intTypePromotion=1

Công văn về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô pick-up cabin kép

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
371
lượt xem
85
download

Công văn về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô pick-up cabin kép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô pick-up cabin kép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô pick-up cabin kép

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 3696 TC/TC ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2001 vÒ viÖc ThuÕ NK vµ thuÕ TT§B xe « t« pÝck-up ca bin kÐp KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 1047/TCHQ-KTTT ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Tæng côc H¶i quan vÒ thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt xe « t« pÝck up, ca bin kÐp (lo¹i võa chë ngêi võa chë hµng), Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1. C¨n cø Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét mÆt hµng thuéc nhãm 8704 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 210/2001/Q§/BTC ngµy 25/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Th«ng t sè 37/1999/TT/BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu vµ tham kh¶o Chó gi¶i Danh môc §iÒu hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi th×: - MÆt hµng xe pÝck-up ca bin kÐp, lo¹i võa chë ngêi võa chë hµng (chñ yÕu ®Ó vËn t¶i hµng ho¸), t¶i träng (søc chë) c¶ ngêi vµ hµng tõ 950 kg trë lªn, tuú theo chñng lo¹i sÏ ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 8704, m· sè 87042110, 87043110, 87049011, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 100% (mét tr¨m phÇn tr¨m). - Lo¹i xe vËn t¶i hµng ho¸ kh¸c, thuéc nhãm 8704, m· sè chi tiÕt 87042190, 87043190, 87049019 bao gåm c¸c lo¹i xe cã cÊu t¹o chØ ®Ó vËn t¶i hµng ho¸. - C¸c lo¹i xe pÝck-up ca bin kÐp, lo¹i võa chë ngêi võa chë hµng, cã t¶i träng (søc trë) díi 950kg, thuéc nhãm 8703, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 100% (mét tr¨m phÇn tr¨m). 2. C¨n cø môc 4, BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 168/1998/TT-BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt; ®iÓm g, môc 2, phÇn híng dÉn ¸p dông biÓu thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo Phô lôc sè 4, Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh th×: xe « t« võa chë ngêi võa chë hµng, lo¹i pick-up, cabin kÐp (cã khoang chë hµng riªng biÖt) cã møc thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan ®îc biÕt vµ chØ ®¹o H¶i quan ®Þa ph¬ng thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2