao ñ ng nông thôn qua ñào t o, t p hu n, hu n luy n nguyên ñ t, nư c, sinh v t phù h p ñ b o v môi trư ng sinh thái. năm 2015 trên 40%; 2020 trên 50%. 3.2. CÁC GI I PHÁP C TH 3.1.2. Đ nh hư ng phát tri n b n v ng nông nghi p huy n Ba Tơ 3.2. 1. Gi i pháp ñ phát tri n nông nghi p v kinh t V kinh t , phát tri n s n xu t g n v i h th ng ch bi n và (1) T ch c l i s n xu t nông, lâm nghi p và phát tri n kinh m r ng th trư ng tiêu th nông, lâm, thu s n; ñ y m nh quá trình t nông thôn theo hư ng b n v ng. chuy n d ch cơ c u cây tr ng, v t nuôi và cơ c u l i kinh t nông - C n ñi u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n nông thôn, lâm, ngư nghi p theo hư ng công nghi p hoá, hi n ñ i hoá. Chú tr ng năng nghi p cho t ng vùng, t ng ñ a phương theo hư ng phát tri n b n v ng: su t và ch t lư ng s n ph m, kh năng c nh tranh trên th trư ng. g n s n xu t v i th trư ng; g n vùng nguyên li u v i công ngh ch bi n. V xã h i, phát tri n nông nghi p g n v i t o vi c làm, tăng thu - Chuy n d ch cơ c u cây tr ng, v t nuôi, phát huy th m nh nh p cho nông dân. Tăng cư ng ñào t o ngu n nhân l c nông thôn, trư c c a t ng vùng; s n xu t nông s n có ch t lư ng và hi u qu ; nâng h t tăng cư ng ñ o t o cán b qu n lý và cán b chuyên môn k thu t cho cao thu nh p trên m t ñơn v di n tích ñ t canh tác, trên m t ngày vùng nông thôn, mi n núi. Ti p t c ñ u tư cơ s h t ng nông thôn, t p công lao ñ ng và c i thi n ñ i s ng nhân dân. trung c ng c h th ng th y l i, nâng c p c i t o h th ng giao thông nông - Áp d ng ti n b khoa h c, k thu t nông nghi p, nh t là thôn, h th ng thông tin và các d ch v xã h i khác, ñáp ng nhu c u ti p công ngh sinh h c; th c hi n chương trình c i t o gi ng c n ñ n các d ch v s n xu t, d ch v xã h i c a ngư i dân nông thôn. (2) T o ñ u ra n ñ nh cho nông s n ph m, k t h p hi u qu V môi trư ng, h n ch t i ña vi c s d ng thu c hoá h c trong nông nghi p v i công nghi p ch bi n. s n xu t nông nghi p, tri n khai ñ án quy ho ch ba lo i r ng: phòng h , - Tăng cư ng liên k t s n xu t nông nghi p v i các nhà máy ñ c d ng và s n xu t trên t ng ñ a bàn xã ñ qu n lý, s d ng có hi u ch bi n ñ kéo dài th i v và tăng giá tr s n ph m; Phát tri n các qu tài nguyên ñ t, nư c r ng theo quan ñi m phát tri n b n v ng. T kênh thông tin th trư ng ñ n v i ngư i nông dân. ñó nâng cao nâng nh n th c và ñánh giá ñ y ñ v giá tr c a r ng. - Khuy n khích xây d ng các cơ s ch bi n s n ph m nông, 3.1.3. M t s quan ñi m có tính nguyên t c khi xây d ng gi i pháp lâm s n. Bên c nh ñó, c n tăng cư ng phát tri n d ch v nông nghi p Quan ñi m v phát tri n b n v ng nông nghi p huy n Ba Tơ và ngành ngh nông thôn, t p trung vào các lĩnh v c: d ch v k ph i g n v i ñi u ki n th c t i c a huy n. thu t gi ng cây tr ng, v t nuôi; d ch v v n t i; d ch v thú y.
 11. 21 22 (3) Xây d ng chương trình phát tri n ngu n nhân l c và gi i - C n có nh ng chính sách ưu ñãi trong vi c vay v n s n quy t các v n ñ xã h i. xu t cho ngư i dân. - C n nâng cao ch t lư ng giáo d c t t c các b c h c ñ c bi t 3.2.2. Gi i pháp ñ phát tri n nông nghi p v xã h i nh ng nơi có trình ñ dân trí th p, b o ñ m m i ngư i ñư c h c t p. (1) Nâng cao nh n th c v phát tri n b n v ng. - Tri n khai th c hi n chính sách d y ngh ñ i v i h c sinh C n nâng cao nh n th c c a toàn dân và lãnh ñ o các c p dân t c thi u s và lao ñ ng nông thôn. Tăng cư ng ñào t o, b i v t m quan tr ng và nh ng yêu c u c a phát tri n b n v ng nói dư ng ki n th c cho cán b qu n lý d y ngh . chung và ngành nông nghi p nói riêng, nhanh chóng tr thành quan - Gi m m c tăng dân s và t o thêm vi c làm cho ngư i lao ñi m nh t quán trong ch ñ o và t ch c th c hi n. Tri n khai ñ ng. Xây d ng chi n lư c phát ngu n nhân l c, gi i quy t vi c làm thư ng xuyên các ho t ñ ng truy n th ng r ng kh p ñ tuyên truy n, và chuy n d ch cơ c u lao ñ ng theo hư ng phân b l i lao ñ ng và ph bi n quan ñi m phát tri n b n v ng. dân cư. L ng ghép vi c th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia (2) Nâng cao ch t lư ng công tác xoá ñói gi m nghèo, t ng v vi c làm v i các chương trình, d án khác như xoá ñói gi m nghèo, bư c rút ng n kho ng cách v thu nh p và m c s ng gi a các vùng d y ngh , xu t kh u lao ñ ng cho ñ ng bào dân t c thi u s . dân cư, ñ c bi t là vùng sâu, vùng xa, vùng ñ ng bào dân t c thi u s . - Phát tri n kinh t vư n r ng, h gia ñình tr ng cây công - Ti p t c th c hi n chương trình xoá ñói gi m nghèo g n nghi p, khôi ph c và phát tri n các làng ngh truy n th ng. v i các chương trình kinh t , xã h i, môi trư ng cho các xã nghèo, - Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm s n và xây d ng t o ñi u ki n cho các vùng nghèo vươn lên thoát nghèo. Nh m c i cơ s h t ng giao thông, th y l i b ng ngu n v n c a các d án và thi n ñ i s ng c a h nghèo, gi m d n kho ng cách chênh l ch thu huy ñ ng lao ñ ng công ích. nh p, m c s ng gi a các vùng, gi a các thành ph n dân t c. Hoàn - C ng c , hoàn thi n m ng lư i y t t huy n ñ n cơ s . thi n m ng lư i an sinh xã h i phù h p, t o ñi u ki n cho ngư i - B o t n và phát huy b n s c văn hóa c a nhân dân ñ ng nghèo ti p c n thu n l i v i các d ch v y t , giáo d c, pháp lý, ñ m bào dân t c trong huy n. b o s ti n b , công b ng và phát tri n b n v ng v m t xã h i. (4) Liên k t các “nhà”: nhà nông, nhà khoa h c, doanh - H tr công tác ñào t o ngh , nâng cao kh năng h c t p, nâng nghi p, ngân hàng ñ phát tri n b n v ng nông nghi p, nông thôn. cao dân trí, t o l p các y u t ñ n ñ nh vi c làm, tránh tái nghèo. - Liên k t các nhà thông qua nh ng h p ñ ng trách nhi m, có (3) Xây d ng và th c hi n chương trình khuy n nông, khuy n s tham gia c a các cơ quan pháp lu t s t o thêm ngu n l c ñ phát lâm. Phát tri n các cơ s công nghi p ch bi n và b o qu n nông tri n s n xu t hàng hoá nông s n theo hư ng th trư ng, ñ m b o s n, phát tri n th trư ng nông thôn, tăng kh năng tiêu th nông s n ch t lư ng và hi u qu kinh t , xã h i, môi trư ng; góp ph n thúc và thu nh p cho ngư i dân. ñ y s n xu t nông nghi p phát tri n b n v ng.
 12. 23 24 - C n xây d ng h th ng khuy n nông ba c p, m i xã có t 2 – h gia ñình s ng g n r ng qu n lý. Có chính sách ưu ñãi trong vay 3 cán b khuy n nông, ưu tiên tuy n ch n cán b khuy n nông là v n tín d ng ñ ngư i dân tr ng r ng s n xu t. nh ng ngư i ñ ng bào dân t c thi u s và có ch ñ ph c p cho - Xây d ng và th c hi n các d án qu n lý r ng b n v ng. khuy n nông viên cơ s . Xây d ng chính sách khuy n nông cho Th c hi n t t các d án b o t n ña d ng sinh h c. Đ ng th i tăng ngư i nghèo, ngư i dân t c thi u s , vùng có ñi u ki n kinh t , xã cư ng công tác qu n lý ñ b o t n ña d ng sinh h c c a r ng. h i ñ c bi t khó khăn. - S d ng có hi u qu , ti t ki m tài nguyên, thiên nhiên, ti n - Xây d ng ñ án phát tri n các ngành ngh và d ch v nông t i ngăn ch n t i ña m c ñ gia tăng ô nhi m, suy thoái môi trư ng, thôn, t o vi c làm phi nông nghi p, s d ng hi u qu th i gian lao b o v ña d ng sinh h c. ñ ng nông nhàn. Phát tri n th trư ng nông thôn, tăng kh năng tiêu (2) Xây d ng chương trình hành ñ ng th c hi n các m c tiêu th nông s n và thu nh p c a ngư i dân. v môi trư ng. + Phát tri n công nghi p ch bi n và công ngh b o qu n Đ vư t qua các thách th c và th c hi n thành công s nông s n sau thu ho ch. nghi p b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng, trong giai ño n t i Ngoài ra, c n k p th i khuy n khích ñ ng viên khen thư ng c n quán tri t các quan ñi m: các mô hình nông dân kinh doanh, s n xu t gi i ñ làm bài h c kinh - Chi n lư c b o v môi trư ng là b ph n c u thành không nghi m cho m i ngư i. th tách r i c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i. 3.2.3. Gi i pháp ñ phát tri n nông nghi p v môi trư ng - B o v môi trư ng ph i trên cơ s tăng cư ng qu n lý nhà (1) S d ng h p lý, có hi u qu tài nguyên thiên nhiên (ñ t, nư c, th ch pháp lu t ñi ñôi v i vi c nâng cao nh n th c và ý th c nư c, r ng và ña b o t n tính d ng sinh h c) trách nhi m c a m i ngư i dân, c a toàn xã h i. - Đ u tư chi u sâu vào tài nguyên ñ t là ph i ñem l i l i - B o v môi trư ng là nhi m v c a toàn xã h i, là vi c làm nhu n ngày càng cao trên m t ñơn v di n tích. thư ng xuyên, lâu dài. - Đ u tư chi u sâu vào tài nguyên nư c là nâng c p các công Đ phát tri n b n v ng nông nghi p v môi trư ng huy n Ba trình th y l i và kiên c hoá kênh mương, ñ ng th i xây d ng các Tơ ñư c thành công, c n gi i quy t t t nh ng v n ñ xã h i: như ngăn công trình v a và nh . Quy ho ch th y l i theo hư ng khai thác, s ch n phá r ng, ñ t r ng làm nương r y…. V n ñ then ch t c n gi i d ng t ng h p, phát tri n b n v ng, g n v i quy ho ch th y l i v i quy t tri t ñ là xoá ñói gi m nghèo cho ñ ng bào dân t c thi u s ñây quy ho ch phát tri n nông, lâm nghi p. là nhi m v hàng ñ u c a ñ a phương. - Đ u tư chi u sâu vào tài nguyên r ng và b o t n ña d ng C n tăng cư ng công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n sinh h c là t p trung vào công tác ph c h i, tái sinh r ng và tr ng ngư, khuy n công ñ giúp ñ h ti p c n v i phương th c canh tác r ng m i. Giao ñ t r ng cho ngư i dân ñ a phương qu n lý, cho các m i, ñưa vào s d ng các gi ng cây, con có năng su t cao, ch t lư ng
 13. 25 26 t t. K t h p hài hoà v i các chính sách phát tri n b n v ng nông giao l i cho chính quy n ñ a phương ñ c p cho h dân thi u ñ t s n nghi p v kinh t và v xã h i nh m mang l i hi u qu cao nh t trong xu t. Đ i v i nh ng ñơn v qu n lý di n tích ñ t l n nhưng chưa khai s nghi p phát tri n b n v ng nông nghi p c a huy n nói riêng, và s thác h t ho c khai thác không hi u qu , không ñúng m c ñích thì ph i nghi p phát tri n kinh t - xã h i nói chung. ñi u ch nh quy ho ch, t ch c l i s n xu t, chuy n cho ñ a phương ñ 3.2.4 Gi i pháp v tăng cư ng th ch , chính sách c p cho h dân t c thu c ñ i tư ng ñang c n gi i quy t ñ t. a. Chính sách ñ t ñai - C n t p trung vào chính sách h tr h dân t c ñ c bi t khó khăn - C n th c hi n t t vi c quy ho ch, qu n lý quy ho ch s d ng phát tri n s n xu t, xoá ñói gi m nghèo tr c ti p cho h ñ ng bào dân t c ñ t nông nghi p, c n m r ng di n tích ñ t nông nghi p, lâm nghi p. thi u s nghèo t i ch . Ti p t c cho h nghèo vùng khó khăn vay v n s n - Có chính sách th c hi n ‘d n ñi n, ñ i th a” ñ ñ y nhanh vi c xu t kinh doanh v i lãi su t ưu ñãi thông qua ngân hành chính sách xã h i. tích t ru ng ñ t ph c v cho chuy n d ch cơ c u cây tr ng, con v t nuôi. - Th c hi n t t v ñào t o cán b , b i dư ng cán b công b. Chính sách ñ u tư ch c xã là ngư i ñ ng bào dân t c thi u s trong th i gian ñ n. - Tăng cư ng ngu n l c ñ u tư cho nông nghi p, nông thôn. e. Tăng cư ng th ch , nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c h - Có chính sách thu hút ngu n v n ñ u tư phát tri n s n xu t. tr cho nông nghi p, nông thôn - Tri n khai th c hi n t t các chính sách tín d ng nh m giúp K T LU N ngư i dân, các thành ph n kinh t ti p c n các ngu n v n vay. Nông nghi p và nông thôn b n v ng là m t nhân t c a phát c. Chính sách khuy n khích phát tri n công nghi p - d ch v nông thôn tri n b n v ng. Khi dân s gia tăng m nh m , nhu c u lương th c và - Th c hi n chuy n d ch m nh ñ u tư hình thành các cơ s th c ph m gia tăng nhanh chóng và có nh ng tác ñ ng ngày càng to gia công, doanh nghi p tư nhân ñ u tư, s n xu t t i khu v c nông l n ñ n môi trư ng sinh thái. Do ñó, phát tri n b n v ng nông nghi p thôn, ưu tiên ñ i v i các ngành thu hút nhi u lao ñ ng. ñư c ñ t ra và ngày càng ñư c quan tâm c a nhi u nhà khoa h c - Phát tri n m nh m th trư ng d ch v nông thôn. trong và ngoài nư c. d. Chính sách h tr tr c ti p cho ñ ng bào dân t c thi u s t i ch Nông nghi p huy n Ba Tơ ñã ñ t ñư c nh ng k t qu ñáng - Hoàn thành k ho ch giao ñ t, c p gi y ch ng nh n quy n ghi nh n trong nh ng năm qua, nhưng chưa th nói quá trình phát s d ng ñ t s n xu t, ñ t cho ñ ng bào dân t c thi u s . tri n ñó là b n v ng. Đ phát tri n b n v ng nông nghi p, nông thôn - Ti p t c th c hi n giao r ng, khoán qu n lý, b o v r ng cho huy n Ba Tơ, c n: Quy ho ch s d ng ñ t và quy ho ch nông, lâm h gia ñình và c ng ñ ng b n, làng ñ ng bào dân t c thi u s t i ch . nghi p theo quan ñi m và tiêu chí phát tri n b n v ng; Đ u tư khoa - Ki m tra, ñánh giá qu ñ t, tăng cư ng qu n lý, s d ng ñ t h c - công ngh ; Phát tri n m nh ngành ngh nông thôn; Đ u tư xây c a các công ty lâm nghi p nhà nư c. Kiên quy t thu h i s di n tích d ng cơ s h t ng kinh t , xã h i nông thôn. chưa s d ng ho c s d ng không có hi u qu , không ñúng m c ñích,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2