intTypePromotion=1

Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
239
lượt xem
32
download

Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ  quy Õt c ña Q u è c  héi N íc cén g  h ß a   x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Öt N a m   n g µy  30 th¸ng  c Vi 6 n¨ m  1989 V Ò  viÖc  n g   è  vµ   h µ n h c« b thi  L u Ët thu Õ  d o a n h  thu,  u Ët thu Õ  tiªu L  thô  Æ c  bi Öt  ® vµ L u Ët thu Õ  lîi  tøc Q u è c héi N íc céng h ßa x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m   C¨n  vµo  cø  §iÒu  cña  83  HiÕn ph¸p    níc Céng hßa      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖtNam;   Theo    ®Ò nghÞ  cña    Héi ®ång  tr bé  ëng; Q uy Õt nghÞ Giao  cho  Héi ®ång  Nhµ     níc quyÕt ®Þnh  ngµy c«ng  vµ  bè  ngµy  cã  hiÖu    lùc ®èi    víitõng LuËt thuÕ: thuÕ      doanh    thu,thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt vµ    thuÕ            lîtøc,phïhîp víi i t×nh  h×nh. NghÞ quyÕt  nµy  ® îcQuèc      ®∙    héinícCéng hßa      x∙héichñ nghÜa  ViÖt  Nam   khãa    häp  7  VIII kú  , thø  th«ng  qua ngµy  th¸ng6  30    n¨m 1990.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2