Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Xuân Huy tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
72
lượt xem
28
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Xuân Huy tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý quá trình dạy học, thực trạng công tác quản lý, đề xuất các biện pháp quản lý quá trình dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại trường Trung học phổ thông Xuân Huy tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Xuân Huy tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> TRẦN THỊ THU HẰNG<br /> <br /> QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TẠI<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN HUY TỈNH<br /> TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> TRẦN THỊ THU HẰNG<br /> <br /> QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TẠI<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN HUY TỈNH<br /> TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60140114<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đức Chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Đức Chính,<br /> Ngƣời Thầy đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo, động viên tôi trong suốt thời<br /> gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Với tình cảm chân thành, tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của Trƣờng<br /> Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia đã tham gia giảng dạy, tƣ vấn, giúp đỡ, tạo<br /> điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn,<br /> Ban giám hiệu và các đồng nghiệp của trƣờng Trung học phổ thông Xuân Huy huyện<br /> Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi tham gia khóa học và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Dù đã có nhiều cố gắng trong học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn,<br /> song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự động<br /> viên, quan tâm đóng góp ý kiến của các Thầy Cô trong Hội đồng khoa học, các<br /> đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 01 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Thu Hằng<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục các bảng ........................................................................................... v<br /> Danh mục biểu đồ, sơ đồ .................................................................................. vi<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC VÀ<br /> QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG<br /> HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ................ 5<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quá trình dạy học và quản lý quá<br /> trình dạy học .................................................................................................... 5<br /> 1.2. Một số khái niệm ...................................................................................... 7<br /> 1.2.1. Quản lý, Quản lý nhà trƣờng .......................................................... 7<br /> 1.2.2. Dạy học, Quá trình dạy học .......................................................... 10<br /> 1.2.3. Quản lý quá trình dạy học ............................................................. 15<br /> 1.3. Quá trình dạy học tại các trƣờng trung học phổ thông trong bối<br /> cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục .................................................... 15<br /> 1.3.1. Bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục ............................... 15<br /> 1.3.2. Trƣờng trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân ...... 18<br /> 1.3.3. Chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể sau 2018 .................... 20<br /> 1.3.4. Dạy học ......................................................................................... 24<br /> 1.4. Nội dung quản lý quá trình dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới<br /> giáo dục phổ thông ........................................................................................ 28<br /> 1.4.1. Tổ chức tập huấn cho giáo viên cách xây dựng kế hoạch dạy học .... 28<br /> 1.4.2. Tổ chức tập huấn cho giáo viên cách xây dựng kế hoạch bài học ..... 29<br /> 1.4.3. Tổ chức tập huấn cho giáo viên các phƣơng pháp dạy học tích cực ... 30<br /> 1.4.4. Tập huấn cho giáo viên các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong<br /> quá trình dạy học ..................................................................................... 30<br /> 1.4.5. Tổ chức tập huấn cho giáo viên cách lập hồ sơ môn học ............. 32<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.4.6. Tăng cƣờng cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ quá trình dạy học .... 33<br /> 1.5. Các yếu tố tác động tới quản lý quá trình dạy học ............................. 33<br /> 1.5.1. Các yếu tố chủ quan ...................................................................... 33<br /> 1.5.2. Các yếu tố khách quan (chƣơng trình mới) .................................. 34<br /> Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 36<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC VÀ QUẢN<br /> LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO<br /> DỤC TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN HUY,<br /> TỈNH TUYÊN QUANG ................................................................................ 37<br /> 2.1. Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang .............. 37<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý, dân số, lao động huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang ..... 37<br /> 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Sơn tỉnh<br /> Tuyên Quang .......................................................................................... 37<br /> 2.2. Sơ lƣợc về trƣờng Trung học phổ thông Xuân Huy tỉnh Tuyên Quang ..... 38<br /> 2.2.1. Quy mô trƣờng lớp ........................................................................ 39<br /> 2.2.2. Chất lƣợng giáo dục ...................................................................... 39<br /> 2.2.3. Nhu cầu học tập của học sinh ....................................................... 40<br /> 2.2.4. Đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý ................................... 41<br /> 2.3. Giới thiệu hoạt động khảo sát ............................................................... 41<br /> 2.3.1. Mục đích khảo sát ......................................................................... 41<br /> 2.3.2. Đối tƣợng khảo sát ........................................................................ 41<br /> 2.3.3. Nội dung khảo sát ......................................................................... 41<br /> 2.3.4. Phƣơng pháp khảo sát ................................................................... 42<br /> 2.4. Phân tích khảo sát .................................................................................. 42<br /> 2.4.1. Khảo sát đối với cán bộ quản lí và lãnh đạo và chuyên viên<br /> phòng Giáo dục Trung học...................................................................... 42<br /> 2.4.2. Khảo sát đối với giáo viên ............................................................ 51<br /> 2.5. Đánh giá .................................................................................................. 58<br /> Tiểu kết chƣơng 2 .......................................................................................... 61<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản