intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Đặc điểm truyện thơ trữ tình Mường

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:227

80
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Đặc điểm truyện thơ trữ tình Mường" trình bày nội dung tổng quan về tộc người Mường và truyện thơ trữ tình Mường, đặc điểm nội dung của truyện thơ trữ tình Mường, đặc điểm nghệ thuật của truyện thơ trữ tình Mường. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn học: Đặc điểm truyện thơ trữ tình Mường

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyeãn Thò Thuøy Trang<br /> <br /> PHUÏ LUÏC<br /> ÑAËC ÑIEÅM<br /> TRUYEÄN THÔ TRÖÕ TÌNH MÖÔØNG<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ VAÊN HOÏC<br /> <br /> Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2008<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Thị Thùy Trang<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM<br /> TRUYỆN THƠ TRỮ TÌNH MƯỜNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2008<br /> <br /> LÔØI CAÛM ÔN<br /> Toâi xin chaân thaønh caûm ôn Coâ Nguyeãn Thò Ngoïc Ñieäp suoát thôøi<br /> gian qua ñaõ nhieät tình, chu ñaùo chæ daãn, giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh luaän<br /> vaên naøy.<br /> Xin caûm ôn quyù Thaày, Coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm TP.HCM<br /> ñaõ taän taâm höôùng daãn, giaûng daïy chuùng toâi trong thôøi gian qua.<br /> Xin caûm ôn vaên phoøng Khoa Vaên, Phoøng Khoa hoïc Coâng ngheä Sau Ñaïi hoïc Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm TP. HCM; Caùc caáp laõnh ñaïo,<br /> Sôû Giaùo Duïc - Ñaøo taïo tænh An Giang, Tröôøng THPT Chu Vaên An An Giang cuøng gia ñình vaø baïn beø… ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi,<br /> nhieät tình giuùp ñôõ toâi trong suoát quaù trình laøm luaän vaên.<br /> <br /> Taùc giaû luaän vaên.<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> <br /> Trang<br /> Trang phuï bìa<br /> Lôøi caùm ôn<br /> Muïc luïc<br /> Danh muïc caùc chöõ vieát taét<br /> Danh muïc caùc baûng<br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> Chöông 1. Toång quan veà toäc ngöôøi Möôøng vaø truyeän thô<br /> tröõ tình Möôøng<br /> 1.1. Vaøi neùt veà toäc ngöôøi Möôøng<br /> 1.1.1. Quaù trình hình thaønh daân toäc Möôøng<br /> 1.1.2. Neàn kinh teá - xaõ hoäi - vaên hoùa Möôøng<br /> 1.2. Giôùi thieäu chung veà truyeän thô trữ tình Mường<br /> 1.2.1. Về neàn vaên hoïc daân gian Möôøng<br /> 1.2.2. Về truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> 1.2.3. Caùc truyeän thô tröõ tình Möôøng ñöôïc khaûo saùt<br /> Chöông 2. Ñaëc ñieåm noäi dung cuûa truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> 2.1. Truyeän thô tröõ tình Möôøng phaûn aùnh böùc tranh<br /> hieän thöïc Möôøng<br /> 2.1.1. Ca ngôïi xöù sôû Möôøng giaøu ñeïp, truø phuù<br /> 2.1.2. Söï boùc loät, aùp böùc cuûa cheá ñoä lang ñaïo Möôøng<br /> 2.1.3. Cuoäc soáng xa hoa cuûa taàng lôùp lang ñaïo Möôøng<br /> 2.1.4. Tö töôûng troïng nam khinh nöõ<br /> 2.1.5. Quyeàn theá cha meï trong tình yeâu con treû<br /> 2.1.6. Moät soá phong tuïc, taäp quaùn Möôøng<br /> 2.2. Truyeän thô tröõ tình Möôøng mang ñaäm giaù trò nhaân ñaïo,<br /> nhaân vaên<br /> 2.2.1. Ca ngôïi nhöõng con ngöôøi nhaân aùi<br /> 2.2.2. Nhöõng moái tình cao ñeïp<br /> <br /> 1<br /> 9<br /> 9<br /> 9<br /> 12<br /> 21<br /> 21<br /> 24<br /> 29<br /> 39<br /> 39<br /> 39<br /> 42<br /> 46<br /> 50<br /> 56<br /> 62<br /> 65<br /> 65<br /> 71<br /> <br /> Chöông 3. Ñaëc ñieåm ngheä thuaät cuûa truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> 3.1. Coát truyeän truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> 3.1.1. Söï hình thaønh coát truyeän<br /> 3.1.2. Moâ hình coát truyeän<br /> 3.1.3. Moät soá moâtip thöôøng gaëp trong coát truyeän<br /> 3.2. Nhaân vaät truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> 3.2.1. Nhaân vaät nöõ chính<br /> 3.2.2. Nhaân vaät nam chính<br /> 3.3. Ngoân ngöõ truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> 3.3.1. Caùc bieän phaùp tu töø noåi baät<br /> 3.3.2. Caùc nhoùm doøng thô chöùc naêng<br /> 3.3.3. YÙ nghóa caùc con soá trong truyeän thô tröõ tình Möôøng<br /> KEÁT LUAÄN<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> <br /> 91<br /> 91<br /> 91<br /> 98<br /> 104<br /> 112<br /> 115<br /> 122<br /> 125<br /> 125<br /> 130<br /> 141<br /> 148<br /> 153<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2