Nghị định 9-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Nghị định 9-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 9-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  9­C P   G µ Y  14  H¸ N G   S N T 11 N¨ M  1992 V Ò  TIªU  H U È N   µ N H  Lý  MI Ô N  T H U Õ   C H C ñ A   H¸ C H  X U Ê T   H Ë P  C ¶ N H   K ­ N CHÝNH   PHñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m 1992; C¨n  LuËt  cø  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu ngµy  th¸ng 12  26    n¨m   1991; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh    H¶iquan ngµy  th¸ng2  20    n¨m 1990; Theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng  côc H¶i quan, Bé      Tµi chÝnh  Bé  vµ  Th¬ng  m¹i,   NGHÞ   ®ÞNH:  §iÒu 1.­ Kh¸ch    xuÊt nhËp    c¶nh  i   t¹  cöa  c¸c khÈu  îc hëng    ®   tiªuchuÈn  (danh môc  ®Þnh îng)hµnh    vµ  l   lýmiÔn  thuÕ  ban  hµnh  kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  nµy  do  vµ  Tæng  côc    H¶iquan  c«ng  bè. §iÒu  ­C¸c    2.   vËtphÈm   ngoµitiªuchuÈn      hµnh      ®iÒu  trªn®©y  lýnãië  1    ®Òu   îccoilµhµng      ®       ho¸,th× ngoµithñ tôckiÓm            traH¶i quan,cßn    chÞu  ®iÒu  chØnh    bëinh÷ng  quy ®Þnh kh¸c cã  ªnquan  lµ ®èi îng chÞu    li   vµ    t   thuÕ xuÊt  khÈu hoÆc  thuÕ  nhËp  khÈu theo luËt®Þnh.     §iÒu  ­ Mäi  3.   hµnh      viviph¹m        thñ tôc h¶iquan  ®Òu   xö    bÞ  lýtheo  ph¸p  luËthiÖn    hµnh.  §iÒu  ­ NghÞ  4.   ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  th¸ng 12  1    n¨m  1992.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i nghÞ  ®Þnh  nµy  ®Òu       b∙ibá. §iÒu 5.­ Tæng     côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan chÞu tr¸chnhiÖm     híng  dÉn  tæ  vµ  chøc viÖc    thi hµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. 
Đồng bộ tài khoản