intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp một phần nào đó vào công cuộc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn nói riêng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Nông Sơn nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG XUÂN SANG BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG XUÂN SANG BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. LƢU KIẾM THANH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Đặng Xuân Sang
 4. LỜI CẢM ƠN Để thực hiện và hoàn thành đề tài luận văn này tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Khoa Sau đại học - Học viện Hành chính Quốc gia cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh - Thầy giáo, người hướng dẫn khoa học, đã tận tình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình xây dựng đề cương, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức Phòng Nội vụ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Chi cục Thống kê huyện Nông Sơn đã giúp đỡ tôi những tư liệu quý báu liên quan đến luận văn. Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về thời gian và khả năng nghiên cứu nên trong luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý thầy giáo, cô giáo, các chuyên gia, những người quan tâm đến đề tài tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn./. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Đặng Xuân Sang
 5. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cám ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN .................................................................................... 10 1.1. Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện ............ 10 1.1.1. Khái niệm cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân cấp huyện ....... 10 1.1.2. Đặc điểm của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện ........................................................................................................ 11 1.1.3. Khái niệm về công chức, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện ................................................................. 13 1.1.4. Đặc điểm hoạt động và vai trò của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện ............................................. 15 1.1.5. Phân loại công chức...................................................................... 21 1.1.6. Xác định vị trí việc làm của công chức ......................................... 22 1.2. Bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện ......................................................................................................................... 25 1.2.1. Khái niệm bồi dưỡng và tác dụng của bồi dưỡng trong sử dụng công chức ................................................................................................ 25 1.2.2. Phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức ................................. 26
 6. 1.2.3. Nội dung của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức................... 29 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức ......................................................................................................... 33 1.2.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức ......................................................................................................... 36 1.2.6. Bồi dưỡng công chức trong các cơ quan chuyên môn cấp huyện 37 1.3. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở một số địa phương trong nước ................................................................................................................. 39 1.3.1. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng........................................... 39 1.3.2. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ........................................................................... 40 1.3.3. Bài học cho công tác bồi dưỡng công chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn của huyện Nông Sơn ............................................. 43 Tiểu kết chương 1 ............................................................................................ 44 Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN.................................................................................................... 45 2.1. Đặc điểm của địa phương nghiên cứu ............................................................ 45 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của huyện Nông Sơn ................... 45 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nông Sơn ............................ 46 2.2. Ảnh hưởng của yếu tố vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện Nông Sơn ........ 47 2.2.1. Thuận lợi ....................................................................................... 47 2.2.2. Khó khăn ....................................................................................... 48 2.3. Cơ sở pháp lý về đào tạo, bồi dưỡng công chức huyện Nông Sơn .............. 48 2.3.1. Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Nhà nước ........ 49
 7. 2.3.2. Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh Quảng Nam và huyện Nông Sơn ......................................................................... 50 2.4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn và đội ngũ công chức làm việc trong đó ..................................................................... 51 2.5. Thực trạng đội ngũ công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn ................... 54 2.5.1. Thực trạng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn ......................................................... 54 2.5.2. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn ......................................... 59 2.5.3. Đánh giá của công chức về các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã tham gia ............................................................................................................ 63 2.5.4. Đánh giá của công chức về tác dụng của các khóa/lớp tham gia bồi dưỡng ................................................................................................ 65 2.5.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của công chức khi tham gia các khóa bồi dưỡng ........................................................................... 67 2.5.6. Nhận xét chung về công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn ........................... 68 2.6. Những căn cứ để xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn thời gian đến ................. 70 2.7. Nhu cầu bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đến năm 2020 ............................................................. 71 Tiểu kết chương 2 ............................................................................................ 73 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN THỜI GIAN ĐẾN ............................. 74 3.1. Những căn cứ để xây dựng giải pháp.............................................................. 74
 8. 3.1.1. Những thách thức của quá trình hội nhập .................................... 74 3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Nông Sơn đến năm 2020 ........................................................ 75 3.1.3. Quan điểm và nguyên tắc bồi dưỡng cán bộ, công chức .............. 76 3.1.4. Định hướng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn thời gian đến ................. 76 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn trong thời gian đến ..... 78 3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công bồi dưỡng công chức.......................................................................................................... 78 3.2.2. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng công chức ......................................................................................................... 81 3.2.3. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ tạo tiền đề cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, làm tốt việc tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng .................................................... 84 3.2.4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện phù hợp với thực tế địa phương tạo động lực thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng ............................... 89 3.2.5. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ............................................................................. 92 3.2.6. Tăng cường công tác luân chuyển công chức lãnh đạo quản lý của các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện về xã để đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn ................................................................... 95 Tiểu kết chương 3 ............................................................................................ 97 KẾT LUẬN .................................................................................................... 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 101
 9. BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ cái viết tắt Chữ viết đầy đủ CBCC Cán bộ, công chức CCHC Cải cách hành chính ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng HCNN Hành chính nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân
 10. DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu KT - XH huyện Nông Sơn giai đoạn 2013 - 2017 .. 46 Bảng 2.2. Số lượng công chức các cơ quan hành chính cấp huyện của huyện Nông Sơn (đến 01/12/2017) ............................................................. 52 Bảng 2.3. Số lượng công chức cấp xã của huyện Nông Sơn (đến 01/12/2017) ................................................................................................. 53 Bảng 2.4. Tuổi đời, số năm công tác chung và số năm làm công việc hiện tại của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn (tính đến 01/12/2017)................................................................. 54 Bảng 2.5. Trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn............................................................................................................... 56 Bảng 2.6. Lĩnh vực chuyên môn của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn qua các năm ........................................................ 57 Bảng 2.7.Tình hình sử dụng chuyên môn của công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện Nông Sơn qua các năm.................................... 58 Bảng 2.8. Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện các năm 2014, 2015, 2016 và 2017. ............................ 59 Bảng 2.9. Lý do công chức các cơ quan chuyên môn UBND huyện tham gia và không tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2014 – 2017.... 60 Bảng 2.10. Phân loại công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2014 – 2017 theo độ tuổi ............................................................................................................... 63 Bảng 2.11. Đánh giá của công chức về các khóa học tham gia năm 2017 . 64 Bảng 2.12. Đánh giá của công chức về tác dụng của các khóa đào tạo,..... 66
 11. Bảng 2.13. Liệt kê những khó khăn chính của công chức khi tham gia các khóa/lớp đào tạo bồi dưỡng......................................................................... 67 Bảng 2.14. Nhu cầu đào tạo dài hạn về chuyên môn và lý luận chính trị... 72 Bảng 2.15. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ...................................... 72
 12. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Mở cửa và hội nhập kinh tế thế giới là đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta, đưa đất nước dần thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, vị thế và vai trò của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, nước ta cần phải phát huy tối đa các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực…Trong đó, cùng với các yếu tố vốn và khoa học - công nghệ thì nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tiếp tục phát động công cuộc cải cách hành chính công với mục đích làm cho bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở ngày càng hoàn thiện, có đủ năng lực, quyền lực và hiệu quả; một trong những trọng tâm của chương trình cải cách hành chính là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến cơ sở có phẩm chất, có năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cán bộ, công chức là nhân tố con người trong tổ chức và hoạt động của nhà nước. Chính vì vậy, nhân tố này đã và luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều chủ trương chính sách về vấn đề cán bộ, công chức đã được ban hành như: Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 và gần đây, ngày 13 tháng 11 năm 2008, tại Kỳ họp thứ 4 (Quốc hội Khóa XII), Luật cán bộ, công chức (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010) đã được thông qua nhằm củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. 1
 13. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Thực hiện sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH và cải cách bộ máy hành chính theo định hướng chung của cả nước, trong thời gian qua huyện Nông Sơn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của mình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng ngày càng cao. Song bên cạnh đó, công tác này vẫn còn chậm đổi mới, chậm hội nhập, chưa thực sự gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu tình hình mới cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về vai trò của Nhà nước trong quản lý đời sống xã hội. Để thấy được công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của huyện Nông Sơn nhất là công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong những năm gần đây như thế nào? Thực tế vấn đề tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao trình độ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong những năm gần đây ra sao? Số lượng, cơ cấu đội ngũ công chức đã qua đào tạo những năm gần đây ra sao? Việc bố trí sử dụng công chức được bồi dưỡng ở các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện như thế nào? Còn tồn tại những hạn chế gì trong công tác bồi dưỡng công chức? Nguyên nhân của những hạn chế đó là gì? Trong thời gian tới cần có những định hướng, giải pháp nào để khắc phục những hạn chế của công tác này? Tôi chọn đề tài “Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp, đồng thời qua đó mong muốn có thể đóng góp một phần nào đó vào công cuộc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn nói riêng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Nông Sơn nói chung. 2
 14. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được nghiên cứu, tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của mình, học viên đã tiếp cận một số công trình, bài viết: Thứ nhất, các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về xác định nhu cầu đào tạo, có các đề tài như: Đề tài “Xác định nhu cầu trong thiết kế chương trình đào tạo theo chức danh cho cơ quan nhà nước các cấp” - Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Văn Thới, năm 2013; Đề tài: “Khảo sát, phân tích, đánh giá và xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên đề của Học viện Hành chính theo nhu cầu xã hội” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Hậu, năm 2009; Đề tài “Cơ sở khoa học của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính theo nhu cầu công việc” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Vân (2008); Đề tài “Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí chức danh” - Chủ nhiệm đề tài : TS. Nguyễn Thanh Xuân, năm 2006; Đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học và giải pháp thực hiện phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức nhà nước” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Vân, năm 2005. Các đề tài này chủ yếu tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo theo vị trí công việc hoặc theo chức danh. Trong các đề tài này, các nguyên tắc nền tảng của việc nghiên cứu, phân loại, xác định nhu cầu đào tạo được đề cập và phân tích một cách cụ thể. Đây là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho nhóm tác giả trong việc nghiên cứu cơ sở lý luận, các nguyên tắc, phương pháp của việc xây dựng nhu cầu đào tạo cho đối tượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thứ hai, các nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như: Đề tài “Khảo sát, phân loại và xây dựng chương trình khung bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý Nhà nước theo các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã” do TS. Phạm Kiên Cường làm chủ nhiệm; Đề tài Khảo sát, phân loại và xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến 3
 15. thức hành chính và quản lý nhà nước theo các chức danh cấp Vụ, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện do GS.TS. Bùi Văn Nhơn làm chủ nhiệm, Đề tài “Khảo sát, phân loại và xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước theo các chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh” do PGS.TS. Đinh Văn Mậu làm chủ nhiệm, Đề tài “Nghiên cứu các yêu cầu chung cho việc xây dựng chương trình đào tạo thư ký và trợ lý lãnh đạo” do TS. Nguyễn Văn Hậu làm chủ nhiệm. Các đề tài này đưa ra các khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, phần nội dung về khảo sát, cơ sở thực hiện khảo sát, kết quả khảo sát được vận dụng cụ thể như thế nào vào quá trình xây dựng chương trình lại chưa được đề cập đầy đủ. Thứ ba, các nghiên cứu mang tính chất cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo theo chức danh. TS. Nguyễn Ngọc Vân (2005), chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học và giải pháp thực hiện phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức nhà nước” chỉ rõ hoạt động phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức nhà nước là yếu tố bảo đảm tính khoa học của công tác đào tạo, bồi dưỡng và khẳng định thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng là một đòi hỏi khách quan phải thực hiện phân cấp. Về Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phân cấp. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay bao gồm: các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Chính phủ, các trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành, trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thực tế cho thấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng của cả hệ thống nói trên chỉ tập trung chủ yếu vào các đối tượng cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn ngạch, còn việc đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh rất ít. Chính vì vậy, việc phân công, phân cấp đào tạo theo chức danh cần được thực hiện để đảm bảo tính phân tầng kiến thức và tính chuyên sâu trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. TS. Nguyễn Thanh Xuân (2006), chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí chức danh” đã chỉ ra cơ sở lý luận và cơ sở 4
 16. thực tiễn của đào tạo theo chức danh. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí chức danh là loại hình mang tính chất đào tạo nghề (nghề làm lãnh đạo quản lý); phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí, chức danh là phương thức đào tạo, bồi dưỡng cho những người có trình độ đã được đào tạo có bề dày thực tiễn và có nhiều kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống. Việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí chức danh cần phải bảo đảm nguyên tắc: làm việc gì, đảm nhận chức danh nào phải được học, được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng của việc làm và chức danh ấy; nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị trí chức danh chủ yếu là kỹ năng nghề nghiệp; phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải đa dạng... Thứ tư, các bài viết trên các Tạp chí - Bài viết: “Bàn về chức năng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức” được đăng trên tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2007, Số 5, tr.18 - 19 của tác giả Lại Đức Vượng, Vụ Đào tạo - Bộ Nội vụ đã xác định ĐTBD là phương tiện truyền thụ, trao đổi kiến thức, kỹ năng nhằm khắc phục những nhược điểm, hạn chế của việc trang bị kiến thức, kỹ năng không thông qua ĐTBD. ĐTBD có mục tiêu, đối tượng và theo từng nội dung chương trình, tài liệu sẽ giúp quá trình học tập của CBCC nhanh hơn, hiệu quả hơn tạo động lực cho từng CBCC phấn đấu, trưởng thành và thúc đẩy quá trình CCHC được thuận lợi. - Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực công vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” tác giả Lưu Kiếm Thanh, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 4/2015 (231), tr 3-8. - Bài viết “Vai trò của Chính phủ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” của tác giả Lưu Kiếm Thanh, Tạp chí Quản lý nhà nước số 3/2013 (206), tr. 3-11. Thứ năm, một số luận văn và luận án 5
 17. - Luận án Tiến sĩ “Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Lại Đức Vượng, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2009. - Luận án Tiến sĩ “Hoàn thiện việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước chuyên nghiệp ở Việt Nam” của tác giả Chu Xuân Khánh, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2010. - Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, năm 2013 của tác giả Hồ Vũ Ngọc Lợi với đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường - từ thực tiễn của thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế”. - Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, năm 2013 của tác giả Quách Thị Huyền Trang với đề tài “Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngành mỹ thuật trên địa bàn thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay”. - Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công năm 2014 của tác giả Nguyễn Xuân Tiên với đề tài “Đào tạo, bồi dưỡng chức danh trưởng phòng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố Đà Nẵng”. - Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công năm 2014 của tác giả Lê Chí Quốc Minh với đề tài “Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. - Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công năm 2011 của tác giả Nguyễn Dũng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh “Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực công chức hành chính tỉnh Bình Thuận”. Luận văn phân tích cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính và thực trạng đội ngũ công chức hành chính của tỉnh Bình Thuận, từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực công chức hành chính tỉnh Bình Thuận đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. - Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia năm 2014 của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế”. Luận văn này đã đề cập cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng công chức xã ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn phân 6
 18. tích vị trí, đặc điểm, vai trò của công chức cấp xã, vai trò của chính quyền cơ sở, đưa ra nhiều giải pháp trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Như vậy đã có khá nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến về vấn đề phát triển nguồn nhân lực hành chính trong đó có phần nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách chi tiết, cụ thể về lĩnh vực bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trong điều kiện CNH - HĐH càng cần có nghiên cứu một cách chi tiết, tường tận để từ đó có định hướng phù hợp cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nói riêng nói riêng. Vì vậy, bên cạnh sự kế thừa các nghiên cứu đã có, đề tài nghiên cứu này sẽ tiến thêm một bước các quan điểm mới, cách tiếp cận mới trong việc định hướng bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trên địa bàn có nhiều đặc trưng như ở huyện miền núi Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ vào công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân của các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác bồi dưỡng công chức chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn, từ đó đưa ra định hướng và các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả của công tác này. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác bồi dưỡng công chức nhà nước. - Phản ánh thực trạng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cũng như công tác đào tạo gắn với bố trí sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn trong những năm gần đây. 7
 19. - Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao trình độ, chất lượng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn trong những năm tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Công chức chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam gắn với công tác bồi dưỡng. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. - Về thời gian: Các dữ liệu, thông tin thu thập tập trung trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017. Những số liệu khảo sát mới được điều tra trong năm 2017. - Về đối tượng: nghiên cứu bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn dựa trên lý luận, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trên cơ sở đó đánh giá và đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. 5.2. Phương pháp nghiên cứu + Hệ thống hóa, phân tích các tài liệu tham khảo và các kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được công bố: được sử dụng chủ yếu trong chương 1 và phần mở đầu khi nghiên cứu các công trình liên quan đến đề tài luận văn, khi hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến bồi dưỡng cán bộ, công chức. + Phương pháp phân tích thực chứng: được sử dụng chủ yếu trong chương 2. + Điều tra xã hội học và tổng hợp, phân tích các kết quả điều tra: được sử dụng trong cả chương 2 và chương 3. 8
 20. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Tiếp tục hệ thống hóa về lý thuyết và các luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Luận văn phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá đúng thực trạng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2017). Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này đến năm 2020. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả của luận văn được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn huyện Nông Sơn và các huyện miền núi khác của tỉnh Quảng Nam. Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ công chức các chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nông Sơn nói riêng. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài các phần như mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài luận tham khảo, luận văn được kết cấu theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở pháp lý và thực tiễn về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn trong thời gian đến 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2