intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
36
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp, thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam, giải pháp tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ THỊ HỒNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ THỊ HỒNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số:<br /> <br /> 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI QUỐC CHÁNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> I<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan công trình nghiên cứu khoa học với đề tài: Tạo động lực<br /> lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Công đoàn<br /> Việt Nam là của riêng bản thân tôi.<br /> Các số liệu trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Vũ Thị Hồng<br /> <br /> II<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn thạc sỹ này, tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban<br /> giám hiệu nhà trƣờng, các thầy cô giáo Khoa Sau Đại học trƣờng Đại học Lao<br /> động – Xã hội. Ban Giám đốc cùng các phòng ban trong công ty trách nhiệm<br /> hữu hạn một thành viên du lịch Công đoàn Việt Nam đã tận tình giúp đỡ em<br /> trong quá trình nghiên cứu.<br /> Tác giả cũng xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới<br /> PGS.TS Mai Quốc Chánh đã dành thời gian và tâm huyết tận tình hƣớng dẫn<br /> để tác giả hoàn thành luận văn.<br /> Trong quá trình thực hiện, do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm và thời<br /> gian nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất<br /> mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn đọc để<br /> luận văn hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Vũ Thị Hồng<br /> <br /> III<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................I<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................. II<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................... III<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................ VI<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................... VII<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ..................................................................................VIII<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................. IX<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................................... 9<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 9<br /> 1.1.1. Nhu cầu ................................................................................................... 9<br /> 1.1.2. Động cơ ................................................................................................. 11<br /> 1.1.3. Lợi ích ................................................................................................... 12<br /> 1.1.4. Động lực lao động ................................................................................. 12<br /> 1.1.5. Tạo động lực lao động........................................................................... 13<br /> 1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động .................................................. 14<br /> 1.2.1. Các học thuyết về hệ thống nhu cầu của con ngƣời.............................. 14<br /> 1.2.2. Học thuyết tăng cƣờng tích cực của B.F.Skinner ................................. 16<br /> 1.2.3. Học thuyết về sự công bằng của J. Stacy Adams ................................. 17<br /> 1.3. Nội dung tạo động lực lao động trong doanh nghiệp.......................... 18<br /> 1.3.1. Xác định nhu cầu của ngƣời lao động ................................................... 18<br /> 1.3.2. Các biện pháp tạo động lực lao động .................................................... 19<br /> 1.3.3. Đánh giá mức độ tạo động lực cho ngƣời lao động ............................ 29<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực lao động trong doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................. 33<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản