intTypePromotion=3

Luận văn Tiến sĩ: Phát triển bền vững du lịch Ninh Bình trong điều kiện hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

0
9
lượt xem
3
download

Luận văn Tiến sĩ: Phát triển bền vững du lịch Ninh Bình trong điều kiện hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện với mục tiêu cụ thể như sau: Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững du lịch của một địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình nhằm tìm ra những ưu điểm và hạn chế, đồng thời xác định các nguyên nhân của thực trạng đó làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị. Nghiên cứu đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển bền vững du lịch tại Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tiến sĩ: Phát triển bền vững du lịch Ninh Bình trong điều kiện hiện nay

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng<br /> dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng và PGS.TS. Hoàng Văn Thành các<br /> số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố theo<br /> đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là do tác giả tự tìm hiểu, phân<br /> tích một cách trung thực, khách quan .<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Anh Dũng<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Để có thể hoàn thành luận án, cùng với sự cố gắng của bản thân là sự<br /> hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô, sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> của cơ quan, sự động viên ủng hộ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong<br /> suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận án tiến sĩ.<br /> Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành và kính trọng đến toàn thể quý Thầy, Cô<br /> giáo trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại, khoa Sau Đại Học, khoa<br /> Khách sạn - Du lịch, đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng và PGS.TS.<br /> Hoàng Văn Thành đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận án. Với sự nhiệt<br /> tình và đầy trách nhiệm, cùng những lời chỉ dẫn, những tài liệu, những kiến thức<br /> và kinh nghiệm truyền đạt cho tôi và những lời động viên của quý Thầy đã giúp tôi<br /> thực hiện luận án này.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến UBND tỉnh, huyện, xã; Sở Du lịch,<br /> trung tâm xúc tiến du lịch, các Công ty du lịch, các khách sạn, các cơ sở đào tạo<br /> các doanh nghiệp hoạt động du lịch, du khách và dân cư tại Ninh Bình đã tạo mọi<br /> điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Anh Dũng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CÁM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ..................................................3<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ..................................................3<br /> 4. Những đóng góp mới của luận án....................................................................4<br /> 5. Kết cấu của luận án ..........................................................................................5<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ................................................................................6<br /> 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài ..................................................6<br /> 1.1.1 Các nghiên cứu về phát triển bền vững .....................................................6<br /> 1.1.2 Các nghiên cứu về du lịch và phát triển bền vững du lịch ........................9<br /> 1.1.3 Các nghiên cứu về du lịch Ninh Bình và phát triển bền vững du lịch Ninh<br /> Bình ..................................................................................................................16<br /> 1.2 Cách tiếp cận nghiên cứu, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu .........21<br /> 1.2.1 Cách tiếp cận ...........................................................................................21<br /> 1.2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu .......................................21<br /> Kết luận chương 1 ...................................................................................................28<br /> CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT<br /> TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CỦA MỘT ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH ..........29<br /> 2.1 Khái niệm, vai trò và các bên trong phát triển bền vững du lịch ............29<br /> 2.1.1 Phát triển bền vững ..................................................................................29<br /> 2.1.2Phát triển, yêu cầu và khác biệt của phát triển bền vững du lịch địa<br /> phương ..............................................................................................................32<br /> 2.1.3 Vai trò của phát triển bền vững du lịch của một địa phương cấp tỉnh ....37<br /> 2.1.4 Các bên tham gia trong phát triển bền vững du lịch của một địa phương<br /> cấp tỉnh. ............................................................................................................41<br /> <br /> 2.2 Mô hình phát triển bền vững du lịch và nội dung phát triển bền vững du<br /> lịch của một địa phương cấp tỉnh ......................................................................46<br /> 2.2.1 Mô hình phát triển bền vững du lịch .......................................................46<br /> 2.2.2 Nội dung phát triển bền vững du lịch của một địa phương cấp tỉnh .......52<br /> 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch của một địa<br /> phương ..............................................................................................................58<br /> 2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững du lịch của một địa phương<br /> cấp tỉnh .................................................................................................................62<br /> 2.3.1 Các tiêu chí đánh giá tính bền vững du lịch của một địa phương cấp tỉnh<br /> ..........................................................................................................................62<br /> 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững du lịch của đề tài ...................66<br /> 2.4 Kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch của một số địa phương trong<br /> và ngoài nước, bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Ninh Bình .....................72<br /> 2.4.1 Kinh nghiệm trên thế giới ........................................................................72<br /> 2.4.2 Kinh nghiệm trong nước..........................................................................75<br /> 2.4.3 Bài học rút ra cho tỉnh Ninh Bình ...........................................................77<br /> Kết luận chương 2 ...................................................................................................80<br /> CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CỦA<br /> TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2007- 2016........................................................81<br /> 3.1 Điều kiện hiện nay và một số kết quả phát triển du lịch Ninh Bình ........81<br /> 3.1.1 Điều kiện tự nhiên và tiềm năng cho phát triển bền vững du lịch của<br /> Ninh Bình .........................................................................................................81<br /> 3.1.2 Kết quả hoạt động du lịch của Ninh Bình ...............................................92<br /> 3.2 Kết quả phân tích thực trạng phát triển bền vững du lịch của Ninh Bình<br /> ...............................................................................................................................95<br /> 3.2.1 Đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình ...................95<br /> 3.2.2 Nội dung phát triển bền vững du lịch Ninh Bình ..................................110<br /> 3.2.3 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch Ninh<br /> Bình ................................................................................................................120<br /> 3.3 Đánh giá chung về thực trạng phát triển bền vững du lịch của Ninh Bình<br /> thời gian qua ......................................................................................................124<br /> 3.3.1 Ưu điểm và nguyên nhân .......................................................................124<br /> 3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân........................................................................127<br /> Kết luận chương 3 .................................................................................................130<br /> <br /> CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN<br /> BỀN VỮNG DU LỊCH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM<br /> 2030 .........................................................................................................................131<br /> 4.1 Bối cảnh, quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển du lịch của Ninh<br /> Bình ....................................................................................................................131<br /> 4.1.1 Bối cảnh phát triển du lịch Ninh Bình năm đến 2020 và tầm nhìn năm<br /> 2030 ................................................................................................................131<br /> 4.1.2 Quan điểm phát triển du lịch của Ninh Bình .........................................132<br /> 4.1.3 Mục tiêu phát triển bền vững du lịch Ninh Bình. ..................................133<br /> 4.1.3 Định hướng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình ..............................134<br /> 4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững du lịch của Ninh Bình ......137<br /> 4.2.1 Đối với cơ quan quản lý du lịch ............................................................137<br /> 4.2.2 Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ........................148<br /> 4.2.3 Những đối tượng khác ...........................................................................151<br /> 4.3. Một số kiến nghị .........................................................................................152<br /> 4.3.1 Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ..............................................152<br /> 4.3.2 Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường ..................................................152<br /> Kết luận chương 4 .................................................................................................154<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................155<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA<br /> ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ................................................................................................157<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................158<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản