intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Khánh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:115

0
135
lượt xem
30
download

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam" là: Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào các KCN, phân tích thực trạng về hoạt động thu hút, kết quả thu hút vốn đầu tư vào các KCN tỉnh Quảng Nam,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

 1. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai   công bố trong bất kỳ công trình nào khác.  Tác giả luận văn
 2. ii MỤC LỤC Chương   1   MỘT SỐ  VẤN ĐỀ  LÝ LUẬN CƠ  BẢN VỀ  THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  VÀO   KHU CÔNG NGHIỆP                                                                                                  ..............................................................................................      5  1.1. VỐN ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ                                                    ................................................      5  1.1.1. Khái niệm vốn đầu tư                                                                                .............................................................................        5  1.1.2. Quan niệm, nội dung thu hút vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá               ...........      6  1.1.3. Các nguồn vốn đầu tư thu hút                                                                      ..................................................................      9  1.2. KHU CÔNG NGHIỆP                                                                                         .....................................................................................       14  1.2.1. Khái niệm khu công nghiệp:                                                                      ..................................................................       14  1.2.2. Ban quản lý các KCN cấp tỉnh                                                                   ...............................................................       15  1.2.3. Sự cần thiết hình thành các KCN                                                               ...........................................................       15 1.3. NHỮNG NHÂN TỐ   ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  VÀO   CÁC KHU CÔNG NGHIỆP                                                                                       ...................................................................................       16  1.3.1. Môi trường kinh tế, chính trị ­ xã hội                                                        ....................................................       16  1.3.2. Cơ chế chính sách và thủ tục hành chính                                                  ..............................................       17  1.3.3. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật ­xã hội                                                              ..........................................................       20  1.3.4. Nguồn nhân lực                                                                                          .....................................................................................       20  1.3.5. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên                                                                  ..............................................................       22  1.3.6. Chiến lược xúc tiến đầu tư                                                                     ..................................................................         24 1.4.  KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP VÀ   BÀI HỌC CHO QUẢNG NAM                                                                                  ..............................................................................       25  1.4.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước                                                  ..............................................       25  1.4.2. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực                                           .......................................       28  1.4.3. Những bài học rút ra từ nghiên cứu cho Quảng Nam                                ............................       30
 3. iii Chương   2   THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP    TỈNH QUẢNG NAM                                                                                                  ..............................................................................................       35  2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ­XàHỘI CỦA TỈNH QUẢNG NAM         35 ....      2.2. HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP                                                                                                                                    36 .................................................................................................................................      2.2.1. Công tác tổ chức quản lý nhà nước đối với các KCN                               ...........................       36  2.2.2. Các hoạt động thu hút vốn đầu tư                                                             .........................................................       38  2.3. KẾT QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP          60 .....       2.3.1. Vốn đầu tư tổng quát qua các năm                                                            .......................................................       60  2.3.2. Vốn đầu tư theo qui mô, tiến độ thực hiện                                               ...........................................       65  2.3.3.  Vốn đầu tư theo loại hình doanh nghiệp:                                                 .............................................       70  2.3.4. Vốn đầu tư theo ngành kinh tế                                                                  ..............................................................       73  2.3.5. Vốn đầu theo đối tác                                                                                  .............................................................................       74  2.4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP                        ....................       79 2.5. NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ  VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG THU  HÚT VỐN ĐẦU TƯ  VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM    NHỮNG NĂM QUA                                                                                                  ..............................................................................................       80  2.5.1. Những thành công và nguyên nhân                                                             .........................................................       80  2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân                                                                 .............................................................       82 Chương   3   MỘT   SỐ   GIẢI   PHÁP   THU   HÚT   VỐN   ĐẦU   TƯ   VÀO   CÁC   KHU   CÔNG   NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN ĐẾN                                     .................................       85 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÁC KCN TỈNH QUẢNG   NAM                                                                                                                           .......................................................................................................................       85  3.1.1. Định hướng                                                                                                 ............................................................................................       85
 4. iv  3.1.2. Mục tiêu                                                                                                      ..................................................................................................       87 3.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ   VÀO CÁC KCN TỈNH QUẢNG NAM                                                                      ..................................................................       89  3.2.1.  Thuận lợi                                                                                                   ..............................................................................................       89  3.2.2. Khó khăn                                                                                                     .................................................................................................       91 3.3. MỘT SỐ  GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  VÀO CÁC KCN TỈNH    QUẢNG NAM                                                                                                            .......................................................................................................       94  3.3.1. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng                             .........................       94 3.3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách và cải cách thủ tục hành chính                                                                                                                                 96 ..............................................................................................................................      3.3.3. Giải pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực                      ..................       98  3.3.4. Giải pháp xúc tiến đầu tư                                                                        ....................................................................       101  3.3.5.  Giải pháp khuyến khích, hỗ trợ đầu tư:                                                 .............................................       103   KẾT LUẬN                                                                                                              ..........................................................................................................       105
 5. v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý CN­XD Công nghiệp ­ xây dựng CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá DN Doanh nghiệp FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội KCN           Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất Ha Héc ta N­L­N Nông ­ Lâm ­ Ngư ODA Viện trợ phát triển chính thức TM­DV Thương mại ­ Dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy Ban nhân dân QĐ Quyết định WTO Tổ chức thương mại thế giới
 6. vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số  Tên bảng Trang hiệu  Kết quả  thu hút dự  án, vốn đầu tư  vào KCN qua các  2.1 54 năm 2.2 Số liệu về qui mô, tiến độ vốn đầu tư các KCN 58 2.3 Kết quả thu hút vốn đầu tư theo loại hình doanh nghiệp 64 2.4 Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế 67 2.5 Kết quả thu hút dự án, vốn đầu tư theo đối tác 68 2.6 Tình hình sử dụng đất tại các KCN tỉnh Quảng Nam 70
 7. vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số  Tên biểu Trang hiệu 2.1 Dự án đầu tư vào các KCN qua các năm 56 2.2 Vốn đăng ký vào các KCN qua các năm  56 2.3 Qui mô vốn đầu tư theo KCN đến năm 2010 61 2.4 Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài theo đối tác 68
 8. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nền kinh tế quốc dân là  một vấn đề có tính quy luật chung của những nước nông nghiệp, mà trong  đó, khu công nghiệp (KCN) giữ một vị trí quan trọng. Xây dựng KCN chính  là thực hiện ý tưởng " đi tắt, đón đầu" trong sự  nghiệp CNH, HĐH đất   nước. Điểm mạnh của KCN chính là thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong  và ngoài nước. Nhận thức được điều đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của   đảng đã đề  ra nhiệm vụ:  "Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh   doanh, áp dụng các hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động   và sử  dụng có hiệu quả  mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế  trong   nước và nước ngoài, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho phát triển"   [...., tr...] Quảng Nam là tỉnh có lợi thế về vị trí địa lý và nằm trong vùng kinh  tế  trọng điểm miền trung, rất thuận lợi để  phát triển các KCN. Thời gian   qua cùng với sự  phát triển của các KCN cả  nước, các KCN tỉnh Quảng  Nam đã ra đời và trở  thành một trong những địa điểm thu hút vốn đầu tư  trong và ngoài nước, tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu khoa học công  nghệ, trình độ  quản lý tiên tiến từ bên ngoài, tạo thêm nhiều việc làm cho  người dân địa phương góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh  tế  và tri thức cho người dân Quảng Nam, nhờ  đó thúc đẩy quá trình CNH,   HĐH đất nước và chủ động hội nhập kinh tế với nước ngoài. Tuy nhiên, do   nhiều nguyên nhân nên việc thu hút số dự án, lượng vốn đầu tư vào các KCN  trên địa bàn tỉnh chưa được nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. 
 9. 2 Chính vì vậy, làm thế nào để thu hút được nhiều vốn đầu tư vào các  KCN  ở  tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến là một nhiệm vụ  cần thiết,  cấp bách. Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi chọn đề tài “Giải pháp thu hút vốn   đầu tư  vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam" làm đề  tài luận văn  thạc sỹ. 2. Mục đích nghiên cứu ­ Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề  mang tính lý luận cơ  bản về  vốn đầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào các KCN; ­ Phân tích thực trạng về hoạt động thu hút, kết quả thu hút vốn đầu   tư  vào các KCN tỉnh Quảng Nam; từ đó đánh giá được những thành công,  hạn chế và rút ra được những nguyên nhân chung của việc thu hút vốn tại  các KCN.  ­ Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng và dựa trên định hướng và  mục tiêu phát triển các KCN từ đó đưa ra được những giải pháp chung, phù   hợp và hiệu quả  nhất dưới góc độ  chính quyền địa phương cấp tỉnh để  đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ­ Đối tượng nghiên cứu:  Luận văn tập trung nghiên cứu các dự  án   đầu tư vốn của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào các  KCN tỉnh Quảng Nam.  ­ Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Luận văn giới hạn trong việc thu hút vốn đầu tư  của  các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế  trong nước; nhà đầu tư  nước  ngoài vào các KCN tỉnh Quảng Nam thuộc Ban Quản lý các KCN cấp tỉnh  quản lý. Không bao gồm các khu công nghiệp thuộc khu Kinh tế  Mở  Chu  
 10. 3 Lai (Vì Khu Kinh tế  mở  Chu Lai hoạt  động theo một thể  chế, cơ  chế  riêng). Luận văn nghiên cứu vốn  ở  phạm vi vốn tiền tệ  và được tính theo  đơn vị Đồng Việt Nam. + Thời gian: Các nội dung nghiên cứu tập trung trong giai đoạn từ năm  1997 đến năm 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu  Vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng  hợp, so sánh, đối chiếu, khái quát hoá, thống kê… trên cơ  sở  sử  dụng số  liệu thống kê; tư  liệu của các KCN trên địa tỉnh Quảng Nam để  phân tích,  đánh giá, rút ra kết luận cho vấn đề  nghiên cứu. Ngoài ra, trong quá trình  nghiên cứu có kế thừa các kiến thức, tài liệu liên quan; coi trọng những bài  học kinh nghiệm. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ­ Hệ thống hóa các vấn đề  lý luận cơ bản về thu hút vốn đầu tư vào  KCN; ­ Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư  vào các KCN trên địa bàn  tỉnh Quảng Nam; ­ Phân tích nguyên nhân cơ bản khiến Quảng Nam chưa thu hút được  nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các KCN; ­ Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các   KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở  đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận   văn được kết cấu thành ba chương:
 11. 4 Chương 1: Một số  vấn đề  lý luận cơ  bản về  thu hút vốn đầu tư  vào  các khu công nghiệp. Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh   Quảng Nam. Chương 3: Một số  giải pháp thu hút vốn đầu tư  vào các khu công  nghiệp tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.
 12. 5 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU HÚT VỐN  ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP 1.1. VỐN ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 1.1.1. Khái niệm vốn đầu tư  Vốn là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ  tài sản của một đơn vị  kinh  tế hay một quốc gia. Trong thực tế, vốn bao gồm tiền mặt, tiền séc và hiện   vật. Vốn tiền mặt, tiền séc là khoản tích lũy từ  thu nhập chưa được tiêu   dùng. Vốn hiện vật bao gồm các yếu tố  vật chất như  máy móc, thiết bị,  nguyên liệu ...  Để  có vốn hiện vật, đặc biệt là máy móc thiết bị  nhà xưởng, hệ  thống kết cấu hạ tầng kinh tế (đường sá, cầu cống, các công trình thủy lợi,   điện lực, thông tin liên lạc, sân bay, bến cảng, nhà ga....) cần phải tiến   hành đầu tư. Các loại vốn đang trong quá trình đầu tư xây dựng.... được gọi là vốn  đầu tư. Vốn đầu tư  là toàn bộ  những chi tiêu để  làm tăng hoặc duy trì tài  sản vật chất trong một thời kỳ  nhất định. Vốn đầu tư  thường thực hiện  qua các dự  án đầu tư  và một số  chương trình mục tiêu quốc gia với mục  đích chủ yếu là bổ sung tài sản cố định và tài sản lưu động.  Vốn đầu tư  là một bộ  phận của nguồn lực biểu hiện dưới dạng giá   trị của các tài sản quốc gia được thể hiện bằng các tài sản hữu hình và vô   hình nhằm sử dụng vào mục đích đầu tư để sinh lời.
 13. 6 Theo luật đầu tư được Quốc Hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005  thì “Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt   động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp” [....., tr 2]. 1.1.2. Quan niệm, nội dung thu hút vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá 1.1.2.1. Quan niệm thu hút vốn đầu tư Thu   hút   vốn   đầu   tư   là   hoạt   động   nhằm   khai   thác,   huy   động   các  nguồn vốn đầu tư  để  đáp  ứng nhu cầu vốn đầu tư  cho phát triển kinh tế.  Thu hút vốn đầu tư bao gồm tổng hợp các cơ chế, chính sách, thông qua các  điều kiện về hành lang pháp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế ­ xã hội ( hệ thống  giao thông, sân bay, bến cảng, điện, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân  hàng…các thiết chế  văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bộ  máy hành chính…), các nguồn tài nguyên, môi trường …để thu hút các nhà  đầu tư  đầu tư  vốn, khoa học công nghệ…để  sản xuất, kinh doanh nhằm   đạt được một mục tiêu nhất định. 1.1.2.2. Nội dung thu hút vốn đầu tư Để thu hút vốn đầu tư thì ngoài các điều kiện tự nhiên, xã hội sẵn có;   đòi hỏi phải có các hình thức tác động vào đối tượng nhằm gây chú ý, hấp  dẫn, tạo niềm tin để  từ  đó các nhà đầu tư  biết đến, thấy được những  thuận lợi và yên tâm hơn vào nơi mình dự kiến đầu tư; từ đó khả năng các  doanh nghiệp bỏ vốn vào đầu tư của sẽ cao hơn. Nội dung thu hút vốn đầu  tư cơ bản cần có một số hình thức sau:  ­ Công tác qui hoạch: Qui hoạch là dự  báo, hoạch định phát triển   trong tương lai. Qui hoạch chính là công cụ giúp cho các nhà lãnh đạo thực  hiện được các định hướng phát triển kinh tế ­ xã hội của địa phương trong   thời gian đến. Để thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tốt thì việc cần thiết đầu 
 14. 7 tiên là phải qui hoạch trên một số  mặt như: Qui hoạch các loại hình cần   đầu tư; qui hoạch về  qui mô; qui hoạch về  kỹ  thuật thiết kế; qui hoạch   việc sử  dụng đất, qui hoạch về  kiến trúc không gian … Việc qui hoạch   nhằm tạo những  điều kiện cần thiết  đáp  ứng tốt các yêu cầu của nhà  doanh nghiệp muốn đầu tư; phát huy được thế  mạnh của địa phương; tận  dụng những được những nguồn lực sẵn có; đồng thời thực hiện được định  hướng, chủ  trương của Đảng và Nhà nước về  phát triển kinh tế  ­ xã hội  của địa phương nói riêng, Trung ương nói chung. ­ Ban hành danh mục kêu gọi đầu tư. Trên cơ  sở  định hướng qui  hoạch thì việc ban hành các danh mục kêu gọi đầu tư  phù hợp với nguồn  lực   tại  chỗ  về  nguồn  nguyên,  nhiên  vật  liệu,  lao   động  hoặc  theo  định  hướng phát triển một mặt, một lĩnh vực nào đó là rất cần thiết đối với góc  độ quản lý của chính quyền địa phương . Đồng thời giúp các doanh nghiệp  có thể lựa chọn nơi đầu tư phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch   vụ  của mình nhằm tận dụng được những lợi thế  sẵn có mà doanh nghiệp  quan tâm từ đó thu hút được nhiều các doanh nghiệp đầu tư vốn vào. ­ Phát triển cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng tốt, đồng bộ  sẽ  làm giảm   chi phí đầu tư, tăng khả  năng cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy,  để có được nhiều doanh nghiệp quan tâm và quyết định đầu tư thì việc đầu  tư, phát triển cở sở hạ tầng là một trong những nội dung thiết yếu để  thu   hút vốn đầu tư . ­ Ban hành cơ  chế  chính sách: Cơ  chế  chính sách là hệ  thống pháp  luật được nhà nước ban hành nhằm khuyến khích đầu tư. Để  thu hút vốn   đầu tư  thì cơ  chế  chính sách thường là các  ưu đãi về  thời gian, thời hạn  thực hiện;  ưu đãi về  các nghĩa vụ  tài chính đối với nhà nước có thể  miễn  hoặc giảm …. Cơ  chế  chính sách để  thu hút vốn đầu tư  cũng là các biện 
 15. 8 pháp để  đảm bảo các  ưu đãi được thực hiện trên thực tế  như  qui định hỗ  trợ  về  thủ  tục hành chính, hỗ  trợ  tín dụng …. Cơ  chế  chính sách cũng có   thể  là một số  hình thức hỗ  trợ  bằng tài chính khác như  hỗ  trợ  bằng tiền  cho việc đào tạo lao động, khuyến khích các kết quả đạt được khi xúc tiến  thu hút vốn đầu tư ….  ­ Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư. Với tất cả những việc như  qui hoạch phù hợp, khoa học; danh mục kêu gọi đầu tư  cụ  thể  hợp lý; cơ  sở  hạ  tầng đảm bảo; cùng với các chính sách  ưu đãi tốt nhưng ít ai biết   đến hoặc để  biết được phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu và qua nhiều  kênh thông tin thì việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư là biện pháp  rất quan trọng để thu hút vốn đầu tư. Xúc tiến đầu tư là sử  dụng các biện   pháp: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, tiếp cận, môi giới trung gian …  bằng nhiều hình thức như:  ấn phẩm, hội nghị, hội thảo, truyền tin, truyền   hình, tổ chức gặp gỡ, qua kênh thông tin điện tử ….. để các nhà đầu tư có   cơ  hội nắm bắt được thông tin, hiểu rõ về  thông tin để  có sự  lựa chọn và   đưa ra quyết định đầu tư. 1.1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả thu hút vốn đầu tư ­ Tổng số vốn đăng kí; ­ Tổng số vốn đầu tư thực hiện; ­ Tỉ lệ vốn đầu tư thực hiện so với vốn đăng kí: Tỉ   lệ   vốn   thực   hiện   so   với   đăng   kí   =(Vốn   thực   hiện/vốn   đăng  kí)x100% ­ Tỉ lệ dự án thực hiện so với đăng kí: Tỉ  lệ  dự  án thực hiện so với đăng kí =(Dự  án thực hiện/dự  án đăng  kí)x 100%)
 16. 9 ­ Vốn đầu tư bình quân của một dự án: Đánh giá suất vốn đầu tư trên  dự án cao hay thấp. ­ Vốn đầu tư  trên một ha đất: Đánh giá suất vốn đầu tư  trên ha đất  cao hay thấp. ­ Cơ cấu vốn đầu tư theo loại hình doanh nghiệp, theo ngành kinh tế,  theo đối tác đầu tư. 1.1.3. Các nguồn vốn đầu tư thu hút Nguồn vốn đầu tư  phát triển của xã hội được hình thành trên cơ  sở  động viên các nguồn lực trong nước và ngoài nước, thông qua các công cụ  chính sách, cơ  chế, luật pháp. Nguồn vốn cho đầu tư  phát triển của một   quốc gia chủ yếu được cung ứng từ các nguồn lực chính sau: 1.1.3.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước  Nguồn vốn trong nước thể hiện sức mạnh nội lực của một quốc gia.   Nguồn vốn này có ưu điểm là ổn định, bền vững, chi phí thấp, giảm thiểu  được rủi ro và hậu quả xấu đối với nền kinh tế do những tác động từ  bên  ngoài. Nguồn vốn trong nước chủ  yếu được hình thành từ  các nguồn tiết  kiệm trong nền kinh tế. Mặc dù, thời đại ngày nay các dòng vốn nước   ngoài ngày càng trở  nên đặc biệt không thể  thiếu được đối với các nước   đang phát triển, nhưng nguồn vốn từ  tiết kiệm trong nước vẫn giữ vị  trí  quyết định. ­ Tiết kiệm của ngân sách: Là tổng chênh lệch dương giữa tổng các  khoản thu mang tính không hoàn lại (chủ  yếu là thuế) với tổng chi tiêu 
 17. 10 dùng của ngân sách. Tiết  kiệm  ở  khâu tài chính này sẽ  hình thành nên  nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Đối với các nước đang phát triển, do tiết kiệm của nền kinh tế  bị  hạn chế  nên để  duy trì sự  tăng trưởng kinh tế  và mở  rộng đầu tư  đòi hỏi   phải giá tăng tiết kiệm NSNN trên cơ  sở  kết hợp chính sách thuế  và chi  tiêu. ­ Tiết kiệm doanh nghiệp: Là số  lãi ròng có được từ  kết quả  kinh   doanh. Đây là nguồn cơ bản để các doanh nghiệp tạo vốn cho đầu tư  phát   triển. Quy mô tiết kiệm của doanh nghiệp phụ  thuộc vào các yếu tố  trực  tiếp như: Hiệu quả kinh doanh, chính sách thuế, sự ổn định kinh tế vĩ mô… ­ Tiết kiệm dân cư: Là khoản tiền còn lại của thu nhập sau khi đã  phân phối và sử  dụng cho mục đích tiêu dùng. Quy mô tiết kiệm khu vực   dân cư  chịu  ảnh hưởng bởi các nhân tố  trực tiếp như: Trình độ  phát triển  kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chính sách lãi suất, sự ổn định kinh  tế vĩ mô… Trong nền kinh tế  thị trường, số tiền tiết kiệm của khu vực dân cư  có thể  chuyển hoá thành nguồn vốn đầu tư  thông qua các hình thức như:   Gửi tiết kiệm vào các tổ chức tín dụng, mua chứng khoán trên thị trường tài   chính, trực tiếp đầu tư  kinh doanh. Có thể  nói, tiết kiệm khu vực dân cư  giữ vị trí rất quan trọng trong hệ thống tài chính. Nếu tiết kiệm ngân sách   không đáp  ứng nhu cầu chi đầu tư  thì buộc nhà nước phải tìm đến nguồn   vốn của khu vực này để  thoả  mãn bằng cách phát hành trái phiếu Chính  phủ.
 18. 11 1.1.3.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài Ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, vấn đề  thu hút vốn đầu tư nước  ngoài và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này để phát triển kinh tế, thực hiện  sự  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hết sức quan trọng và  cần thiết. Tuy nhiên, nguồn vốn này luôn chứa ẩn những nhân tố tiềm tàng   gây bất lợi cho nền kinh tế, đó là sự lệ thuộc, nguy cơ khủng hoảng nợ sự  tháo chạy đầu tư, sự  gia tăng tiêu dùng và giảm tiết kiệm trong nước…   Như vậy, vấn đề  huy động vốn nước ngoài đặt ra những thử thách không  nhỏ  trong chính sách huy động vốn của các nền kinh tế  đang chuyển đổi,  đó là: Một mặt phải ra sức huy động vốn nước ngoài để đáp ứng tối đa nhu   cầu vốn cho công nghiệp hoá; mặt khác phải giám sát chặt chẽ  việc sử  dụng vốn nước ngoài để  ngăn chặn khủng hoảng.  Để  vượt qua những   thách thức đó, đòi hỏi nhà nước phải sử  dụng tốt các công cụ  tài chính  trong việc  ổn định môi trường kinh tế  vĩ mô, tạo lập môi trường đầu tư  thuận lợi cho sự vận động vốn nước ngoài, điều chỉnh và lựa chọn các hình  thức thu hút vốn sao cho có lợi cho nền kinh tế. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay gồm các nguồn  chủ yếu sau: ­   Viện   trợ   phát   triển   chính   thức   (ODA­Ofical   Development   Assistance): Là nguồn vốn do Chính phủ  các nước và các tổ  chức quốc tế  viện   trợ  không hoàn lại hoặc cho vay với lãi suất thấp, thậm chí không có lãi.  Nguồn này thường được tập trung vào ngân sách của Chính phủ  để  đầu  tư phát triển hoặc cho vay. Hình thức viện trợ phát triển chính thức ngoài  vốn ngoại tệ, thường được đầu tư  dưới dạng máy móc, thiết bị, công  
 19. 12 nghệ, công trình hoặc chuyên gia. Đây là nguồn vốn có quy mô tương đối  lớn, thời gian đầu tư  dài thường tập trung vào các công trình cơ  sở  hạ  tầng mang tầm  chiến lược  qu ốc gia nh ư:   đường  quốc lộ, cảng biển,  đường dây tải điện cao thế, thủy điện, các hồ  đập, thủy lợi lớn...có ý   nghĩa then chốt và chủ  đạo đối với việc chuyển đổi cơ  cấu kinh tế, tạo   ra động lực phát triển kinh tế của đất nước. ­   Vốn   đầu   tư   trực   tiếp   của   nước   ngoài   (FDI­   Foreign   Direct   Investement): Là những khoản đầu tư  do những tổ  chức và cá nhân người nước   ngoài đưa vào một nước để  sản xuất kinh doanh hoặc để  góp vốn liên  doanh với các tổ  chức, cá nhân trong nước theo quy định của Luật đầu tư  nước ngoài tại nước đó. Đây là nguồn vốn lớn có ý nghĩa quan trọng, vì   một mặt cũng giống như nguồn vốn ODA, vốn đầu tư  trực tiếp của nước   ngoài tạo điều kiện cho nước sở tại có thể  thu hút được kỹ  thuật và công  nghệ tiến tiến, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của nước ngoài. Mặt khác,  FDI gắn trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn với bản thân phía nước   ngoài, về  phía chủ  nhà không làm tăng gánh nặng nợ  nước ngoài. Việc áp   dụng hình thức đầu tư  này vào lĩnh vực phát triển công nghiệp có nhiều  thuận lợi hơn do công nghệ  tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại, hiệu quả  đầu tư cao. Tùy theo từng nước mà có những hình thức đầu tư  trực tiếp nước   ngoài khác nhau.  Ở  Việt Nam, theo Luật đầu tư  nước ngoài tại Việt Nam  thì có các hình thức đầu tư trực tiếp của nước ngoài sau đây:
 20. 13 + Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài:  Là doanh nghiệp do chủ  nước ngoài đầu tư 100% vốn tại nước sở tại, có quyền điều hành toàn bộ  doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nước sở tại. + Doanh nghiệp liên doanh: Là doanh nghiệp được thành lập do các  chủ đầu tư nước ngoài góp vốn chung với các chủ doanh nghiệp ở nước sở  tại trên cơ  sở  hình thành hợp đồng liên doanh. Các bên cùng tham gia điều  hành doanh nghiệp, chia lợi nhuận và chịu rủi ro theo tỷ  lệ  góp vốn của  mỗi bên vào vốn điều lệ của doanh nghiệp. Theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phần vốn góp pháp định   của bên nước ngoài không hạn chế  về  mức cao nhất như  một số  nước   khác, nhưng không được ít hơn 30% vốn pháp định. Hình thức liên doanh có nhiều  ưu điểm, nhưng do điều kiện phía  Việt Nam có hạn chế  về  tiền vốn nên chủ  yếu góp vốn bằng quyền sử  dụng đất, giá cả  của đất đai ngày càng tăng, giá trị  góp vốn không được  tính theo giá trị  thời gian. Bên nước ngoài góp vốn bằng vật tư, máy móc  thiết bị thường bị lạc hậu về công nghệ, giá cả không chính xác, bị đẩy lên  quá cao, kinh nghiệm quản  lý kinh doanh chưa tốt... nên chưa phát huy tác  dụng tích cực của hình thức này. + Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: Đây là một văn bản được  ký kết giữa một chủ đầu tư nước ngoài và một chủ đầu tư trong nước, để  tiến hành một hay nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh  ở nước chủ  nhà,  trên cơ  sở  quy định về  trách nhiệm để  thực hiện hợp đồng và xác định  quyền lợi của mỗi bên, nhưng không hình thành một pháp nhân mới. + Các hình thức khác: Ngoài các hình thức nêu trên, ở các nước và ở  Việt Nam còn có các hình thức khác như: Hợp đồng xây dựng ­ kinh doanh  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2