intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 tại Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

97
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng và hệ thống QLCL, nghiên cứu, phân tích quá trình áp dụng HTQLCL ISO 9001 2008 tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà; đề xuất các giải pháp để phát huy và duy trì việc áp dụng HTQLCL tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 tại Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ------------------------------NGUYỄN VĂN HIỆN<br /> <br /> NGUYỄN VĂN HIỆN<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN<br /> LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> BÁNH KẸO HẢI HÀ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011A<br /> <br /> Hà N<br /> H Nội,i năm 2013<br /> –N m<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN VĂN HIỆN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ<br /> CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO<br /> HẢI HÀ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRI KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. LÊ HIẾU HỌC<br /> <br /> Hµ Néi - N¨m 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt<br /> <br /> 4<br /> <br /> Danh mục các bảng, hình vẽ<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> <br /> 6<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5. Kết cấu luận văn<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng<br /> ISO 9000<br /> 1.1 Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về chất lượng<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm về chất lượng sản phẩm<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.3. Tiến trình phát triển về khái niệm chất lượng<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.4. Khái niệm về quản lý chất lượng<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.5. Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.1.6. Các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.1. Sự ra đời của HTQLCL ISO 9000<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.2. Lý do áp dụng HTQLCL ISO 9000<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.2.1. HTQLCL ISO 9000 đối với sự phát triển của doanh nghiệp<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.2.2. Lợi ích khi áp dụng HTQLCL ISO 9000<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.2.3. Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2.3.1. Phiên bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 qua các thời kỳ<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2.3.2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.2.4. Trình tự áp dụng HTQLCL ISO 9000<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.2.5. Tình hình áp dụng HTQLCL ISO 9000 ở Việt Nam<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1.2.5.1. Các yếu tố cản trở việc xây dựng thành công HTQLCL ISO 9000<br /> <br /> 35<br /> <br /> Nguyễn Văn Hiện<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa 2011A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 1.2.5.2. Các nguy cơ đối với việc duy trì , cải tiến HTQLCL ISO 9000<br /> <br /> 39<br /> 44<br /> <br /> Tóm tắt chương I<br /> <br /> Chương II: Phân tích quá trình xây dựng HTQLCL ISO9001:2008 tại Công ty<br /> Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.1.2.1. Chức năng<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2 Tình hình hoạt động của Công ty trước khi áp dụng HTQLCL theo tiêu<br /> chuẩn ISO9001:2008<br /> 2.2.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động SXKD trước khi áp dụng<br /> hệ thống quản lý chất lượng ISO<br /> 2.2.2. Những tồn tại trong hoạt động SXKD<br /> <br /> 49<br /> 49<br /> 56<br /> <br /> 2.3. Phân tích quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 tại<br /> Công ty<br /> 2.3.1. Lý do và mục đích áp dụng HTQLCL ISO9001:2008 tại Công ty<br /> 2.3.2. Quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn<br /> <br /> 58<br /> 58<br /> 59<br /> <br /> ISO9001:2008 tại công ty<br /> 2.3.2.1. Cam kết xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn<br /> <br /> 59<br /> <br /> ISO9001:2008<br /> 2.3.2.2. Lựa chọn dơn vị tư vấn<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.3.2.2.1. Đánh giá thực trạng của đơn vị và lựa chọn đơn vị tư vấn<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.3.2.2.2. Nội dung tư vấn<br /> 2.3.2.3. Đào tạo và lập văn bản HTQLCL ISO9001:2008<br /> <br /> 65<br /> 65<br /> <br /> 2.3.2.4. Cách thức xây dựng các quy trình chất lượng<br /> <br /> 69<br /> <br /> 2.3.3. Áp dụng hệ thống văn bản<br /> 2.3.3.1. Đánh giá nội bộ và hoàn thiện hệ thống<br /> 2.3.3.2. Đánh giá chứng nhận<br /> <br /> 73<br /> 74<br /> 74<br /> <br /> Nguyễn Văn Hiện<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa 2011A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 2.3.3.3. Duy trì hệ thống chất lượng sau chứng nhận<br /> <br /> 72<br /> <br /> 2.4. Công tác tổ chức thực hiện và chi phí thực hiện dự án xây dựng<br /> <br /> 76<br /> <br /> HTQLCL ISO9001:2008<br /> 2.4.1. Công tác tổ chức thực hiện<br /> <br /> 76<br /> <br /> 2.4.2. Chi phí xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008<br /> <br /> 78<br /> <br /> 2.5. Kết quả việc áp dụng HTQLCL ISO9001:2008 tại Công ty cổ phần<br /> Bánh kẹo Hải Hà<br /> <br /> 79<br /> <br /> 2.5.1. Phương pháp thực hiện<br /> <br /> 79<br /> <br /> 2.5.2. Kết quả<br /> <br /> 79<br /> <br /> 2.5.2.1. Các yếu tố thuận lợi cho việc triển khai HTQLCL ISO9001:2008<br /> <br /> 81<br /> <br /> 2.5.2.2. Một số yếu tố gây trở ngại trong việc áp dụng HTQLCL<br /> <br /> 83<br /> <br /> ISO9001:2008<br /> 2.5.2.3. Kết quả đạt được sau khi áp dụng HTQLCL ISO9001:2008<br /> <br /> 85<br /> 88<br /> <br /> Tóm tắt chương II<br /> <br /> Chương III: Đề xuất các giải pháp kết hợp để duy trì và phát huy hiệu quả việc<br /> áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008<br /> 3.1. Duy trì sự cam kết của lãnh đạo<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.2. Nâng cao vai trò của đại diện chất lượng – QMR<br /> <br /> 90<br /> <br /> 3.3. Củng cố bộ máy của Ban ISO<br /> <br /> 91<br /> <br /> 3.4. Nâng cao nhận thức về chất lượng cho nhân viên trong Công ty<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.5. Tin học hóa HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008<br /> <br /> 93<br /> <br /> 3.6. Các giải pháp kết hợp để phát huy hiệu quả áp dụng của HTQLCL<br /> <br /> 96<br /> <br /> 3.7. Các giải pháp giám sát theo dõi khen thưởng và kỷ luật<br /> <br /> 98<br /> <br /> Tóm tắt chương III<br /> <br /> 101<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 101<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 104<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 105<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> 141<br /> <br /> Nguyễn Văn Hiện<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa 2011A<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2