intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

84
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐƠN VỊ:............................ HỘI ĐỒNG XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH TCMN CẤP......, NĂM 20... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..............., ngày........tháng........năm 20.... DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (Kèm theo Báo cáo số ............/BC-HĐBC-.... ngày....tháng...năm.... của Hội đồng xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ cấp...., năm 20...) TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức danh nghề Số năm Tên tham các gia giải hoạt thưởng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

  1. ĐƠN VỊ:............................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG XÉT PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TẶNG DANH HIỆU NGHỆ --------------- NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH TCMN CẤP......, NĂM 20... ..............., ngày........tháng........năm 20.... DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (Kèm theo Báo cáo số ............/BC-HĐBC-.... ngày....tháng...năm.... của Hội đồng xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ cấp...., năm 20...) TT Họ và tên Năm sinh Dân Chức Số năm Tên Đơn vị Số phiếu đề tộc danh tham các công nghị trên tổng nghề gia giải tác số thành viên hoạt thưởng của các Hội động được đồng xét nghề tặng phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nam Nữ TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu cơ quan) CHỨC VỤ CÔNG TÁC:............. Họ và tên:.....................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2