Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 10

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
198
lượt xem
135
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 10

 1. CHƯƠNG X. KIM LO I KI M, KI M TH , NHÔM A. KIM LO I KIÊM I. C u t o nguyên t − Có 1 e hoá tr l p ngoài cùng. − Bán kính nguyên t l n, đi n tích h t nhân nh (so v i các nguyên t cùng chu kì). Vì v y kim lo i ki m r t d như ng 1e hoá tr - th hi n tính kh m nh. Đi t Li → Fr tính kh tăng d n (Fr là nguyên t phóng x ít đư c nghiên c u). II. Tính ch t v t lý − Là nh ng kim lo i, m m, nh , tr ng như b c. − D t o h p kim v i Hg g i là h n h ng. − Nhi t đ nóng ch y và nhi t đ sôi th p. Đi t Li → Cs, nhi t đ nóng ch y và nhi t đ sôi gi m d n. − D n nhi t và d n đi n t t. − Đơn ch t và h p ch t khi cháy cho ng n l a đ c trưng: Li : đ tía ; Na : vàng; K : tím Rb : đ huy t. III. Tính ch t hoá h c a) Ph n ng v i oxi: − to thư ng : Li, Na, K + O2 → l p oxit trên m t ; Rb, Cs b c cháy. − Khi đun nóng : Li, Na, K b c cháy mãnh li t t o thành oxit (Li2O) hay peoxit Na2O2, K2O2. b) V i các phi kim khác: − Ph n ng mãnh li t v i halogen to thư ng, ho c khi đun nh : − Khi đ t nóng ph n ng v i S, H2, P, … NaH là ch t r n, khi g p nư c, b thu phân: c) Ph n ng v i nư c: Ph n ng m nh ngay nhi t đ thư ng. d) Ph n ng v i axit thư ng và axit oxi hoá: ph n ng x y ra mãnh li t. IV. Đi u ch Kim lo i ki m đư c đi u ch b ng cách đi n phân mu i clorua nóng ch y ho c hiđroxit nóng ch y. Ví d : V. H p ch t 1. Oxit Me2O là ch t r n, ph n ng m nh v i nư c, v i axit và oxit axit. Ví d : 2. Hiđroxit MeOH
 2. − Là ch t r n, hút m m nh, tan nhi u trong nư c. − Là bazơ m nh, đi n li hoàn toàn trong dd nư c. − Ph n ng trung hoà v i axit, oxit axit. Ví d Khi dư CO2: Cacbonat axit c a kim lo i ki m khá b n, có th tách kh i dd dư i d ng tinh th khi đun c n dd. Nhưng khi nung nóng tinh th b phân tích thành cacbonat, ví d NaHCO3 b phân tích 160oC. Mu i cacbonat kim lo i ki m r t b n, nóng ch y kho ng 800oC, không b phân tích. Đi u ch hiđroxit kim lo i ki m: − Đi n phân dd mu i clorua loãng, ngu i có màng ngăn (xem ph n đi n phân). − B ng ph n ng trao đ i: 3. Mu i H u h t các mu i c a kim lo i ki m đ u tan nhi u trong nư c (tr KClO4), m t s mu i t n t i trong thiên nhiên : NaCl, Na2SO4.1OH2O, Na2AlF6, KCl, NaCl.KCl (xinvinit), KCl.MgCl2.H2O (cacnalit), KCl.MgSO4.3H2O. (cainit). M t s mu i kim lo i quan tr ng: − Natri clorua NaCl: NaCl là ch t r n, không màu, d tan trong nư c, nóng ch y 800oC. NaCl đư c khai thác t nư c bi n, t mu i m . Nó đư c dùng nhi u trong công nghi p th c ph m, đ s n xu t clo, axit clohiđric, nư c Javen,… − Natri hiđrocacbonat: Mu i natri hiđrocacbonat NaHCO3 là ch t r n màu tr ng, ít tan trong nư c, b n nhi t đ thư ng, b phân hu nhi t đ cao. NaHCO3 là mu i c a axit y u, không b n, tác d ng đư c v i axit m nh: M t khác, NaHCO3 là mu i axit, tác d ng đư c v i ki m: − Mu i natri cacbonat Na2CO3: Na2CO3 là ch t r n màu tr ng, d tan trong nư c. nhi t đ thư ng nó t n t i d ng mu i ng m nư c Na2CO3.1OH2O. nhi t đ cao, m t nư c t o thành mu i khan Na2CO3 có nhi t đ nóng ch y 850oC. Na2CO3 b thu phân trong dd cho môi trư ng ki m m nh: Na2CO3 là nguyên li u hoá h c quan tr ng đ s n xu t thu tinh, xà phòng và nhi u mu i khác. 4. Nh n bi t kim lo i ki m và h p ch t c a chúng. D a vào màu ng n l a khi đ t h n h p c a các kim lo i này: H p ch t c a Li+ : ng n l a màu đ .
 3. H p ch t c a Na+: ng n l a màu vàng. H p ch t c a K+: ng n l a màu tím. VI. Tr ng thái t nhiên − Natri thư ng g p dư i d ng NaCl (mu i ăn), Na2SO4.1OH2O, Na2CO3 (xôđa), NaNO3 (diêm tiêu). − Kali thư ng g p d ng : KCl.NaCl (xinvinit), KCl.MgCl2.6H2O (cacnanit) B. KIM LO I NHÓM II (KIM LO I KI M TH ) I. C u t o nguyên t − Có 2 electrong hoá tr l p ngoài cùng. − Bán kính nguyên t khá l n, đi n tích h t nhân tương đ i nh (so v i các nguyên t trong cùng chu kỳ). Vì v y các nguyên t đ u có tính kh m nh (nhưng kém kim lo i ki m), d như ng 2e. II. Tính ch t v t lý − Là nh ng ch t r n, có ánh b c, d n đi n, d n nhi t t t. − Nhi t đ sôi và nhi t đ nóng ch y tương đ i th p (cao hơn kim lo i ki m) Ví d : c a Mg là 650 oC, c a Ba là 710oC. − Màu ng n l a đ c trưng c a đơn ch t và h p ch t: Ca: đ da cam ; Sr, Ra: đ son ; Ba: xanh l c. III. Tính ch t hoá h c 1. Ph n ng v i oxi − nhi t đ thư ng, các kim lo i phân nhóm chính nhóm II b O2 không khí oxi hoá t o thành l p oxit trên b m t. − Khi đ t nóng b c cháy mãnh li t. Ví d : 2. Ph n ng v i các phi kim khác. − V i halogen: ph n ng d dàng ngay nhi t đ thư ng − V i các phi kim kém ho t đ ng: ph i đun nóng 3. Ph n ng v i H2O − Be không ph n ng vì có l p oxit b o v − Mg không tan trong nư c l nh, khi đun nóng t o tan ch m do ph n ng v i nư c. − Ca, Sr, Ba ph n ng m nh v i nư c nhi t đ thư ng. 4. Ph n ng v i axit (axit thư ng và axit oxi hoá) − Be, Mg ph n ng d dàng. − Ca, Sr, Ba ph n ng mãnh li t
 4. 5. Ph n ng v i dd ki m và ki m nóng ch y. Ch có Be ph n ng: 6. Ph n ng đ y kim lo i y u hơn kh i oxit ho c mu i khan khi đun nóng. IV. Đi u ch Phương pháp ph bi n nh t và quan tr ng nh t là đi n phân mu i halogenua nóng ch y: V. M t s h p ch t quan tr ng 1. Oxit MeO. Đ u là ch t r n, màu tr ng, r t b n nhi t, nóng ch y nhi t đ r t cao (ví d CaO nóng ch y 2585 oC). MgO ph n ng ch m v i H2O ; CaCO ; SrO ; BaO ph n ng mãnh li t v i nư c: Các oxit đ u tan d dàng trong axit. BeO tác d ng v i dd ki m Quan tr ng nh t trong s các oxit là CaO. CaO đư c g i là vôi s ng, tác d ng v i nư c cho Ca(OH)2 g i là vôi tôi, dùng làm v t li u xây d ng. 2. Hiđroxit Me(OH)2 − Tính tan và tính bazơ tăng d n: − Be(OH)2 có tính lư ng tính − Mg(OH)2 k t t a tr ng, là bazơ y u, tan trong axit. − Ca(OH)2 ít tan trong nư c, là bazơ khá m nh. − Ba(OH)2 tan khá nhi u trong nư c t o thành dd ki m m nh. − Khi đun nóng, Be(OH)2 và Mg(OH)2 b m t nư c bi n thành oxit: Chú ý: Khi cho khí clo tác d ng v i Ca(OH)2 ho c CaO ta thu đư c clorua vôi CaOCl2 có công th c c u t o:
 5. Clorua vôi là ch t oxi hoá m nh, dùng đ sát trùng và t y tr ng. Các ph n ng quan tr ng c a clorua vôi là: 3. Mu i a) Mu i nitrat: tan nhi u trong nư c. b) Mu i clorua: tan nhi u trong nư c c) Mu i sunfat: t BeSO4 → BaSO4 đ tan gi m d n. BeSO4, MgSO4 tan nhi u, SrSO4, BaSO4 không tan. d) Mu i cacbonat: − Mu i cacbonat trung tính MeCO3 : ít tan trong nư c, khi nung nóng b phân tích. Ví d : − Mu i cacbonat axit Me(HCO3)2 tan nhi u trong nư c, ch t n t i trong dd vì có cân b ng sau; Khi dư CO2, cân b ng chuy n d ch sang ph i. Khi đun nóng, cân b ng chuy n d ch sang trái. VI. Tr ng thái t nhiên − Mg thư ng g p d ng MgCO3 (manhezit), CaCO3.MgCO3 (đolomit), KCl.MgCl2.6H2O (cacnalit), KCl.MgSO4.6H2O (cainit). − Ca thư ng g p d ng CaCO3 (đá vôi, đá ph n, đá hoa), CaCO3.MgCO3 (đolomit), CaO4.2H2O (th ch cao), Ca3(PO4)2 (photphorit), 3Ca3(PO4)2.CaF2 (apatit). VII. Nư c c ng 1. Đ nh nghĩa − Tuỳ theo lư ng ion Ca2+ và Mg2+ có trong nư c nhi u hay ít mà ngư i ta chia nư c thiên nhiên thành 2 lo i: + Nư c m m: Có ít ion Ca2+, Mg2+ hoà tan (t ng n ng đ 2 ion này < 0,002 mol/l). + Nư c c ng: Có hoà tan nhi u ion Ca2+, Mg2+ (t ng n ng đ 2 ion này > 0,002 mol/l). − Đ c ng c a nư c g m 2 lo i: + Đ c ng t m th i: Do mu i cacbonat axit c a canxi và magie gây ra, khi đun sôi nư c, các mu i này b phân hu t o ra mu i, cacbonat k t t a: + Đ c ng vĩnh c u: gây ra do mu i clorua, sunfat c a Ca2+ và Mg2+. Khi đun sôi, đ vĩnh c u không b m t. + Đ c ng toàn ph n: là t ng c a hai đ c ng trên. 2. Tác h i c a nư c c ng.
 6. − Đóng c n vào thành n i hơi làm gi m đ d n nhi t nên làm t n nhiên li u và có th gây ra n n i hơi. − Gi t xà phòng trong nư c c ng s khó s ch, t n xà phòng vì xà phòng bi n thành mu i c a Ca2+, Mg2+ ít tan, vón c c trên v i. Ví d : 3. Cách làm m m nư c. a) Kh đ c ng t m th i : − Đun sôi nư c. − Dùng các phương pháp vôi, xút và xôđa. + Phương pháp vôi: + Phương pháp xút: + Phương pháp xôđa: b) Kh đ c ng toàn ph n: − Dùng ph n ng trao đ i (v i Na2CO3 hay Na3PO4) đã k t t a Ca2+ và Mg2+: − Dùng nh a trao đ i ion (g i là các ionit): cho nư c ch y qua c t ch a nh a trao đ i ion, các ion Ca2+, Mg2+ s b gi l i trên c t. C. NHÔM I. C u t o nguyên t − Nguyên t Al có 3 electron hoá tr l p ngoài cùng (c u hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 1 3 ). − Bán kính nguyên t tương đ i l n. − Đi n tích h t nhân Z tương đ i nh . Vì th Al có tính kh m nh (kém Mg), d như ng 3e hoá tr : II. Tính ch t v t lý − Al là kim lo i nh (d = 2,7 g.cm3), tr ng như b c, nhi t đ nóng ch y là 600 0C. − Al r t d o, d kéo dài, dát m ng. − Al d n nhi t, d n đi n r t t t. T o h p kim v i nhi u kim lo i khác. III. Tính ch t hoá h c 1. Ph n ng v i oxi − nhi t đ thư ng: do l p oxit m ng b o v nên Al không ph n ng v i oxi. N u làm cho l p Al2O3 t o thành này không bám vào b m t nhôm thì nhôm s ph n ng m nh v i oxi.
 7. Ví d , sau khi nhúng Al vào thu ngân đ t o thành h n h ng trên b m t Al, khi đ ra không khí s x y ra hi n tư ng "Al m c lông tơ". d ng b t, khi đun nóng, Al cháy m nh to nhi u nhi t. 2. Ph n ng v i các phi kim − V i Cl2, Br2 : Al ph n ng ngay nhi t đ thư ng, t o thành AlCl3, AlBr3. − Khi đun nóng, Al ph n ng v i I2, S. nhi t đ cao, Al ph n ng đư c v i N2, C. 3. Ph n ng v i H2O − nhi t đ thư ng, Al không ph n ng v i H2O vì có l p oxit b n v ng b o v . N u đánh b l p oxit đi, Al ph n ng v i H2O nhi t đ thư ng. Ph n ng trên nhanh chóng d ng l i vì Al(OH)3 ↓ b o v không cho Al ti p xúc v i H2O. 4. Ph n ng v i axit thư ng V i dd HCl và H2SO4(l), ph n ng d dàng (Al đ ng trư c H): 5. Ph n ng v i axit oxi hoá − V i HNO3 đ c, ngu i và H2SO4 đ c, ngu i : Al b th đ ng hoá. − Trong các trư ng h p khác (axit loãng, axit đ c, nóng) ph n ng x y ra d dàng: Ví d : 6. Ph n ng v i dd ki m. Ph n ng m nh vì Al(OH)3 ↓ lư ng tính, tan đư c trong ki m. 7. Ph n ng đ y kim lo i y u hơn kh i h p ch t. − V i dd mu i: − Ph n ng nhi t nhôm: Đ y m nh kim lo i y u kh i oxit khi nung nóng. Ph n ng nhi t nhôm đư c dùng đ đi u ch Mn, Cr, V, W và các h p kim c a s t. IV. H p ch t c a Al 1. Nhôm oxit Al2O3 − Màu tr ng, r t b n v i nhi t, khó nóng ch y (nhi t đ nóng ch y > 2000oC) − Không tác d ng v i nư c, không tan trong nư c. − Al2O3 là oxit lư ng tính, tác d ng v i dd axit m nh và dd ki m. D ph n ng v i ki m nóng ch y. 2. Nhôm hiđroxit Al(OH)3 − Al(OH)3 là ch t k t t a d ng keo, ít tan trong nư c. − Là hiđroxit lư ng tính, d tan trong axit và trong dd ki m, đ c bi t không tan vào dd NH4OH loãng.
 8. − Al(OH)3 nung nóng b m t nư c. − Đi u ch Al(OH)3 b ng ph n ng trao đ i v i dd NH4OH: 3. Mu i nhôm − Các mu i nitrat, sunfat, halogenua c a nhôm đ u tan nhi u trong nư c. − M t lo i mu i Al ph bi n là phèn chua. Đó là mu i kép Al - K có công th c: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O, phèn chua đư c dùng đ làm trong nư c, dùng trong k ngh thu c da và gi y. − Mu i aluminat: Có ion , ch b n trong dd ki m (ví d NaAlO2). Trong môi trư ng axit y u t o thành Al(OH)3 k t t a. Ví d : V. Đi u ch Al Trong công nghi p, s n xu t nhôm ch y u b ng phương pháp đi n phân nóng ch y Al2O3 có m t criolit Na3AlF6 đ làm gi m nhi t đ nóng ch y c a Al2O3. Khi nóng ch y: Đi n phân 950oC, đi n th 4 - 5 von. Các đi n c c làm b ng than graphit, do đó anôt b ăn mòn b i ph n ng. Vì v y, khi đi n phân ph i thư ng xuyên b sung than anôt. Al2O3 l y t qu ng boxit. VI. Nh n bi t ion Al3+ Nh n bi t ion Al3+ b ng ph n ng t o k t t a keo Al(OH)3 tan trong ki m dư nhưng không tan trong NH4OH. VII. Tr ng thái t nhiên c a nhôm Nhôm thư ng g p dư i d ng : boxit (Al2O3.nH2O), cao lanh (Al2O3.2SiO2.2H2O),…
 9. BÀI T P 1. Các nguyên t , ion kim lo i có c u e nào A. Tăng đ đi n li c a h n h p nóng ch y tương ng: B. Tăng nhi t đ sôi. 1 A.Li 1.[Xe]6s C. H nhi t đ nóng ch y c a h n h p. + B.Na 2.1s22s2 2p6 D. S n ph m tách ra d dàng. C.Rb 3.[Ne]3s23p6 7: Kim lo i Na cháy trong môi trư ng O 2 D.Cs 4. 1s22s22p2 khô theo phương tình ph n ng: E.K+ 5.[Kr]5s1 A. 4 Na + O2 → 2Na2Or 2: Ch n đúng (Đ) v i kh ng đ nh đúng, sai (S) B. 2Na + 3O2 → 2NaO3 v i kh ng đ nh sai: C. 2Na + O2 → Na2 O2 A.Kim lo i ki m có T0nc, T0s th p hơn các kim lo i D. Na + O2 → NaO2 khác Đ–S 8: Trong quá tình đi n phân dd NaCl có màng B.Kim lo i ki m có T0nc gi m d n khi đi t ngăn, quá tình nào x y ra anot là : đ u nhóm tíi cu i nhóm Đ–S A. S kh ion Cl- B. S OXH H2O C.Kim lo i ki m có kh i lư ng riêng nh là do C. S kh Na+ D. S OXH Cl- l c liên k t kim lo i kém b n v ng 9: Khi đi n phân dd NaCl không màng ngăn Đ–S s n ph m thu đư c : D. Kim lo i ki m có c u t o m ng tinh th l p A. H2, CL2, NaOH B. H2 , NaOH phương tâm kh i Đ–S C. H2, NaClO, Cl2 D. H2, NaClO 3: Kh ng đ nh nào là sai trong các kh ng đ nh 10 :Hòa tan h n h p X g m 2 kim lo i ki m sau: A,B k ti p nhau trong phân nhúm(MA< MB). A.Đ âm đi n c a chúng tăng d n khi đi t đ u L y 0.425 g h n h p X Hòa tan hoàn toàn vào nhóm tíi cu i nhóm H2O thu đư c 0.168 l H2(đktc) .T l v s mol B. Kh i lư ng riêng gi m d n khi đi t đ u c a A,B là :A:B nhóm tíi cu i nhóm. A. 2 : 1 C. 1: 2 C. Các kim lo i ki m ch t n t i trong t nhiên B. 2: 3 D. 1: 3 dư i d ng các h p ch t do d b OXH 11: Ghép đôi các thành ph n c t A,B: D. Đ c ng c a chúng nh và tăng d n khi đi A B t trên xu ng. Li + Khi đ t cho ng n l a màu vàng 4: Khi b o qu n kim lo i ki m Na ngư i ta K + Khi đ t cho ng n l a tím hoa cà thư ng ngâm Na trong d u h a v : Rb + Khi đôt cho ng n l a màu đ máu A. B o v Na kh i b oxi hóa b i O2 có trong Cs + Khi đ t cho ng n l a màu xanh nõn không khí t o ra natrioxit chu i B. Na kh nư c d dàng gi i phóng H2. Khi đ t cho ng n l a da cam C. Na d b bay hơi. 12: S c khí X vào dd Y ta thu đư c dung dich D. Do nguyên nhân khác. mu i Z có tính lư ng tính, khi đun nóng Z 5: Có th đi u ch kim lo i Na b ng cách nào ? cũng như khi s c khí X cho đ n dư ta thu đư c A. Đi n phân dd NaCl bão Hòa dd T ch có tính bazơ. Bi t dd Y đ t nóng B. Đi n phân dd NaOH. nhi t đ cao( Pt) có màu tím hoa cà. Khí X C. Đi n phân nóng ch y NaOH r n. ch a C. X,Y,Z,T là nh ng ch t nào sau đây : D. Đi n phân NaCl r n. A. CO2, NaOH, NaHCO3, Na2CO3. 6: Khi đi u ch kim lo i ki m Na ngư i ta B. CO2, Na2 CO3, NaHCO3, NaOH. dùng h n h p NaCl, CaCl2 theo t l 2:3 v i C. KOH, K2CO3, KHCO3, CO2. m c đích: D. CO2, KOH,KHCO3, K2CO3.
 10. 13: Trong đêi s ng, mu i hiđrocacbonat có C. Không có hi n tư ng gì nhi u ng d ng trong th c t ,m t trong nh ng D. Có k t t a tr ng ng d ng đó là ch t o nư c gi i khát, mu i 20: Cho 4.5 g h n h p kim lo i Rubidi và 1 hiđrocacbonat đó là : kim lo i ki m vào nư c th y thóat ra 2,24 h A. NaHCO3 B. KHCO3 H2. H i kim lo i ki m A và thành ph n ph n C. Ba(HCO3)2 D. Mg(HCO3 )2 trăm kh i lư ng c a A: 14: Khi đi n phân NaCl nóng ch y dd NaCl A. Li, 24.34 % B. Na, 20.3% quá tình x y ra các đi n c c: C. K, 40.5% D. Cs, 50.3% A. Các quá tình x y ra các đi n c c hoàn 21: Hai bình KOH và KCl đư c đ t lên các toàn khác nhau. đĩa cân, cân thăng b ng, sau m t th i gian h i B. Có quá tình x y ra anot gi ng nhau. kim đ ng h l ch v phía nào? C. Có quá tình x y ra catot gi ng nhau. A. Trái B. Ph i D. Có quá tình x y ra anot khác nhau. C. Không b l ch 15: Ghép đôi các thành ph n c t A,B: 22: ng d ng nào là c a kim lo i ki m: A B A. Dùng đ ch t o h p kim có nhi t đ nóng pH =7 Dd NaCl ch y cao pH > 7 Dd Na2CO3 B. Dùng đê đi u ch m t s kim lo i hi m pH
 11. B. Năng lư ng ion hóa D. Kh i lư ng riêng 35: Ph n ng th hi n tác h i c a nư c c ng 26: Dãy các nguyên t nào s p x p theo chi u khi gi t b ng dd xà phòng: tính kh gi m d n? A. 2KC17H35COO+Ca(HCO3)2 → A. K, Na, Mg,Ca B. Rb, Cs, K,Ca Ca(C17 H35OO)2 ↓+ 2KHCO3 B. C. Na,Mg, Al, Fe D. Ca, Mg, Be, Na. B. 2KC17H35COO + Mg(HCO3)2 → 27. Ca đư c đi u ch b ng phương pháp: Mg (C17H35COO)2 ↓ + 2KHCO3 A. Đi n phân nóng ch y C. 2NaC17 H35COO + Ca(HCO3)2 → B. C. phương pháp th y luy n Ca(C17H35COO)2 ↓ + 2NaHCO3 C. Phương pháp nhi t luy n D. 2NaC17 H35COO + CaSO4 → D. Đi n phân dd. Ca(C17 H35COO)2 ↓ + 2NaHCO3 28: Hóa ch t nào sau đây đư c dùng làm khô 36: Nh ng hóa ch t nào sau đây có th dùng các ch t h u cơ: đ ng th i làm m m nư c c ng t m th i và A. NaOH B. CaO nư c c ng vĩnh c u: C. CaCO3 D. CuSO4 A. Ca(OH)2 B.Na2CO3 29: S c khí CO2 vào dd nư c vôi trong C. Na3PO4 D. HCl Ca(OH)2 th y xu t hi n 2g k t t a ↓.L c k t 37: Trong phương pháp trao đ i ion làm m m t a ↓, nh t ng gi t dd ki m NaOH vào dd nư c c ng, ch t trao đ i ion s h p th các ion nư c l c thu đư c ta l i th y có 1 g k t t a ↓. và th vào ion Na+: H i th tích CO2 đó d ng? A. Ca2+ B. HCO3- A. 0.896 l B. 0.448l C. HCO3- D. Ca2+,Mg2+ C. 0.672l D. 2.24 l E. HCO3-,SO42- 30: Th ch cao s ng là ch t có CT: 38: M t c c đ ng nư c c ng có ch a: a mol A. CaO B. CaSO4 Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol SO42-. Dùng C. CaSO4. 0.5H2O D.CaSO4.2H2 O V ml Na2CO3 x (M) đ làm m m nư c 31:S t o th ch nhũ trong các hang đ ng đá c ng.Bi u th c c a V tính theo a,b,c,d,x: vôi là quá tình hóa h c di n ra trong hàng đ ng a+b a+b hàng tri u năm. Ph n ng hóa h c di n t quá A. V = B. V = x 1000 x tình đó: a+b c + 2d A. CaO + CO2 → CaCO3 C. V = D.V = 2000 x x B. Ca(OH)2 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 39: Nguyên t c đ làm m m nư c c ng là: C. MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3 )2 A. Làm k t t a các ion Cl-, SO42- D. Ca(HCO3) → CaCO3 + CO2 + H2O B. làm tăng n ng đ các ion: Cl-, SO42-, HCO3- 32: ng d ng nào sau đây là c a Ca(OH)2 C.Làm gi m n ng đ các ion Ca2+ , Mg2+ A. Ch t o sơn D. Nguyên nhân khác B. Ch t làm khô 40: Cho các ph n ng sau: Ph n ng nào gi i C. Kh chua đ t thích vi c d ng v a xây nhà? D. V t ch u nhi t A. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 33: ng d ng nào không ph i c a th ch cao B. Ca(OH)2 + Na2CO3→ CaCO3 + 2 NaOH nung (CaSO4.0.5H2O) C. CaO + CO2 → CaCO3 A. Bú b t khi gãy xươngB. V t ch u nhi t D. Ca(HCO3) → CaCO3 + CO2 + H2O B. Ph n vi t b ng C. Kh chua 41: Hoà tan 1.8 g mu i sunfat c a kim lo i 34: Qu ng đôlômit có công th c: ki m th vào nư c r i pha loãng cho đ 50 ml A. CaCO3.MgCO3 B. CaCl2 .MgCO3 C. CaCO3.MgCl2 D. CaCl2.MgCl2.
 12. dd . Đ ph n ng h t v i dd này c n 20 ml D. CO2 b dd h p th nhưng không có ph n BaCl2 0.75 M. H i đú là mu i nào: ng hoá h c x y ra. A. MgSO4 B. BaSO4 49: Cho m (g) Al tác d ng v i dung dich axit C. CaSO4 D. SrSO4 HNO3 ta thu đư c h n h p khí X,g m NO và 42: Hoá ch t nào sau đây có th dùng đ phân NO2, t kh i c a X so v i H2 DX.H2 = 19, Vx = bi t 2 kim lo i Al và Zn? 0.896 l (đktc).Kh i lư ng m là: A.Dd HCl B. Dd NaOH A. m = 0.54g B. m = 5.4 g C. Dd NH3 D. Dd ZnSO4 C. m = 0.72 g D. m = 0.27 g 43: Lo i đá(qu ng) nào sau đây không ph i là 50: Nhúng 1 thanh Al kh i lư ng 30 g vào dd h p ch t c a Al: mu i CuSO4 0.2 M sau m t th i gian l y thanh A. Xaxolin B. Đá rubi Al ra cân th y thanh nhôm có kh i lư ng 31.38 C. Mica D. Đá sophia g. H i kh i lư ng Cu thoát ra: 44: Hi n tư ng hoá h c x y ra khi tr n 2 dd A. 0,64 g B. 1,28 g Na2CO3 và dd Al2 (SO4)3 : C. 1,92 g D. 2,56 g A. Không có hi n tư ng gì 51: Dùng m (g) Al đ kh hoàn toàn m t B. Có k t t a Al2(CO3 )3 xu t hi n lư ng Fe2O3 sau ph n ng th y kh i lư ng oxit C. Có khí bay lên gi m 0,58 g. H i lư ng nhôm đã dùng m =? D. Có khí bay lên và k t t a keo tr ng xu t A. m = 0,27 g B. m = 2,7g hi n. C. m = 0,54 g D. m = 1,12 g. 45: Ng c th ch (Coridon) là h n h p : 52: Tecmit là h n h p c a Al và: A. Al2O3 l n Cr2O3 C. Al2O3 l n TiO2 A. Al và Cr2O3 B. Al và Fe2 O3 B. l2O3, TiO2, Fe3O4 D.T t c đ u sai. B. C. Al và SiO2 D. Fe và TiO2 46: Nguyên nhân khi n phèn chua 53: Hoà tan kim lo i X vào dd HCl, ta thu K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O có th làm s ch nư c đư c dd mu i Y.Nh t t ki m vào dd mu i là: Y xu t hi n k t t a bông Z, k t t a tan d n cho A. Phân t phèn có kh năng h p ph ch t đ n h t khi ki m dư ta thu đư c dd mu i T . b n trên b m t S c khí CO2 vào dd mu i T ta thu đư c k t t a B. Khi hoà tan vào nư c s xu t hi n k t t a Z không tan trong quá trình ph n ng. X, Y, Z, Al(OH)3 kéo ch t b n xu ng khi n nư c tr T là nh ng ch t nào trong các ch t sau bi t X nên trong hơn. là kim lo i nh có th dùng đ ch t o v máy C. Ch t b n s h p ph các ion K+, Al3+ do bay. mu i phèn phân ki ra. A. Al, AlCl3, Al(OH)3 , Na[Al(OH)4 ] D. Do nguyên nhân khác. B. Zn, AlCl3, Zn(OH)2, Na2[Zn(OH)4] 47: Dd Al2(SO4)3 có pH: C. Zn, ZnCl2, ZN(OH)2, Na2[Zn(OH)4] A. pH =7 B. pH > 7 D. Al, Na[Al(OH)4], AlCl3, Al(OH)3. C.pH< 7 D. Không xác đ nh đư c. 54: Cho các phương trình ph n ng sau: 48: S c CO2 vào dd NaAlO2 hi n tư ng x y 2Al + 6H2O" Al(OH)3 + 3H2 (1) ra: Al2O3+2NaOH+3 H2 O " 2Na[Al(OH)4] (2) A. Không có hi n tư ng gì, CO2 s đi ra kh i Al(OH)3+NaOH"Na[Al(OH)4] (3) dd. Th t các ph n ng x y ra khi m t v t b ng B. Xu t hi n k t t a keo, k t t a tan d n sau nhôm b hoà tan b i dd ki m khi đ t c c đ i. A. (2), (3) B. (1), (2), (3) C. Xuât hi n k t t a nhưng không tan C. (2),(3), (1) D. (1), (3) 55:Làm các thí nghi m:
 13. 1. S c t t CO2 vào dd Na[Al(OH)4] 61. Hòa tan hoàn toàn 10,0g h n h p hai mu i 2. Nh t ng gi t HCl vào dd Na[Al(OH)4] XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dd HCl ta thu đư c 3. S c t t khí CO2 vào dd ki m Ba(OH)2 dd A và 0,672 lít khí bay ra đktc. Cô c n dd H i các quá trình trên ng v i đ th nào A thì thu đư c m(g) mu i khan. m có giá tr là: cho dư i đây: A. 1,033g B. 10,33g C. 9,265g D. 92,65g m↓ m↓ m↓ 62. Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dd CuSO4 0,5M. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51,38g. Kh i lư ng VCO2 VCO2 VCO2 Cu thoát ra là: A B C A. 0,64g B. 1,28g 1….. C . 1,92g D. 2,56 2…. 3…. 63. Hòa tan 5,94g h n h p hai mu i clorua c a 56: Cho 31,2 h h n h p g m Al và Al2O3 Tác hai kim lo i A, B (A và B là hai kim lo i thu c d ng v i dd NaOH dư thu đư c 13,44 l H2 . phân nhóm chính II) vào nư c đư c 100ml dd Kh i lư ng Al2O3 trong h n h p ban đ u: X. Đ làm k t t a h t ion Cl- có trong dd X A. 10,8 g B. 20,4 g ngư i ta cho dd X tác d ng v i dd AgNO3 thu C.10,2 g D. 4. 21,60g đư c 17,22g k t t a. L c b k t t a, thu đư c 57: Tính ch t hóa h c c a Al là: 1. Tác d ng v i phi kim dd Y. Cô c n Y đư c m (g) h n h p mu i 2. Tác d ng v i ki m khan, m có giá tr là: 3. Tác d ng v i axit A. 6,36g B. 63,6g. 4. Tác d ng v i nư c C. 9,12g. D. 91,2g. 5. Tác d ng v i oxit kim lo i 64. Cho các ch t: CO2 , CO, MgO, MgCO3. Hai 6. Tác d ng v i dd mu i c a KL đ ng sau ch t có ph n trăm kh i lư ng oxi b ng nhau là: Tính ch t nào c a Al đư c ng d ng đ đi u A. MgO và CO. B. CO2 và MgCO3. ch kim lo i: A. 1,2 B. 3,6 C. 4,5 D. 3,5 C. MgCO3 và CO. D. ko có c p ch t nào. 58: Cho các ch t NH3, CO2, axit HCl, KOH, 65. Kim lo i ki m có th đư c đi u ch trong Na2CO3 . Ch t nào có th d ng đ k t t a công nghi p theo phương pháp nào sau đây ? Al(OH)3 t dd Na AlO2? A. Nhi t luy n. A.NH3, CO2 B. CO2, HCl B. Thu luy n. C. KOH, Na2CO3 D. NH3, HCl C. Đi n phân nóng ch y. 59: “Mu i gì chua l i chát D. Đi n phân dd. Bi n nư c đ c thành trong 66. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e Làm gi y thêm láng bóng trong các ph n ng hoá h c Giúp c m màu v i bông” A. Na S th t 11. A.Al2(SO4)3 B.K2SO4 B. Mg S th t 12. C.K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O D. Na2CO3 C. Al S th t 13. 60: Qu ng nào đư c d ng đ đi u ch Al: D. Fe S th t 26. 67. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng A. Đ t sét B. Mica HTTH có s nào chung? C. Boxit D. Silumin
 14. A. S nơtron. B. S electron hoá tr . 76. Trong s các phương pháp làm m m nư c, C. S l p electron D. S e l p ngoài cùng. phương pháp nào ch kh đư c đ c ng tam 68. Các nguyên t kim lo i nào đư c s p x p th i? theo chi u tăng c a tính kh ? A. Phương pháp hoá h c. A. Al, Fe, Zn, Mg. B. Ag, Cu, Mg, Al. B. Phương pháp đun sôi nư c. C. Na, Mg, Al, Fe. D. Ag, Cu, Al, Mg. C. Phương pháp c t nư c. 69. Ch t nào sau đây đư c s d ng đ kh tính D. Phương pháp trao đ i ion. c ng c a nư c? 77. Trong m t c c nư c c ng ch a a mol Ca2+, A. Na2CO3. B. Ca(OH)2. b mol Mg2+, và c mol HCO3-. N u ch dùng C. Ch t trao đ i ion. D. A, B, C đúng. nư c vôi trong, n ng đ Ca(OH)2 pM đ làm 70. Hiđroxit nào sau đây có tính lư ng tính? gi m đ c ng c a c c thì ngư i ta th y khi A. Al(OH)3 . B. Zn(OH)2. thêm V lít nư c vôi trong vào c c, đ c ng C. Be(OH)2. D. A, B, C đúng. trong c c là nh nh t. Bi u th c tính V theo a, 71. Magie có th cháy trong khí cacbon đioxit, b, p là: t o ra m t ch t b t màu đen. Công th c hoá h c c a ch t này là: b+a 2b + a A. V = B. A. C B. MgO p p C. Mg(OH)2 D. M t ch t khác. b + 2a b+a C. D. 72. Hoà tan hoàn toàn 4,68g h n h p mu i p 2p cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong 78. M t dd ch a 0,1mol Na+, 0,1 mol Ca2+, nhóm IIA vào dd HCl thu đư c 1,12 lit CO2 0,1mol Cl- và 0,2 mol HCO3-. Cô c n dd áp đktc. Xác đ nh kim lo i A và B là: su t th p, nhi t đ th p thì thu đư c m gam A. Be và Mg B. Mg và Ca. h n h p mu i khan. N u cô c n dd áp su t C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. khí quy n, nhi t đ cao thì thu đư c n gam h n 73. Cho 3,78g b t Al ph n ng v a đ v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Kh i lư ng ch t tan h p mu i khan. So sánh m và n ta có: trong dd Y gi m 4,06g so v i dd XCl3. Xác A. m = n. B. m < n. đ nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau C. m > n. D. Không xác đ nh. đây? 79. S t o th ch nhũ trong các hang đ ng đá A. FeCl3 B. CrCl3 vôi là m t quá trình hoá h c. Quá trình này kéo C. BCl3 D. K xác đ nh đư c. dài hàng tri u năm. Ph n ng hoá h c nào sau 74. Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và đây bi u di n quá trình hoá h c đó? NaHCO3 cho đ n khi kh i lư ng h n h p A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. không đ i đư c 69g ch t r n. Xác đ nh ph n B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. trăm kh i lư ng c a m i ch t trong h n h p C. Mg(HCO3 )2→ MgCO3 + CO2 + H2O. l n lư t là: A. 16% và 84%. B. 84% và 16%. D. MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2. C. 26% và 74%. D. 74% và 26%. 80. C n thêm bao nhiêu gam nư c vào 500g dd 75. Hoà tan hoàn toàn 23,8g h n h p m t mu i NaOH 12% đ có dd NaOH 8% ? cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i A. 250 B. 200 cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl C. 150 D. 100 th y thoát ra 0,2mol khí. Khi cô c n dd sau 81. Đ s n xu t magie t nư c bi n, ngư i ta ph n ng thì thu đư c bao nhiêu gam mu i đi n phân mu i MgCl2 nóng ch y. Trong quá khan? trình s n xu t magie, ngư i ta đã s d ng các A. 26,0 B. 28,0 tính ch t nào c a các h p ch t magie? C. 26,8 D. 28,6 A. Đ tan trong nư c r t nh c a Mg(OH)2.
 15. B. Nhi t đ nóng ch y tương đ i th p c a khí E. Bi t E là h p ch t c a cacbon, E tác o mu i MgCl2 (705 C). d ng v i X cho Y ho c Z. C. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dd axit HCl. X, Y, Z, E l n lư t là nh ng ch t nào sau đây? D. A, B, C đ u đúng. A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2. 82. Lo i đá và khoáng ch t nào sau đây không B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2. ch a canxi cacbonat? C. NaOH, NaHCO3, CO2, Na2CO3. A. Đá vôi. B. Th ch cao. D. NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3. C. Đá hoa cương. D. Đá ph n. 90. Hi n tư ng nào x y ra khi cho t t dd 83. Ch t nào sau đây đư c s d ng trong y HCl vào dd NaAlO2? h c, bó b t khi xương b gãy? A. Không có hi n tư ng gì x y ra. A. CaSO4.2H2 O. B. MgSO4.7H2O. B. Ban đ u có k t t a d ng keo, sau đó k t t a tan. C. CaSO4. D. 2CaSO4.H2 O C. Ban đ u có k t t a d ng keo, lư ng k t t a 84. Criolit Na3AlF6 đư c thêm vào Al2O3 tăng d n đ n c c đ i, sau đó k t t a tan d n. trong quá trình đi n phân Al2 O3 nóng ch y, đ D. Có k t t a d ng keo, k t t a không tan. s n xu t nhôm vì lí do nào sau đây? 91. H n h p X g m hai kim lo i ki m A, B A. Làm gi m nhi t đ nóng ch y c a Al2O3, n m k ti p nhau. L y 6,2g X hoà tan hoàn toàn vào nư c thu đư c 2,24lít hiđro ( đktc). cho phép đi n phân nhi t đ th p nh m ti t A, B là hai kim lo i: ki m năng lư ng. A. Li, Na. B. Na, K. B. Làm tăng đ d n đi n c a Al2O3 nóng ch y. C. K, Rb. D. Rb, Cs. C. T o m t l p ngăn cách đ b o v nhôm 92. Dd A có ch a năm ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+ và nóng ch y kh i b oxi hoá. − 0,1mol Cl- và 0,2mol NO3 . Thêm d n V lít dd D. A, B, C đúng. K2CO3 1M vào dd A đ n khi đư c lư ng k t 85. ng d ng nào sau đây không ph i là c a t a l n nh t. V có giá tr là (ml) CaCO3 ? A. 150 B. 300 C. 200 D. 250 A. Làm b t nh đ pha sơn. B. Làm ch t đ n trong công nghi p cao su. C. Làm vôi quét tưêng. D. S n xu t xi măng. 86. H p kim nào sau đây không ph i là c a nhôm? A. Silumin. B. Đuyara. C. Electron D. Inox. 87. Lo i qu ng và đá quý nào sau đây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A. Boxit. B. H ng ng c. C. Ng c bích. D. A, B, C đúng. 88. Dd mu i AlCl3 trong nư c có pH là: A. = 7. B. < 7. C. > 7. D. Không xác đ nh. 90. X, Y, Z là các h p ch t vô cơ c a m t kim lo i, khi đ t nóng nhi t đ cao cho ng n l a màu vàng. X tác d ng v i Y thành Z. Nung nóng Y nhi t đ cao thu đư c Z, hơi nư c và
Đồng bộ tài khoản