intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực - Tổng công ty điện lực miền Bắc

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
54
lượt xem
32
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực - Tổng công ty điện lực miền Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm tìm hiểu và xác định từng tiêu thức cụ thể khi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý áp dụng trong doanh nghiệp, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực quản lý; đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực-Tổng công ty điện lực miền Bắc; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực-Tổng công ty điện lực miền Bắc trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực - Tổng công ty điện lực miền Bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ KHÁNH HIỆP<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ<br /> QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN<br /> LỰC - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. LÊ ANH TUẤN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập, không sao chép của<br /> người khác. Các nguồn tài liệu được trích dẫn, các số liệu sử dụng và nội dung<br /> chuyên đề đều trung thực. Đồng thời tôi xin cam đoan rằng kết quả quá trình nghiên<br /> cứu này chưa từng được công bố trong bất kì chương trình nghiên cứ nào khác.<br /> Tác giải luận văn<br /> <br /> Lê Khánh Hiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các sơ đồ, bảng biểu<br /> MỞ ĐẦU..........................................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> QUẢN LÝ....................................................................................................................................... 4<br /> 1.1 Khái quát về nguồn nhân lực quản lý ..............................................<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1 Nguồn nhân lực………………………………………………... 4<br /> 1.1.2<br /> <br /> Nguồn nhân lực quản lý............................................................. 5<br /> <br /> 1.1.3 Phân loại nguồn nhân lực quản lý............................................... 6<br /> 1.1.4 Vai trò của nguồn nhân lực quản lý............................................ 7<br /> 1.2 Khái quát về chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý............................ 8<br /> 1.2.1 Chất lượng nguồn nhân lực......................................................... 8<br /> 1.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực quản lý............................................ 8<br /> 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực quản lý.. 9<br /> 1.2.4 Các yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực quản lý...................<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý.............<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.1 Về thể lực……………………………………………………… 15<br /> 1.3.2 Về phẩm chất đạo đức................................................................<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.3.3 Về trình độ …………………………………………………….<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.4 Về kỹ năng quản lý.....................................................................<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3.5 Về thâm niên công tác................................................................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.6 Về mức đảm nhận công việc......................................................<br /> 1.4 Các phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý<br /> <br /> 23<br /> 23<br /> <br /> 1.4.1 Phương pháp đánh giá đồ họa..................................................... 23<br /> 1.4.2 Phương pháp đánh giá trong và đánh giá ngoài.......................... 25<br /> 1.4.3 Phương pháp đánh giá trước và sau............................................ 25<br /> 1.4.4 Phương pháp đánh giá tròn......................................................... 26<br /> 1.5 Cơ sở để đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý...................<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.6 Các yêu cầu khi đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý....... 28<br /> Kết luận chƣơng 1…………………………………………………………... 30<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ<br /> QUẢN LÝ CỦA BAN QLDA PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC - TỔNG<br /> CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.............................................................. 31<br /> 2.1 Khái quát về Ban QLDA Phát triển Điện lực-Tổng công ty Điện<br /> lực miền Bắc....................................................................................................<br /> 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Ban QLDA Phát triển Điện lực<br /> <br /> 31<br /> 31<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA Phát triển Điện lực........... 32<br /> 2.1.3 Tình hình hoạt động của Ban QLDA Phát triển Điện lực............<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.1.4 Tình hình nhân sự của Ban QLDA Phát triển Điện Lực..............<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.2 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý của Ban QLDA<br /> Phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc................................<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.2.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu đánh giá chất lượng nguồn<br /> nhân lực quản lý................................................................................................ 50<br /> 2.2.2 Kết quả đánh giá...........................................................................<br /> <br /> 51<br /> <br /> 2.2.2.1 Đánh giá về thể lực............................................................... 51<br /> 2.2.2.2 Đánh giá về phẩm chất đạo đức...........................................<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2.2.2.3 Đánh giá về trình độ.............................................................<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.2.2.4 Đánh giá về kỹ năng quản lý................................................ 56<br /> 2.2.2.5 Đánh giá về thâm niên công tác...........................................<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.2.2.6 Đánh giá về mức đảm nhận công việc.................................<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhân lực<br /> quản lý tại Ban QLDA Phát triển Điện lực-Tổng công ty Điện lực miền<br /> Bắc....................................................................................................................<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.3.1 Các nhân tố đầu vào của nguồn nhân lực quản lý........................<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.3.2 Các chính sách phát triển nguồn nhân lực quản lý.......................<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.3.2.1 Chính sách lựa chọn, tuyển dụng, bố trí nguồn nhân lực<br /> quản lý............................................................................................................... 65<br /> 2.3.2.2 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng của<br /> nguồn nhân lực quản lý..................................................................................... 67<br /> 2.3.2.3 Chính sách nâng cao năng lực công nghệ............................<br /> <br /> 68<br /> <br /> 2.3.3 Thù lao lao động ..........................................................................<br /> <br /> 69<br /> <br /> 2.3.3.1 Thù lao tài chính................................................................... 70<br /> 2.3.3.2 Thù lao phi tài chính............................................................. 73<br /> 2.4 Đánh giá chung về chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý của Ban<br /> QLDA Phát triển Điện lực- Tổng công ty Điện lực miền Bắc..................... 74<br /> 2.4.1 Ưu điểm........................................................................................<br /> <br /> 74<br /> <br /> 2.4.2 Tồn tại và nguyên nhân................................................................. 74<br /> Kết luận chƣơng 2........................................................................................... 77<br /> <br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT<br /> LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA BAN QLDA PHÁT<br /> TRIỂN ĐIỆN LỰC-TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC..............<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ<br /> quản lý của Ban QLDA Phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực<br /> miền Bắc..........................................................................................................<br /> <br /> 78<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản