Nghị định số 11-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định số 11-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11-CP về việc chia lại các huyện Nam Thanh Kim Môn và Cẩm Bình; thành lập thị trấn Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Hà), tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1997/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 11-CP NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1997 V VI C CHIA CÁC HUY N NAM THANH, KIM MÔN VÀ C M BÌNH; THÀNH L P THN TR N THANH HÀ (THU C HUY N THANH HÀ), T NH H I DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Dương và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1.- Nay chia các huy n Nam Thanh, Kim Môn và CNm Bình; thành l p th tr n Thanh Hà (thu c huy n Thanh Hà), t nh H i Dương như sau: 1. Chia huy n Nam Thanh thành hai huy n Nam Sách và Thanh Hà. - Huy n Nam Sách có 13.271,38 ha di n tích t nhiên và 138.230 nhân khNu, g m 23 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Nam Hưng, Nam Tân, Thanh Quang, Qu c Tu n, H p Ti n, Hi p Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, H ng Phong, Nam ng, Thư ng t, An Lâm, Nam H ng, ái Qu c, ng L c, An Châu, Phú i n, An Bình, C ng Hoà và th tr n Nam Sách. a gi i hành chính huy n Nam Sách: ông giáp các huy n Kim Thành và Kinh Môn; Tây giáp huy n CNm Giàng và t nh B c Ninh; Nam giáp huy n Thanh Hà và th xã H i Dương; B c giáp huy n Chí Linh. - Huy n Thanh Hà có 15.514,37 ha di n tích t nhiên và 163.594 nhân khNu g m 25 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: H ng L c, Vi t H ng, Thanh An, Thanh Lang, Liên M c, CNm Ch , Tân Vi t, Quy t Th ng, Ti n Ti n, Tân An, Thanh H i, An Lương, Phư ng Hoàng, Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Xuân, Thanh Thu , Thanh Sơn, H p c, Trư ng Thành, Thanh Bính, Thanh Cư ng, Thanh H ng, Vĩnh L p và th tr n Thanh Hà. a gi i hành chính huy n Thanh Hà: ông giáp huy n Kim Thành và thành ph H i Phòng; Tây giáp huy n T Kỳ và th xã H i Dương; Nam giáp thành ph H i Phòng và huy n T Kỳ; B c giáp huy n Nam Sách và huy n Kim Thành. 2. Chia huy n Kim Môn thành hai huy n Kim Thành và Kinh Môn.
  2. - Huy n Kim Thành có 11.434,4 ha di n tích t nhiên và 121.532 nhân khNu, g m 21 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Lai Vu, C ng Hoà, Thư ng Vũ, C Dũng, Vi t Hưng, Tu n Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành A, Kim Lương, Kim Khê, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim ính, Kim Tân, Bình Dân, CNm La, Liên Hoà, ng Gia, i c, Tam Kỳ và th tr n Phú Thái. a gi i hành chính huy n Kim Thành: ông giáp thành ph H i Phòng; Tây giáp huy n Thanh Hà và huy n Nam Sách; Nam giáp thành ph H i Phòng và huy n Thanh Hà; B c giáp huyên Kinh Môn. - Huy n Kinh Môn có 16.349,04 ha di n tích t nhiên và 164.455 nhân khNu g m 25 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Minh Hoà, Hi n Thành, Thái Th nh, Long Xuyên, Hi p An, An Ph , Thư ng Qu n, Hi p Hoà, Thăng Long, L c Long, Quang Trung, Phúc Thành B, Lê Ninh, B ch ng, Th t Hùng, Thái Sơn, An Sinh, Ph m M nh, Hi p Sơn, Hoành Sơn, Duy Tân, Phú Th , Minh Tân, Tân Dân và th tr n An Lưu. a gi i hành chính huy n Kinh Môn: ông giáp thành ph H i Phòng; Tây giáp huy n Nam Sách và huy n Chi Linh; Nam giáp thành ph H i Phòng và huy n Kim Thành; B c giáp t nh Qu ng Ninh. 3. Chia huy n CNm Bình thành hai huy n CNm Giàng và Bình Giang: - Huy n CNm Giàng có 10.895,81 ha di n tích t nhiên và 118.296 nhân khNu, g m 19 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: CNm Hưng, Ng c Liên, Kim Giang, Th ch L i, CNm Sơn, CNm nh, CNm Hoàng, CNm Vũ, CNm Vân, c Chính, Cao An, Lai Cách, CNm oài, CNm ông, Tân Trư ng, CNm Phúc, CNm i n, Lương i n và th tr n CNm Giàng. a gi i hành chính huy n CNm Giàng: ông giáp huy n Nam Sách và th xã H i Dương; Tây giáp t nh Hưng Yên; Nam giáp huy n Gia L c và huy n Bình Giang; B c giáp t nh B c Ninh. - Huy n Bình Giang có 10.575,74 ha di n tích t nhiên và 106.655 nhân khNu, g m 18 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Hưng Th nh, Tráng Li t, Vĩnh Tuy, Vĩnh H ng, Hùng Th ng, Long Xuyên, Tân Vi t, H ng Khê, C Bi, Nhân Quy n, Bình Xuyên, Thái H c, Bình Minh, Tân H ng, Thái Hoà, Thái Dương, Thúc Kháng và th tr n K S t. a gi i hành chính huy n Bình Giang: ông giáp huy n Gia L c; Tây giáp t nh Hưng Yên; Nam giáp huy n Thanh Mi n; B c giáp huy n CNm Giàng. 4. Thành l p th tr n Thanh Hà (th tr n huy n l ) thu c huy n Thanh Hà trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Thanh Bình. - Th tr n Thanh Hà có 496 ha di n tích t nhiên và 7.560 nhân khNu. a gi i th tr n Thanh Hà: ông giáp xã Thanh Xá; Tây giáp xã Tân An; Nam giáp xã Thanh Khê; B c giáp xã CNm ch .
  3. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Dương và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph chiu trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản