intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
83
lượt xem
47
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về BHXH và vai trò của công tác thu BHXH làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác thu BHXH của tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> THÁI VĂN NAM<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI<br /> TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội - 2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của<br /> riêng tôi, các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng.<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2012<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> (đã ký)<br /> Thái Văn Nam<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> <br /> I<br /> <br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> <br /> V<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> VI<br /> <br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị<br /> <br /> VII<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...............................................................................................1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................................2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2<br /> 5. Đóng góp mới của luận văn ....................................................................................2<br /> 6. Kết cấu của luận văn ...............................................................................................2<br /> CHƯƠNG 1 ................................................................................................................3<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ...........3<br /> 1.1 Bản chất và chức năng của BHXH .......................................................................3<br /> 1.2 Nguyên tắc và đối tượng tham gia của BHXH .....................................................7<br /> 1.2.1 Nguyên tắc của BHXH.......................................................................................7<br /> 1.2.2 Đối tượng tham gia BHXH ..............................................................................10<br /> 1.3 Những quan điểm cơ bản về BHXH và hệ thống các chế độ BHXH ở Việt Nam<br /> ...................................................................................................................................11<br /> 1.3.1 Những quan điểm cơ bản về BHXH ................................................................11<br /> 1.3.2 Hệ thống các chế độ BHXH ở Việt Nam .........................................................13<br /> 1.4 Nguồn hình thành và việc sử dụng quỹ BHXH ở Việt Nam ..............................16<br /> 1.4.1 Khái niệm và đặc điểm quỹ BHXH .................................................................16<br /> <br /> I<br /> 4<br /> <br /> 1.4.2 Nguồn hình thành quĩ BHXH ở Việt Nam.......................................................18<br /> 1.4.3 Sử dụng quỹ BHXH ở Việt Nam .....................................................................19<br /> 1.5 Nội dung tổ chức công tác thu BHXH ở Việt Nam ............................................20<br /> 1.5.1 Quy trình thu BHXH ở Việt Nam ....................................................................20<br /> 1.5.2 Tổ chức bộ máy thu BHXH ở Việt Nam .........................................................25<br /> 1.5.3. Các tiêu chí đánh giá tổ chức thu BHXH........................................................26<br /> 1.6 Kinh nghiệm một số nước về công tác quản lý thu BHXH ................................28<br /> 1.6.1 Công tác quản lý thu BHXH ở Liên Bang Mỹ.................................................28<br /> 1.6.2 Công tác quản lý thu BHXH ở Nhật Bản .........................................................30<br /> 1.6.3 Công tác quản lý thu BHXH ở Thái Lan .........................................................32<br /> 1.6.4 Công tác quản lý thu BHXH Quốc gia Mông Cổ ............................................33<br /> 1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác thu BHXH ở Việt Nam ...............35<br /> CHƯƠNG 2 ..............................................................................................................38<br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC THU .................................38<br /> BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH (2006-2010) ......................................38<br /> 2.1 Tổng quan về hoạt động của BHXH tại Việt Nam và Quảng Ninh ....................38<br /> 2.1.1 Tổng quan về hoạt động của BHXH tại Việt Nam ..........................................38<br /> 2.1.2 Tổng quan về hoạt động của BHXH tại Quảng Ninh ......................................41<br /> 2.2 Thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH tỉnh Quảng Ninh ...............................44<br /> 2.2.1 Thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH tỉnh Quảng Ninh trước năm 1995 .44<br /> 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH tỉnh Quảng Ninh sau năm 1995.....46<br /> 2.3 Phân tích thực trạng tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh (2006-2010)<br /> ...................................................................................................................................48<br /> 2.3.1 Phân tích thực trạng tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh theo nội<br /> dung tổ chức trong quản lý........................................................................................48<br /> 2.3.1.1 Mô hình tổ chức công tác quản lý thu BHXH tỉnh Quảng Ninh ..................48<br /> 2.3.1.2 Đánh giá hoạt động của các bộ phận chức năng ...........................................53<br /> 2.3.1.3 Đánh giá kết quả đạt được trong công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh<br /> (2006-2010) ...............................................................................................................55<br /> <br /> I<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.3.2 Phân tích thực trạng tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh theo đối<br /> tượng quản lý thu ......................................................................................................58<br /> 2.3.2.1 Tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh đối tượng bắt buộc .............58<br /> 2.3.2.2 Tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh đối tượng tự nguyện ...........64<br /> 2.3.3 Phân tích tình hình nợ đọng thu BHXH ...........................................................68<br /> 2.4 Một số giải pháp BHXH tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng nhằm cải thiện tổ chức<br /> công tác thu BHXH ...................................................................................................75<br /> 2.5 Đánh giá chung tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh (2006-2010).....76<br /> 2.5.1 Những thành tích đạt được ...............................................................................76<br /> 2.5.2 Những mặt còn hạn chế....................................................................................78<br /> 2.5.3 Các nguyên nhân chính ảnh hưởng không tốt đến tổ chức công tác thu BHXH<br /> tỉnh Quảng Ninh ........................................................................................................79<br /> CHƯƠNG 3 ..............................................................................................................81<br /> XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG<br /> TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH .........................................81<br /> 3.1 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của BHXH Quảng Ninh ............................81<br /> 3.2. Xây dựng nhóm giải pháp pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu BHXH tỉnh<br /> Quảng Ninh ...............................................................................................................82<br /> 3.2.1 Hoàn thiện quy trình thu BHXH tỉnh Quảng Ninh ..........................................82<br /> 3.2.2 Bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ BHXH tỉnh Quảng<br /> Ninh ...........................................................................................................................84<br /> 3.2.3 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về BHXH tại Quảng Ninh.........85<br /> 3.2.4 Tăng cường giám sát công tác tổ chức thu BHXH tỉnh Quảng Ninh ..............87<br /> 3.2.5 Tăng cường phối hợp với các ban ngành có liên quan trong khi thực hiện công<br /> tác thu BHXH ............................................................................................................88<br /> 3.3 Một số giải pháp định hướng rút ra từ kinh nghiệm các nước và thực tiễn ........88<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................90<br /> Kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh .............90<br /> Kiến nghị với cơ quan Nhà nước về văn bản pháp luật ............................................90<br /> <br /> I<br /> <br /> 6<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản