intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

98
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Quản lý công "Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang" với mục tiêu nhằm xây dựng luận cứ lý luận và thực tiễn để đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường của thành phố Tuyên Quang trong thời kỳ mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ QUỐC HUÂN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ QUỐC HUÂN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. NGUYỄN ĐĂNG THÀNH HÀ NỘI - NĂM 2016
 3. LỜI CAM ĐOAN Luận văn “ Chất hượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” là công trình nghiên cứu của riêng tác giả, các kết quả nghiên cứu là trung thực. Luận văn sư dụng thông tin, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và được ghi rõ nguồn gốc, số liệu được tổng hợp và xử lí. Hà Nội, tháng 11 năm 2016 HỌC VIÊN Lê Quốc Huân
 4. LỜI CẢM ƠN Học viên trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Học viện hành chính quốc gia, Khoa Tổ chức Quản lý nhân sự, Khoa Sau đại học và toàn thể các thầy giáo, cô giáo của học viện đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện giúp đỡ học viên hoàn thành chương trình học tập tại trường. Đặc biệt, học viên xin trân trọng cảm ơn GS.TS. Nguyễn Đăng Thành, người đã tận tình giúp đỡ học viên trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành Luận văn này. Học viên xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ; UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí lãnh đạo và công chức các phường thuộc UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho Học viên trong quá trình thu thập thông tin, dữ liệu và khảo sát thực tế để thực hiện Luận văn này. Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm công tác chưa nhiều và cũng là lần đầu tiên xây dựng Luận văn nên khó tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy học viên mong được sự tham gia, bổ sung đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo và các đồng chí đồng nghiệp để Luận văn này được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 HỌC VIÊN Lê Quốc Huân
 5. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CSHT, CSVCKT Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật CHTQS Chỉ huy trưởng quân sự ĐCSVN Đảng cộng sản Việt Nam ĐC-XD Địa chính - Xây dựng GTSX Giá trị sản xuất KHCN Khoa học công nghệ KT-XH Kinh tế - xã hội NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NXB Nhà xuất bản P Phường QĐ-BNV Quyết định - Bộ Nội vụ TC-KT Tài chính - Kế toán THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TP Thành phố TP-HT Tư pháp - Hộ tịch TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VH-XH Văn hóa - Xã hội VP-TK Văn phòng- Thông kê XHCN Xã hội chủ nghĩa
 6. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG .............................................................................................. 10 1.1. Khái quát về công chức phƣờng ........................................................... 10 1.1.1. Khái niệm .......................................................................................... 10 1.1.2.Vị trí, vai trò của công chức phường ............................................... 11 1.1.3. Đặc điểm của công chức phường .................................................... 13 1.1.4. Nhiệm vụ của công chức phường ................................................... 14 1.1.5.Tiêu chuẩn công chức phường......................................................... 19 1.2.Một số vấn đề lý luận về chất lƣợng công chức phƣờng ..................... 22 1.2.1.Khái niệm chất lượng công chức phường ....................................... 22 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức phường ................. 23 1.2.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công chức phƣờng ..... 37 1.3. Yêu cầu nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng ................................ 40 1.3.1. Yêu cầu của CNH, HĐH đất nước .................................................. 40 1.3.2. Yêu cầu của cải cách hành chính ................................................... 42 1.3.3. Yêu cầu phát huy vai trò của chính quyền và công chức phường 43 Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 45 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG .......................... 46 2.1. Khái quát đặc điểm lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang ................................................................................................. 46 2.1.1. Đặc điểm lịch sử ............................................................................... 46 2.1.2. Đặc điểm tự nhiên ............................................................................ 47 2.1.3.Tình hình kinh tế - xã hội của TP. Tuyên Quang ........................... 48 2.2. Khái quát về công chức phƣờng ở TP. Tuyên Quang ........................ 50 2.2.1.Về số lượng ........................................................................................ 50 2.2.2. Về cơ cấu........................................................................................... 52 2.3. Phân tích thực trạng chất lƣợng công chức phƣờng ở TP. Tuyên Quang ............................................................................................................. 54 2.3.1. Về phẩm chất chính trị..................................................................... 54
 7. 2.3.2.Về phẩm chất đạo đức ....................................................................... 55 2.3.3.Về trình độ, năng lực ........................................................................ 56 2.3.4.Về mức độ kết quả hoàn thành nhiệm vụ ........................................ 64 2.3.5. Về sự hài lòng của người dân.......................................................... 67 2.4. Đánh giá chung về chất lƣợng công chức phƣờng của TP. Tuyên Quang ............................................................................................................. 69 2.4.1.Ưu điểm.............................................................................................. 69 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ................................................................. 70 Tiểu kết chƣơng 2 .......................................................................................... 76 Chƣơng 3. QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG .................................................................................... 77 3.1. Quan điểm nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng ở TP. Tuyên Quang ............................................................................................................. 77 3.1.1. Phải nhận thức đúng đắn vai trò của công chức phường .......... 77 3.1.2. Nâng cao chất luợng công chức phường phải chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện, đồng thời phải có trọng tâm, trọng điểm .................. 78 3.1.3. Nâng cao chất lượng công chức phường phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát huy phong trào cách mạng của quần chúng ............................................................... 78 3.1.4. Nâng cao chất lượng công chức phường phải gắn liền với tổ chức và hoạt động của chính quyền phường............................................ 79 3.1.5. Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý trong việc nâng cao chất lượng công chức phường ........................................................................... 80 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng ở TP. Tuyên Quang ................................................................................................. 81 3.2.1.Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức công vụ .......... 81 3.2.2. Đổi mới công tác tuyến dụng, bố trí, sử dụng và quy hoạch công chức phường ............................................................................................... 82 3.2.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phường ........... 84 3.2.4. Đổi mới trong chế độ, chính sách đối với công chức phường .... 87 3.2.5. Đổi mới chính sách luân chuyển công chức ................................ 88
 8. 3.2.6. Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, giảm sát hoạt động của công chức phường ............................................................................................... 89 3.2.7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công chức phường.. 90 Tiểu kết chƣơng 3 .......................................................................................... 92 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 94
 9. DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Đơn vị hành chính, diện tích, dân số, số thôn, xóm, tổ nhân dân .. 47 Bảng 2.2: Số lương cán bộ, công chức đã bố trí và còn thiếu ......................... 51 theo quy định của pháp luật .............................................................................. 51 Bảng 2.3. Cơ cấu trình độ chuyên môn của công chức phường thuộc 06 chức danh ỏ TP. Tuyên Quang năm 2013 và năm 2015 ........................................... 57 Bảng 2.4. Mức độ thành thạo các kỹ năng tham mưu của công chức phưòng TP. Tuyên Quang trong thực thi công vụ ......................................................... 62 Bảng 2.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức phường ...................... 65 Bảng 2.6 Đánh giá mức độ hài lòng của ngưòi dân ........................................ 67 Bảng 2.8. Tỉ lệ phù hơp của công tác tuyến dụng, sử dụng, đánh giá, xếp loại công chức đến chất lượng công chức phường ở TP. Tuyên Quang hiện nay ................................................................................................... 73
 10. DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Số lượng công chức thuộc 06 chức danh ......................................... 51 ở các phường của TP. Tuyên Quang năm 2015 ............................................... 51 Hình 2.2. Cơ cấu công chức VP-TK theo trình độ ........................................... 58 chuyên môn các phường TP. Tuyên Quang năm 2015 .................................... 58 Hình 2.3. Kết quả thực thi công vụ của ............................................................ 66 Hình 2.4. Tỉ lệ về sự phù hợp của chương trình, tài liệu, giảng viên ............. 74
 11. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chính quyền phường có vị trí cơ bản và quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính cấp cơ sở, là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền phường nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền phường bởi đây là những người gần dân nhất, sát dân nhất. Chủ trương, chính sách, pháp luật dù có đúng đắn nhưng sẽ khó có hiệu lực, hiệu quả cao nếu như không được triển khai thực hiện bởi một đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền phường có năng lực pháp luật tốt. Chính vì đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền phường có vai trò quan trọng như vậy nên việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Trong thời gian qua việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ và chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà đặc biệt là từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức phường thuộc thành 1
 12. phố Tuyên Quang không ngừng được kiện toàn, củng cố, phần lớn được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và chính quyền phường nói riêng có chuyển biến và hiệu quả hơn. Tuy nhiện, đội ngũ cán bộ, công chức phường ở thành phố Tuyên Quang cũng còn nhiều yếu kém, bất cập về nhiều mặt, phần lớn chưa được đào tạo một cách bài bản, chính quy về chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp so với yêu cầu. Năng lực quản lý điều hành chưa ngang tầm với nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, thiếu chủ động sáng tạo; việc vận dụng các chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng địa phương chưa linh hoạt, nhiều nơi còn sao chép một cách máy móc. Không ít cán bộ, công chức phường chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không nắm vững các quy định của pháp luật, vì vậy quá trình chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc còn mang tính chủ quan, tuỳ tiện theo cảm tính cá nhân, không căn cứ vào quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm đã làm giảm lòng tin của cán bộ và nhân dân. Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế cần đòi hỏi các cấp, các ngành quan tâm đúng mức về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường có đủ kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và ở địa phương. Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang để có những giải pháp tạo ra một sự chuyển biến về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng bộ, chính quyền thành phố Tuyên Quang trở thành nhiệm vụ cấp 2
 13. thiết, là cơ sở thực tiễn quan trọng để làm tốt công tác cán bộ, công chức chính quyền cấp phường. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trên, học viên chọn nghiên cứu về “Chất lượng công chức phường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” để làm luận văn thạc sĩ Quản lý công. Đây là vấn đề cấp bách, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước ta hiện nay, phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chính quyền phường trong sạch, vững mạnh, đủ khả năng thực thi chức năng nhiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề nghiên cứu bộ máy chính quyền xã, phường, thị trấn trong đó có đề cập đến chất lượng cán bộ, công chức ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) đã được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhiều công trình khoa học cũng đã nghiên cứu vấn đề này dưới nhiều gốc độ khác nhau. Có thể liệt kê một số công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực trên như sau: - PGS.TS Nguyễn Đăng Dung: “Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương”, NXB Đồng Nai (1987); - PGS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm chủ biên: “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003: Trên cơ sở các quan điểm lý luận và tổng kết thực tiễn, cuốn Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã phân tích, lý giải, hệ thống hóa các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ đó đưa ra những kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm củng cố phát triển đội ngũ này cả về chất lượng, số lượng, cơ cấu cho phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 3
 14. - GS.TS. Phạm Hồng Thái với cuốn sách “Công vụ, công chức” (2004) xuất bản tại NXB Tư pháp, Hà Nội đã giới thiệu các khái niệm khác nhau về công vụ, xác định công vụ gắn với quyền lực của Nhà nước, bình luận các quy định pháp luật về công chức, đưa ra các quan niệm về công chức và có những nhận xét đánh giá khái quát pháp luật về công vụ, công chức ở Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2004. Hiện nay, Việt Nam đã và đang trong bối cảnh cải cách hành chính Nhà nước, vấn đề cán bộ, công chức chính quyền cấp xã được đặc biệt quan tâm. Một số đề tài khoa học, công trình nghiên cứu đề cập trực tiếp đến vấn đề này và hoàn chỉnh hơn, cụ thể như PGS.TS Bùi Tiến Quý (2000), Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; TS. Thang Văn Phúc - TS. Chu Văn Thành đồng chủ biên (2000), Chính quyền cấp xã và quản lý nhà nước cấp xã của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; TS. Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam của Học viện Hành chính Quốc gia, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; TS. Nguyễn Văn Sáu - GS. Hồ Văn Thông chủ biên (2003), Thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiện nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Mặt khác, một số bài viết được đăng trên các Tạp chí Thông tin Chính trị học, Tạp chí quản lý nhà nước, Nhà nước pháp luật như PGS. Hà Quang Ngọc (1999), Đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở, thực trạng và giải pháp, Tạp chí Cộng sản số 2/1999; TS. Lê Văn Hòe (2002), Về hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở các tỉnh miền núi; GS.TSKH Vũ Huy Từ (2002): Một số giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Tạp chí Quản lý nhà nước số 5/2002. - Chu Thị Hạnh: “Nâng cao năng lực cán bộ chính quyền cấp cơ sở tỉnh Thái Nguyên hiện nay” Luận văn Thạc sỹ, Học viện Hành chính Quốc gia năm 4
 15. 2009: trên cơ sở phân tích thực trạng cán bộ chính quyền cấp cơ sở tỉnh Thái Nguyên về trình độ, điều kiện công tác, chế độ đãi ngộ, đi sâu xem xét nguyên nhân của thực trang năng lực cán bộ, luận văn đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực chính quyền cơ sở; - Trần Thị Kim dung: “Nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong gia đoạn hiện nay” Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật năm 2011: Trên cơ sơ làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc trưng, vị trí, vai trò của chính quyền cơ sở, của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang; - Trần Thị Toàn: “Chất lượng công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội” Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công: Trên cơ sở các quan điểm lý luận và tổng kết thực tiễn tác giả đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã như: đào tạo, bố trí, luận chuyển, sử dụng đánh giá và các chế độ ngộ đối với công chức cấp xã. Ngoài ra còn nhiều báo cáo, tham luận khác như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các công trình trên đã đề cập nhiều đến việc xây dựng chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về nâng cao chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích: Xây dựng luận cứ lý luận và thực tiễn để đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường của thành phố Tuyên Quang trong thời kỳ mới. 5
 16. 3.2. Nhiệm vụ: Để đạt được các mục đích nêu trên, Luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về chất lượng công chức phường; - Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường ở TP. Tuyên Quang; - Đánh giá đúng chất lượng công chức phường, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu còn tồn tại và các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức phường ở TP. Tuyên Quang. - Đề ra những phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức phường ở TP. Tuyên Quang trong thời gian tới. 4. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng công chức phường ở TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. - Khách thể nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vào 06 chức danh công chức phường, cụ thể: Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - Thống kế, Địa chính - Xây dựng - đô thị và môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức phường của TP. Tuyên Quang (với các nội dung phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc). + Về không gian nghiên cứu: Luân văn nghiên cứu chất lượng công chức thuộc 7 phường của TP. Tuyên Quang. + Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu sử dụng trong luận văn được cập nhật trong 3 năm từ năm 2013 đến 2015. 6
 17. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), về chính quyền cấp xã và công chức phường. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, luận văn kết hợp sử dụng linh hoạt các phương pháp sau: * Phương pháp khảo cứu tài liệu: Đây là phương pháp truyền thống được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và nghiên cứu quản lý hành chính công nói riêng. Các nhuồn tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu được thu thập tương đối đa dạng, phong phú, bao gồm các tài liệu đã được xuất bản, tài liệu của các cơ quan lưu trữ và các cơ quan khác nhau. Trong luận văn, tác giả sử dụng chủ yếu (1) dưới dạng, sách, báo, đề tài… mục đích nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận để nghiên cứu và đánh giá chất lượng công chức, (2) nguồn dữ liệu từ niên gián thống kê của TP Tuyên Quang, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tp, Báo cáo phát triển KT - XH hàng năm của UBND TP, Báo cáo của Phòng Nội vụ TP,… Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Đây là một trong những phương pháp nghiên cứu phổ biến trong nhóm khoa học xã hội. Tác giả vận dụng phương pháp này để khảo sát thực tế ở 7 phường trên địa bàn TP. Tuyên Quang nhằm thu thập thông tin về những vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Tổng số công chức được khảo sát 60 người, Tác giả sử dụng bảng hỏi với 21 câu hỏi xác minh những thông tin cá nhân của công chức và tập trung vào việc đánh giá kiến thức, kỹ năng trong triển khai, hoàn thành nhiệm vụ của bản thân công chức; khảo sát về quá trình, nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của công chức; đánh giá công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức hiện nay. 7
 18. * Phương pháp chuyên gia: Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã tiến hành tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các lãnh đạo thuộc Thành ủy, UBND thành phố, phòng Nội vụ, Chi cục Thống kế, các phường, xã. Về phía các chuyên gia: Tổng số người được hỏi là 18 người và những vấn đề trao đổi chủ yếu tập trung vào khía cạnh như nhiệm vụ chủ yếu theo chức danh, vị trí việc làm đồng chí đang đảm nhiệm; đánh giá khách quan về thực trạng chất lượng công chức phường, xã TP. Tuyên Quang nói chung và công chức phường nói riêng trong những năm gần đây; những khó khăn, vướng mắc mà công chức phường gặp phải khi thực thi các nhiệm vụ; những yêu cầu đặt ra với đơn vị và cá nhân công chức phường sau 3,5 năm nữa; những năng lực bắt buộc (Kiến thức, kỹ năng, hành vi, thái độ) đối với công chức để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ý kiến của công chức về chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã hiện nay; những kiến nghị để công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phường, xã của tỉnh, TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và tương lai: Chương trình, nguồn lực, cơ sở vật chất…; giải pháp để khắc phục những tồn tại và nâng cao chất lượng công chức phường trên địa bàn TP trong thời gian tới; cơ chế, chính sách tuyển dụng công chức nói chung và công chức phường nói riêng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về phía các lãnh đạo, nhà quản lý: Tác giả sử dụng 17 phiếu hỏi đối với chủ tịch, phó chủ tịch ở các phường trên địa bàn TP. Tuyên Quang. Nội dung câu hỏi xoay quanh mức độ thành thạo kỹ năng của công chức phường mà đồng chí đang lãnh đạo, quản lý như: kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thi hành và áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước; kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản; kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng quản lý văn hóa, xã hội trên địa bàn; kỹ năng quản lý tài chính, ngân sách; kỹ năng phân tích, xử lý thông tin, tổng hợp và báo cáo; kỹ năng tổ chức kiểm tra hành chính, xử phạt và cưỡng chế hành chính, … 8
 19. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng 300 phiếu đối với người dân (phỏng vấn, thu thập - phân tích dữ liệu, thống kê về đội ngũ công chức phường ở TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và phương pháp phân tích hệ thống: Thực trạng chất lượng công chức phường TP. Tuyên Quang được nhận biết qua phân tích các tiêu chí đánh giá. Các giải pháp đề xuất được tiến hành trên cơ sở so sánh, tổng hợp và rút ra những thành tựu, hạn chế trong quá trình nghiên cứu đề tài. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Về lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích về chất lượng công chức phường. Luận văn đã xây dựng được khung lý thuyết để nghiên cứu chất lượng công chức xã, phường, thị trấn nói chung và công chức phường ở TP. Tuyên Quang nói riêng. - Về thực tiễn: Luận văn cung cấp những luận cứ và luận chứng khoa học giúp các cấp lãnh đạo ở TP. Tuyên Quang tham khảo để hoạch định chính sách nhằm nâng cao chất lượng công chức xã nói chung và công chức phường nói riêng. Đồng thời, luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã ở địa bàn khác và sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy, học tập về công chức và chất lượng công chức. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng công chức phường Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức phường ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 9
 20. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG 1.1. Khái quát về công chức phƣờng 1.1.1. Khái niệm 1.1.1.1.Công chức Nhiều quốc gia trên thế giới quan niệm: công chức là nhân viên công tác, được hưởng lương từ ngân sách, bị quy định bởi quy chế hoặc luật công chức, là người làm việc trong hệ thống chính quyền nhà nước. Công chức là bộ phận quan trọng trong nền hành chính quốc gia. Do đặc điểm cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam nên quan niệm về công chức ở Việt Nam cũng có đặc thù. Trong nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước đã đề cập đến khái niệm về công chức. Công chức là nhũng người được Nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (TW), cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân hay công an nhân dân mà không phải là hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, được phân loại theo chế độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch hành chính trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tại điểm 2, Điều 4 (Cán bộ, công chức), Chương 1 (Những quy định chung) của Luật cán bộ công chức (2008) đã nêu rõ “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2