intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
76
lượt xem
18
download

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu một số của đặc điểm Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc cũng như ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của lịch sử phật giáo Việt Nam. Luận văn này có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------<br /> <br /> NGUYỄN VĂN THẮNG<br /> <br /> MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO<br /> VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ BẮC THUỘC<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Tôn giáo học<br /> Mã số: 60 22 03 09<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn: Đỗ Thị Hòa Hới<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài. ........................................................................................ 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu .................................................................................. 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................. 7<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 7<br /> 5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu ............................................... 8<br /> 6. Đóng góp của luận văn................................................................................ 8<br /> 7. Kết cấu của luận văn ................................................................................... 9<br /> NỘI DUNG..................................................................................................... 10<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ CHO SỰ RA ĐỜI CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT<br /> GIÁO VIỆT NAM THỜI KỲ TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ<br /> VI..................................................................................................................... 10<br /> 1.1. Khái quát những điều kiện cho sự du nhập và phát triển của Phật<br /> giáo Việt Nam (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ VI) ................................ 10<br /> 1.1.1.Điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội. ..................................................... 10<br /> 1.1.2 Điều kiện Văn hóa, tín ngưỡng ............................................................ 18<br /> 2.1. Quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo từ đầu Công nguyên<br /> đến thế kỷ thứ VI. .......................................................................................... 27<br /> 2.1.1. Thời gian và địa điểm du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. ........... 27<br /> 2.1.2 Diện mạo của Phật giáo Việt Nam từ đầu Công nguyên đến thế kỷ<br /> thứ VI. ............................................................................................................ 33<br /> Tiểu kết chương 1........................................................................................... 42<br /> CHƢƠNG 2. NỘI DUNG SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VIỆT<br /> NAM THỜI KỲ ĐẦU BẮC THUỘC VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA CHÚNG<br /> ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM ....... 45<br /> 2.1. Ba đặc điểm của Phật giáo Việt Nam thời kỳ đầu Bắc thuộc. ........... 45<br /> 2.1.1.Đăc điểm hội nhập của Phật giáo với truyền thống yêu nước của<br /> người Việt từ đầu Công nguyên đến thế kỷ thứ VI. ................................... 45<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm dân gian của Phật giáo Việt Nam từ đầu Công nguyên đến<br /> thế kỷ thứ VI. .................................................................................................. 54<br /> 2.2.3. Đặc điểm dung hợp Nho – Phật – Đạo của Phật giáo từ đầu công<br /> nguyên đến thế kỷ VI ................................................................................... 64<br /> 2.2. Ảnh hƣởng của những đặc điểm trên đối với sự phát triển của Phật<br /> giáo Việt Nam. ............................................................................................... 72<br /> 2.2.1.Những ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của Phật giáo Việt Nam... 72<br /> 2.2. Một số vấn đề tồn tại của Phật giáo Việt Nam giai đoạn từ đầu công<br /> nguyên đến thế kỷ VI cũng nhƣ trong các giai đoạn phát triển sau. ....... 81<br /> Tiểu kết chương 2........................................................................................... 85<br /> KẾT LUẬN. ................................................................................................... 86<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN LUẬN VĂN.............................................................................. 89<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 90<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> Trong các tôn giáo ở Việt Nam, Phật giáo là tôn lớn giáo được truyền vào từ<br /> rất sớm. Với số lượng tín đồ, chức sắc lớn hơn các đạo Công giáo, đạo Cao Đài,<br /> Phật giáo Hòa Hảo, cùng với các yếu tố lịch sử để lại, cộng thêm những tác động<br /> của yếu tố thời đại, Phật giáo ở nước ta đang là vấn đề liên quan đến chính sách<br /> đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Do đó việc nghiên cứu Phật giáo nói<br /> chung, lịch sử du nhập, hình thành các đặc trưng, đặc điểm Phật giáo Việt Nam<br /> nói riêng là rất cần thiết.<br /> Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã trên dưới 2000 năm, gắn bó đồng hành<br /> cùng dân tộc và có mối quan hệ khăng khít với văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội<br /> trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và bảo vệ Tổ quốc. Phật giáo có mục đích<br /> cao cả là đem lại hạnh phúc cho chư Thiên và an lạc cho loài người. Trên nguyên<br /> tắc hooaf hợp, tùy thuận chúng sinh nên tuy là yếu tố văn hóa “ngoại sinh”<br /> nhưng được dân tộc Việt Nam đón nhận một cách tự nhiên, như cây có nước và<br /> được hấp thụ chuyển hóa tạo thành một bộ phận hữu cơ và tạo nên những nét đặc<br /> sắc trong văn hóa dân tộc. Phật giáo theo thời gian đã có sự tiếp thu, hấp thụ, ảnh<br /> hưởng sâu đậm trong ý thức tư tưởng của người Việt hình thành nên Phật giáo<br /> Việt Nam.<br /> Phật giáo với tư tưởng hòa đồng, cùng với tinh thần từ bi và trí tuệ đã trở<br /> thành điểm tựa vững chắc, một công cụ sắc bén để giữ gìn bản sắc dân tộc,<br /> chống lại âm mưu đồng hóa của phong kiến phương Bắc suốt hơn 1000 nam Bắc<br /> thuộc. trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử, tinh<br /> thần Phật giáo được vận dụng vào kế sách trị nước an dân. Bản thân Phật giáo<br /> cùng các vị cao tăng cũng có những đống góp đáng kể vào sự hưng thịnh của<br /> quốc gia, trường tồn của dân tộc.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Với những đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc, Phật giáo trở thành đối tượng<br /> nghiên cứu của nhiều học giả, nhiều công trình có giá trị khoa học về Phật giáo<br /> cũng được công bố, nhất là những công trình nghiên cứu về những giai đoạn<br /> phát triển huy hoàng của phật giáo đặc biệt là giai đoạn Lí – Trần. Tuy nhiên, để<br /> có lịch sử huy hoàng như vậy chúng ta không thể không quan tâm đến buổi dầu<br /> lịch sử du nhập của Phật giáo. Bởi nó sẽ quyết định con đường vận động và phát<br /> triển của của Phật giáo ViêtNam trong những giai đoạn tiếp theo. Nhưng vì<br /> những lí do khách quan và chủ quan khác nhau, nên giai đoạn Phật giáo Việt<br /> Nam buổi dầu du nhập ít được đề cập đến trong các công trình nghiên cứu.<br /> Nhìn chung, quá trình Phật giáo du nhập vào bất cứ quốc gia hay dân tộc nào<br /> (vào nước ta cũng vậy) là một quá trình mâu thuẫn và biện chứng diễn biến qua<br /> cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng: xu hướng bản địa hóa và xu hướng bảo vệ<br /> những giá trị cốt tủy của đạo.<br /> Đối với Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã qua khoảng 20 thế kỷ, có những<br /> thời kỳ đặc biệt thời Bắc thuộc, hai xu hướng dân tộc hóa và xu hướng bảo vệ<br /> giá trị cốt tủy của đạo lại hình như phát triển theo cùng một chiều, tương hỗ nhau<br /> tạo nên sự vận động phát triển thay vì đối kháng nhau. Chính sự phát triển cùng<br /> chiều này là nhân tố quyết định hình thành nên những xu hướng của đặc điểm<br /> Phật giáo Việt Nam thời kỳ này. Những đặc điểm này càng về sau càng rõ nét và<br /> có nhiều đóng góp cụ thể cho tiến trình dân tộc cũng như sự phát triển của Phật<br /> giáo.<br /> Với nhưng lí do nêu trên nên tôi chọn đề tài: “Một số đặc điểm của Phật<br /> giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc”, làm đề tài luận văn thạc sĩ Tôn giáo học<br /> của mình.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu<br /> Phật giáo truyền vào nước ta từ đầu Công nguyên đến nay khoảng 2000 năm.<br /> Suốt chiều dài tồn tại, vận động và phát triển với lịch sử dân tộc Phật giáo để lại<br /> những dấu ấn đậm nét trên bình diện rộng lớn từ tư tưởng, tình cảm, phong tục<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản