intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn: Thực trạng công tác kế toán lập chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Trí

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
155
lượt xem
69
download

Luận văn: Thực trạng công tác kế toán lập chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển với nhiều thành phần kinh tế khác nhau tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ ra đời làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Để giữ được vị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất,nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đồng thời cũng cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thực trạng công tác kế toán lập chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Trí

 1. Luận văn Thực trạng công tác kế toán lập chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Trí
 2. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp Trư ng TCKTKT B c Thăng Long Khoa : Kinh T NH N XÉT BÁO CÁO T T NGHI P tài: K toán t p h p chi phí s n xu t và tình giá thành s n ph m t i công ty TNHH Minh Trí Gi ng viên hư ng d n: Vũ ình Vanh Sinh viên th c t p : Th Kim M Lp : KT02-E1 Cơ quan th c t p : Công ty TNHH Minh Trí Ý KI N NH N XÉT C A GI NG VIÊN HƯ NG D N ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. i m báo cáo t t nghi p: Hà N i, ngày ……. tháng ……. năm……. Gi ng viên hư ng d n
 3. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp L I C M ƠN N n kinh t nư c ta hi n nay ang phát tri n v i nhi u thành ph n kinh t khác nhau t o i u ki n cho các doanh nghi p tr ra i làm cho s c nh tranh gi a các doanh nghi p ngày càng tr nên gay g t. gi ưc v trí c a mình trên th trư ng b t bu c các doanh nghi p ph i tăng cư ng i m i công ngh s n xu t,nâng cao năng su t và ch t lư ng s n ph m ng th i cũng c n ph i chú tr ng công tác qu n lý s n xu t, qu n lý kinh t m b o thúc y s n xu t kinh doanh phát tri n và t hi u qu cao. làm ư c i u này, các nhà qu n lý c a doanh nghi p ph i luôn luôn n m b t ư c m t lư ng thông tin kinh t c n thi t như là :các thông tin v th trư ng,v giá c ,các thông tin trong n i b doanh nghi p như thông tin v năng su t lao ng,d tr v t tư,giá thành và ti n v n, l i nhu n… và k toán là ngư i có th cung c p nh ng thông tin này m t cách chính xác nhât, k p th i và y nh t. Mu n k toán phát huy ư c hi u qu c a mình thì các doanh nghi p ph i áp d ng ư c các ch chính sách k toán mà nhà nư c ban hành vào con ư ng kinh doanh th c t c a doanh nghi p. Th y ư c t m quan tr ng c a công tác qu n lý kinh t và công tác k toán trong công cu c i m i n n kinh t t nư c và m i quan h này, h th ng k toán ã và ang ư c xây d ng, ban hành phù h p v i yêu c u qu n tr kinh doanh c a các doanh nghi p thu c t t c các thành ph n kinh t . Trong th i gian 10 tu n th c t p t i công ty TNHH Minh Trí, ngoài nh ng ki n th c ã h c trư ng em còn ư c ti p xúc th c t v i công vi c c a m t k toán. i u ó ã giúp em l m v ng hơn nh ng ki n th c ã ư ch c trư ng ng th i ư c b sung so sánh gi a ki n th c ã h c v i ki n th c th c t trong th i gian t p làm, giúp em có ư c s t tin, g m b t b ng khi ra trư ng i làm sau này.
 4. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp hoàn thành ư c t th c t p và có ư c k t qu th c t p ( hoàn thành ph n chuyên c a mình ) là nh s hư ng d n, ch b o nhi t tình c a th y giáo VŨ ÌNH VANH và các anh, các ch phòng k toán công ty TNHH Minh Trí. Em xin ư c bày t lòng bi t ơn sâu s c t i ban giám hi u trư ng TC Kinh T - K thu t B c Thăng Long ã t o cho em có cơ h i làm quen, ti p xúc v i công vi c th c t . Em cũng xin chân thành c m ơn th y giáo VŨ ÌNH VANH và các anh, các ch phòng k toán t i công ty TNHH Minh Trí ã t o i u ki n và nhi t tình giúp em trong su t th i gian th c t p t i công ty. Em xin chân thành c m ơn !
 5. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp PH N M T: KHÁI QUÁT CHUNG I. C I M CHUNG V CÔNG TY TNHH MINH TRÍ: I.1. Quá trình hình thành và phát tri n công ty TNHH Minh Trí: I.1.1 Khái quát chung: - Tên công ty: Công ty TNHH Minh Trí - Tên giao d ch: Minh Tri limited company - Tr s chính: Khu công nghi p Vĩnh Tuy –Thanh Trì - Hà N i - Hình th c ho t ng: + May công nghi p. + i lý mua bán ký g i hàng háo d ch v và thương m i. + V n t i hàng hoá,v n chuy n hành khách và d c v cho thuê kho bãi. - Tình hình tài chính: V n i u l : 8.000.000.000 VN - ơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán VN I.1.2.Quá trình hình thành và phát tri n: Cùng v i s thay i c a cơ ch th trư ng và các nghành s n xu t khác, nghành may m c Vi t Nam cũng t mình vươn lên và t ưc nh ng thành t u áng k . T ch là nh ng s n ph m th y u, hi n nay s n ph m c a nghành may m c ã tr thành s n ph m quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t c a nư c ta. Công ty TNHH Minh Trí là m t doanh nghi p tư nhân ư c thành l p ngày 22/6/1995 theo gi y phép thành l p 906/GP-UB do UBND Thành Ph Hà N i c p ngày 22/06/1995, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s 049480 do s k ho ch và u tư Hà N i c p ngày 27/06/1995. - T khi m i thành l p v i s v n i u l là 4.000.000.000 VN và 456 cán b công nhân viên, công ty ã không ng ng m r ng và phát tri n ho t ng kinh doanh hàng may gia công xu t kh u và t o l p ư c nhi u
 6. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp quan h kinh doanh uy tín v i th trư ng trong và ngoài nư c. Ban u công ty t tr s chính s 6 ngõ Th nh Hào 1 Ph Tôn c Th ng ng a Hà N i. Do nhu c u s n xu t, tháng 11/1995 công ty ã chuy n t i Lĩnh Nam-Thanh Trì - Hà N i - Tháng 12/2001 Công ty ã tăng v n iu l lên n 5.500.000.000VN , n tháng 7/2003 cônng ty t i khu công nghi p Vĩnh Tuy - Thanh Trì - Hà N i và n nay v n i u l c a công ty ã lên t i 8.000.000.000VN . ây là m t s m r ng và phát tri n vư t b c c a công ty. I.1.3. V trí kinh t : Là m t công ty TNHH có quy mô s n xu t v a và nh . Nhưng công ty TNHH ã góp m t ph n không nh cho s phát tri n c a nghành d t may nói riêng và góp ph n thúc y n n kinh t t nư c phát tri n. Công ty ang kh ng nh mình trên th trư ng trong nư c và th gi i. Công ty s n xu t các s n ph m may m c tiêu dùng và xu t kh u. có cái nhìn toàn di n v công ty chúng ta có th xem nh ng con s mà công ty ã t ư c trong nh ng năm g n ây: Năm Năm 2002 Năm2003 Năm 2004 Ch tiêu 1, S v n kinh doanh 10.358.146.933 40.039.384.001 37.524.590.414 2, Doanh thu bán 22.787.387.931 32.040.012.737 37.553.653.450 hàng 3,Thu nh p ch u 148.956.503 148.609.162 195745.433 thu TNDN 4, S lư ng CNV 815 947 1.263 5, Thu nh p bình 639.000 911.000 1.100.000 quân Cán b CNV
 7. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp Nh n xét: Qua b ng s li u trên ta th y Công ty TNHH Minh Trí ch trong m t th i gian ng n ã có s chuy n bi n vư t b c c v s v n l n s lư ng công nhân viên.S v n kinh doanh năm 2002 m i có 10.358.146.933 ng n năm 2004 ã tăng lên ư c là 37.524.590.414, m c dù gi m hơn so v i năm 2003 nhưng ây là m t s c g ng áng k c a công ty. S lư ng công nhân viên cũng tăng lên áng k , t 815 ngư i ã tăng lên 1263 ngư i. Doanh thu c a công ty tăng d n d n thu nh p c a nhân viên cũng tăng lên áng k , t 639.000 lên t i 1.100.000 . Hàng năm con s óng góp thu thu nh p c a công ty cũng tăng lên óng góp m t ph n không nh vào NSNN. I.2. Ch c năng, nhi m v c a công ty TNHH Minh Trí I.2.1. Ch c năng: Là m t công ty may nên ch c năng ch y u chính c a công ty là s n xu t các s n ph m may m c ph c v cho xu t kh u và tiêu dùng trong nư c. S n ph m c a công ty r t a d ng và phong phú v ki u cách và m u mã như áo Jachket, áo sơ mi nam, qu n áo ph n và tr em… ngoài ra công ty còn s n xu t r t nhi u hàng hoá xu t kh u. Tháng 11/2002, công ty chính th c ưa vào ho t ng thêm 2 dây truy n n a v i quy mô l n, trang thi t b 100% máy móc m i v i di n tích trên 7.200 m2. Hi n nay công ty s n xu t và xu t kh u nhi u m t hàng và ã có nhi u s n ph m có m t trên nhi u th trư ng l n c a th gi i như EU, Canada, c, Ti p, ài Loan, Ma cao, Nh t b n...và c bi t là M . I.2.2. Nhi m v : - T ch c s n xu t và kinh doanh các m t hàng theo úng nghành ngh ăng ký và m c ích thành l p công ty. - B o toàn và tăng cư ng v n.
 8. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp - Th c hi n các nghĩa v i v i nhà nư c. - m b o k t qu lao ng, chăm lo không ng ng c i thi n nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b CNV trong toàn công ty. Nâng cao trình khoa h c k thu t chuyên môn nghi p v c a Cán b CNV Trách nhiêm c a cán b lãnh o công ty la th c hiên ch c năng qu n lý m b o vi c s n xu t kinh doanh có hi u qu cao. I.3. Công tác t ch c qu n lý, t ch c b máy k toán c a công ty: I.3.1. Công tác t ch c qu n lý c a công ty TNHH Minh Trí: T ch c b máy lãnh o c a công ty là m t vi c mà b t kỳ m t doanh nghi p nào cũng ph i c n và không th thi u ư c. Nó mb os giám sát qu n lý ch t ch tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. phát huy và nâng cao vai trò c a b máy công ty Minh Trí ã t ch c b máy qu n lý như sau:
 9. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp SƠ I.1.SƠ B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY Ch t c h H i ng qu n tr Giám c Phó Giám c Phó Giám c Phó Giám c tài chính xu t nh p kh u k ho ch SX Phòng Phòng Phòng Phòng B t ch c k toán kinh k ph n lao tài doanh QL ơn thu t ng chính XNK hàng PX Px PX Ban PX Px may may mayII cơ hoàn Thêu II(t 16 I(t 1 I(t 8 thi n, in nt nt nt KCS 20) 15) 7) Mô hình lãnh o bao g m: - Ch th ch h i ng qu n tr - Giám c - Phó giám c: + Phó giám c tài chính + Phó giám c xu t nh p k h u + Phó giám c k ho c h s n xu t Các phòng ban: - Phòng t ch c lao ng hành chính
 10. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp - Phòng k toán tài chính - Phòng kinh doanh xu t nh p kh u - Phòng k thu t - Phòng qu n lý ơn hàng Công ty có 5 phân xư ng: - PX may I - PX may II - PX may III - PX thêu - PX hoàn thi n, KCS, thu hoá, là bao gói, óng thùng Gi i thích: *Ch t ch h i ng qu n tr : Là ngư i có quy n hành cao nh t trong công ty, tham gia qu n l ý m i ho t ng c a công ty . *Giám c: Là ngư i ch s h u công ty, ch u trách nhi m v tài s n c a công ty trong ph m vi s v n i u l c a công ty. *Phó giám c: Là ngư i tr giúp cho giám c và ư c giám c giao phó cho m t s công vi c và ch u trách nhi m trư c giám c v nh ng công vi c mà giám c giao phó. - Phó giám c tài chính: Tham mưu cho giám c trong vi c s d ng v n c a công ty trong quá trình s n xu t kinh doanh. - Phó G xu t nh p kh u:
 11. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp Giúp G trong công tác XNK, kí k t các h p ng XNK, ti n hành các hoat ng giao dich v i khách hàng, qu ng cáo. - Phó giám c k ho ch s n xu t: Tham mưu cho giám c trong vi c l p k ho ch s n xu t trong năm. Kh o sát n n kinh t thi trư ng trong và ngoài nư c và nh hư ng cho nh ng năm ti p theo.Ti n hành l p k ho ch s n xu t. *Phòng t ch c lao ng hành chính: Tham mưu cho G trong vi c qu n lý nhân s , qu n lý và phân ph i ngu n l c, xây d ng và qu n lý công tác ti n lương và các ch i v i ngư i lao ng như BHXH, BHYT và các ch chính sách do nhà nư c ban hành. *Phòng k toán tài chính: Tham mưu cho G trong lĩnh v c tài chính, thu, chi, vay và m b o các ngu n thu chi, ch u trách nhi m trong công tác lưu tr ch ng t . Tr c ti p qu n lý v n và ngu n v n ph c v s n xu t kinh doanh. theo dõi chi phí s n xu t và các hoat ng ti p th , h ch toán các k t qu c a ho t ng kinh doanh *Phòng kinh doanh xu t nh p kh u: Có ch c năng qu n lý và i u hành m i ho t ng XNK c a công ty *Phòng qu n lý ơn hàng: Có ch c năng qu n lý các ơn hàng c a công ty và tr giúp cho phòng k toán trong công tác h ch toán và ki m tra các ơn hàng. I.3.2. c i m t chi c công tác k toán: Xu t phát t c i m t ch c s n xu t và b máy qu n lý c a công ty, phù h p v i i u ki n và trình qu n lý c a doanh nghi p, công ty
 12. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp t ch c b máy k toán theo hình th c t p chung. Công ty b trí các nhân viên th ng kê phân xư ng làm nhi m v hư ng d n ki m tra công tác ghi chép vào s sách các nghi p v kinh t phát sinh trong ph m vi phân xư ng, cu i tháng chuy n ch ng t v phòng k toán. SƠ I.2:SƠ B MÁY K TOÁN K toán trư ng Phó phòng k toán K toán K toán K toán K toán K toán t ng h p nguyên t ph p ti n m t thành kiêm k chi phí và và ti n ph m tiêu v t li u toán ti n tính giá g i ngân th và k t thành s n hàng qu s n lương kiêm th xu t kinh ph m qu doanh *Ch c năng, nhiêm v : Thông thư ng m i nhân viên k toán m nhi m m t ph n hành k toán c th , nhưng do nhu c u cũng như vi c th c hi n k ho ch ưa k toán máy vào công ty giúp gi m nh kh i lư ng công vi c nên m t nhân viên có th ng th i kiêm nhi m nhi u ph n hành k toán. C th : - K toán trư ng: Là ngư i ph trách chung, ch u trách nhi m v công tác k toán c a ơn v , giúp giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán th ng kê c a công ty ng th i l p báo cáo tài chính nh kỳ, cung c p các thông tin tài chính nh kỳ c a công ty cho các i tư ng liên quan như ngân hàng, các nhà u tư…
 13. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp - K toán t ng h p kiêm k toán ti n lương: Là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p v i k toán trư ng. K toán t ng h p có nhi m v t ng h p s li u c a toàn công ty l p báo cáo k toán theo tháng, ng th i ph trách s cái TK 334, TK338 t các ch ng t g c l p b ng tính lương và b o hi m xã h i cho t ng mã s n ph m. - K toán nguyên v t li u, công c d ng c , tài s n c nh: Có nhi m v theo d o vi c nh p- xu t- t n các nguyên v t li u hay công c d ng c , tình hình tăng, gi m kh u hao tài s n c nh phân b các chi phí này cho các i tư ng có liên quan. - K toán t p h p chi phí tính giá thành: Có nhi m v theo dõi các lo i chi phí s n xu t chính, chi phí SX ph , ti n hành phân tích giá thành s n ph m, l p báo cáo tài chính liên quan n các TK 154, TK 632. - K toán ti n m t, ti n g i ngân hàng(K toán thanh toán): Khi có các nghi p v liên quan n vi c thu- chi, k toán thanh toán có nhi m v ghi chép y các ch ng t có liên quan. N u chi thì k toán vi t phi u chi, n u thu thì k toán vi t phi u thu; ng th i hàng tháng l p k ho ch ti n m t g i lên ngân hàng có quan h giao dich như Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Eximbank, theo dõi các TK111, TK112, l p ch ng t ghi s , s chi ti t, s cái TK111, TK112. - K toán TP và tiêu th s n ph m, thanh toán và xác nh k t qu ho t ng SXKD: Theo dõi tình hình nh p- xu t kho thành ph m, tình hình tiêu th thành ph m vá xác nh k t qu ho t ng SXKD, ghi s chi ti t các TK có kiên quan. Hàng tháng vào s cái TK 155(Thành ph m), tính giá hàng hóa g i i, theo dõi TK131, TK331, TK632… I.3.3. Hình th c b máy k toán: Hi n nay công ty ang áp d ng hình th c s : “Ch ng t ghi s ”. Ưu i m c a hình th c này là r ghi chép, r ki m tra, i chi u, thu n ti n cho vi c phân công công tác cơ gi i hóa công tác k toán.
 14. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp H th ng s sách mà công ty ang áp d ng: - S cái - S , th k toán chi ti t - S qu - Ch ng t ghi s - B ng cân i s phát sinh Quá trình h ch toán theo hình th c Ch ng t ghi s có th ư c ph n ánh qua sơ sau: SƠ I.3: SƠ TRÌNH T GHI S K TOÁN C h ng t g c S qu S ,th chi ti t Ch ng t ghi s S cái B ng cân i s phát sinh Báo cáo taì chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi nh kỳ Ghi i chi u Theo hình th c này căn c tr c ti p ghi s k toán t ng h p là: “ch ng t ghi s ” do k toán l p trên cơ s ch ng t g c ư c ánh s hi u
 15. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp liên t c trong t ng tháng và có ch ng t g c ính kèm, ph i ư c k toán duy t trư c khi ghi s . Phương pháp ghi s : Th c hi n áp d ng phương pháp kê khai thư ng xuyên, hoat ng ch u thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr . Hi n nay công ty ang áp d ng h th ng ch ng t k toán và tài kho n k toán theo quy t nh s 144/201/Q - BTC ban hành ngày 2/12/2001 c a B trư ng B tài chính, trong ób s d ng TK621, TK622, TK627, k t chuy n tr c ti p các y u t chi phí sang TK154, b TK142, TK144, TK151 thay b ng TK242, TK 138… Niên k toán b t u t ngày 1/1 và k t thúc vào ngày31/12 h ng năm. Kỳ k toán áp d ng th ng nh t là kỳ k toán tháng Cu i tháng l p các báo cáo tài chính như sau: - B ng cân i k toán - B ng cân i tài kho n - K t qu ho t ng SXKD - Lưu chuy n ti n t - Sơ t ng h p ch T - Thuy t minh báo cáo tài chí H th ng báo cáo tài chính này ư c l p ra t ng h p và trình bày m t cách t ng quát, toàn di n tình hình s d ng tài s n, công n , ngu n v n, k t qu h o t ng SXKD c a công ty trong m i tháng. ng th i cung c p các thông tin kinh t tài chính ch y u cho vi c ánh giá tình hình và k t qu ho t ng c a công ty.
 16. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp Hi n nay phòng k toán có 3 máy vi tính, 1 máy in do dó kh i lư ng công vi c ư c gi m nh do ư c th c hi n d n trên máy vi thính và tăng chính xác c a công tác k toán do ư c áp d ng ph n hành k toán máy. I.4. T ch c s n xu t, quy trính công ngh SXKD chính c a công ty TNHH Minh Trí : I.4.1 c i m t c h c s n xu t : Công ty TNHH Minh Trí, các phân xư ng ư c t ch c s n xu t theo dây truy n khép kín. SƠ I.4:SƠ T CH C S N XU T Ban giám c Phân Phân Phân Phân Phân xư ng xư ng xương xư ng xư ng hoàn thêu may 1 may 2 may 3 thi n T T T 8.9 1.2.3.4.5. 16.17.18. .10.11.12 6.7 19.20 .13.14.15 T may T bo T ct mu toàn *Gi i thích: - PX may: Nh n nguyên v t li u ti n hành c t may r i giao cho b ph n ki m tra ch t lư ng s n ph m. N u th y các m t hàng nào ó có yêu c u thêu thì giao cho PX thêu sau ó m i nh n v i ã thêu ti n hành may thành s n ph m hoàn ch nh
 17. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp PX May 1: Thư ng may cho khách hàng Golden Wheat trading Co,ltd PX May 2: Thư ng may cho khách hàng Hangtung Garment factory ltd PX May 3: Thư ng may cho khách hàng khác Các PX may ư c chia làm nhi u t r ràng cho công tác qu n lý. - PX Thêu: Nh n ư c v i ã c t t phân xư ng may, thêu theo yêu c u, sau ó giao l i cho phân xư ng may. - PX Hoàn thi n: Nh n s n ph m t b ph n KCS, là, óng thùng, ki m tra ch t lư ng s n ph m r i nh p kho thành ph m. ng u các phân xư ng là các qu n c phân xư ng giúp ban gám c hi u ư c tình hình th c t s n xu t và nguy n v ng c a công nhân. I.4.2. ăc i m quy trình công ngh s n xu t: Quy trình công ngh s n xu t là quy trình s n xu t ph c t p ki u liên t c, s n ph m ph i tr i qua nhi u công o n như: C t, thêu, là, óng gói… SƠ I.5:QUY RÌNH CÔNG NGH SXSP Nguyên v t li u(V i) Ct Thêu KCS May Nh p kho Là óng thùng KCS 5% óng thùng
 18. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp II, CÁC PH N HÀNH K TOÁN T I DOANH NGHI P S N XU T A - PH N HÀNH K TOÁN V N B NG TI N. A.1. Nguyên t c qu n lý v n b ng ti n c a công ty TNHH Minh Trí: Cũng gi ng như nhi u công ty khác Công ty TNHH Minh Trí có m t s nguyên t c qu n lý v n như sau: 1 - Công ty l y Vi t Nam ng làm ơn v ti n t th ng nh t khi h ch toán và ư c ký hi u là “ ” n u trên các th trư ng Qu c t là “vn ”. 2 - Công ty ch t n qu m t lư ng ti n nh t nh, m i vi c liên quan n thu - chi ti n m t u do th qu ch u trách nhi m th c hi n và các nghi p v này ph i có y ch ng t h p pháp. Th qu ph i m s qu h ch toán thu-chi-t n qu hàng ngày. 3 - Các nghi p v kinh t phát sinh liên quan n ngo i t công ty luôn theo dõi trên cơ s ti n g i ngo i t và i ra “vn ” theo t giá bình quân c a th trư ng liên ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i di m nghi p v kinh t ó phát sinh và ư c h ch toán trên s ti n g i, ư c theo dõi c ph n giá tr “vn ” và ph n nguyên t . 