intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Sinh thái học: Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi tại cửa Soài Rạp (sông Đồng Nai) và cửa Cổ Chiên (sông Tiền Giang) giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

36
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 2 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng, thời gian và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sinh thái học: Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi tại cửa Soài Rạp (sông Đồng Nai) và cửa Cổ Chiên (sông Tiền Giang) giai đoạn 2011-2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU<br /> <br /> CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC<br /> VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI<br /> TẠI CỬA SOÀI RẠP (SÔNG ĐỒNG NAI)<br /> VÀ CỬA CỔ CHIÊN ( SÔNG TIỀN GIANG)<br /> GIAI ĐOẠN 2011 - 2015<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh thái học<br /> Mã số: : 60420120<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Thu Hà<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý<br /> báu cả về vật chất và tinh thần cũng như kiến thức chuyên môn từ thầy cô và bạn bè.<br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS Lê Thu Hà, người đã luôn<br /> tận tình chỉ bảo, động viên, hướng dẫn cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý<br /> báu trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong<br /> Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đặc biệt là các thầy cô<br /> giáo phòng Thí nghiệm Sinh thái học và Sinh học môi trường, đã giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình tiến hành thí nghiệm, tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện luận<br /> văn với kết quả tốt nhất.<br /> Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình tôi, bạn bè thân thiết, những<br /> người đã luôn ở bên tôi, động viên tôi vượt qua mọi khó khăn trong suốt thời gian học<br /> tập, nghiên cứu.<br /> Xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 3<br /> 1.1. Các thông số đánh giá chất lƣợng nƣớc.......................................................... 3<br /> 1.1.1. Thông số thủy lí .............................................................................................. 3<br /> 1.1.2. Thông số thủy hóa ........................................................................................... 3<br /> 1.1.3. Sinh vật chỉ thị ................................................................................................ 5<br /> 1.1.4. Chỉ số đa dạng ................................................................................................. 7<br /> 1.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội vùng cửa sông Soài Rạp, Cổ<br /> Chiên....................................................................................................................... 10<br /> 1.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng cửa Soài Rạp.................................... 10<br /> 1.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng cửa Cổ Chiên................................... 11<br /> 1.3. Tổng quan một số nghiên cứu về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc và thực vật nổi<br /> một số cửa sông khu vực miền Nam, Việt Nam…………………………… 13<br /> CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> …………………………………………………………………………………...... 16<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu...................................................................................... 16<br /> 2.2. Địa điểm nghiên cứu ...................................................................................... 16<br /> 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 19<br /> 2.3.1. Phương pháp thu mẫu ................................................................................... 19<br /> 2.3.2. Phương pháp phân tích mẫu. ......................................................................... 20<br /> 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu.............................................................................. 20<br /> CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 24 3.1.<br /> Đặc điểm thủy lý hóa môi trƣờng nƣớc cửa Soài Rạp, cửa Cổ Chiên năm<br /> 2015……………………………………………………………………………….. 24<br /> 3.1.1. Cửa Soài Rạp……………………………..………………………………… 24<br /> 3.1.2. Cửa Cổ Chiên …………..……………………………………………..…… 32<br /> 3.2. Biến động chất lƣợng môi trƣờng nƣớc cửa Soài Rạp, cửa Cổ Chiên giai đoạn<br /> 2011 – 2015………………………………………….…………………..… 35 3.2.1. Cửa<br /> Soài Rạp………..…………………………………………………….<br /> 3<br /> <br /> 35<br /> <br /> 3.2.2. Cửa Cổ Chiên………………………………………………………………. 36<br /> 3.3. Thành phần loài và mật độ thực vật nổi các cửa sông nghiên cứu…….<br /> <br /> 38<br /> <br /> 3.3.1. Cửa Soài Rạp…………………………………………………….………… 38<br /> 3.3.2. Cửa Cổ Chiên……………………………………………………………… 44<br /> 3.4. Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc tại cửa Soài Rạp và cửa Cổ Chiên thông<br /> qua chỉ số đa dạng và chỉ số sinh học thực vật nổi…………………<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.4.1. Cửa Soài Rạp……………………………………………………………<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.4.2. Cửa Cổ Chiên………………………………………………………………. 52<br /> 3.5. Phân tích tƣơng quan giũa các chỉ số sinh học với một số thông số thủy lí<br /> hóa……………………………………………………………………………….. 54<br /> 3.5.1. Cửa Soài Rạp……………………………………………………………… 54<br /> 3.5.2. Cửa Cổ Chiên……………………………………………………………… 55<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................... 57<br /> KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 58<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 59<br /> PHỤ LỤC……………………………………………………………………...… 62<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> STT<br /> <br /> Kí hiệu<br /> <br /> 1<br /> <br /> BTNMT<br /> <br /> Bộ tài nguyên môi trường<br /> <br /> 2<br /> <br /> CC<br /> <br /> Cổ Chiên<br /> <br /> 3<br /> <br /> COD<br /> <br /> Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học<br /> <br /> 4<br /> <br /> DO<br /> <br /> Disolved Oxygen – Hàm lượng oxy hòa tan<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐNC<br /> <br /> Điểm nghiên cứu<br /> <br /> 6<br /> <br /> QVCN<br /> <br /> Quy chuẩn Việt Nam<br /> <br /> 7<br /> <br /> SR<br /> <br /> Soài Rạp<br /> <br /> 8<br /> <br /> STT<br /> <br /> Số thứ tự<br /> <br /> 9<br /> <br /> TSS<br /> <br /> Tổng lượng chất rắn lơ lửng<br /> <br /> 10<br /> <br /> TVN<br /> <br /> Thực vật nổi<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2