Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ THCS Đồng Tâm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
609
lượt xem
25
download

Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ THCS Đồng Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ THCS Đồng Tâm, có thể giúp các đảng viên tự đánh giá chất lượng đảng viên của mình về những tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ THCS Đồng Tâm

  1. Chi bộ THCS Đồng Tâm ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đồng Tâm, ngày 05 tháng 12 năm 2011 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên Tên tôi là: Kim Văn Năng. Sinh ngày : 17 tháng 10 năm 1972 Chức vụ hiện nay : Phó Hiệu trưởng Là đảng viên Chi bộ trường THCS Đồng Tâm thuộc Đảng bộ xã Đồng Tâm. ĐẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN 1. Tự kiểm điểm : *Về tư tưởng chính trị : Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ qua lời nói và việc làm; Bản thân luôn chấp hành và bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng. Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lồi của Đảng, pháp luật của nhà nước. Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận
  2. động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. * Về phẩm chất đạo đức lối sống : Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp, nhân dân. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường và của cấp trên. Luôn đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình. Bản thân luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên. Chấp hành tốt những Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, có quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác và đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái và làm mất đoàn kết nội bộ cơ quan * Về thực hiện nhiệm vụ được giao :
  3.  Với nhiệm vụ là người Đảng viên tôi luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ, nghị quyết hội nghị công nhân viên chức, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị.  Với nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Tâm bản thân tôi luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể: + Đã xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, của đồng chí Hiệu trưởng phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của địa phương. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục, có kế hạch triển khai công tác cơ sở vật chất của nhà trường được đảm bảo. + Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch, luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành giáo dục và địa phương giao hàng năm. + Xây dựng tập thể sư phạm, đoàn kết gắn bó, cộng đồng trách nhiệm.  Lµ mét ®¶ng viªn t«i th­êng xuyªn gi÷ mèi liªn hÖ chÆt víi chi uû vµ g­¬ng mÉu thùc hiÖn mäi nghÜa vô c«ng d©n n¬i c­ tró. * Về tổ chức kỷ luật : Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ý thøc tæ chøc kØ luËt, phôc tïng sù ph©n c«ng, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn cña tæ chøc. Lu«n thùc hiÖn vµ vËn ®éng gia ®×nh vµ b¹n bÌ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, quy ®Þnh, cña §¶ng, luËt vµ nghÞ ®Þnh cña Nhµ n­íc.
  4. Ho¹t ®éng trong tæ chøc c¬ së §¶ng t«i duy tr× tèt chÕ ®é sinh hoat §¶ng. Tham gia ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ. ViÖc thùc hiÖn c¸c néi quy, quy chÕ cña tæ chøc §¶ng, nhµ tr­êng vµ c¸c ®oµn thÓ t«i lu«n chÊp hµnh tèt. 2-Tự phân loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ ; Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ; Nêu biện pháp khắc phục nhược điểm nếu có : ………………………………………………………………………….. ………… Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM ( Kí , ghi rõ họ tên ) Kim Văn Năng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản