intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hà

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
43
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận nhằm phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hà, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hà

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o---------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƢƠNG THẢO<br /> <br /> HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI<br /> CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI<br /> & XÂY DỰNG SƠN HÀ<br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60 34 02 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS. PHÍ MẠNH HỒNG<br /> XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM<br /> <br /> HƯỚNG DẪN<br /> <br /> LUẬN VĂN<br /> <br /> PGS TS. PHÍ MẠNH HỒNG<br /> <br /> PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................... i<br /> DANH MỤC BẢNG ............................................................................. ii<br /> DANH MỤC HÌNH .............................................................................. ii<br /> LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................... 4<br /> 1. Về tính cấp thiết của đề tài .............................................................. 4<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .................................................... 5<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................... 5<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................. 6<br /> 5. Kết cấu của luận văn ....................................................................... 6<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP . 8<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................................. 8<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp .................................... 10<br /> 1.2.1. Tài sản của doanh nghiệp ................................................................. 10<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản .................................. 13<br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp .. 19<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............ 28<br /> 2.1. Các số liệu, dữ liệu được sử dụng ............................................................................. 28<br /> 2.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu, dữ liệu ............................ 29<br /> 2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả ................................................. 29<br /> 2.2.2. Phương pháp thống kê so sánh, đối chiếu ............................... 29<br /> 2.2.3. Phương pháp loại trừ ....................................................................... 30<br /> 2.2.4. Phương pháp DUPONT ................................................................... 31<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI<br /> CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SƠN HÀ ............... 31<br /> 3.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hà .............................. 32<br /> 3.1.1. Giới thiệu về công ty .................................................................................... 32<br /> 3.1.2. Quá trình hình thành phát triển...................................................................... 32<br /> <br /> 3.1.3. Sơ đồ tổ chức điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn<br /> Hà .......................................................................................................................... 32<br /> 3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5. Ngành nghề kinh doanh ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng<br /> Sơn Hà ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Cơ cấu tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn<br /> Hà năm 2013-2015 .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công tyError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng tài sản của Công tyError! Bookmark not d<br /> 3.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại và<br /> Xây dựng Sơn Hà ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kết quả đạt được ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân............................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG<br /> TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SƠN HÀ. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tớiError! Bookmark not defin<br /> 4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và<br /> Xây dựng Sơn Hà ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạnError! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạnError! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3. Một số giải pháp khác................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nướcError! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> STT<br /> <br /> Ý nguyên nghĩa<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐTTCDH<br /> <br /> Đầu tư tài chính dài hạn<br /> <br /> 2<br /> <br /> LLNST<br /> <br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> 3<br /> <br /> TTNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> 4<br /> <br /> TTSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> 5<br /> <br /> TTSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> 6<br /> <br /> TTSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> STT<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2013 –<br /> 1<br /> <br /> Bảng 3.1<br /> <br /> 2015 của Công ty TNHH Thương mại và Xây<br /> <br /> 35<br /> <br /> dựng Sơn Hà<br /> 2<br /> <br /> Bảng 3.2<br /> <br /> Cơ cấu tài sản của Công ty TNHH Thương Mại và<br /> Xây dựng Sơn Hà<br /> <br /> 36<br /> <br /> Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài<br /> 3<br /> <br /> Bảng 3.3<br /> <br /> sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng<br /> <br /> 38<br /> <br /> Sơn Hà<br /> Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản<br /> 4<br /> <br /> Bảng 3.4<br /> <br /> tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn 39<br /> Hà theo phương pháp DUPONT<br /> <br /> 5<br /> <br /> Bảng 3.5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Bảng 3.6<br /> <br /> 7<br /> <br /> Bảng 3.7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Bảng 3.8<br /> <br /> 9<br /> <br /> Bảng 3.9<br /> <br /> Cơ cấu<br /> <br /> tài sản ngắn hạn của công ty TNHH<br /> <br /> Thương mại và Xây dựng Sơn Hà<br /> Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả dụng TSNH tại công<br /> ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Hà<br /> Cơ cấu tài sản dài hạn của Công ty TNHH Thương<br /> mại và Xây dựng Sơn Hà<br /> Hiệu quả sử dụng TSDH của Công ty TNHH Thương<br /> mại và Xây dựng Sơn Hà từ năm 2013 - 2015<br /> So sánh hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH<br /> Thương mại và Xây dựng Sơn Hà với trung bình ngành<br /> <br /> 40<br /> <br /> 42<br /> <br /> 45<br /> <br /> 46<br /> <br /> 48<br /> <br /> So sánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản của một số<br /> 10<br /> <br /> Bảng 3.10 công ty cùng địa bàn với Công ty TNHH Thương<br /> mại và Xây dựng Sơn Hà<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> <br /> ii<br /> <br /> 49<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2