intTypePromotion=1

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
207
lượt xem
20
download

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  9­C P  N G µ Y  5­2­1994 C P V Ò   æ   H ø C  V µ  Q U ¶ N   ý  C¸ C  D O A N H  N G HI Ö P   U  L Þ C H.  T C L D CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  CP   µy  6­ cø  quy s 45­ ng 22­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi   c Ch ph v ® míiqu¶n  ývµ    iÓnngµnh  lÞch;   l   ph¸ttr   du  § Ó   chøc  µ  tæ  v qu¶n  ýc¸cdoanh  l    nghiÖp  lÞch theo  íng chuyªn m«n   du    h    ho¸,nh»m     t¨ng cêng  Öu  ùc qu¶n  ývµ  ©ng    hi l   l  n cao  Êt l ng,hiÖu  ch  î   qu¶    s¶n xuÊtkinh doanh    Þch  ô  lÞch,     c¸cd v du    NGH Þ   NH:  ®Þ §i Ò u     1. ­Doanh  nghiÖp  lÞch lµtæ  du      chøc  kinhdoanh  ét    m hoÆc   ét  m sè  Þch  ô, du  Þch,cã   c¸ch  d v  l  t ph¸p  ©n,  ¹ch  nh h to¸n kinh  Õ  c  Ëp, ho¹t   t ®é l     ®éng theo ph¸p luËt.       §i Ò u     lo¹  ×nh  2. ­C¸c  i h doanh  nghiÖp  lÞch gå m: du    ­ L÷  µnh: Lµ m   Ö m   ô   h   nhi v giao dÞch, ký  Õt  íic¸c tæ      k v     chøc  kinh doanh    du  Þch  l trong níc,níc ngoµi ®Ó   ©y  ùng  µ  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh          x d v th   c¸c ch tr du lÞch ®∙      b¸n cho  kh¸ch du  Þch.  l ­ Kh¸ch  ¹n:Lµ m   Öm   ô  chøc  Öc  n  Õp,phôc  ô  Öc u  ó,   s  nhi v tæ  vi ®ã ti   v vi l tr   ¨n uèng,vuich¬igi¶i Ý,b¸n hµng            tr cho  kh¸ch du  Þch.  l V Ën  chuyÓn  kh¸ch. ­ Lµ m     Þch  ô    c¸c d v kh¸c nh  chøc    ¬i,tuyªntruyÒn    tæ  vuich     qu¶ng      c¸o du lÞch,tvÊn  u    lÞch.    ®Ç tdu    §i Ò u 3: ­ C¸c doanh nghiÖp  lÞch  îc lùa chän  ét  du  ®   m trong    ¹ c¸c lo i   h×nh  ãi trªn®Ó   µm  ¹  ×nh  n    l lo i h doanh nghiÖp  Ýnh  ña  ×nh;    µnh  ch cm c¸c ng nghÒ   kinhdoanh  ô    ph thªm ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy   §i Ò u     doanh  4. ­C¸c  nghiÖp  lÞch cã  du    tr¸chnhiÖ m:   ­ Kinh    doanh  ng  éidung  ®ó n   quy  nh  Ýnh,phô) trong giÊy phÐp  ∙  ®Þ (ch         ® ® îccÊp.   ­ Ch Êp  µnh  µ  íng  Én    h vh d kh¸ch  lÞch  Êp  µnh    du  ch h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc vÒ   n   b¶o  Ö   ninh  Ýnh  Þ,trËttù an  µn    éi,m«i  êng  v an  ch tr       to x∙ h   tr sinh  th¸   µinguyªn thiªnnhiªn,   it   ,       s¶n      ©n  éc. di v¨n ho¸ d t
  2. 2 ­  Êp   µnh  Ch h Ph¸p  Önh  Õ   l K to¸n ­  èng  ­  ép  Õ   µ  ùc  Ön    Th kª  n thu v th hi nghiªm  chØnh    Üa  ô  i víi µ   íc. c¸cngh v ®è     Nh n ­ Qu¶n  ýkh¸ch du  Þch vÒ     Æt   õkhinhËn    l    l   c¸cm t    kh¸ch ®Õ n     Õt  óc   khik th   chuyÕn  i  lÞch;b¶o  ¶m   toµn  Ýnh  ¹ng  µ  µis¶n  ® du    ® an  t m v t  cho  kh¸ch. ­ §¶m     b¶o  Òn  îvÒ   Ët chÊt vµ    Çn  i víi êilao ®éng  quy l  v   i   tinhth ®è     ng     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 5. ­  µnh  Ëp,gi¶ithÓ, ph¸  Th l     s¶n  µ  v qu¶n  ý,cÊp, thu  åi giÊy l    h    phÐp  kinh doanh:   1.ViÖc  µnh  Ëp,gi¶i Ó  µ      th l   th v ph¸ s¶n    c¸cdoanh  nghiÖp  lÞch: du  ­ C¸c    doanh nghiÖp  µ   íc thùc hiÖn  Nh n     theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 388­H§BT   ngµy  11­ 20­ 1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµChÝnh  ñ).    ph ­ C«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,C«ng      Çn, doanh    hh  tycæ ph   nghiÖp   ©n  tnh thùc hiÖn    theo LuËt C«ng    µ  Ët Doanh      tyv Lu   nghiÖp   ©n. tnh ­ C«ng    ªndoanh  íi ícngoµithùc hiÖn    tyli   v   n     theo  Ët §Çu   ícngoµit¹ Lu   tn      i ViÖtNam.   ­ C¸c  ¹  ×nh    lo ih doanh nghiÖp kinh doanh  lÞch      du  khiph¸ s¶n  ×  ùc th th   hiÖn  theo LuËt Ph¸      s¶n doanh nghiÖp. 2.Ph ©n  Êp    c qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi   l  n       doanh  c¸c nghiÖp  lÞch: du  a) Tæng  ôc  lÞch:   c Du  Thùc  Ön  hi qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   lÞch theo  l  n   du    NghÞ   nh  è  CP   µy  ®Þ s 20­ ng 27­ 1992  ña  Ýnh  ñ,Tæng  ôc  lÞch chÞu  12­ c Ch ph   c Du    tr¸chnhiÖ m:   ­ThÈ m   nh  µnh  Ëp c¸cdoanh    ®Þ th l   nghiÖp  lÞch. du  ­C Êp,    qu¶n  ývµ    åigiÊy phÐp  l   thu h     kinhdoanh  lÞch quèc  Õ.   du    t ­X Ðt,quyÕt ®Þnh  ©n  ¹ng        ph h kh¸ch s¹n quèc  Õ.    t ­Tham     Èm  nh    ù    u    Ò   lÞch vµ    giath ®Þ c¸cd ¸n ®Ç tv du    kh¸ch s¹n.   b) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è:   ph C Êp, qu¶n  ývµ    åigiÊy phÐp  l   thu h     kinh doanh    kh¸ch s¹n vµ    Þch  ô      c¸c d v du  Þch  l trong  íc bao  å m   kh¸ch  ¹n  èc  Õ, kh¸ch  ¹n  éi ®Þa,  µ  n  g c¶  s qu t   s n  nh kh¸ch, nhµ     nghØ   ña  ¬  c c quan  µ   íc,c¸c  é,  µnh  Nh n   B ng chuyÓn  sang kinh  doanh  kh¸ch  ¹n  µ    Þch  ô  s v c¸c d v kh¸c trªn®Þa   µn       b l∙nhthæ  theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvµ      quy  Õ   íng dÉn  ña  ch h   c Tæng  ôc  lÞch. c Du    §i Ò u 6.    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.C¸c  ­ Ngh ®Þ n c hi l     k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i   b §i Ò u 7. Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  lÞch  ã  c Du  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d chitiÕtthi µnh       h NghÞ   nh  µy  µ  chøc  ùc hiÖn  õng bícthÝch  îp. ®Þ n v tæ  th   t    h  
  3. 3 §i Ò u 8.    ­ Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  lÞch,Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  c Du    tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih NghÞ   ®Þnh  µy. n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2