intTypePromotion=1

Nghị định CP về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
188
lượt xem
39
download

Nghị định CP về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn cứ luật tổ chức nhân dân, hội đồng nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994. Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định CP về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

  1. chÝnh phñ céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam --------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------------------------------------------------------------------- T.300 Sè : 72/2001/N§-CP Hμ Néi, ngμy 05 th¸ng 10 n¨m 2001 nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ VÒ viÖc ph©n lo¹i ®« thÞ vμ cÊp qu¶n lý ®« thÞ _______ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngμy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vμ ñy ban nh©n d©n ngμy 21 th¸ng 6 n¨m 1994; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng vμ Bé tr−ëng, Tr−ëng ban Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh : Ch−¬ng I quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nμy quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i ®« thÞ vμ cÊp qu¶n lý ®« thÞ. §iÒu 2. Môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i ®« thÞ vμ x¸c ®Þnh cÊp qu¶n lý ®« thÞ ViÖc ph©n lo¹i ®« thÞ vμ x¸c ®Þnh cÊp qu¶n lý ®« thÞ nh»m x¸c lËp c¬ së cho viÖc : 1. Tæ chøc, s¾p xÕp vμ ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ trong c¶ n−íc; 2. Ph©n cÊp qu¶n lý ®« thÞ; 3. LËp, xÐt duyÖt quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ;
  2. 2 4. X©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c tiªu chuÈn, c¸c chÝnh s¸ch vμ c¬ chÕ qu¶n lý ph¸t triÓn ®« thÞ. §iÒu 3. §« thÞ vμ c¸c yÕu tè c¬ b¶n ph©n lo¹i ®« thÞ 1. §« thÞ bao gåm thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thμnh lËp. 2. C¸c yÕu tè c¬ b¶n ph©n lo¹i ®« thÞ gåm : a) Chøc n¨ng lμ trung t©m tæng hîp hoÆc trung t©m chuyªn ngμnh, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n−íc hoÆc mét vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh; b) Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tèi thiÓu lμ 65%; c) C¬ së h¹ tÇng phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña d©n c− tèi thiÓu ph¶i ®¹t 70% møc tiªu chuÈn, quy chuÈn quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i ®« thÞ; d) Quy m« d©n sè Ýt nhÊt lμ 4.000 ng−êi; ®) MËt ®é d©n sè phï hîp víi quy m«, tÝnh chÊt vμ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i ®« thÞ. 3. Tiªu chuÈn ph©n lo¹i ®« thÞ nh»m cô thÓ ho¸ c¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy ®−îc tÝnh cho khu vùc néi thμnh phè, néi thÞ x· vμ thÞ trÊn. §iÒu 4. Ph©n lo¹i ®« thÞ vμ cÊp qu¶n lý ®« thÞ 1. §« thÞ ®−îc ph©n thμnh 6 lo¹i, gåm : ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, ®« thÞ lo¹i I, ®« thÞ lo¹i II, ®« thÞ lo¹i III, ®« thÞ lo¹i IV vμ ®« thÞ lo¹i V. 2. CÊp qu¶n lý ®« thÞ gåm : a) Thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; b) Thμnh phè thuéc tØnh; thÞ x· thuéc tØnh hoÆc thÞ x· thuéc thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; c) ThÞ trÊn thuéc huyÖn. §iÒu 5. Thμnh lËp míi ®« thÞ vμ ph©n lo¹i c¸c ®« thÞ thμnh lËp míi 1. §« thÞ ®−îc thμnh lËp míi ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau :
  3. 3 a) §¶m b¶o c¸c yÕu tè c¬ b¶n ph©n lo¹i ®« thÞ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nμy; b) Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. ñy ban nh©n d©n tØnh, ñy ban nh©n d©n thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng tæ chøc lËp hå s¬ thμnh lËp míi ®« thÞ, trong ®ã cã ph−¬ng ¸n t¸ch, nhËp, gi¶i thÓ hoÆc ®iÒu chØnh ®Þa giíi hμnh chÝnh ®« thÞ cã liªn quan ®Õn viÖc thμnh lËp míi ®« thÞ ®−îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng th«ng qua ®Ó tr×nh c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 3. ViÖc c«ng nhËn lo¹i ®« thÞ thμnh lËp míi ®−îc tiÕn hμnh sau khi cã quyÕt ®Þnh thμnh lËp míi ®« thÞ cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc cã thÈm quyÒn. §iÒu 6. Ph©n chia khu vùc néi thμnh, néi thÞ vμ vïng ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ Thμnh phè ®−îc chia thμnh : néi thμnh phè vμ vïng ngo¹i thμnh phè (sau ®©y ®−îc gäi t¾t lμ néi thμnh, ngo¹i thμnh). ThÞ x· ®−îc chia thμnh : néi thÞ x· vμ vïng ngo¹i thÞ x· (sau ®©y ®−îc gäi t¾t lμ néi thÞ, ngo¹i thÞ). ThÞ trÊn kh«ng cã vïng ngo¹i thÞ trÊn. §iÒu 7. Chøc n¨ng vμ quy m« vïng ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ 1. Vïng ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ cã c¸c chøc n¨ng sau : a) Bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®Çu mèi, c¸c khu d©n c−, c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh, b¶o vÖ m«i tr−êng, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, dÞch vô, y tÕ, ®μo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vμ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt kh¸c mμ trong néi thμnh, néi thÞ kh«ng bè trÝ ®−îc; b) Bè trÝ c¸c c¬ së nghØ ng¬i; c¸c khu tham quan, du lÞch; vμnh ®ai xanh, c«ng viªn rõng b¶o vÖ m«i tr−êng vμ c©n b»ng sinh th¸i; c) Dù tr÷ ®Êt ®Ó më réng vμ ph¸t triÓn ®« thÞ. 2. Quy m« vïng ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së : a) VÞ trÝ vμ tÝnh chÊt cña ®« thÞ; b) Quy m« d©n sè khu vùc néi thμnh, néi thÞ; c) Tr×nh ®é ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng liªn hÖ gi÷a khu vùc néi thμnh, néi thÞ víi khu vùc l©n cËn;
  4. 4 d) C¸c mèi quan hÖ gi÷a khu vùc néi thμnh, néi thÞ víi khu vùc l©n cËn; ®) §Æc ®iÓm lÞch sö vμ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña tõng ®Þa ph−¬ng; e) Tæ chøc hîp lý c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý hμnh chÝnh ®« thÞ; g) Yªu cÇu ph¸t triÓn c¸c chøc n¨ng cña vïng ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ nh»m hç trî cho sù ph¸t triÓn khu vùc néi thμnh, néi thÞ theo quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Ch−¬ng II ph©n lo¹i ®« thÞ §iÒu 8. §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : 1. Thñ ®« hoÆc ®« thÞ víi chøc n¨ng lμ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc - kü thuËt, ®μo t¹o, du lÞch, dÞch vô, ®Çu mèi giao th«ng, giao l−u trong n−íc vμ quèc tÕ, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n−íc; 2. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tõ 90% trë lªn; 3. Cã c¬ së h¹ tÇng ®−îc x©y dùng vÒ c¬ b¶n ®ång bé vμ hoμn chØnh; 4. Quy m« d©n sè tõ 1,5 triÖu ng−êi trë lªn; 5. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n tõ 15.000ng−êi/km2 trë lªn. §iÒu 9. §« thÞ lo¹i I §« thÞ lo¹i I ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : 1. §« thÞ víi chøc n¨ng lμ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, du lÞch, dÞch vô, ®Çu mèi giao th«ng, giao l−u trong n−íc vμ quèc tÕ cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mét vïng l·nh thæ liªn tØnh hoÆc cña c¶ n−íc; 2. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tõ 85% trë lªn; 3. Cã c¬ së h¹ tÇng ®−îc x©y dùng nhiÒu mÆt ®ång bé vμ hoμn chØnh;
  5. 5 4. Quy m« d©n sè tõ 50 v¹n ng−êi trë lªn; 5. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n tõ 12.000 ng−êi/km2 trë lªn. §iÒu 10. §« thÞ lo¹i II §« thÞ lo¹i II ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : 1. §« thÞ víi chøc n¨ng lμ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, du lÞch, dÞch vô, ®Çu mèi giao th«ng, giao l−u trong vïng tØnh, vïng liªn tØnh hoÆc c¶ n−íc, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mét vïng l·nh thæ liªn tØnh hoÆc mét sè lÜnh vùc ®èi víi c¶ n−íc; 2. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tõ 80% trë lªn; 3. Cã c¬ së h¹ tÇng ®−îc x©y dùng nhiÒu mÆt tiÕn tíi t−¬ng ®èi ®ång bé vμ hoμn chØnh; 4. Quy m« d©n sè tõ 25 v¹n ng−êi trë lªn; 5. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n tõ 10.000 ng−êi/km2 trë lªn. §iÒu 11. §« thÞ lo¹i III §« thÞ lo¹i III ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : 1. §« thÞ víi chøc n¨ng lμ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, dÞch vô, ®Çu mèi giao th«ng, giao l−u trong tØnh hoÆc vïng liªn tØnh, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mét tØnh hoÆc mét sè lÜnh vùc ®èi víi vïng liªn tØnh; 2. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tõ 75% trë lªn; 3. Cã c¬ së h¹ tÇng ®−îc x©y dùng tõng mÆt ®ång bé vμ hoμn chØnh; 4. Quy m« d©n sè tõ 10 v¹n ng−êi trë lªn; 5. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n tõ 8.000 ng−êi/km2 trë lªn. §iÒu 12. §« thÞ lo¹i IV §« thÞ lo¹i IV ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : 1. §« thÞ víi chøc n¨ng lμ trung t©m tæng hîp hoÆc chuyªn ngμnh vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, dÞch vô, ®Çu mèi giao th«ng, giao l−u trong tØnh, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mét tØnh hoÆc mét vïng trong tØnh;
  6. 6 2. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tõ 70% trë lªn; 3. Cã c¬ së h¹ tÇng ®· hoÆc ®ang ®−îc x©y dùng tõng mÆt ®ång bé vμ hoμn chØnh; 4. Quy m« d©n sè tõ 5 v¹n ng−êi trë lªn; 5. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n tõ 6.000 ng−êi/km2 trë lªn. §iÒu 13. §« thÞ lo¹i V §« thÞ lo¹i V ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : 1. §« thÞ víi chøc n¨ng lμ trung t©m tæng hîp hoÆc chuyªn ngμnh vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ vμ dÞch vô, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét huyÖn hoÆc mét côm x·; 2. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trong tæng sè lao ®éng tõ 65% trë lªn; 3. Cã c¬ së h¹ tÇng ®· hoÆc ®ang ®−îc x©y dùng nh−ng ch−a ®ång bé vμ hoμn chØnh; 4. Quy m« d©n sè tõ 4.000 ng−êi trë lªn; 5. MËt ®é d©n sè b×nh qu©n tõ 2.000 ng−êi/km2 trë lªn. §iÒu 14. Tiªu chuÈn ph©n lo¹i ®« thÞ ¸p dông cho c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt (®èi víi mét sè ®« thÞ lo¹i III, lo¹i IV vμ lo¹i V) 1. §èi víi c¸c ®« thÞ ë miÒn nói, vïng cao, vïng s©u, vïng xa vμ h¶i ®¶o th× c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh cho tõng lo¹i ®« thÞ cã thÓ thÊp h¬n, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o møc tèi thiÓu b»ng 70% møc tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 8, 9, 10, 11, 12, 13 cña NghÞ ®Þnh nμy. 2. §èi víi c¸c ®« thÞ cã chøc n¨ng nghØ m¸t, du lÞch, ®iÒu d−ìng, c¸c ®« thÞ nghiªn cøu khoa häc, ®μo t¹o th× tiªu chuÈn quy m« d©n sè th−êng tró cã thÓ thÊp h¬n, nh−ng ph¶i ®¹t 70% so víi møc quy ®Þnh; riªng tiªu chuÈn mËt ®é d©n sè b×nh qu©n cña c¸c ®« thÞ nghØ m¸t du lÞch vμ ®iÒu d−ìng cho phÐp thÊp h¬n, nh−ng tèi thiÓu ph¶i ®¹t 50% so víi møc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 8, 9, 10, 11, 12, 13 cña NghÞ ®Þnh nμy.
  7. 7 §iÒu 15. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh c«ng nhËn lo¹i ®« thÞ 1. ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng vμ ñy ban nh©n d©n thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng. 2. Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®« thÞ lo¹i I, ®« thÞ lo¹i II theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng vμ ñy ban nh©n d©n tØnh, ñy ban nh©n d©n thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng. 3. Bé tr−ëng Bé X©y dùng quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®« thÞ lo¹i III vμ ®« thÞ lo¹i IV theo ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n tØnh, ñy ban nh©n d©n thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng. 4. ñy ban nh©n d©n tØnh, ñy ban nh©n d©n thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®« thÞ lo¹i V theo ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n huyÖn sau khi ®· phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng vμ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ®èi víi vïng d©n c− hoÆc x· ®−îc ®Ò nghÞ thμnh lËp thÞ trÊn. Ch−¬ng III CÊp qu¶n lý ®« thÞ §iÒu 16. C¬ së x¸c ®Þnh cÊp qu¶n lý ®« thÞ C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh cÊp qu¶n lý ®« thÞ gåm : 1. Theo ph©n lo¹i ®« thÞ nh− sau : a) C¸c thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ph¶i lμ ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt hoÆc ®« thÞ lo¹i I; b) C¸c thμnh phè thuéc tØnh ph¶i lμ ®« thÞ lo¹i II hoÆc ®« thÞ lo¹i III; c) C¸c thÞ x· thuéc tØnh hoÆc thuéc thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ph¶i lμ ®« thÞ lo¹i III hoÆc ®« thÞ lo¹i IV; d) C¸c thÞ trÊn thuéc huyÖn ph¶i lμ ®« thÞ lo¹i IV hoÆc ®« thÞ lo¹i V. 2. Nhu cÇu tæ chøc qu¶n lý hμnh chÝnh nhμ n−íc theo l·nh thæ. 3. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ®« thÞ c¶ n−íc vμ quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu 17. QuyÕt ®Þnh cÊp qu¶n lý ®« thÞ ViÖc quyÕt ®Þnh cÊp qu¶n lý ®« thÞ ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 2 cña LuËt Tæ chøc Quèc héi vμ kho¶n 1 §iÒu 16 cña LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ.
  8. 8 Ch−¬ng IV §iÒu kho¶n thi hμnh §iÒu 18. HiÖu lùc thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh sè 132/H§BT ngμy 05 th¸ng 5 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé tr−ëng (nay lμ ChÝnh phñ) vμ cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ký. §iÒu 19. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé X©y dùng, Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy. 2. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy ./. TM. ChÝnh phñ Thñ t−íng N¬i nhËn : - Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng, - Thñ t−íng, c¸c Phã Thñ t−íng ChÝnh phñ, - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. - H§ND, UBND c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, - V¨n phßng Quèc héi, - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc, - V¨n phßng TW vμ c¸c Ban cña §¶ng, - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Phan V¨n Kh¶i ®· ký - Toμ ¸n nh©n d©n tèi cao, - C¬ quan TW cña c¸c ®oμn thÓ, - C«ng b¸o, - VPCP : BTCN, c¸c PCN, c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, - L−u : CN (5b), V¨n th−.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2