4- i v i vàng b c, kim khí, á quý thì công ty h ch toán c v giá tr , s lư ng c a t ng th t ng lo i. 5- Cu i tháng công ty ti hành ki m kê v n b ng ti n, phát hi n các nguyên nhân th a thi u có bi n pháp gi i quy t k p th i. A.2. N i dung k toán v n b ng ti n: A.2.1. K toán ti n m t A.2.1.1. Th t c l p và trình t luân chuy n ch ng t ti n m t * Th t c l p và các s sách h ch toán: - K toán ti n m t s d ng các ch ng t có liên quan n thu – chi - t n qu ti n m t như: Phi u thu, phi u chi. Các ch ng t này ph i có y ch ký c a ngư i thu, ngư i nh n, ngư i cho phép xu t qu (Giám c
 19. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp hay ngư i ư c y quy n và k toán). Sau khi ã thu - chi th qu óng d u “ ã thu ti n” ho c “ ã chi ti n” vào ch ng t . Cu i ngày th qu căn c vào các ch ng t ghi s qu , l p báo cáo qu kèm theo các ch ng t thu - chi chuy n cho k toán ti n m t ghi s . - Công ty TNHH Minh trí s d ng các s sách h ch toán sau: S qu ti n m t, ch ng t ghi s … * Trình t luân chuy n ch ng t ti n m t: - Thu tiÒn mÆt: Tr¸ch nhiÖm Ng−êi KÕ to¸n lu©n chuyÓn nép tiÒn KÕ to¸n thanh Thñ quü tr−ëng to¸n C«ng viÖc §Ò nghÞ nép tiÒn 1 LËp phiÕu thu 2 KÝ duþªt phiÕu thu 3 NhËp quü 4 Ghi sæ 5 B¶o qu¶n vµ l−u tr÷ 6 Ng−êi nép tiÒn viÕt giÊy ®Ò nghÞ nép tiÒn giao cho kÕ to¸n thanh to¸n. KÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu thu lµm 3 liªn, ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung vµ ghi vµo phiÕu, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr−ëng kÝ duyÖt råi chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü. Khi nhËn ®ñ sè tiÒn, thñ quü ghi sè tiÒn thùc tÕ nhËp quü vµo phiÕu thu tr−íc khi kÝ tªn vµ ®ãng dÊu ®· thu tiÒn vµ 3 liªn cña phiÕu thu(thñ quü gi÷ mét liªn ®Ó ghi vµo sæ quü, liªn thø hai giao cho ng−êi nhËn, cßn liªn thø ba th× l−u lai cuèng).
 20. Tr−êng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp -Chi tiÒn mÆt: Tr¸ch nhiÖm Ng−êi KÕ to¸n Thñ KÕ to¸n Thñ lu©n chuyÓn nhËn thanh tr−ën tr−ëng quü tiÒn to¸n g ®¬n C«ng viÖc vÞ §Ò nghÞ nép tiÒn 1 DuyÖt chi 2 3 LËp phiÕu chi 4 XuÊt quü 5 Ghi sæ kÕ to¸n 6 KÝ duyÖt phiÕu chi 8 7 B¶o qu¶n vµ l−u tr÷ 9 Ng−êi nhËn tiÒn viÕt giÊy ®Ò nghÞ chi tiÒn. Sau khi ®Ò nghÞ chi tiÒn ®−îc thñ tr−ëng ®¬n vÞ vµ kÕ to¸n thanh to¸n th«ng qua th× kÕ to¸n thanh to¸n kiÓm tra kÜ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn chi tiÒn vµ thñ tôc giÊy tê råi viÕt phiÕu chi . Thñ quü lËp thñ tôc xuÊt quü chi tiÒn, lËp ba liªn, cã ch÷ kÝ cña ng−êi lËp phiÕu vµ cã x¸c nhËn ®· nhËn ®ñ tiÒn cña ng−êi nhËn tiÒn(ghi râ sè tiÒn). Thñ quü kÝ tªn ®ãng dÊu. Mét liªn cña phiÕu chi tiÒn do kÕ to¸n gi÷ lµm c¨n cø ghi sæ. Cuèi ngµy kÕ to¸n tr−ëng vµ thñ tr−ëng ®¬n vÞ vµ kÝ duyÖt phiÕu chi vµ kÕ to¸n thanh to¸n ®−a chøng tõ vµo l−u tr÷ vµ b¶o qu¶n. Căn c vào các ch ng t g c ó là phi u thu, phi u chi, gi y t m ng, gi y thanh toán t m ng k toán vào s qu ti n m t. A.2.1.2. Trình t ghi s ti n m t: Phi u thu S chi ti t Ch ng t ghi S qu S cái ti n m t s Phi u chi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản