intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

291
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA luËt THUÕ tiªu thô ®Æc biÖt §Ó híng dÉn s¶n xuÊt, tiªu dïng cña x· héi, ®iÒu tiÕt thu nhËp cña ngêi tiªu dïng cho ng©n s¸ch nhµ níc mét c¸ch hîp lý, t¨ng cêng qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi mét sè hµng hãa, dÞch vô; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHuNG §iÒu 1. §èi tîng chÞu thuÕ Hµng hãa, dÞch vô sau ®©y lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: 1. Hµng hãa: a) Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ; b) Rîu; c) Bia; d) ¤ t« díi 24 chç ngåi; ®) X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng; e) §iÒu hßa nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng; g) Bµi l¸; h) Vµng m·, hµng m·; 2. DÞch vô: a) Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, ka-ra-«-kª; b) Kinh doanh ca-si-n« (casino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt (jackpot); c) Kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe; d) Kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n. §iÒu 2. §èi tîng nép thuÕ Tæ chøc, c¸ nh©n (gäi chung lµ c¬ së) s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa vµ kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ ®èi tîng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
 2. 2 §iÒu 3. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ Hµng hãa quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña LuËt nµy kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Hµng hãa do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng trùc tiÕp xuÊt khÈu hoÆc b¸n, ñy th¸c cho c¸c c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu ®Ó xuÊt khÈu; 2. Hµng hãa nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: a) Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; ®å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; b) Hµng hãa chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam; c) Hµng t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu trong thêi h¹n cha ph¶i nép thuÕ; d) Hµng nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 4. NghÜa vô, tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 1. §èi tîng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã nghÜa vô nép thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. C¬ quan thuÕ trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy. 3. C¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh gi¸m s¸t, phèi hîp víi c¬ quan thuÕ trong viÖc thi hµnh LuËt nµy. 4. C«ng d©n ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm gióp c¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ trong viÖc thi hµnh LuËt nµy. Ch¬ng II C¨n cø tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt §iÒu 5. C¨n cø tÝnh thuÕ C¨n cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 6. Gi¸ tÝnh thuÕ 1. §èi víi hµng hãa s¶n xuÊt trong níc lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n ra t¹i n¬i s¶n xuÊt cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu céng thuÕ nhËp khÈu.
 3. 3 3. §èi víi hµng hãa gia c«ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa s¶n xuÊt cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i cïng thêi ®iÓm giao hµng. 4. §èi víi dÞch vô lµ gi¸ cung øng dÞch vô cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 5. §èi víi hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi hoÆc tiªu dïng néi bé, biÕu, tÆng lµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. 6. §èi víi rîu s¶n xuÊt trong níc, kinh doanh ca-si-n«, trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt, kinh doanh g«n, gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt do ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy bao gåm c¶ kho¶n thu thªm mµ c¬ së ®îc hëng. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ do Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh sè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §iÒu 7. ThuÕ suÊt ThuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc quy ®Þnh theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sau ®©y: BIÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Hµng hãa, dÞch vô ThuÕ STT suÊt (%) I- Hµng hãa 1. Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ a) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu, x× gµ 65 b) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu trong níc 45 c) Thuèc l¸ ®iÕu kh«ng cã ®Çu läc 25 2. Rîu a) Rîu trªn 40 o 70 b) Rîu tõ 30 o ®Õn 40 o 55 c) Rîu tõ 20 o ®Õn díi 30o 25 d) Rîu díi 20 o, kÓ c¶ rîu chÕ biÕn tõ hoa qu¶ 20 ®) Rîu thuèc 15 3. Bia
 4. 4 a) Bia chai, bia t¬i 75 b) Bia hép 65 c) Bia h¬i 50 4. ¤ t« a) ¤ t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng 100 b) ¤ t« tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 60 c) ¤ t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi 30 5. X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng 15 6. §iÒu hßa nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë 20 xuèng 7. Bµi l¸ 30 8. Vµng m·, hµng m· 60 II- DÞch vô 1. Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, ka-ra-«-kª 20 2. Kinh doanh ca-si-n« (casino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt (jackpot) 25 3. Kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe 20 4. Kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n 20 Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ñy ban thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung danh môc hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ b¸o c¸o ®Ó Quèc héi phª chuÈn trong kú häp gÇn nhÊt. Ch¬ng III §¨ng ký, kª khai nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 8. §¨ng ký thuÕ C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký thuÕ vµ híng dÉn cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n ®¨ng ký thuÕ chËm nhÊt lµ mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh hoÆc ngõng kinh doanh, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ n¨m ngµy tríc khi cã nh÷ng thay ®æi trªn.
 5. 5 §iÒu 9. §¨ng ký sö dông nh·n hiÖu hµng hãa vµ hãa ®¬n, chøng tõ 1. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã sö dông nh·n hiÖu hµng hãa ph¶i ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu hµng hãa víi c¬ quan thuÕ n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh chËm nhÊt kh«ng qu¸ n¨m ngµy kÓ tõ khi sö dông nh·n hiÖu. Khi thay ®æi nh·n hiÖu hµng hãa, c¬ së ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ n¨m ngµy kÓ tõ ngµy thay ®æi nh·n hiÖu. 2. ViÖc mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô vµ vËn chuyÓn hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i cã hãa ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 10. Kª khai thuÕ 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng th¸ng vµ nép tê khai thuÕ cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ mêi ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lín th× kª khai nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Þnh kú n¨m ngµy hoÆc mêi ngµy mét lÇn theo quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ cho c¬ quan thuÕ. 2. C¬ së nhËp khÈu hµng hãa ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan thu thuÕ nhËp khÈu. 3. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b»ng nguyªn liÖu ®· nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× khi kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt ®îc khÊu trõ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ®èi víi nguyªn liÖu nÕu cã chøng tõ hîp ph¸p. 4. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã thuÕ suÊt kh¸c nhau th× ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, dÞch vô; nÕu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt, th× ph¶i tÝnh theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ së cã s¶n xuÊt, kinh doanh. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu tê khai thuÕ vµ híng dÉn viÖc kª khai. §iÒu 11. Nép thuÕ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo ng©n s¸ch nhµ níc t¹i n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ.
 6. 6 Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng ®îc ghi trong th«ng b¸o thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy hai m¬i cña th¸ng tiÕp theo; 2. C¬ së nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng lÇn nhËp khÈu. Thêi h¹n th«ng b¸o vµ thêi h¹n nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o vµ nép thuÕ nhËp khÈu; 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam. §iÒu 12. QuyÕt to¸n thuÕ C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m, c¬ së ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n; nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo. Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh, c¬ së ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n; nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt nµy. §iÒu 13. Hoµn thuÕ C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Hµng hãa t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu; 2. Hµng hãa lµ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu; 3. QuyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ nép thõa; 4. QuyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 14. NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ C¬ quan thuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
 7. 7 1. Híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt nµy; 2. Th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi h¹n nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh; nÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ ghi trong th«ng b¸o mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2 vµ 3 §iÒu 17 cña LuËt nµy; nÕu ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 17 cña LuËt nµy ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ nãi trªn mµ ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña ®èi t- îng nép thuÕ ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ; 5. Yªu cÇu ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ; 6. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ ®èi tîng nép thuÕ vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 15. QuyÒn Ên ®Þnh thuÕ 1. C¬ quan thuÕ Ên ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ; b) Kh«ng kª khai hoÆc nép tê khai qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh ®· ®îc th«ng b¸o; ®· nép tê khai nhng kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; c) Tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; d) Kinh doanh kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh mµ bÞ ph¸t hiÖn. 2. C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ hoÆc c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cïng ngµnh nghÒ cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép. Ch¬ng IV gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
 8. 8 §iÒu 16. Nh÷ng trêng hîp ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch häa, tai n¹n bÊt ngê th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ. 2. C¬ së s¶n xuÊt bia quy m« nhá ®ang ho¹t ®éng nÕu nép ®ñ thuÕ theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt nµy mµ bÞ lç, th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt t¬ng øng víi sè lç trong n¨m xÐt gi¶m thuÕ vµ thêi h¹n xÐt gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ n¨m n¨m, kÓ tõ khi LuËt nµy cã hiÖu lùc. 3. §èi víi c¬ së l¾p r¸p, s¶n xuÊt « t« trong níc ®îc gi¶m tõ 60% ®Õn 100% møc thuÕ suÊt theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt nµy trong thêi h¹n n¨m n¨m ®Çu, kÓ tõ khi LuËt nµy cã hiÖu lùc; nÕu cßn tiÕp tôc bÞ lç th× cã thÓ kÐo dµi thªm thêi gian gi¶m thuÕ tõ mét ®Õn n¨m n¨m. 4. C¬ së kinh doanh g«n ®îc gi¶m 30% møc thuÕ suÊt theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt nµy trong thêi h¹n ba n¨m, kÓ tõ khi LuËt nµy cã hiÖu lùc. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ t¹i §iÒu nµy. Ch¬ng V Xö lý vi ph¹m, khen thëng §iÒu 17. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ §èi tîng nép thuÕ vi ph¹m LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× bÞ xö lý nh sau: 1. Kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, chÕ ®é kÕ to¸n vµ lu gi÷ hãa ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 8, 9,10, 11 vµ 12 cña LuËt nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ; 2. Nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc quyÕt ®Þnh xö ph¹t vÒ thuÕ th× ngoµi viÖc nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t, mçi ngµy nép chËm cßn ph¶i nép ph¹t b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) sè tiÒn chËm nép; 3. Khai man thuÕ, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn n¨m lÇn sè tiÒn thuÕ gian lËn; trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®· bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ mµ cßn vi ph¹m hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m nghiªm träng kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t theo th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh xö ph¹t vÒ thuÕ th× bÞ cìng chÕ b»ng c¸c biÖn ph¸p sau: a) TrÝch tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ t¹i ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t.
 9. 9 Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c cã tr¸ch nhiÖm trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ cña c¬ quan thuÕ hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tríc khi thu nî; b) Gi÷ hµng hãa, tang vËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; c) Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t cßn thiÕu. §iÒu 18. ThÈm quyÒn cña c¬ quan thuÕ trong viÖc xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ 1. Thñ trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ®îc quyÒn xö lý ®èi víi c¸c vi ph¹m cña ®èi tîng nép thuÕ quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu 17 cña LuËt nµy. 2. Côc trëng, Chi côc trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 17 cña LuËt nµy vµ chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt h×nh sù ®èi víi trêng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 17 cña LuËt nµy. §iÒu 19. Xö lý vi ph¹m ®èi víi c¸n bé thuÕ vµ c¸ nh©n kh¸c 1. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó sö dông tr¸i phÐp, chiÕm ®o¹t tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t th× ph¶i hoµn tr¶ ®Çy ®ñ cho Nhµ níc toµn bé sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ®· sö dông tr¸i phÐp, chiÕm ®o¹t vµ tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n kh¸c thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoÆc xö lý sai g©y thiÖt h¹i cho ngêi nép thuÕ th× viÖc båi thêng thiÖt h¹i ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n kh¸c g©y ra thiÖt h¹i th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó th«ng ®ång, bao che cho ngêi vi ph¹m LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc cã hµnh vi kh¸c vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Ngêi c¶n trë hoÆc xói giôc ngêi kh¸c c¶n trë viÖc thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 20. Khen thëng C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao; tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ th× ®îc khen thëng. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc khen thëng.
 10. 10 Ch¬ng VI KhiÕu n¹i, khëi kiÖn vµ thêi hiÖu §iÒu 21. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng nép thuÕ trong viÖc khiÕu n¹i vÒ thuÕ 1. §èi tîng nép thuÕ cã quyÒn khiÕu n¹i viÖc c¸n bé thuÕ, c¬ quan thuÕ thi hµnh kh«ng ®óng LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §¬n khiÕu n¹i ®îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý cña c¸n bé thuÕ, c¬ quan thuÕ. Trong khi chê gi¶i quyÕt, ®èi tîng nép thuÕ vÉn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý cña c¸n bé thuÕ, c¬ quan thuÕ. 2. Trêng hîp ngêi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña c¬ quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i hoÆc qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña LuËt nµy mµ cha ®îc gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn trùc tiÕp hoÆc khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 22. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ 1. C¬ quan thuÕ nhËn ®îc khiÕu n¹i vÒ thuÕ ph¶i gi¶i quyÕt trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i; ®èi víi nh÷ng vô viÖc phøc t¹p th× thêi h¹n ®ã cã thÓ kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy; nÕu vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× ph¶i chuyÓn hå s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ngêi khiÕu n¹i biÕt trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i. 2. C¬ quan thuÕ nhËn khiÕu n¹i cã quyÒn yªu cÇu ngêi khiÕu n¹i cung cÊp c¸c hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc khiÕu n¹i; nÕu ngêi khiÕu n¹i tõ chèi cung cÊp hå s¬, tµi liÖu th× cã quyÒn tõ chèi xem xÐt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. 3. C¬ quan thuÕ ph¶i hoµn tr¶ sè tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¹t thu kh«ng ®óng cho ®èi tîng nép thuÕ trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®- îc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ cÊp trªn hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. NÕu ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai man, trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t hoÆc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ trong thêi h¹n n¨m n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn cã sù khai man, trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kh«ng ®¨ng ký kª khai nép thuÕ th× thêi h¹n truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t kÓ tõ khi ®èi tîng nép thuÕ b¾t ®Çu ho¹t ®éng. 5. Thñ trëng c¬ quan thuÕ cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i vÒ thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ ®èi víi c¬ quan thuÕ cÊp díi. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.
 11. 11 Ch¬ng VII Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 23 ChÝnh phñ chØ ®¹o viÖc tæ chøc thùc hiÖn LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¶ níc. §iÒu 24 Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¶ níc. §iÒu 25 ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë ®Þa ph¬ng m×nh. Ch¬ng VIII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 26. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. LuËt nµy thay thÕ LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c kÓ tõ ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vÒ thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¬ng øng cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, c¸c luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c. §iÒu 27. Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c víi LuËt nµy th× thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
 12. 12 §iÒu 28. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa X, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2