intTypePromotion=1

Mẫu Thông báo về không được hoàn thuế (Mẫu số: 02/HT-TB)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo về không được hoàn thuế (Mẫu số: 02/HT-TB)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo về việc không được hoàn thuế (Mẫu số: 02/HT-TB) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về không được hoàn thuế (Mẫu số: 02/HT-TB)

  1. Mẫu số: 02/HT­TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT­BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           TÊN CƠ QUAN THUẾ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: .../TB­... ..., ngày ... tháng ... năm ... THÔNG BÁO Về việc không được hoàn thuế Cơ  quan Thuế  nhận được Giấy đề  nghị  hoàn trả  khoản thu Ngân sách Nhà  nước số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)... và hồ  sơ gửi kèm theo. Căn cứ  các Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ  phí và các văn bản hướng dẫn thi  hành; Căn cứ  Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ  sung một số  điều của Luật   Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;  Cơ quan Thuế thông báo: Hồ sơ hoàn thuế của ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)... không thuộc đối  tượng,   trường   hợp   được   hoàn   thuế   hoặc   có   số   tiền   thuế   không   được   hoàn   là  …............ đồng. Cụ thể các trường hợp không được hoàn thuế như sau: Khoản  Thời gian  Lý do  Số tiền  Số  Lý do  Xử lý  STT thu đề  phát sinh  đề nghị  NNT  tiền  không  chuyển  Xử lý  nghị hoàn  khoản đề  hoàn  đề nghị  không  được  khấu  Số còn lại số còn  trả (loại  nghị hoàn  trả hoàn được  hoàn trừ tiếp lại thuế) (Kỳ tính  hoàn thuế) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)­(8) (10) Cộng theo loại thuế, kỳ tính thuế và lý  do đề nghị hoàn TỔNG CỘNG Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp. Số điện thoại: ... Địa chỉ: ..../. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO ­ ...(Tên người nộp thuế)...; (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ­ ......;
  2. ­ Lưu VT, ...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2