intTypePromotion=1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN"

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
133
lượt xem
56
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Chính vì những điểm vượt trộicủa nó so với các nguồn năng lượngkhác nhau như: dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ chuyển tải đi xa, hiệu suất cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN"

 1. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang LU N VĂN T T NGHI P tài : “THI T K M T H TH NG CUNG C P I N” GVHD: NGUY N TH QUANG SVTH: T MINH HI N Lu n văn t t nghi p Trang0 SVTH: T Minh Hi n
 2. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang M CL C Chương 1 T NG QUAN ...................................................................................................... 3 1.1 T ng quan v cung c p i n: ............................................................................................ 3 1.1.1 Sơ lư c: ........................................................................................................................ 3 1.1.2 Nh ng yêu c u ch y u khi thi t k m t h th ng cung c p i n: .................................. 3 1.1.3 Các bư c th c hi n thi t k cung c p i n: .................................................................... 3 1.2 T ng quan v công ty nh a Tiên T n ............................................................................... 4 Chương 2 ............................................................................................................................... 6 CHƯƠNG 2 XÁC NH PH T I TÍNH TOÁN C A NHÀ MÁY ..................................... 6 2.1 Khái ni m chung: ............................................................................................................. 6 2.2 M c ích xác nh ph t i tính toán:................................................................................. 6 2.3 Phân nhóm ph t i............................................................................................................ 6 2.3.1 Các phương pháp phân nhóm ph t i:............................................................................ 6 2.3.2 Phân chia nhóm ph t i cho các phân xư ng c a nhà máy nh a Tiên T n: .................... 6 2.4 Xác nh tâm ph t i ........................................................................................................ 6 2.4.1 M c ích: ...................................................................................................................... 6 2.4.2 Công th c tính:.............................................................................................................. 7 2..4.3 Xác nh tâm ph t i cho phân xư ng A nhà máy nh a Tiên t n: ................................. 7 2.4.4 Xác nh tâm ph t i cho phân xư ng B và C và c a toàn nhà máy: ............................. 8 i dây: ........................................................................................................... 8 2.5 Ch n sơ 2.6 Xác nh ph t i tính toán: ............................................................................................... 9 2.6.1 M t s khái ni m: ......................................................................................................... 9 2.6.2 Các phương pháp xác nh ph t i tính toán .................................................................. 9 2.6.2.1 Xác nh PTTT theo su t tiêu hao i n năng theo ơn v s n ph m........................... 10 2.6.2.2 Xác nh ph t i tính toán theo su t ph t i tính trên m t ơn v s n xu t: ................ 10 2.6.2.3 Xác nh ph t i theo công su t t (P ) và h s â nhu c u (Knc): .......................... 10 2.6.2.4 Xác nh ph t i tính toán theo h s Kmax và Ptb (còn g i là phương pháp s thi t b hi u qu hay phương pháp s p x p bi u ) ......................................................................... 11 CHƯƠNG 3 CH N MÁY BI N ÁP, MÁY PHÁT D PHÒNG ........................................ 26 3.1Ch n máy bi n áp: ......................................................................................................... 26 3.1.1 T ng quan v ch n tr m bi n áp, ch n c p i n áp, sơ d c p i n. ............................. 26 3.1.2 Ch n s lư ng, công su t MBA:.................................................................................. 27 3.1.2.1 Khái ni m v quá t i MBA: ...................................................................................... 27 3.1.3 Ch n máy bi n áp cho nhà máy nh a Tiên T n: ......................................................... 29 3.2 Ch n ngu n d phòng: ................................................................................................... 30 3.3Ch n ngu n m t chi u (DC): .......................................................................................... 30 CHƯONG 4 L A CH N DÂY D N VÀ KI M TRA S T ÁP ......................................... 31 4.1 Ch n dây d n: ................................................................................................................ 31 4.1.1 T ng quan v ch n dây d n: ........................................................................................ 31 4.1.2 Ch n dây d n cho nhà máy nh a Tiên T n: ................................................................. 32 n thi t b : ................................................................... 32 4.1.2.1 Ch n dây d n t t ng l ng l c: ...................................... 33 4.1.2.2 Ch n dây d n t t phân ph i phân xư ng n t 4.1.2.3 Ch n dây d n t t phân ph i chính n t phân ph i xư ng: ................................... 34 Lu n văn t t nghi p Trang1 SVTH: T Minh Hi n
 3. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 4.1.2.4 Ch n dây d n tư øtr m BA t phân ph i chính: ....................................................... 35 4.2 Ki m tra s t áp: .............................................................................................................. 43 4.2.1 T ng quan v s t áp và ki m tra s t áp: ....................................................................... 43 i u ki n thi t b kh i ng : ............................................................... 44 4.2.1.2 Tính s t áp 4.2.2 Ki n tra s t áp cho nhà máy nh a Tiên T n: ................................................................ 45 4.2.2.1 S t áp khi làm vi c bình thư ng: .............................................................................. 45 4.2.2.1 S t áp trong i u ki n m máy: ................................................................................ 46 Chương 5 ............................................................................................................................. 53 NG N TÍNH TOÁN M CH ............................................................................................... 53 5.1 Khái ni m ng n m ch:.................................................................................................... 53 5.2 Tính toán ng n m ch: ..................................................................................................... 53 5.2.1 Tính toán ng n m ch ba pha(N(3)): ............................................................................. 53 5.2.1.1 Công th c tính : ........................................................................................................ 53 5.2.1.2 Tính toán ng n m ch t i thanh cái c a MBA: ........................................................... 54 5.2.1.3 Tính toán ng n m ch ba pha t i t PPC (I(3)N1): ..................................................... 54 5.2.1.4 Tính ng n m ch ba pha t i thanh cái c a t PP (I(3)N2) ........................................... 54 5.2.1.5 Tính ng n m ch ba pha t i thanh cái c a t L (I(3)N3)........................................... 55 5.2.1.6 Tính ng n m ch ba pha t i thi t b (I(3)N4) ............................................................. 55 5.2.2 Tính ng n m ch m t pha (I(1)N) ................................................................................. 55 5.2.2.1 Tính ng n m ch m t pha t i t PPC (I ) .................................................................... 56 5.2.3.2 Tính ng n m ch m t pha t i t PP xư ng (I ) ........................................................... 57 5.2.3.3 Tính ng n m ch m t pha t i t L (I(1)N3) ............................................................ 57 5.2.3.4 Tính ng n m ch m t pha t i thi t b (I(1)N4) ........................................................... 58 Lu n văn t t nghi p Trang2 SVTH: T Minh Hi n
 4. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang Chương 1: T NG QUAN 1.1 T ng quan v cung c p i n: 1.1.1 Sơ lư c: i n năng ang ngày càng óng vai trò h t s c quan tr ng trong i s ng con ngư i chúng ta. Chính vì nh ng ưu i m vư t tr i c a nó so v i các ngu ân năng lư ng khác (như: d chuy n thành các d ng năng lư ng khác, d truy n t i i xa, hi u su t cao…) mà ngày nay i n năng ư c s d ng h t s c r ng rãi trong m i lĩnh v c, t công nghi p, d ch v , … Cho n ph c v i s ng sinh ho t hàng ngày c a m i gia ình. Có th û nói r ng ngày nay không m t qu c gia nào trên th gi i không s n xu t và tiêu th i n năng, và trong tương lai thì nhu c u c a con ngư i v ngu n năng lư ng c bi t này s v n ti p t c tăng cao. Trong nh ng năm g n ây, nư c ta ã t ư c nh ng thành t u to l n trong phát tri n kinh t , xã h i. S lư ng các nhà máy công nghi p, các ho t ng thương m i, d ch v ,… gia tăng nhanh chóng, d n n s n lư ng i n s n xu t và tiêu dùng nư c ta tăng lên áng k và d báo s ti p t c tăng nhanh trong nh ng năm t i. Do ó mà hi n nay chúng ta ang r t c n i ngũ nh ng ngư i am hi u v i n làm công tác thi t k cũng như v n hành, c i t o và s a ch a lư i i n nói chung, trong ó có khâu thi t k h th ng cung c p i n. Cùng vơí xu th h i nh p qu c t hi n nay là v êc m r ng quan h qu c t , ngày càng có thêm nhi u nhà âu tư nư c ngoài n v i chúng ta. Do v y mà v n t ra là chúng ta c n ph i thi t k các h th ng cung c p i n m t cách có bài b n và úng quy cách, phù h p v i các tiêu chu n k thu t hi n hành. Có như th thì chúng ta m i co th theo k p v i trinh c a các nư c. 1.1.2 Nh ng yêu c u ch y u khi thi t k m t h th ng cung c p i n: Thi t k h th ng cung c p i n như m t t ng th và l a ch n các ph n t c a h th ng sao cho các ph n t này áp ng ư c các yêu c u k thu t, v n hành an toàn và kinh t . Trong ó m c tiêu chính là m b o cho h tiêu th luôn i n năng v i ch t lư ng n m trong ph m vi cho phép. M t phương án cung c p i n ư c xem là h p lý khi thoã mãn ơc các yêu c u sau: - mb o tin c y cung c p i n cao tùy theo tính ch t h tiêu th . - m b o an toàn cho ngư i và thi t b . - m b o ch t lư ng i n năng mà ch y u là m b o l ch và dao ng i n trong ph m vi cho phép. -V n u tư nh , chi phí v n hành hàng năm th p. -Thu n ti n cho công tác v n hành và s a ch av.v… Nh ng yêu c u trên thư ng mâu thu n nhau, nên ngư i thi t k c n ph i cân nh c, k t h p hài hoà tùy vào hoàn c nh c th . Ngoài ra, khi thi t k cung c p i n cũng c n chú ý n các yêu c u khác như: Có i u ki n thu n l i n u có yêu c u phát tri n ph t i sau này, rút ng n th i gian xây d ng v.v… 1.1.3 Các bư c th c hi n thi t k cung c p i n: Sau ây là nh ng bư c chính th c hi n b n thi t k k thu t i v i phương án cung c p i n cho xí nghiêp: 1.Xác nh ph t i tính toán c a t ng phân xư ng và c a toàn xí nghi p ánh giá nhu c u và ch n phương th c cung c p i n. 2.Xác nh phương án v ngu n i n. 3.Xác nh c u trúc m ng. 4.Ch n thi t b . 5.Tính toán ch ng sét, n i t ch ng sét và n i t an toàn. Lu n văn t t nghi p Trang3 SVTH: T Minh Hi n
 5. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 6.Tính toán các ch tiêu kinh t k thu t c th i v i m ng lư i i n s thi t k (các t n th t, h s công su t, dung lư ng bù v.v..). 1.2 T ng quan v công ty nh a Tiên T n Trong nh ng năm g n ây, ngành nh a ã có nh ng bư c phát tri n r t nhanh, và tr thành m t trong nh ng ngành công nghi p m nh c a thành ph . Hàng lo t các nhà máy, công ty nh a ra i, trong ó có công ty nh a Tiên T n. Công ty nh a Tiên T n co cơ s chính ư ng Quang Trung, qu n Gò V p, trên m t khu t r ng 7000m². ây là m t trong nh ng công ty nh a có uy tín và quy mô cũng tương i l n. S n ph m c a công ty r t a d ng v ch ng lo i cũng như m u mã. S n ph m c a công ty không ch tiêu th trong nư c mà còn xu t kh u sang nhi u nư ùc trên th gi i. Công ty có nhà máy s n xu t chính t t i Gò V p, g m có hai phân xư ng s n xu t và m t xư ng cơ khí. -V c i m ph t i c a nhà máy s n xu t có nh ng nét chính như: a s các thi t b in ây là nh ng ng cơ K B rô to l ng sóc, ch y u là các ng cơ 3 pha i n áp nh m c là 380V, và m t s thi t b 1 pha i n áp nh m c là 220V, các phân xư ng SX và các văn phòng làm vi c trong công ty ư c chi u sáng b ng èn huỳnh quang. Nhà máy ư c c p i n t ngu n i n lư i qu c gia, i n áp u vào phía trung th là 15 kV .Các dây d n ư c t trong ng cách i n i ng m trong t nh m m b o tính m quan và an toàn khi làm vi ô1 - Quy trình s n xu t c a nhà máy g m có các công o n như sơ kh i sau: u vào nguyên li u Keo PET H.1.1 Sơ kh i quy trình SX c a nhà máy nh a Tiên T n B ng s li u v công su t t, s lư ng các thi t b c a nhà máy cho trong các b ng (1.1), (1.2), (1.3). Sơ m t b ng, sơ b trí các thi t b tham kh o các b n v s 1, 2, 3, 4. B ng 1.1 Danh sách các thi t b xư ng A Kí hi u Tên thi t b SL P m(kW) U m(V) cos Ksd P m*SL 1 Qu t hút 6 9 380 0.8 0.6 54 2 Máy h p 8 5 380 0.9 0.6 40 Lu n văn t t nghi p Trang4 SVTH: T Minh Hi n
 6. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 3 Máy ép 1 37 380 0.85 0.7 37 4 Máy s y 6 10 380 0.85 0.7 60 5 Máy s y 2 15 380 0.9 0.7 30 6 Motor 10 7.5 380 0.70 0.6 75 7 Máy nén khí 1 4 380 0.7 0.6 4 8 Máy th i 4 4 380 0.7 0.65 16 9 Máy th i 2 3 380 0.65 0.65 6 10 Máy xay 1 33 380 0.8 0.5 33 11 Máy ép 1 40 380 0.9 0.7 40 12 Máy làm s ch 2 10 380 0.7 0.6 20 T ng 44 415 B ng 1.2 Danh sách các thiêùt b xư ng B Kí hi u Tên thi t b SL P m(kW) U m(V) cos Ksd P m*SL 1 Qu t hút 10 9 380 0.7 0.6 90 2 Máy h p 12 7.5 380 0.9 0.6 90 3 Máy ép 2 45 380 0.85 0.7 90 4 Máy s y 6 10 380 0.85 0.7 60 5 Motor 10 7.5 380 0.7 0.6 75 6 Máy nén khí 1 5 380 0.7 0.6 5 7 Máy th i 6 4 380 0.75 0.65 24 8 Máy th i 5 3 380 0.65 0.65 15 9 Máy xay 1 37 380 0.8 0.5 37 10 Máy làm s ch 3 10 380 0.7 0.6 30 T ng c ng 56 516 B ng 1.3 Danh sách các thi t b xư ng C Kí hi u Tên thi t b SL P m(KW) U m(V) cosp Ksd P m*SL 1 Máy c t 4 2.2 220 0.65 0.15 8.8 2 Qu t lò rèn 2 1.5 220 0.65 0.2 3 3 B ngâm 1 5.5 380 0.7 0.3 5.5 4 Bàn th nghi m 1 7.5 380 0.7 0.25 7.5 5 Máy mài á 3 3 380 0.65 0.15 9 6 T sy 2 3.7 380 0.8 0.2 7.4 7 Máy mài thô 2 2.2 380 0.65 0.2 4.4 8 Máy phay 2 7.5 380 0.7 0.25 15 9 Khoan bàn 3 0.75 220 0.65 0.25 2.25 10 Máy mài tròn 2 5.5 380 0.7 0.2 11 11 Khoan ng 2 5.5 380 0.7 0.2 11 12 Máy ti n 1 14 380 0.7 0.3 14 13 Máy ti n 2 15 380 0.65 0.3 30 14 Máy s c 3 3 380 0.65 0.25 9 15 Máy c o 3 1.5 220 0.8 0.25 4.5 16 Lò luy n khuôn 2 4 380 0.65 0.2 8 17 Qu t lò úc 4 1.5 220 0.65 0.2 6 T ng c ng 39 156.35 Lu n văn t t nghi p Trang5 SVTH: T Minh Hi n
 7. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang Chương 2 XÁC NH PH T I TÍNH TOÁN C A NHÀ MÁY 2.1 Khái ni m chung: Khi thi t k cung c p i n cho m t nhà máy, xí nghi p, h tiêu th thì m t trong nh ng công vi c r t quan tr ng mà ta ph i làm ó là ti n hành xác nh ph t i tính toán cho nhà máy. - Ph t i tính toán: Ph t i tính toán (PTTT) theo i u ki n phát nóng ( ư c g i t t là ph t i tính toán) là ph t i gi thi t không i lâu dài c a các ph n t trong h th ng cung c p i n tương ương v i ph t i th c t bi n i theo i u ki n tác d ng nhi t n ng n nh t. Nói cách khác, ph t i tính toán cũng làm dây d n phát nóng t i nhi t b ng v i nhi t l n nh t do ph t i th c t gây ra. Do v y, v phương di n phát nóng n u ta ch n các thi t b i n theo ph t i tính toán có th m b o an toàn cho các thi t b ó trong m i tr ng thái v n hành bình thư ng. 2.2 M c ích xác nh ph t i tính toán: Xác nh ph t i tính toán là m t công o n r t quan tr ng trong thi t k cung c p i n, nh m làm cơ s cho vi c l a ch n dây d n và các thi t b c a lư i i n . 2.3 Phân nhóm ph t i 2.3.1 Các phương pháp phân nhóm ph t i: Khi b t tay vào xác nh PTTT thì công vi c u tiên mà ta ph i làm ó là phân nhóm ph t i.Thông thư ng thì ngư i ta s d ng m t trong hai phương pháp sau: - Phân nhóm theo dây chuy n s n xu t và tính ch t công vi c: Phương pháp này có ưu i m là m b o tính linh ho t cao trong v n hành cũng như b o trì, s a ch a. Ch ng h n như khi nhà máy s n xu t dư i công su t thi t k thì có th cho ng ng làm vi c m t vài dây chuy n mà không làm nh hư ng n ho t ng c a các dây chuy n khác, ho c khi b o trì, s a ch a thì có th cho ng ng ho t ng c a t ng dây chuy n riêng l ,… Nhưng phương án này có như c i m sơ ph c t p, là chi phí l p t khá cao do có th các thi t b trong cùng m t nhóm l i không n m g n nhau cho nên d n n tăng chi phí u tư v dây d n, ngoài ra thì òi h i ngư i thi t k c n n m v ng quy trình công ngh c a nhà máy. -Phân nhóm theo v trí trên m t b ng: Phương pháp này có ưu i m là d thi t k , thi công, chi phí l p t th p. Nhưng cũng có như c i m là kém tính linh ho t khi v n hành s a ch a so v i phương pháp th nh t. Do vây mà tuỳ vào i u ki n th c t mà ngư i thi t k l a chon phương án nào cho h p lý. 2.3.2 Phân chia nhóm ph t i cho các phân xư ng c a nhà máy nh a Tiên T n: ây, chúng ta s l a cho phương án phân nhóm theo phương pháp 1, t c phân nhóm theo v trí trên m t b ng. D a vào sơ b trí trên m t b ng, và s lư ng c a các thi t b tiêu th i n, chúng ta s phân thành các nhóm như sau: Xư ng A phân làm 4 nhóm Xư ng B phân làm 5nhóm Xư ng C phân làm 2 nhóm K t qu c th xin tham kh o các b ng 2.2- 2.4 trang 16-23. 2.4 Xác nh tâm ph t i 2.4.1 M c ích: Xác nh tâm ph t i là nh m xác nh v trí h p lý nh t t các t phân ph i (ho c t ng l c). Vì khi t t phân ph i (ho c ng l c) t i v trí ó thì ta s th c hi n ư c vi c cung c p i n v i t n th t i n áp và t n th t công su t nh , chi phí kim lo i màu là h p lý Lu n văn t t nghi p Trang6 SVTH: T Minh Hi n
 8. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang nh t. Tuy nhiên, vi c l a ch n v trí cu i cung con ph thu c vào các y âu t khác như: m b o tính m quan, như thu n ti n và an toàn trong thao tác, v.v… Ta có th xác nh tâm ph t i cho nhóm thi t b ( nh v trí t t d ng l c), c a m t phân xư ng, vài phân xư ng ho c c a toàn b nhà máy ( xác nh v trí t t ph6n ph i. Nhưng ơn gi n công vi c tính toán thì ta ch c n xác nh tâm ph t i cho các v trí t t phân ph i. Còn v trí t t ng l c thì ch c n xác nh m t cách tương i b ng ư c lư ng sao cho v trí t t n m cân i trong nhóm thi t b và ưu tiên g n các ng cơ có công su t l n. 2.4.2 Công th c tính: Tâm ph t i ư c xác nh theo công th c: ; (2.1) Trong ó X, Y là hoành và tung c a tâm ph t i (so v i g c chu n ) Xi,Yi là hoành và tung c a thi t b th i(so v i g c chu n). P mi là công su t nh m c c a thi t b th i. 2..4.3 Xác nh tâm ph t i cho phân xư ng A nhà máy nh a Tiên t n: Trư c tiên, ta quy ư c ánh s th t c a các thi t b trí trên s m t b ng theo th t tăng d n t trái sang ph i và t dư i lên trên. Ch n g c to t i v trí góc dư i bên trái (trên sơ m t b ng) c a phân xư ng A . ti n l i cho vi c tính toán tâm ph t i theo công th c (2.1), ta l p b ng 2.1 B ng 2.1 S li u tính toán tâm ph t i xư ng A STT(i) Kí hi u Xi Yi Pi Xi*Pi Yi*Pi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 12 18 1 10 180 10 2 12 33 1 10 330 10 3 8 8 4.5 4 32 18 4 8 13 4.5 4 52 18 5 9 18 4.5 3 54 13.5 6 7 25.5 4.5 4 102 18 7 9 33 4.5 3 99 13.5 8 8 38 4.5 4 152 18 9 8 43 4.5 4 172 18 10 6 8 8.5 7.5 60 63.75 11 6 13 8.5 7.5 97.5 63.75 12 6 18 8.5 7.5 135 63.75 13 6 23 8.5 7.5 172.5 63.75 14 6 28 8.5 7.5 210 63.75 15 6 33 8.5 7.5 247.5 63.75 16 6 38 8.5 7.5 285 63.75 17 6 43 8.5 7.5 322.5 63.75 18 5 8 12.5 15 120 187.5 19 4 13 12.5 10 130 125 20 4 18 12.5 10 180 125 21 4 23 12.5 10 230 125 22 4 28 12.5 10 280 125 23 4 33 12.5 10 330 125 24 4 38 12.5 10 380 125 25 5 43 12.5 15 645 187.5 26 3 9.5 16.5 37 351.5 610.5 Lu n văn t t nghi p Trang7 SVTH: T Minh Hi n
 9. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 27 6 18 16.5 7.5 135 123.75 28 11 25.5 16.5 40 1020 660 29 6 33 16.5 7.5 247.5 123.75 30 10 39.5 16.5 33 1303.5 544.5 31 2 8 20.5 5 40 102.5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 32 2 13 20.5 5 65 102.5 33 2 18 20.5 5 90 102.5 34 2 23 20.5 5 115 102.5 35 2 28 20.5 5 140 102.5 36 2 33 20.5 5 165 102.5 37 2 38 20.5 5 190 102.5 38 2 43 21 5 215 105 39 1 10 24 9 90 216 40 1 16.5 24 9 148.5 216 41 1 23 24 9 207 216 42 1 29.5 24 9 265.5 216 43 1 36 24 9 324 216 44 1 42.5 24 9 382.5 216 T ng 415 10493 5953 T b ng 2.1 ta tính ư c: Xi*Pi = 180 +130 +32 +…+382.5 + 324 = 10493 (kW.m) Yi*Pi = 10 +10 +18 +…+216 = 5953 (kW.m) Pi = 10 +10 +4+…+9 +9 = 415 (kW) Thay vào công th c (2.1) ta tính ư c: X= = 25 (m) Y = = 15 (m) V y tâm ph t i là v trí có to (25m,15m). N u t t phân ph i t i v trí y thì s em l i nh ng hi u qu như ã trình bày trên. Tuy nhiên, m b o tính m quan cũng như thu n ti n thao tác,v.v... Nên ta quy t nh t t phân ph i 1 (PP1) t i v trí sát tư ng, có to là (25m, 24.5m). 2.4.4 Xác nh tâm ph t i cho phân xư ng B và C và c a toàn nhà máy: Ta cũng thành l p các b ng s li u và tính toán tương t như i v i phân xư ng A (xem thêm các b ng ph l c 1) Sau khi tính toán ta thu ư c k t qu như sau: -Tâm ph t i c a phân xư ng B và C l v trí có to (X=39m,Y=10m)  Ch n v trí t t PP2 t i i m (X=40m, Y=0m). -Tâm ph t i c a toàn b nhà máy có to (x=34m, Y=29m)  Ch n v trí t t phân ph i chính(PPC) t i (X=34m, Y=25.5m). (Các k t qu tính toán trên ng v i v trí g c to ư c ch n là t i v trí dư i cùng bên trái c a xư ng B). 2.5 Ch n sơ i dây: Sau khi xác nh xong v trí t cá t ng l c và các t phân phân ph i, ta s ti n hành v sơ i dây cho các nhóm thi t b và cho toàn b nhà máy Các nguyên t c áp d ng khi ch n sơ i dây: -Các thi t b có công su t l n thì i dây riêng. Lu n văn t t nghi p Trang8 SVTH: T Minh Hi n
 10. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang -Các thi t b có công su t v a và nh t g n nhau thi có th i liên thông v i nhau ( nhưng t i a không ươc quá 3 thi t b liên thông vì m b o tin c y cung c p i n). - i v i các thi t b m t pha thì cân c g ng i dây sao cho chúng ư c phân b u trên các pha,… Sau khi cân nh c l a ch n các phương án i dây có th , ta s ch n ra ư c phương án i dây h p lý. Sơ i dây c a nhà máy nh a Tiên T n ư c trình bày trong các b n v s 14. 2.6 Xác nh ph t i tính toán: 2.6.1 M t s khái ni m: -H s s d ng Ksd: Là t s c a ph t i tính toán trung bình v i công su t t hay công su t nh m c c a thi t b trong m t kho ng th i gian kh o sát (gi , ca, ho c ngày êm,…) + i v i m t thi t b : Ksd = (2.2) + i v i m t nhóm thi t b : Ksd = = (2.3) H s s d ng nói lên m c s d ng, m c khai thác công su t c a thi t b trong kho ng th i gian cho xem xét. -H s ng th i K t: Là t s gi a công su t tác d ng tính toán c c i t i nút kh o sát c a h th ng cung c p i n v i t ng các công su t tác d ng tính toán c i c a các nhóm h tiêu th riêng bi t (ho c các nhóm thi t b ) n i vào nút ó: K t¬ = (2.4) Hs ng th i ph thu c vào s các ph n t n i vào nhóm K t = 0.9 0.95 khi s ph n t n =24 K t =0.8 0.85 khi s ph n t n =510 (Tr13 ,TL[4];Tr 595, TL[1]). -H s c c i Kmax : Là t s gi a ph t i tính toán và ph t i trung bình trong th i gian xem xét. Kmax= (2.5) H s c c i thư ng ư c tính v i ca làm vi c có ph t i l n nh t. H s Kmax ph thu c vào s thi t b hi u qu nhq(ho c Nhq), vào h s s d ng và hàng lo t các y u t khác c trưng cho ch làm vi c c a các thi t b i n trong nhóm. Trong th c t khi tính toán thi t k ngư i ta ch n Kmax theo ư ng cong Kmax= f(Ksd,nhq), ho c tra trong các b ng c m nang tra c u. - S thi t b hi u qu nhq: Gi thi t có m t nhóm g m n thi t có công su t và ch làm vi c khác nhau. Khi ó ta nh nghĩa nhq là m t s quy i g m có nhq thi t b có công su t nh m c và ch làm vi c như nhau và t o nên ph t i tính toán b ng v i ph t i tiêu th th c do n thi t b tiêu th trên. nhq = (2.6) -H s nhu c u Knc:Là t s gi a công su t tính toán (trong i u ki n thi t k ) ho c công su t tiêu th (trong i u ki n v n hành) v i công su t t (công su t nh m c) c a nhóm h tiêu th . Knc = = * = Kmax* Ksd (2.7) 2.6.2 Các phương pháp xác nh ph t i tính toán Hi n nay có r t nhi u phương pháp tính toán ph t i tính toán(PTTT), d a trên cơ s khoa h c tính toán ph t i i n và ư c hoàn thi n v phương di n lý thuy t trên cơ s quan sát các ph t i i n xí nghi p ang v n hành. Thông thư ng nh ng phương pháp tính toán ơn gi n, thu n ti n l i cho k t qu không th t chính xác, còn mu n chính xác cao thì ph i tính toán l i ph c t p. Do v y tùy theo giai o n thi t k thi công và yêu c u c th mà ch n phương pháp tính toán cho thích h p. Lu n văn t t nghi p Trang9 SVTH: T Minh Hi n
 11. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang Nguyên t c chung tính PTTT c a h th ng là tính t thi t b i n ngư c tr v ngu n, t c là ư c ti n hành t b c th p n b c cao c a h th ng cung c p i n, và ta ch c n tính toán t i các i m nút c a h th ng i n. M c ích c a vi c tính toán ph t i i n t i các nút nh m: - Ch n ti t di n dây d n c a lư i cung c p và phân ph i i n áp t dư i 1000V tr lên. - Ch n s lư ng và công su t máy bi n áp. - Ch n ti t di n thanh d n c a thi t b phân ph i’ - Ch n các thi t b chuy n m ch và b o v . Sau ây là m t vài phương pháp xác nh PTTT thư ng dùng: 2.6.2.1 Xác nh PTTT theo su t tiêu hao i n năng theo ơn v s n ph m i v i h tiêu th có thì ph t i th c t không thay i, PTTT b ng ph t i trung bình và ư c xác nh theo su t tiêu hao i n năng trên m t ơn v s n ph m khi cho trư c t ng s n ph m s n xu t trong m t ơn v th i gian Ptt = Pca = (2.8) Trong ó: Mca - S lư ng s n ph m s n xu t trong m t ca. Tca -Th i gian c a ca ph t i l n nh t. w0- Su t tiêu hao i n năng cho m t ơn v s n ph m. Khi bi t w0 và t ng s n ph m s n xu t trong c m t năm, PTTT ư c tính theo công th c sau: (kW) (2.9) V i Tlvmax[gi ] : Th i gian s d ng công su t l n nh t trong năm. 2.6.2.2 Xác nh ph t i tính toán theo su t ph t i tính trên m t ơn v s n xu t: N u ph t i tính toán xác nh cho h tiêu th có di n tích F, su t ph t i trên m t ơn v là P0. thì Ptt = P0*F (kW) (2.10) V i: P0 : Su t ph t i trên m t ơn v di n tích s n xu t (kW/m2). trong thi t k sơ b có th l y theo s li u trong các b ng tham kh o. F : Di n tích b trí nhóm, h tiêu th (m2). Phương pháp này dùng tính ph t i c a các phân xư ng có m t máy móc phân b tương i u. 2.6.2.3 Xác nh ph t i theo công su t t (P ) và h s â nhu c u (Knc): Ph t i tính toán ư c xác nh b i công th c: Ptt =knc * (kW) Qtt =Ptt * tg (kVAr) (2.11) Trong công th c trên : knc : h s nhu c u, tra s tay k thu t theo các s li u th ng kê c a các xí nghi p, phân xư ng tương ng. cosφ h s công su t tính toán tra s tay k thu t t ó tính ư c tg . N u h s cosφ c a các thi t b trong nhóm không gi ng nhau thì ta ph i tính h s cosφ trung bình c a nhóm theo công th c sau: costb = (2.12) Phương pháp này có ưu i m là ơn gi n, tính toán thu n ti n nên nó thư ng ư c dùng khi ã có thi t k nhà xư ng c a xí nghi p nhưng chưa có thi t k chi ti t b trí các máy móc, thi t b trên m t b ng. Lúc này ch bi t m t s li u duy nh t là công su t t c a t ng phân xư ng. Tuy nhiên nó cũng có như c i m là kém chính xác vì Knc ư c tra trong các s tay thư ng thì không hoàn toàn úng v i th c t mà nó ch có ý nghĩa dùng tham kh o. Lu n văn t t nghi p Trang10 SVTH: T Minh Hi n
 12. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 2.6.2.4 Xác nh ph t i tính toán theo h s Kmax và Ptb (còn g i là phương pháp s thi t b hi u qu hay phương pháp s p x p bi u ) Phương pháp này cho k t qu tương i chính xác, vì khi tính s thi t b hi u qu (nhq) chúng ta ã xét t i hàng l t các y u t quan tr ng như nh hư ng c a s lư ng thi t b trong nhóm, s thi t b có công su t l n nh t cũng như s khác nhau v ch làm vi c c a chúng. Do ó khi c n nâng cao chính xác c a PTTT, ho c khi không có s li u c n thi t áp d ng các phương pháp trên thì ta nên dùng phương pháp này. Công th c tính toán: Ptt = Pca = Kmax*Ksd*P m Hay Ptt = Knc*P m. (2.13) Các bươc tính toán: - Tính s thi t b hi u qu theo công th c (2.6). - Tính h s s d ng c a nhóm thi t b theo công th c (2.3). - Xét các trư ng h p: + N u nhq < 4 và n10) . Trong ó Ptb và Qtb là công su t tác d ng và công su t ph n kháng trung bình c a nhóm: Ptb = Ksd* P m Qtb = Ptb* tgtb (2.17) (cosφtb tính theo công th c (2.12) ). + Ph t i tính toán c a nhóm : -V it ng l c : Stt = (2.18) - V i t phân ph i: Pttpp = K t* Qttpp =K t* (2.19) Sttpp = Trong ó K t là h s ng th i, ch n theo s nhóm i vào t . N u có ph t i chi u sáng i vào t thì ph i c ng thêm các giá tr Pcs và Qcs ,vào Ptt và Qtt trong các công th c trên. - Dòng i n tính toán : Itt = (2.20) + Xác nh ph t i nh nh n (PT N): Ph t i nh nh n là ph t i c c i xu t hi n trong th i gian ng n ( Trong kho ng m t vài giây). Ph t i nh nh n thư ng ư c tính dư i d ng dòng i n nh nh n (I n). Dòng i n này thư ng ư c dùng ki m tra s t áp khi m máy, tính toán ch n các thi t b b o v ,… i v i m t máy b thì dòng nh nh n là dòng m máy. Còn i v i nhóm thi t b thì dòng nh nh n xu t hi n khi máy có dòng i n m máy l n nh t trong nhóm kh i ng, còn các máy khác làm vi c bình thư ng. Do ó dòng nh nh n ư c tính theo công th c sau: Lu n văn t t nghi p Trang11 SVTH: T Minh Hi n
 13. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang I n = Ik = Kmm* I m ( i v m t thi t b ). = Ik max+ Itt –Ksd*I mmax ( i v i m t nhóm thi t b ).(2.21) Trong ó: Kmm là h s m máy +V i ng cơ K B, rotor l âng sóc Kmm = 57 + ng cơ DC ho c K B rotor dây qu n Kmm = 2.5 + i v i MBA và lò h quang thì Kmm  3. Ik max và Ksd là dòng kh i ng và h s s d ng c a thi t b có dòng kh i ng l n nh t trong nhóm. Itt là dòng i n tính toán c a nhóm. 2.6.3 Xác nh ph t i tính toán cho nhà máy nh a Tiên T n: 2.6.3.1 Xác nh ph t i ng l c: ây ta s xác nh PTTT c a nhà máy theo phương pháp s thi t b hi u qu . Vì phương pháp này cho k t qu chính xác hơn các phương pháp khác, và phù h p v i i u ki n th c t có th . u tiên ta s tính toán PTTT v i nhóm 1A ( L1A): + Tính s thi t b hi u qu theo công th c (2.6): nhq= = 15 = 3*2+4*5+7.5*8+10*2 = 106 (kW) + Tính Ksd c a nhóm theo công th c(2.3) Ksd = = 0.61 +T nhq=15 và Ksd = 0.61, tra b ng 2, TL[3], ta tìm ư c Kmax= 1.19 + Tính h s công su t trung bình c a nhóm thi t b theo công th c(2.12) Costb =  0.7  tgtb =1.02 + Tính Ptb và Qtb theo công th c (2.17) Ptb = 0.61*106=64.66 kW Qtb = 64.66*1.02 = 65.97 kVAr ( Do nhq >10) + Tính Ptt và Qtt theo công th c (2.16): Ptt= Kmax* Ptb =1.16* 64.66 = 76.95 kW Qtt =Qtb = 65.97 kVAr ( do nhq>10) + Tính Stt c a nhóm theo công th c (2.18) Stt = = = 101.36 kVA + Tính Itt c a nhóm theo công th c (2.20): Itt = = = 154 A + Tính I n c a nhóm theo công th c (2.21): V i I mmax c a thi t b có dòng m máy l n nh t trong nhóm là 21.7A Ksdmax = 0.7  I n = 5*21.7+154-0.7*21.7 = 249.48 A Nh n xét: Sau khi tính toán PTTT c a nhóm L1A ta th y:Ptt=76.95 < P mi =106kW, Qtt= 64.66 < Q mi =P mi*tg =108 kVAr. Như v y vi c xác nh PTTT s giúp cho vi c l a ch n các ph n t trong h th ng cung c p i n như dây d n, thi t b óng c t, MBA,… h p lý và kinh t hơn. Ti n hành tính toán tương t cho các nhóm ng l c khác, ta thu ư c k t qu cho các b ng 2.2 2.4 B øng 2.2 B ng ph t i tính toán xư ng A STT nhánh Tên nhóm vàtên thi t b Lu n văn t t nghi p Trang12 SVTH: T Minh Hi n
 14. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang i n Kí hi u SL C.su t t P m(kW) I m m t thi t b (A) U m (V) costg Ksd Công su t trung bình S thi t b hi u qu nhq H s cc i Kmax Ph t i tính toán Dòng nh nh n I n(A) Ptt (kW) Qtt (kVAr) Stt (kVA) Itt (A) Mt t.b T tc t. b Ptb (kW) Qtb (kVAr) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhóm 1 ( L1A). 1 Máy làm s ch 12 1 10 10 21.7 380 0.7/1.02 0.6 108.5 2 Máy th i 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 3 Máy th i 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 4 Máy nén khí 7 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.6 50.4 Máy th i 9 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 Motor 6 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.6 97.8 6 Motor 6 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.6 97.8 7 Lu n văn t t nghi p Trang13 SVTH: T Minh Hi n
 15. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang Máy th i 9 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 97.1 Máy th i 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 8 Máy th i 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 9 Máy làm s ch 12 1 10 10 21.7 380 0.7/1.02 0.6 108.5 T ng nhóm: 17 106 0.7/1.02 0.61 64.66 65.97 15.02 1.19 76.95 65.97 101.4 154.0 249.5 Nhóm 2 ( L2A), (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Qu t hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.8 2 Qu t hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 3 Máy h p 2 1 5 5 8.44 380 0.9/0.48 0.6 89.8 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 4 Máy h p 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 50.6 5 Máy ép 3 1 37 37 66.14 380 0.850.62 0.7 330.7 6 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 7 Máy s y 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7 126.6 T ng nhóm: 9 102.5 0.84/0.65 0.66 67.65 43.7 5.29 1.31 88.62 48.07 100.8 153.2 437.6 Nhóm 3 ( L3A). 1 Qu t hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 93.9 Máy h p 2 1 5 5 8.44 380 0.9/0.48 0.6 89.4 2 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 3 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 4 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 337.7 Lu n văn t t nghi p Trang14 SVTH: T Minh Hi n
 16. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 5 Máy ép 11 1 40 40 67.53 380 0.9/0.48 0.7 16.9 5 Máy h p 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 50.6 7 Qu t hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 T ng nhóm: 9 103 0.87/0.57 0.67 69.01 39.11 4.96 1.31 90.4 43.02 100.1 152.1 442.5 Nhóm 4 ( L4A). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Qu t hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 2 Qu t hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 85.5 3 Máy h p 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 50.6 4 Máy xay 10 1 33 33 62.67 380 0.8/0.75 0.5 313.4 5 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 81.4 6 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 7 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7 89.4 8 Máy s y 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7 126.6 T ng nhóm: 9 103.5 0.83/0.67 0.6 62.1 41.73 6.01 1.37 85.08 45.90 96.7 146.9 428.9 B øng 2.3 B ng ph t i tính toán xư ng B STT nhánh Tên nhóm vàtên thi t b i n KH SL Công su t t Lu n văn t t nghi p Trang15 SVTH: T Minh Hi n
 17. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang P m(kW) I m (A) U m (V) cos Ksd Công su t trung bình S thi t b hi u qu nhq H s cc i Kmax Ph t i tính toán Dòng nh nh n In (A) Ptt (kW) Qtt (kVAr) Stt (kVA) Itt (A) Mt thi t b T tc thi t b Ptb (kW) Qtb (kVAr) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhóm 1 ( L1B). 1 Máy làm s ch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 108.5 2 Máy th i 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 54.5 Máy th i 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 3 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 97.7 4 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 5 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 6 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 97.7 7 Máy th i 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 Lu n văn t t nghi p Trang16 SVTH: T Minh Hi n
 18. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 96.5 Máy th i 8 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 Motor 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 8 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 9 Máy làm s ch 10 1 10 10 21.70 380 0.70/1.02 0.60 108.5 T ng nhóm: 15 104.5 0.74/0.91 0.64 66.55 60.02 13.00 1.19 79.19 60.02 99.37 150.98 246.48 Nhóm 2 ( L2B). 1 Máy làm s ch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 108.5 2 Máy th i 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 95.4 Motor 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 3 Máy th i 7 2 4 8 8.10 380 0.75/0.88 0.65 97.6 Motor 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 5 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 97.7 6 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 7 Máy s y 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 89.4 8 Motor 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 92.2 Máy nén khí 6 1 5 5 10.85 380 0.7/1.02 0.60 9 Máy th i 7 2 4 8 8.10 380 0.75/0.88 0.65 48.6 T ng nhóm: 16 104.5 0.75/0.88 0.64 66.80 59.30 13.85 1.17 78.16 59.30 98.11 149.06 244.56 Nhóm 3 ( L3B). 1 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 2 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 3 Máy h p 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 76.0 4 Máy xay 9 1 37 37 70.27 380 0.8/0.75 0.50 351.3 Lu n văn t t nghi p Trang17 SVTH: T Minh Hi n
 19. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang 5 Máy h p 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 76.0 6 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 7 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 T ng nhóm: 9 103 0.79/0.78 0.56 58.10 44.46 5.53 1.45 84.25 48.90 97.41 148.00 464.21 Nhóm 4 ( L4B). 1 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 2 Máy h p 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 76.0 3 Máy ép 3 1 45 45 80.44 380 0.85/0.62 0.70 402.2 4 Máy h p 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 76.0 5 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 6 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 T ng nhóm: 8 102 0.83/0.67 0.64 65.70 45.01 4.17 1.36 89.35 49.51 102.15 155.20 501.07 Nhóm 5 ( L5B). 1 Máy ép 3 1 45 45 80.44 380 0.85/0.62 0.70 402.2 2 Máy h p 2 2 7.5 15 12.66 380 0.90/0.48 0.60 76.0 3 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 97.7 4 Máy h p 2 1 7.5 7.5 12.66 380 0.9/0.48 0.60 110.3 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 5 Máy h p 2 1 7.5 7.5 12.66 380 0.90/0.48 0.60 110.3 Qu t hút 1 1 9 9 19.53 380 0.70/1.02 0.60 T ng nhóm: 8 102 0.83/0.67 0.64 65.70 45.01 4.17 1.36 89.35 49.51 102.15 155.20 501.07 B øng 2.4 B ng ph t i tính toán xư ng C STT Lu n văn t t nghi p Trang18 SVTH: T Minh Hi n
 20. Tính toán m ch ng t GVHD: Nguy n th Quang nhánh Tên nhóm vàtên thi t b i n Kí hi u SL Công su t t P m (kW) I m m t thi t b (A) U m (V) cos Ksd Công su t trung bình S thi t b hi u qu nhq H s cc i Kmax Ph t i tính toán Dòng nh nh n I n(A) Ptt (kW) Qtt (kVAr) Stt (kVA) Itt (A) Mt thi t b T tc thi t b Ptb (kW) Qtb (kVAr) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhóm 1 ( L1C). 1 Qu t lò rèn 2 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 102.8 Máy c t 1 2 2.2 4.4 15.38 220 0.65/1.17 0.15 2 Bàn th nghi m 4 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 16.3 3 Máy mài á 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 47.0 B ngâm 3 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.3 4 Máy mài thô 7 2 2.2 4.4 5.14 380 0.65/1.17 0.2 64.8 Máy mài tròn 10 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 5 Máy phay 8 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 81.4 6 Khoan ng 11 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 71.6 Lu n văn t t nghi p Trang19 SVTH: T Minh Hi n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2