intTypePromotion=3

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
7
lượt xem
1
download

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Luận văn thạc sĩ Quản lý công "Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ ĐỨC TÍN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ ĐỨC TÍN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐINH THỊ MINH TUYẾT TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, với sự hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, Học viện Hành chính Quốc gia. Tƣ liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Luận văn không sao chép của bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Ngƣời thực hiện Ngô Đức Tín
 4. LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau đại học, các khoa chuyên môn, các thầy giáo, cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp cho tôi những tri thức quý báu trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, Nguyên Trƣởng Khoa Quản lý nhà nƣớc về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, ngƣời đã trực tiếp và tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Chân thành cảm ơn Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch – Đầu tƣ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, các đồng nghiệp, bạn bè và ngƣời thân đã hết lòng giúp đỡ, động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi có đƣợc kết quả ngày hôm nay. Mặc dù rất tâm huyết với đề tài và đã có rất nhiều cố gắng nhƣng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong quý thầy cô tiếp tục chỉ dẫn, bạn bè, đồng nghiệp góp ý để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. Ngƣời thực hiện Ngô Đức Tín
 5. MỤC LỤC trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢNG MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………. 1 1. Lý do chọn đề tài luận văn………………………………………………. 1 2. Tình hình nghiên cứu……………………………………………………… 4 3. Mục đích và nhiệm vụ……………………………………………………. 6 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu………………………………………… 7 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu………………………… 7 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn…………………………………………......... 8 7. Kết cấu của luận văn…………………………………………………. 9 Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………………10 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận văn………………....... ..10 1.1.1. Tổ chức phi chính phủ……………………………………….....10 1.1.2. Tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam … .12 1.1.3. Quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam ……………………………………………………. 15 1.2. Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam ……………………………………………... 19 1.2.1. Đảm bảo các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động theo đúng định hƣớng và pháp luật………………...………………………….... 19
 6. 1.2.2. Phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động chƣa tích cực của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam………………….19 1.2.3. Hạn chế tác động chƣa tích cực của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam……………………………...…………. 21 1.3. Nội dung quản lí nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam………………………………..…………....... 23 1.3.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp qui đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam …………………23 1.3.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam ………………………... 25 1.3.3. Ban hành và tổ chức thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch vận động, sử dụng viện trợ đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam………………………………………………………….. 26 1.3.4. Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam ………………….. 29 1.3.5. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam ………………………... 34 1.3.6. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam …………………………….. 35 1.3.7. Tổng kết, đánh giá hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam …………………………………………….. 36 1.4. Kinh nghiệm quản lí nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại một số tỉnh/thành phố và giá trị tham khảo cho tỉnh Kiên Giang……………………………………………………………….............. 38 1.4.1. Kinh nghiệm quản lí nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại một số tỉnh/thành phố ………………………… 38
 7. 1.4.2. Giá trị tham khảo cho tỉnh Kiên Giang trong quản lí nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn ………... 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG……………………………………………………... 42 2.1. Khái quát về tỉnh Kiên Giang và các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại tỉnh Kiên Giang…………………………………………. 42 2.1.1. Khái quát về điều kiện phát triển tỉnh Kiên Giang ………….... 42 2.1.2. Khái quát về các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại tỉnh Kiên Giang…………………………………………………………….. 47 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài……………………………………………………………. 53 2.2.1. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp qui đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang…………………..53 2.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang……………………….. 55 2.2.3. Tổ chức thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch huy động, quản lý viện trợ đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 2.2.4. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lí đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang………………………………….. 60 2.2.5. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài và đội ngũ cộng tác viên hoạt động tại tỉnh Kiên Giang………………………………………………………………………. 64 2.2.6. Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang……………………… 65
 8. 2.2.7. Tổng kết, đánh giá hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tại Kiên Giang………………………………………………………… 66 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang…………………….67 2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ……………………………………… 67 2.3.2. Những hạn chế…………………………………………. ……... 70 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế……………………………....73 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG………………………………….. 75 3.1. Dự báo xu hƣớng phát triển của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tại tỉnh Kiên Giang……………………………………………………............ 75 3.2. Quan điểm và định hƣớng đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam và Kiên Giang………………………………. 76 3.2.1. Quan điểm của Đảng đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam………………………………………………..76 3.2.2. Định hƣớng của tỉnh Kiên Giang đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn ………………………………….... 78 3.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang ……………………………….... 79 3.3.1. Rà soát, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật quản lý các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Kiên Giang…………………………………………………..….. 79 3.3.2. Bổ sung và tổ chức thực hiện chính sách huy động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang………..83
 9. 3.3.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc đối với tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan trung ƣơng và địa phƣơng………………………………………………………………. 86 3.3.4. Đa dạng hình thức và phƣơng pháp bồi dƣỡng năng lực cho đội ngũ cánbộ quản lý tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài và đội ngũ cộng tác viên.. ……………………………………………………………………….. 90 3.3.5. Tiến hành thƣờng xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài..……………………………………………………………………… 94 KẾT LUẬN ………………………………………………………………. 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………...….. 102
 10. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT IMF : International Monetary Fund (Quỹ tiền tệ quốc tế) KTXH : Kinh tế - xã hội LHQ : Liên hiệp quốc ODA : Oficial Development Assistance (Viện trợ phát triển chính thức) PCP : Phi chính phủ PCPNN : Phi chính phủ nƣớc ngoài TCPCPNN : Tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài QLNN : Quản lý nhà nƣớc Sở KH-ĐT : Sở Kế hoạch & Đầu tƣ UBND : Ủy ban nhân dân VHXH : Văn hóa - Xã hội WB : World Bank (Ngân hàng thế giới) XHCN : Xã hội Chủ nghĩa
 11. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢNG trang 1. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài ………………………………………………………….. . 31 2. Bảng 2.1: Diện tích và dân số tỉnh Kiên Giang năm 2015......................... 43 3. Biểu đồ 2.2: Biểu đồ phân chia theo khu vực của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 -2016 …………..48 4. Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thống kê lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Kiên Giang giai đoạn 2010 -2016……………52 5. Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức Ban Công tác vận động, điều phối và sử dụng viện trợ nƣớc ngoài và phi chính phủ nƣớc ngoải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang……….................................................................................................. 63
 12. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong bối cảnh thế giới hiện nay, xu hƣớng phát triển mạnh mẽ của xã hội dân sự và đóng góp của xã hội dân sự vào sự phát triển của xã hội ngày càng lớn và có ý nghĩa. Hơn nữa, một hiện tƣợng có tính quy luật là Nhà nƣớc ngày càng tìm cách và tạo điều kiện chuyển giao cho xã hội tự đảm nhận, tự cân đối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, vai trò của các tổ chức xã hội – dân sự, trong đó có tổ chức phi chính phủ - đƣợc gọi bằng khái niệm NGO (Non Governmental Organization) ngày càng đƣợc mở rộng và coi trọng trong phạm vi quốc gia và toàn thế giới. Các tổ chức phi chính phủ (PCP) đã trở thành một nhân tố quan trọng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển xã hội. Trong thời gian qua, các tổ chức PCP phát triển rất mạnh mẽ, trở thành một hiện tƣợng có tính toàn cầu đến mức ngƣời ta đã nói tới một “cộng đồng PCP” mà quan hệ đối ngoại của các quốc gia cần phải tính đến. Trong quá trình phát triển xã hội bên cạnh nỗ lực của các chính phủ và tổ chức quốc tế, các tổ chức PCP cũng đã góp một phần công sức đáng kể nhằm cải thiện cuộc sống của những ngƣời nghèo và những ngƣời bị thiệt thòi trong xã hội. Vai trò của các tổ chức PCP ngày càng đƣợc khẳng định, sự tham gia của họ trên các diễn đàn về kinh tế, xã hội và phát triển ngày một tăng. Tiếng nói của các tổ chức PCP đối với các vấn đề thuộc mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế ngày càng đƣợc các nƣớc và các tổ chức quốc tế lớn nhƣ Liên hợp quốc (UN), Chƣơng trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và đặc biệt các tổ chức ngân hàng, tài chính thế giới nhƣ: Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) quan tâm. Chính phủ nhiều nƣớc ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và ảnh hƣởng của các tổ chức PCP, tăng cƣờng
 13. 2 thông qua các tổ chức PCP triển khai các dự án viện trợ nhằm thực hiện chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam là một trong những nƣớc đang phát triển, từng phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, do đó nhu cầu giải quyết các vấn đề xã hội nhƣ: chất độc da cam/dioxin, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục là rất lớn. Chúng ta rất cần sự giúp đỡ của các bạn bè quốc tế. Các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài (PCPNN) là một lực lƣợng có vai trò quan trọng để ta giải quyết các nhu cầu đó. Mức độ tham gia của các tổ chức này vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ngày càng trở nên sâu rộng, điều này không chỉ thể hiện qua số lƣợng các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam và giá trị nguồn viện trợ ngày càng tăng; lĩnh vực và địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng mà còn thể hiện qua mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa chính phủ, chính quyền các cấp của Việt Nam với các tổ chức PCPNN. Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức PCPNN mang tính nhạy cảm, dễ bị lợi dụng. Thực tế các cuộc “Cách mạng màu” xảy ra ở một số nƣớc trên thế giới đều có sự góp mặt của các tổ chức PCPNN. Hiện nay, các vấn đề về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo là những quân bài mà các nƣớc phƣơng Tây và Mỹ chú trọng trong chính sách đối ngoại của họ với Việt Nam. Với sự hậu thuẫn về tài chính của chính phủ trong các hoạt động, các tổ chức phi chính phủ có thể bị lợi dụng hoặc trở thành bình phong trong các vấn đề nêu trên cho các nƣớc có chính sách thù địch với Việt Nam. Vì vậy, việc quản lý các tổ chức PCPNN để vừa tranh thủ đƣợc nguồn viện trợ có hiệu quả vừa đảm bảo các tổ chức PCPNN không bị lợi dụng vì các mục đích khác đòi hỏi chúng ta phải rất quan tâm chú trọng. Kiên Giang một tỉnh có sớm có nhiều hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay, tại tỉnh Kiên Giang có gần 40 tổ chức PCPNN đƣợc cấp giấy phép hoạt động
 14. 3 trong đó trong đó có những tổ chức quốc tế nhƣ: CARE International, Habitat For Humanity International, ICF, World Wild Fund, Action Aids, Hifer International. Số lƣợng thực tế các tổ chức có dự án và hoạt động hiệu quả chỉ chiếm khoảng 70%. Hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh Kiên Giang đa dạng trên nhiều lĩnh vực và ngày càng có nhiều tổ chức mới đến triển khai hoạt động tại tỉnh. Tuy nhiên về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn còn tồn tại nhiều vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện nhƣ: thể chế quản lý nhà nƣớc chƣa đầy đủ, chƣa thống nhất, đồng bộ, chƣa phù hợp với thực tiễn công tác quản lý nhà nƣớc về tổ chức PCPNN tại tỉnh; tổ chức bộ máy quản lý các tổ chức PCPNN chƣa đƣợc kiện toàn; nhân sự chƣa đảm bảo tính chuyên môn nghiệp vụ; cơ chế quản lý chƣa thống nhất từ trung ƣơng đến địa phƣơng; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan QLNN về đối với các tổ chức PCPNN còn chồng chéo, việc phối hợp quản lý còn lỏng lẻo. Qua tìm hiểu một số tài liệu nghiên cứu về hiệu quả, vai trò, lĩnh vực hoạt động của các tổ chức PCPNN. Hiện tại, chƣa có tài liệu nghiên cứu chính thức nào nghiên cứu về thực trạng hoạt động và công tác QLNN đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chính vì vậy, việc cần phải nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động này, kết hợp với việc đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ tại Kiên Giang hiện nay và từ đó đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Kiên Giang là rất cần thiết và mang tính thời sự. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, Học viên chọn đề tài: “Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý
 15. 4 công, nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại tỉnh Kiên Giang và từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức PCPNN. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nhằm tìm hiểu vai trò, tính chất, loại hình hoạt động, lĩnh vực hoạt động, công tác quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức PCPNN, Học viên đã nghiên cứu một số tài liệu nghiên cứu về các tổ chức PCPNN, các công trình nghiên cứu về các tổ chức PCPNN đƣợc tổng hợp nhƣ sau: Đề tài “Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam” do học viên Nguyễn Thị Thanh Loan thuộc Học viện Hành chính – Chính trị Quốc gia, khóa học 1999-2002, thực hiện với sự hƣớng dẫn của TS. Thang Văn Phúc. Đề tài “Quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội” do học viên Cấn Việt Anh thuộc Học viện Hành chính – Chính trị Quốc gia, khóa học 2005-2008 thực hiện. Tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài với hoạt động vì giảm nghèo ở Việt Nam (1996-2008), tác giả ThS. Chử Thu Hà, khoa Văn hóa Dân tộc, Đại học Văn hóa Hà Nội với nội dung đánh giá hoạt động các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam cho công việc giảm nghèo và phát triển bền vững trong các mảng hoạt động lớn nhƣ nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trƣờng, phát triển cộng đồng... cho đến những hoạt động có quy mô nhỏ nhƣ viện trợ trực tiếp tiền và nhu yếu phẩm cũng đều nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam, tác giả Đôn Tuấn Phong, Ban điều phối viện trợ nhân dân nêu thực trạng và đánh giá hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ từ năm 1994-2007 về các mặt hoạt động từ đó tìm ra xu hƣớng hoạt động cho các năm tiếp theo.
 16. 5 Sự hợp tác của Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế, tác giả Phạm Bình Minh, tạp chí thông tin đối ngoại số 2/2010 với nội dung: Nhằm thực hiện đƣờng lối đối ngoại độc lập dân chủ, chính sách đối ngoại mở rộng đa phƣơng hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, kết hợp công tác đối ngoại chặt chẽ của Đảng, ngoại giao của nhà nƣớc và đối ngoại nhân dân, trong những năm qua Việt Nam đã ngày càng mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN. Mối quan hệ này đã góp phần giải quyết một số vấn đề KT-XH, nhất là thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn đang gặp khó khăn. Báo cáo tổ chức phi chính phủ quốc tế quan hệ đối tác và sự phát triển 12/2009 (Trung tâm dữ liệu Tổ chức phi chính phủ) với nội dung miêu tả tổng quan về hoạt động đã đƣợc các nhóm làm việc tại Trung tâm dữ liệu các Tổ chức phi chính phủ thực hiện năm 2009. Báo cáo về công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài do Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. Báo cáo 10 năm công tác vận động viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2015 (từ năm 2005 đến năm 2015). Báo cáo đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài giai đoạn 2010-2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2015. Kiên Giang xã hội hóa các nguồn lực viện trợ vì sự nghiệp phát triển dân sinh, Báo Kiên Giang ngày 15/4/2011. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh Kiên Giang đƣợc thành lập cách đây 7 năm, đã vận động viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài và giải ngân đạt 736 tỷ đồng, giá trị giải ngân theo từng năm tăng liên tục từ 50 đến 75%. Nguồn viện trợ đã góp phần
 17. 6 phát triển KT-XH của tỉnh thông qua các dự án giảm nghèo và phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trƣờng. Trong đó, phần lớn nguồn viện trợ đƣợc dành hỗ trợ trực tiếp cho ngƣời dân và đầu tƣ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội vùng nông thôn nhƣ: Xây mới 250 phòng học, 200 cây cầu bê-tông, gần 200 km đƣờng giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa hơn 5.000 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc. Theo Học viên tìm hiểu và đƣợc biết hiện tại chƣa có đề tài nghiên cứu khoa học nào đánh giá hoạt động quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu ở Việt Nam và thực tiễn tại Kiên Giang, Học viên mong muốn đƣợc nghiên cứu một cách đầy đủ hơn về công tác QLNN đối với các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm đƣa ra các định hƣớng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với các tổ chức này. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Hoàn thiện quản lý nhà nƣớc (QLNN) đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 3.2. Nhiệm vụ Để thực hiện đƣợc mục đích, luận văn tập trung giải quyết 3 nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc đối với tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn cấp tỉnh. - Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 18. 7 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài luận văn là nội dung QLNN đối với tổ chức PCPNN đƣợc cấp phép hoặc có dự án đã đƣợc phê duyệt thực hiện trên địa bàn cấp tỉnh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu nội dung QLNN đối với các tổ chức PCPNN hoạt động trong những lĩnh vực đƣợc pháp luật Việt Nam cho phép, cụ thể là lĩnh vực viện trợ nhân đạo, từ thiện và phát triển chứ không nghiên cứu các tổ chức PCPNN hoạt động trên các lĩnh vực khác nhƣ tôn giáo, nhân quyền. - Về không gian: Các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam. - Về thời gian: Đề tài giới hạn thời gian nghiên cứu thực trạng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016, đồng thời đề xuất giải pháp cho thời gian tới. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn đƣợc thực hiện trên cơ sở phƣơng pháp luận của phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại nhân dân và tổ chức PCPNN. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản đƣợc áp dụng trong quá trình nghiên cứu luận văn này là: - Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, các luận điểm, luận cứ có liên quan đến đề tài luận văn. - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Các số liệu về thực trạng hoạt động của tổ chức PCPNN và quản lý nhà nƣớc đối với tổ chức PCPNN hoạt
 19. 8 động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phƣơng. - Phƣơng pháp xử lý thông tin và xử lý số liệu: Thu thập số liệu, xử lý số liệu để đƣa ra những nhận định khách quan về lý luận và thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn cung cấp một cách khái quát có hệ thống về QLNN đối với tổ chức PCPNN, đƣa ra cái nhìn tổng thể, khách quan, đa chiều về tổ chức PCPNN và QLNN đối với tổ chức PCPNN. Luận văn còn giúp cho ta hiểu rõ cách thức quản lý nhà nƣớc của cơ quan liên quan đối với các hoạt động này đối với các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Đánh giá thực trạng QLNN đối với tổ chức PCPNN hoạt động trên tại tỉnh Kiên Giang hiện nay trên cơ sở đó làm rõ những vấn đề chƣa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao thực tiễn công tác quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức PCPNN tại tỉnh Kiên Giang. Những đóng góp này góp phần làm tăng năng lực cũng nhƣ hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức PCPNN tại tỉnh Kiên Giang, qua đó góp phần xây dựng một nền ngoại giao nhân dân vững mạnh, hiệu quả, thân thiện. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ tham gia trong lĩnh vực QLNN đối với tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và cho việc học tập hoặc nghiên cứu trên lĩnh vực có liên quan.
 20. 9 7. Kết cấu của luận văn Ngoài mục lục, danh mục các chữ viết tắt, mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm ba chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam. - Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. - Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản