Ngân hàng câu hỏi ôn thi quản trị học

Chia sẻ: Long La | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
1.201
lượt xem
308
download

Ngân hàng câu hỏi ôn thi quản trị học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gồm 79 câu hỏi được đúc rút từ trọng tâm của chương trình học. Ngân hàng câu hỏi ôn thi môn quản trị học hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên nâng cao kiến thức của bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi ôn thi quản trị học

  1. KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN QTKD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ̀ ̉ NGÂN HANG CÂU HOI ÔN THI MÔN QUAN TRỊ HOC ̉ ̣ 4 ĐVHT Tông số : 79 câu ̉ Mức 1: Yêu câu tai hiên và hiêu biêt thông tin ̀́ ̣ ̉ ́ Mức 2: Yêu câu vân dung thông tin ( giai thich, ứng dung vao bai tâp,…) ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣̀ Mức 3: Yêu câu tư duy sang tao (nhân xet, đanh gia, tông hợp, đề xuât,…) ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́̉ ́ BỘ CÂU HỎI: 1. Môi người khi tự minh hoat đông, có cân phai lam những công viêc quan tri ̣ hay không? ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉̀ ̣ ̉ (Mức 1) 2. Tai sao công viêc quan trị lai cân thiêt cho cac tổ chức? (Mức 2) ̣ ̣ ̉ ̣̀ ́ ́ 3. Công viêc quan trị trong môt công ty kinh doanh với công viêc quan tri ̣ trong môt xi ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ nghiêp cơ khí có giông nhau không? (Mức 3) ̣ ́ 4. Kêt quả và hiêu quả khac nhau như thế nao? (Mức 1) ́ ̣ ́ ̀ 5. Quan trị kinh doanh là khoa hoc hay nghệ thuât? (Mức 1) ̉ ̣ ̣ 6. Quan trị kinh doanh có phai là môt nghề hay không? (Mức 1) ̉ ̉ ̣ 7. Nhà quan trị là ai ? Vai trò nhà quan trị ? (Mức 1) ̉ ̉ 8. Trach nhiêm cua nhà quan trị trong môi tổ chức là gi? Đê ̉ hoan thanh trach nhiêm đo, ho ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ được quyên gi? (Mức 1) ̀ ̀ Có người noi răng Giam đôc môt nhà may cơ khí phai gioi về cơ khí hơn cac kỹ sư ́̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ 9. trong nhà may đo. Ban đông ý hay không đông ý với ý kiên đo? (Mức 3) ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ 10. Ban hay giai thich vì sao kỹ năng nhân sự là cân thiêt ngang nhau đôi v ới moi câp quan ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ tri? (Mức 2) ̣ 11. Lý thuyêt quan trị môt cach khoa hoc đúng và chưa đung ở điêm nao? (Mức 2) ́ ̉ ̣́ ̣ ́ ̉ ̀ 12. Cac trường phai cổ điên, tâm lý xã hôi, đinh lượng đã chủ trương như thê ́ nao đê ̉ gia ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ tăng hiêu quả trong quan trị ? (Mức 2) ̣ ̉ 13. Nội dung cơ bản của lý thuyết tâm lý xã hội ? Nêu ý nghĩa ? (Mức 1) 14. Sự thoa man tinh thân có luôn luôn đem lai kêt quả lam viêc tôt hơn không? ̉ ̃ ̀ ̣́ ̀ ̣́ (Mức 2) 15. Cac nguyên tăc quan trị tông quat cua Fayol hiên nay có con được ap dung hay không? ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ (Mức 2) 16. Khai niêm môi trường hoat đông cua doanh nghiêp ? (Mức 1) ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ 17. Phân loai, phương phap nghiên cứu môi trường? (Mức 1) ̣ ́ 18. Phân tich môi trường vĩ mô, vi mô và nôi bô? Nêu ý nghia cua viêc nghiên c ứu môi ́ ̣ ̣ ̃ ̉ ̣ trường nay? (Mức 2) ̀ 19. Tai sao ngay nay cac nhà quan trị lai danh nhiêu thời gian và sức lực đê ̉ nghiên c ứu môi ̣ ̀ ́ ̉ ̣̀ ̀ trường hoat đông cua doanh nghiêp ? (Mức 2) ̣ ̣ ̉ ̣ 20. Khai niêm về hoach đinh? (Mức 1) ́ ̣ ̣ ̣ 1
  2. 21. Hoach đinh là dự trù trước cac hoat đông trong tương lai nhưng kê ́ hoach lai phai linh ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ đông. Hai viêc nay có mâu thuân với nhau không? (Mức 3) ̣ ̣ ̀ ̃ 22. Tiên trinh cua công tac hoach đinh? (Mức 1) ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ 23. Phân loai kế hoach? (Mức 1) ̣ ̣ 24. Tac dung cua hoach đinh? (Mức 1) ́ ̣ ̉ ̣ ̣ 25. Tai sao hoach đinh có thể không chinh xac tuyêt đôi? (Mức 2) ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ 26. Khai niêm về chức năng tổ chức? (Mức 1) ́ ̣ 27. Nhưng nguyên tăc tổ chức? (Mức 1) ̃ ́ 28. Tâm han quan trị là gi? (Mức 1) ̀ ̣ ̉ ̀ 29. Muôn bỏ bớt cac tâng nâc trung gian trong bộ may tổ chức cua môt xi ́ nghiêp phai giai ́ ́̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ quyêt vân đề gi? Sự giai quyêt vân đề đó phai được cân nhăc trên những yêu tô ́ nao? ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ (Mức 3) 30. Những yêu tố nao cân phai được xem xet khi xây dựng bộ may tổ chức cua xí nghiêp? ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ (Mức 2) 31. Trinh bay cac cach thức để thanh lâp cac đơn vị nhỏ trong xí nghiêp? (Mức 1) ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ 32. Phân biêt mô hinh cơ câu tổ chức theo chức năng và cơ câu trực tuyên? (Mức 2) ̣ ̀ ́ ́ ́ 33. Cac mô hinh cua bộ may tổ chức? Ưu nhược điêm? (Mức 2) ́ ̀ ̉ ́ ̉ 34. Cơ câu tổ chức là gì? (Mức 1) ́ 35. Quyên lực là gì? Cơ sở cua quyên lực? (Mức 1) ̀ ̉ ̀ 36. Nêu là nhà quan trị anh (chi) có thực hiên viêc uy quyên không? Tai sao? Nêu uy quyên ́ ̉ ̣ ̣ ̣̉ ̀ ̣ ́̉ ̀ anh (chi) sẽ lam gì để bao đam uy quyên tôt đep? (Mức 3) ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣́ 37. Khai niêm về chức năng điêu khiên? Nôi dung cơ ban cua chức năng điêu khiên? (Mức ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ 1) 38. Đông viên nhân viên trong tổ chức? (Mức 2) ̣ 39. Trinh bay thuyêt Maslow và thuyêt E.R.G? Nêu ý nghia? (Mức 2) ̀ ̀ ́ ́ ̃ 40. Lanh đao là gi? Nhà lanh đao cân có những điêu kiên gi? (Mức 1) ̃ ̣ ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ 41. Phong cach lanh đao là gi? Cac loai phong cach? Đăc điêm? (Mức 2) ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ 42. Để lựa chon phong cach lanh đao tôi ưu cân căn cứ vao những yêu tố nao? ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ (Mức 2) 43. Có người cho răng: ”Phong cach lanh đao dân chủ là phong cach tôt nhât cho moi tinh ̀ ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ ̣̀ huông”. Anh (chi) đông ý hay không? Tai sao? (Mức 3) ́ ̣ ̀ ̣ 44. Cac phương phap điêu khiên? (Mức 1) ́ ́ ̀ ̉ 45. Kiêm soat quan trị là gi? Tac dung cua kiêm soat quan tri? (Mức 1) ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ 46. Qui trinh kiêm soat? (Mức 1) ̀ ̉ ́ 47. Cac nguyên tăc kiêm soat? Nguyên tăc nao quan trong nhât? Tai sao? (Mức 2) ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ 48. Cac loai kiêm soat? Muc đich cua môi loai? (Mức 1) ́ ̣ ̉ ́ ̣́ ̉ ̃ ̣ 49. Nghệ thuât quan trị kinh doanh là gi? Ý nghia cua viêc năm băt nghệ thuât quan tri ̣ kinh ̣ ̉ ̀ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ doanh? (Mức 2) 50. Cơ sở tao lâp nghệ thuât quan trị kinh doanh? (Mức 2) ̣̣ ̣ ̉ 2
  3. 51. Cach tôt nhât để linh hôi nghệ thuât quan trị kinh doanh là gi? (Mức 2) ́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ 52. Mưu kế kinh doanh là gi? Cơ sở tao lâp mưu kê? (Mức 1) ̀ ̣̣ ́ 53. Cac mưu kế kinh doanh truyên thông? (Mức 1) ́ ̀ ́ 54. Nghệ thuât dung người trong doanh nghiêp? Theo anh (chi) nguyên tăc nao la ̀ quan ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ trong nhât? Tai sao? (Mức 3) ̣ ́ ̣ 55. Thuyeát nhu caàu cuûa Maslow: NC töï theå hieän NC toân troïng NC xaõ hoäi (giao tieáp) NC an toaøn NC sinh lyù (vaät chaát) Haõy ñaùng daáu vaøo coät thích hôïp ñeå xaùc ñònh caùc ñieàu sau coù theå thoûa maõn caáp ñoä nhu caàu naøo theo söï phaân loaïi cuûa Maslow? Sinh An Xaõ Toân Töï lyù toaø hoäi troïn theå n g hieän Moät bìnhnöôùcuoáng Phaâncoângcoângvieäcñuùngnaênglöïc nhaânvieân Nhieätñoätaïi nôi laømvieäcdeãchòu Ñöôïc caáptreâncoângnhaännhöõngthaønhtích. Ñöôïc chaápnhaänlaø moätthaønhvieâncuûanhoùm Quaànaùobaûohoälao ñoäng Taänhöôûngsöï toântroïngtöø caáptreâncuûabaïn Baïn nhaän xeùt theá naøo veà thuyeát nhu caàu cuûa Maslow? ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 56. Thuyeát nguõ haønh nhu caàu (thuyeátÑoâng– Taây). Thuyeátnguõhaønh:Con ngöôøi vaøvuõ truï ñöôïc caáutruùctöø 5 yeáutoácô baûn,ñöôïc goïi laø nguõhaønh: ………………………………………………………………………………………………………. Söï phaùttrieåncuûaconngöôøi vaøvuõ truï ñöôïc döïatreâncô sôûsöï taùcñoängqualaïi giöõa5 haønhtreântheo2 nguyeânlyù: • Töôngsinh:………………………………………………………………………………………… • Töông khaéc: ………………………………………………………………………………………… Moäc 3
  4. Thuûy Hoûa Kim Thoå TINH HUỐNG QUAN TRỊ ̀ ̉ Tinh huông thứ 1 ̀ ́ Vơi sự giup đỡ cua môt tổ chức nhân đao quôc tê, môt Trung tâm y tê ́ đ ược xây d ựng ở ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́́ ̣ Viêt Nam. Đây là môt trung tâm được trang bị cac loai thiêt bi ̣ y tê ́ hiên đai, trong qua ́ trinh ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ chuân bị cho sự hoat đông, môt số can bộ y tế đã được đi tu nghiêp ở nước ngoai về chuyên ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ môn. Nhưng theo yêu câu cua tổ chức nhân đao, cân phai co ́ môt đ ợt tâp huân ngăn cho toan bô ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ cac lanh đao và nhân viên cua Trung tâm Y tế về vân đề quan ly. ́̃ ̣ ̉ ́ ̉ ́ Môt giao sư nôi tiêng cua Trường Đai hoc Kinh tế được m ời tới hướng dân cho đ ợt tâp ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ huân về công viêc quan ly. Ông đã giang về lý thuyêt quan ly, nhân manh đên tâm quan trong ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ cua quan lý trong tât cả cac tổ chức, giới thiêu công cụ và kỹ thuât quan lý đê ̉ cai thiên chât ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ lượng quan ly. Cuôi đợt tâp huân, trong buôi trao đôi ý kiên, môt người đã đứng dây va ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ noi: “Thưa giao sư, chung tôi rât thú vị về những gì mà giao sư noi va ̀ thâm chi ́ ch ứa đ ựng ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ những kiên thức rông lớn, có thể rât bổ ich, nhưng nó chỉ ap dung cho những công ty kinh ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ doanh, những xí nghiêp quôc doanh và tư nhân v.v... mà không thê ̉ ap dung ở đây. Chung tôi la ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ những nhà khoa hoc, những bac sĩ cứu chữa con người, và chung tôi không cân tới quan lý “. ̣ ́ ́ ̀ ̉ Luc nay, vị giao sư kinh tế mới được biêt răng người phat biêu vừa rôi là môt vị giao sư ́ ̀ ́ ́̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ bac sĩ đang kinh, là thây cua hâu hêt cac bac sĩ trẻ ở Trung tâm. Đông thời vi ̣ giao sư bac si ̃ đo ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́́ ́ ̀ ́ ́ vừa mới đam nhân chức vụ trưởng khoa cua Trung tâm. Khi vi ̣ giao sư bac si ̃ phat biêu xong, ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ hâu hêt cac bac sĩ và y tá đêu im lăng và không có ý kiên gì thêm. ̀ ́́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ Câu hoi 57. Giả sử răng ban là ông giao sư kinh tế đang hướng dân cuôc tâp huân, ban se ̃ giai thich ̀ ̣ ́ ̃ ̣̣ ́ ̣ ̉ ́ như thế nao để ông giao sư bac sĩ đông tinh với ý kiên cua ban ? (Mức 2) ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ 58. Ban có nghĩ răng môt nhà khoa hoc lớn như vị giao sư bac sĩ kia lai có thê ̉ phat biêu ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ những lời như vây không? Hay giai thich tai sao môt nhà khoa hoc cao câp lai co ́ thê ̉ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ phat biêu như vây? (Mức 2) ́ ̉ ̣ Tinh huông thứ 2 ̀ ́ Cung như moi công ty luyên kim khac, công ty thep BTH cung găp kho ́ khăn trong ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̣ những năm cuôi thâp kỷ 80. Trong môt cuôc hop giao ban giam đôc, moi người đêu nêu lên vân ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ đề lương bông, cho răng vì lương bông quá thâp nên không tao ra tinh thân lam viêc trong công ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀̀ ̣ nhân. Nhưng giam đôc công ty đã trả lời là ông không quan tâm đên vân đê ̀ đo, ông cung nhân ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ manh răng vân đề đó là nhiêm vụ cua giam đôc phụ trach nhân sự. Cac can bộ quan lý sau cuôc ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ hop đêu chưng hửng và có những ý kiên bât man ̣ ̀ ́ ́ ̃ Được biêt vị giam đôc công ty nguyên là môt chuyên viên tai chinh gioi, Hôi đông quan ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ trị giao chức vụ giam đôc cho ông với hy vong tai năng chuyên môn cua ông sẽ giup cho công ty ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ vượt qua nhưng khó khăn tai chinh trâm trong. Ban đâu, thì moi chuyên cung co ́ nh ững tiên ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ 4
  5. triên, ông đã dung cac kỹ thuât tai chinh để giai quyêt những mon n ợ cua công ty, nh ưng vân đê ̀ ̉ ̀ ́ ̣̀ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ sâu xa thì ông vân chưa giai quyêt được ̃ ̉ ́ Là môt chuyên viên tai chinh cho nên ông thường bôi rôi khi phai tiêp xuc đôi măt v ới ̣ ̀ ́ ́́ ̉ ́ ́ ́ ̣ moi người, vì vây ông thường sử dung văn ban giây tờ cho cac mênh lênh chi ̉ thi ̣ h ơn la ̀ tiêp ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ xuc trực tiêp với moi người. Ông cung là người phó măc những vân đê ̀ kê ́ hoach va ̀ nhân sự ́ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ cho cac câp phó cua minh vì ông quan niêm tai chinh là quan trong nhât. Moi co ́ găng cai tô ̉ cua ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ công ty đêu có nguy cơ phá san. Cac quan trị viên câp giữa it hợp tac, cac quan trị viên cao câp ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ thì không thông nhât́ ́ ̉ Câu hoi 59. Theo ban, tai sao Hôi đông quan trị bổ nhiêm vị giam đôc mới đo? Ban có ý kiên gi ̀ vê ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ viêc nay? (Mức 2) ̣ ̀ 60. Qua tinh huông trên ban nhân xet gì về hoat đông quan trị trong công ty? (Mức 3) ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ 61. Giam đôc công ty đã lam tôt chức năng quan trị nao, chưa tôt ch ức năng quan tri ̣ nao? ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ (Mức 3) 62. Nêu ban ở cương vị giam đôc, ban sẽ lam gì ? (Mức 3) ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ Tinh huông thứ 3 ̀ ́ Ông Vân là giam đôc công ty THÀNH LỢI là công ty chuyên san xuât cac loai đông c ơ. ́ ́ ̉ ́́ ̣ ̣ Đây là môt công ty có đôi ngũ và công nhân kỹ thuât gioi, đông thời công ty lai mới trang bị môt ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ số may moc thiêt bị hiên đai cua nước ngoai, do vây san phâm cua công ty luôn đat chât lượng ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ cao, có uy tin với khach hang và có môt vi ̣ tri ́ thuân lợi trên thi ̣ tr ường. Tuy vây tinh hinh san ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣̀ ̀ ̉ xuât kinh doanh cua công ty trong thời gian gân đây co ́ những dâu hiêu xâu. Tr ước tinh hinh đo ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ông Vân quyêt đinh thanh lâp môt ban tham mưu. Ban nay tâp hợp những chuyên gia gioi va ̀ co ́ ̣́ ̀ ̣ ̣ ̣̀ ̉ nhiêu kinh nghiêm cua cac nganh kinh tê, tai chinh, quan ly, kỹ thuât và luât, nhiêm vụ cua Ban ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ tham mưu là tim ra nguyên nhân gây ra tinh trang trì trệ hiên nay. Ông Vân đã chi ̉ đinh cho ông ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ Thanh lam trưởng Ban và uy nhiêm cho ông Thanh lanh đao ban tham mưu thực hiên cac nhiêm ̀ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ vụ đã đề ra. Trong quá trinh hoat đông, cac thanh viên lam viêc rât thân trong va ̀ co ́ trach nhiêm. ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̣ Sau môt thời gian Ban tham mưu đã hoan thanh nhiêm vụ và trinh lên giam đôc môt ban bao cao ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣̉ ́ ́ chi tiêt, theo đó cac nguyên nhân gây ra tinh trang tri ̀ trê ̣ chu ̉ yêu băt nguôn t ừ nh ững thiêu sot ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ về quan trị cua môt số phong ban và phân xưởng với những số liêu chứng minh đây tinh thuyêt ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀́ ́ phuc. Kem theo ban bao cao là môt kế hoach nhăm sửa chữa những sai sot ma ̀ công ty đa ̃ măc ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ phai. Tuy nhiên phó giam đôc và cac trưởng phong có liên quan đêu phan bac những kêt luân ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ cua Ban tham mưu và cho răng ban nay đã can thiêp qua sâu vao công viêc cua cac bô ̣ phân. ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ Đông thời đề nghị giam đôc huy bỏ những kêt luân cua ban tham mưu. ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ Câu hỏi 63. Ông giam đôc Vân đã thực hiên chức năng gì trong quan trị ? (Mức 2) ́ ́ ̣ ̉ 64. Theo anh (chi) tai sao phó giam đôc và trưởng phong liên quan lai phan bac kêt luân cua ̣̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ Ban tham mưu ? (Mức 3) 65. Nêu là giam đôc anh (chi) sẽ giai quyêt tiêp tinh huông nay như thế nao? (Mức 3) ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́̀ ́ ̀ ̀ Tình huống thứ 4 Bà Hương là người quan lý xưởng san xuât banh keo “VĨNH HƯNG”, có 40 công nhân ̉ ̉ ́́ ̣ dưới quyên. Xet trên quy mô san xuât. Đây là xưởng san xuât co ́ quy mô vừa, hoat đông linh ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ hoat theo nhu câu đăt hang cua cac tiêm banh, nhà hang. Với phương cach hoat đông giông nh ư ̣ ̀ ̣̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ kiêu xưởng san xuât gia đinh nên tổ chức bộ may đơn gian và gon nhe. Giup viêc cho ba ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ Hương trong công tac quan lý có 3 người. Cô Thanh phụ trach kế toan, anh Hung phụ trach giao ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ 5
  6. nhân vât tư san phâm và ông Thinh phụ trach kỹ thuât. Trong 3 người giup viêc ông Thinh la ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ người lớn tuôi nhât và có kinh nghiêm lam banh keo gia truyên nên được bà Hương tin tưởng ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ bà giao phụ trach toan bộ hoat đông san xuât cua xưởng. Xưởng có môt cửa hang ban banh keo ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ đông thời là văn phong giao dich cua xưởng. Thông thường bà Hương chỉ co ́ măt ở c ửa hang ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ để năm băt thị trường, xử lý đơn hang và lam cac công viêc đôi ngoai, moi viêc trong nôi bô ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ xưởng đêu giao cho ông Thinh phụ trach. Môt hôm, ông Thinh quyêt đinh đinh chỉ công viêc ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣́ ̀ ̣ môt công nhân vân hanh may đanh bôt . Bao cao kỷ luât noi răng người công nhân nay đã từ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́̀ ̀ chôi vân hanh may theo lênh cua ông Thinh trong khi đang cân san xuât gâp môt lượng banh ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ lớn. Bà Hương đã xuông phân xưởng để giai quyêt sự viêc và nhân thây có môt bâu không khi ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣̀ không binh thường ở những người công nhân. Bà lâp tức tiêp xuc với họ và được biêt răng hâu ̀ ̣ ́ ́ ́̀ ̀ hêt công nhân đang rât quan tâm đên vụ kỷ luât nay. Những người công nhân cam thây vụ kỷ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ luât trên là không đung và vô lý. Họ noi ông Thinh ra lênh vân hanh trong những điêu kiên vi ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ pham nguyên tăc an toan cho nên người công nhân đã từ chôi vân hanh, dân đên viêc ông Thinh ̣ ́ ̀ ̣́ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ quyêt đinh kỷ luât. Moi người cho răng ông Thinh có ac cam với người công nhân kia. Qua trao ̣́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ đôi với công nhân, bà Hương con biêt thêm là có môt vai người đã bị thương khi vân hanh may ̉ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̀ ́ đanh bôt đo. Họ đã phan anh tinh trang không an toan cua thiêt bi ̣ cho ông Thinh nh ưng không ́ ̣ ́ ̉́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́̀ thây ông giai quyêt gi. ̉ Câu hoi 66. Bà Hương phai lam gì để giai quyêt tinh huông trên ? (Mức 2) ̉̀ ̉ ́̀ ́ 67. Tinh huông xay ra có liên quan gì đên tổ chức cua xưởng không? (Mức 2) ̀ ́ ̉ ́ ̉ 68. Ban có nghĩ răng bà Hương cung có phân lôi khi đê ̉ xay ra tinh huông trên không? ̣ ̀ ̃ ̀ ̃ ̉ ̀ ́ (Mức 3) 69. Nêu ông Thinh cứ giữ nguyên ý kiên cho răng phân sai hoan toan thuôc vê ̀ người công ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ nhân. Ban sẽ phan ứng ra sao khi ban là người công nhân ây? (Mức 3) ̣ ̉ ̣ ́ Tình huống thứ 5 Một công ty sản xuất phân bón của Thụy Điển liên doanh với một đơn vị kinh tế nước ta thành lập một nhà máy sản xuất phân bón. Theo các đi ều kho ản liên doanh, TGĐ và GĐ sản xuất sẽ là người của công ty nước ngoài Ông Henrik Killer được chỉ định làm giám đốc sản xuất, nhưng con rể c ủa ông ta là Ubrick Bava được chỉ định làm Tổng giám đốc nhà máy liên doanh. Trong th ời gian đ ầu, ho ạt động của nhà máy diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng càng về sau, do m ột số khó khăn ch ủ quan và khách quan, hoạt động của nhà máy kém hiệu quả. Bắt đầu có sự mâu thuẫn giữa các thành viên ban lãnh đạo, nổi bật nhất là mâu thu ẫn gi ữa giám đ ốc s ản xu ất Henrik Killer và Tổng giám đốc Ubrick Bava. Một số ý kiến về sản xuất của c ủa ông Henrik Killer b ị T ổng giám đốc bác bỏ. Vì vậy, ông Killer thường hay báo cáo tr ực ti ếp v ề công ty nh ững đ ề xu ất của mình và phê phán Tổng giám đốc không tôn trọng ý ki ến c ủa ông ta. Trong m ột cu ộc h ọp giao ban, anh con rể (Tổng giám đốc Ubrick Bava) đã ch ỉ tay vào m ặt b ố v ợ (Giám đ ốc s ản xuất Henrik Killer) và nói rằng: “ Ông Killer, tôi nói đ ể ông bi ết tôi là c ấp trên tr ực ti ếp c ủa ông. Báo cáo của ông phải gửi lên cho tôi. Đây là lần cuối cùng tôi c ảnh cáo ông trong h ội nghị, nếu ông không nghe thì tôi sẽ đưa ông xuống làm quản đốc để khi ông báo cáo v ượt c ấp thì vừa vặn đến tôi!” Câu hỏi 70. Phân tích khía cạnh tâm lý trong tình huống này, liên hệ đ ến tâm lý ng ười Vi ệt Nam chúng ta? 71. Bạn có đồng ý cách lãnh đạo của Tổng giám đốc Ubrick Bava không? Vì sao? 72. Trong tình huống này có sự hiện diện của quyền lực trong cơ cấu tổ chức không? 6
  7. Tình huống thứ 6 Ông Phong là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh c ủa công ty ABC chuyên s ản xu ất hàng tiêu dùng theo đơn đặt hàng. Đã gần một hết năm 2008 công ty ABC v ẫn ch ưa xây d ựng được kế hoạch sản xuất năm 2009 vì chưa có khách hàng ký hợp đồng. Ông Phong rất lo lắng về vấn đề này, ông cử một chuyên viên ti ếp th ị đi xác đ ịnh nhu cầu thị trường và tìm khách hàng. Qua điện thoại chuyên viên tiếp thị báo cho ông Phong bi ết sẽ ký được hợp đồng tiêu thụ 10.000 sản phẩm (sản phẩm mới). Ông Phong đã căn cứ vào các định mức kinh tế kỹ thu ật và các tài li ệu khác co liên quan, phối hợp với các phòng ban chức năng ông đã xây dựng kế hoạch sản xuất như sau: 1) Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 10.000 SP 2) Đơn giá bán một sản phẩm: 60.000 Đ 3) Chi phí sản xuất a) Biến phí cho một sản phẩm: 20.000 Đ/SP Trong đó : - Vật liệu và chi phí khác: 11.500 Đ/SP - Lao động : 8.500 Đ/SP b) Tổng định phí toàn năm của công ty: 175.000.000 Đ ( Giả sử: Miễn thuế VAT, các thu nhập được miễn thuế). Thế nhưng do tình hình nghiên cứu thị trường không chính xác của chuyên viên ti ếp thị, kết quả chỉ ký hợp đồng tiêu thụ được 5.000 SP với giá bán là 60.000 Đ/SP.V ới trách nhiệm của mình ông Phong đã xoay sở và có người đồng ý thuê một phân xưởng sản xuất của công ty với giá thuê một năm là 87.500.000 Đ. (Công ty có 2 phân xưởng cùng sản xuất một sản phẩm, công su ất h ữu d ụng c ủa máy mỗi phân xưởng một năm sản xuất được từ 5.000 SP đến 5.500 SP) Ông Phong đã xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2009 của công ty là sản xu ất 5.000 SP và cho thuê một phân xưởng với giá thuê là 97.500.000 đồng/năm Mặt khác ông Sỹ trưởng phòng kinh doanh, sau khi nghiên cứu tìm hi ểu thì có m ột đ ơn vị tổ chức xã hội (Trại người bại liệt), muốn ký hợp đồng mua sản ph ẩm c ủa công ty v ới s ố lượng là 5.000 SP song chỉ mua với giá 39.000 Đ/SP. Và ông S ỹ đ ề ngh ị v ới ông Quang Giám đốc công ty nên sử dụng phương án của mình là sản xuất 10.000 SP, bán cho đơn vị đã ký hợp đồng trước là 5.000 SP với giá 60.000 Đ/SP. Bán cho tổ chức xã h ội 5.000 SP v ới giá 39.000 Đ/SP mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế không kém so v ới ph ương án c ủa ông Phong. Ông Phong đã phản đối phương án của ông Sỹ vì cho rằng phương án đó bán giá 39.000 Đ/SP là không có lãi. Câu hỏi 73. Đứng trên giác độ hiệu quả kinh tế, lợi ích toàn diện của công ty ABC. Nếu anh (ch ị) là giám đốc anh (chị) sẽ chọn phương án kế hoạch sản xuất của ai? 74. Trong tình huống này ông Quang, Giám đốc công ty, đã th ực hi ện ch ức năng nào trong quản trị? Tình huống thứ 7 “Keá baét thaû cuûa Khoång Minh”. Muïc ñích cuûa Gia Caùt Löôïng laø chinh phuïc vuøng Taây Nam. Vuøng naøy laø mieàn hoang daõ cuûa daân toäc thieåu soá maø ñöùng ñaàu laø Maïnh Hoaït, voán laø moät thuû lónh raát laø kieân cöôøng. Neáu duøng söùc maïnh thì Khoång Minh cuõng coù theå chieám ñöôïc Taây Nam, nhöng ñöôïc ít laâu nhöõng ngöôøi daân ôû ñaây laïi noåi daäy. KhoångMinh quyeátñònhduøngchieánthuaätcoângphaùnhaântaâm. 7
  8. Khi baétñöôïc Maïnh Hoaït laànI, Gia CaùtLöôïng hoûi Maïnh phuïc haykhoângphuïc. Maïnh Hoaït ñöùngkhoângquyø, noùi to raèngchaëtñaàucuõngkhoângphuïc. Do ñoù Khoång Minh sai ngöôøi thaû Maïnh vaø baûo veà chuaånbò binh maõ ñaùnh tieáp. Keát quaû Maïnh Hoaït laïi bò baét,lieànnhötheábaûylaàn,cuoái cuøngkhieáncho Maïnh Hoaït ñöôïc thaûmaø khoângñi, vaø noùi “Ngaøi coù uy trôøi, ngöôøi Namkhoângbaogiôø choánglaïi Ngaøi nöõa”. Töø ñoù Maïnh Hoaït thaønhtaâm,thaønhyù phuïngsöï KhoångMinh. Câu hỏi 75. Döïa vaøothuyeátnguõhaønhnhucaàuphaântích keábaétthaûcuûaKhoångMinh? (Mức 3) Tình huống thứ 8 Nam laø moät nhaânvieân raát coù naênglöïc, tröôùc ñaây laøm vieäc raát toát, nhöng do baïn beø ruû reâ loâi keùo sa vaøo con ñöôøng aên chôi vaø töø ñoù boû beâ coâng vieäc. Trong coâng ty moïi ngöôøi xa laùnh Nam. Oâng Duõng laø tröôûng phoøng nhaânsöï toû ra raátñoä löôïng. Oânggoïi Namleânphoøngmình troø chuyeänthaânmaät,trongcaâuchuyeän oâng raát ñeà cao naêng löïc cuûa Nam, vaø oâng khuyeân Nam neân taäp trung vaøo coâng vieäc ñoàng thôøi oâng cuõng baøy toû söï tin töôûng vaøo vieäc söûa chöõa loãi laàm cuûa Nam. Töø ñoù Namtrôûlaïi thaønhmoätnhaânvieântoátnhöxöa. Câu hỏi 76. Duøngcô cheátöôngsinhhaytöôngkhaéchaõygiaûi thích( M ức 3): NguyeânnhaânlaømNambeâtreãtrongcoângvieäc. - NguyeânnhaânlaømNamtrôûthaønhngöôøi toát. - Tình huống 09 Phương Linh là một cô gái sôi nổi và linh hoạt. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, và thi r ớt đại học Phương Linh đi học kế toán và đã có thời gian 5 năm làm nhân viên k ế toán. Cô đã làm cho nhiều đơn vị từ tổ hợp sản xuất đến công ty nhà nước. Song vì mu ốn tho ải mái và cũng muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh d ịch v ụ. Cô đã ngh ỉ làm v ề m ở m ột c ửa hàng uốn tóc. Điều bất lợi lớn là nhà cô nằm sâu trong một đường nhỏ của một khu dân cư. Vì vậy cô phải mướn mặt bằng bên ngoài và cô đã chọn được một m ặt bằng nằm ngay trung tâm một khu dân cư lớn. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, cửa hàng u ốn tóc khai tr ương. V ốn là một người tính toán giỏi và đã có kinh nghiệm làm kế toán, cô đã lên đ ược các chi phí nh ư sau: 8
  9. BẢNG CHI PHÍ ĐVT: 1000 đồng/tháng KHOẢN MỤC CHI PHÍ GHI CHÚ A. CHI PHÍ CHUNG 1. Tiền thuê nhà 2400 2. Khấu hao thiết bị 2400 3. Trang trí 600 Đèn màu, hoa,… 4. Điện thắp sáng 150 5. Nước sinh hoạt 60 6. Lương hai người quản lý Thu ngân và kế toán 2400 7. Thuế Thuế khoán 600 B. CHI PHÍ CHO MỘT ĐẦU UỐN TÓC 1. Thuốc 6.6 2. Dầu gội đầu 3 3. Điện 1,5 Kẹp, lược, xà phòng,… 4. Chi phí khác 4,2 5. Lao động Công của thợ 9 Để định giá cho một đầu uốn tóc, cô Linh đã tham khảo các c ửa hàng u ốn tóc xung quanh, cô cũng tính tới lượng người trung bình vào c ửa hàng c ủa cô, và t ừ b ản chi phí cô đ ưa ra giá uốn tóc trung bình là 33.000 đồng/đầu. Thực tế giá này là khá r ẻ so v ới các c ửa hàng khác. Cô cũng mong muốn hàng tháng phải lời được kho ảng 3.000.000 đ ồng. Tháng đ ầu, s ố người vào cửa hàng bình quân là 30 người/ngày, cô nghĩ rằng sẽ đạt đ ược l ợi nhu ận nh ư d ự kiến. Song cuối tháng tổng kết thì thấy lỗ. Tháng sau, tình hình v ẫn nh ư v ậy và không m ấy khả quan. CÂU HỎI 77. Bạn hãy kiểm tra xem vì sao cô Linh không đạt được dự kiến của mình? 78. Hãy đề nghị một kế hoạch sửa chữa những sai sót để c ửa hàng cô đạt đ ược l ợi nhu ận trong điều kiện lượng khách trung bình không đổi (30 người/ngày) 79. Phân tích công việc quản trị mà cô Linh đã làm ở cửa hàng? Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Thị Liên Diệp (1997), Quản trị học, Hà Nội: NXB Thống kê. 2. Vũ Thế Phú (1999), Quản trị học, TPHCM: Trường Đại học Mở TPHCM. 3. Nguyễn Hải Sản (2003), Quản trị học, Hà Nội: NXB Thống kê. 4. Trần Anh Tuấn (1998), Quản trị học, TPHCM: Đại học Mở TPHCM 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản